Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Maria Rejmyr Davis utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Den 1 december 2019 tillträdde Maria Rejmyr Davis tjänsten som verksamhetschef för RCC Syd. – Jag är tacksam för det fortsatta förtroendet att leda och samordna RCC Syds viktiga uppdrag, säger Maria. RCC Syds medarbetare är oerhört kunniga och kompetenta inom sina respektive fokusområden och tillsammans utgör vi en välfungerande verksamhet.

Läs mer


De nödvändiga samtalen

Carina Modéus, RCC Syds patientprocessledare för palliativ vård, samt dubbelspecialist i onkologi och psykiatri, berättar om vikten av en god dialog med patienten, samt vilka svårigheter och hinder som kan finnas för att uppnå den

Läs mer

Lungcancerpris till RCCs processledare

Svenska lungcancerpriset är ett årligt pris som ges ut av Lungcancerföreningen och går till en person som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet. I år gick priset till RCC Syds regionala patientprocessledare Maria Planck.

Läs mer


"Vi är medsjuka, men det är ingen som lyfter det"

En kvalitativ studie om upplevelsen att vara närstående till en person med cancer finns nu publicerad. Studien, som är ett samarbete mellan RCC Syd och Palliativt Utvecklingscentrum, kunde se tre återkommande teman: att åsidosätta sina egna behov, att anta rollen som projektledare och att förlora sin känsla av identitet. Sammantaget bildar dessa teman ett sammanfattande tema: att vara medsjuk.

Läs artikeln


Klicka för att se filmen

Datadriven kvalitetsutveckling – ett praktiskt exempel från Odense universitetssjukhus 

På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar de aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. 

I filmen berättar Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, bland annat hur de har använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom.


Klicka för att se filmen

En film om matvanor, alkohol och cancer

Under hösten har RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention under flera temadagar föreläst om matvanor, alkohol och cancer. 

Filmen visar föreläsningar med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer samt under pågående cancerbehandling. Dessutom lyfts hur de råd som ges under pågående behandling kan skilja sig från dem som ges i förebyggande syfte.


Nationella vårdprogram ute på remiss

Fyra nationella vårdprogram och ett SVF går idag ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Läs mer

Ny regional tillämpningsrutin för lymfödem

Nu finns en ny regional tillämpningsrutin av det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. En av rekommendationerna är att det bör finnas minst en lymfterapeut inom varje sjukhusförvaltning där cancervård bedrivs.

Läs mer


Analys av utvecklingsområden på barncancerområdet

Sveriges sex barncancercentrum har med stöd av RCC gjort en analys av hur barncancervården kan utvecklas. Det har resulterat i en rapport med en rad konkreta förslag som lämnats till Socialdepartementet.

Läs mer

Nationell rapport med tillägg från södra sjukvårdsregionen

Tydligare uppdrag för kontaktsjuksköterskan

En kontaktsjuksköterska har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. Nu har RCC i samverkan fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Läs mer


Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

SKR (f.d. SKL) har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en gemensam innovationsmiljö. Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, ska innovationsmiljön bidra till att Sverige blir ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Läs mer

Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

Tillsammans med moderator Kattis Ahlström, socialminister Lena Hallengren samt de som varit betydelsefulla för cancerstrategins genomförande uppmärksammar RCC och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år.

Varmt välkommen den 3 februari till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet! Om du inte kan delta på plats, är du välkommen att följa evenemanget via webbsändning.

Läs mer


Prenumerera på nyhetsbrev från NT-rådet

NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel. Vill du få information om när det finns en ny rekommendation kan du prenumerera på NT-rådets nyhetsbrev.

Läs mer


Uppdaterat vårdprogram för epitelial äggstockscancer

Det nationella vårdprogrammet för epitelial äggstockscancer har genomgått en revidering, som godkänts av RCC i samverkan.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet

Uppdaterat vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet gäller för diagnoserna skivepitelcancer och adenocarcinom i matstrupen och adenocarcinom i magsäcken.

Ta del av vårdprogrammet här

 


På gång – Utbildning

De nödvändiga samtalen, samtalskurs som vänder sig till kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Kursen finansieras under våren 2020 av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagarna.

Läs mer

Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor. Uppdragsutbildning på distans, kursstart 16 januari 2020.

Läs mer

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten. 23 april 2020 - Save the date!


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.