Interest Deductions - Så deklarerar du ränteavdragen | Training in Financial Reports – Utbildningen Bokslut för Accountor Training | November Economy News – Ekonominyheter på YouTube | BFN Komponentavskrivningar från K3 till K2 | General Agreement - Ramavtal IHM Business School | Tax Day Accountor Training - Skattedagen 2019 | Current Lectures – Aktuella föreläsningar | Current Economy News Products – Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Sofia Lindholm (accountor.se)

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. It's way too long since last issue. The reason is good - a record high booking rate of my services. I'd also like to thank you Sofia Lindholm for the new profile pic above!

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Det är alldeles för länge sedan senaste utgåvan. Anledningen är god - en rekordhög bokningsnivå för mina tjänster. Jag vill också passa på att tacka Sofia Lindholm för den nya profilbilden ovan!


Interest Deductions | Så deklarerar du ränteavdragen

EN: A new tax form for the new Swedish limitations of interest deductions has been published.

SW: Skatteverket har tagit fram en ny deklarationsblankett N9 för hanteringen av alla nya regler 2019 om de begränsade ränteavdragen för företag. Tips: Sätt dig in i blanketten i god tid, den är inte självinstruerande!

Oct 8, 2019: To the Article | Till artikeln

Training in Financial Reports | Utbildningen Bokslut för Accountor Training Sverige

I studion hos Accountor Training, Stockholm
(Foto: Jonathan Fastborg)

EN: On behalf of Accountor Training Sweden I've designed a training program in Swedish on financial reports, comprising 27 courses. All parts have now been broadcasted and recorded.

SW: På uppdrag av Accountor Training har jag utformat Utbildningen Bokslut, omfattande 27 kurser. Alla delarna är nu färdiga och inspelningarna finns tillgängliga på accountortraining.se, tillsammans med dokumentationerna. Här får du en unik genomgång av årsbokslut och årsredovisningar för företag enligt alla K-regler. Du har mycket att hämta här vare sig du är erfaren eller nybörjare i att göra bokslut. Välkommen att abonnera!

Oct 11, 2019: To the Article | Till artikeln


Economy News | Ekonominyheter på YouTube

EN: The November edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. You'll get the latest news on corporate economy in two free webinars!

SW: Nu finns ekonominyheter november på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter i urval för företagare. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier!

To the YouTube channel | Till YouTube-kanalen


BFN Komponentavskrivningar från K3 till K2

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has published an answer on how to treat assets divided into components applying K3 when changing to the accounting standard for smaller entities K2.

SW: Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat ett brevsvar om hur komponentindelade tillgångar ska behandlas vid övergång från K3 till K2 Årsredovisning. Jag beskriver tillvägagångssättet här. Jag kommenterar också i vilken mån brevsvaret kan vara tillämpligt vid övergång från K3 till K2 Årsbokslut. Bildfråga: Hur många komponenter ser du här?

Oct 19, 2019: To the Article | Till artikeln


General Agreement | RamavtaI HM Business School

EN: IHM Business School has signed a general agreement to hire me as a teacher, beginning February 2020 in Stockholm.

SW: IHM Business School har tecknat ramavtal om att anlita mig som lärare i Stockholm med början i februari 2020.

Oct 11, 2019: To the Article | Till artikeln


Tax Day Accountor Training | Skattedagen 2019

EN: November 25, 2019, Accountor Training livestreamed a full day of Swedish tax news. I participated as lecturer for one of the five webinars.

SW: Den 25 november genomförde Accountor Training en direktsänd heldag med skattenyheter. Jag deltog som föreläsare för ett av de fem webbinarierna. Nu finns inspelningarna tillgängliga!

Oct 10, 2019 To the Article | Till artikeln


Current Lectures | Aktuella föreläsningar

EN: Lecture news from August-October, in the next issue I'll cover November-December 2019.

SW: Utbildningsnyheter från augusti-oktober, i nästa utskick täcker jag november-december 2019.


Wolters Kluwer Scandinavia
Lectures and webinars
In Swedish

To the complete program 2019-2020


Accountor Training Sweden
Webinars live and recorded

In Swedish or English

  • Aug 28-Sep 23 web: Training Financial Statements, part 1-18 | Utbildningen Bokslut, del 1-18 (in Swedish)
  • 19 Sep web: Monthly Update | Månadsuppdatering (in Swedish)
  • 19 Sep web: Court Cases of the Month | Månadens rättsfall (in Swedish)

To the complete program 2019


 In my Own Management | I egen regi
In Swedish or English

To the complete Program


Current Economy News Products | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news. Order news coverage for your organisation too!

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter. Beställ nyhetsbevakning för din organisation också!

RedovisningsHuset i Södertälje
Products in Swedish since my latest newsletter
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
till och med oktober (november-december täcker jag i nästa nyhetsbrev)

Google My Business: Uppdateringar inlägg

  • 1 sep, 9 sep, 17 sep, 6 okt, 13 okt, 21 okt, 29 okt 2019
  • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with new assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!