Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 4/2019

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter samt rättsfall. 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till 2020s symposium. För mer information samt anmälan klicka på datumet:
6-7 februari Göteborg

27-28 april, Stockholm

28-29 september, Helsingborg

11-12 november, Stockholm


 

Anmälan har öppnat, välkommen in på sidan: konsultdagarna.se


SBR arrangerar Konsultdagarna den 14-15 maj 2020. Detta event kommer erbjuda dig kunskap, affärsnytta, nätverk och trivsel. 

Du kan välja på två föreläsningsspår: Framtidens konsult och Praktiskt tillämpning av hållbart byggande.


Nyheter

Apropå ändrade krav runt personalliggare från årsskiftet

Ska konsulter, besiktningsmän och arkitekter registreras i en personalliggare när de är verksamma på byggarbetsplatsen?

Svar: Allmänt kan sägas att om en person ska anses ”verksam” i byggverksamhet eller inte beror bland annat på vad hen utför för konkreta arbetsuppgifter. Vid tveksamhet om en verksamhet omfattas av begreppet byggverksamhet kan vägledning sökas i SNI-koderna (standard för svensk näringsgrensindelning). Arkitektverksamhet utgör där inte byggverksamhet (kod 71110). Skatteverket anser inte heller att arkitektverksamhet utgör sådan stödverksamhet som utgör byggverksamhet. En arkitekt som under byggproduktionen bedriver arkitektverksamhet (näringsverksamhet) på byggarbetsplatsen är som Skatteverket ser det inte skyldig att föra personalliggare.

Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik utgör enligt SNI 2007 inte byggverksamhet (kod 71121). I SNI-koden ingår bland annat besiktning, slut- och godkännande av bygg- och anläggningsarbeten. På samma sätt som gäller den som bedriver arkitektverksamhet så behöver den som på en byggarbetsplats bedriver verksamhet med arbetsuppgifter som ska hänföras till konsultverksamhet inte föra personalliggare. Detsamma gäller sådana kontrollbesiktningar som utförs av oberoende part under och efter byggnationen.

Eftersom arkitekt- eller konsultverksamhet inte utgör byggverksamhet ska en person som arbetar med arkitekt eller konsultverksamhet inte heller föras in som verksam i en personalliggare som förs av någon annan näringsidkare på byggarbetsplatsen.

Läs mer här


Boverket ser över byggreglerna

Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur detaljerade reglerna ska vara.

Översynen ska ske i nära dialog med Kommittén för modernare byggregler under den tid som kommitténs arbete pågår. Vid behov ska Boverket också hämta in synpunkter från berörda myndigheter och aktörer i byggbranschen.

Läs mer här


Annons:


Ingripande mot kontrollansvarig och funktionskontrollant

Byggnadsnämnden har möjlighet att agera mot certifierade kontrollansvariga eller certifierade funktionskontrollanter som inte sköter de uppdrag de har enligt plan- och bygglagen.

Av plan- och bygglagen, PBL, framgår vilket uppdrag och ansvar certifierad kontrollansvarig och certifierad funktionskontrollant har. Samhället ska agera mot kontrollansvariga och funktionskontrollanter som inte sköter sitt uppdrag. Det är därför angeläget att byggnadsnämnden byter ut de som inte sköter sina uppdrag och dessutom rapporterar detta till certifieringsorganet.

Observera att indragning av certifikat endast kan ske genom agerande av aktuellt certifieringsorgan. (Red anm)

Läs mer här


Förstudie inför översyn och utveckling av Boverkets vägledning om kontrollplan enligt PBL

Boverket har genomfört en förstudie för att klargöra Boverkets syn på kontrollplan, den kontrollansvariges roll och i dialog med byggnadsinspektörer, kontrollansvariga, byggherrar och certifieringsorgan för att se hur vi bäst möter deras behov av vägledning. Ta del av förstudien under rubriken "Publikationer" i "Relaterad information".

Boverket kommer under år 2020 arbeta med att ta fram ytterligare vägledning i PBL kunskapsbanken om kontrollplan och den kontrollansvariges roll.

Läs förstudien här.


Prövning av lov och förhandsbesked

Med anledning av pågående diskussioner vill vi uppmärksamma vad som ska prövas vid ansökan om bygglov. Från Boverkets hemsida, kunskapsbanken:

När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till byggnadsnämnden ska nämnden pröva om ansökan ska beviljas eller avslås.

Beroende på vad det är för åtgärd är det olika förutsättningar som ska prövas. Det har också betydelse om åtgärden ska utföras inom detaljplan, inom områdesbestämmelser eller utanför detaljplan och områdesbestämmelser.

Av propositionen (2009/10:170 sid. 288) framgår även:

Regeringen delar Byggprocessutredningens bedömning. Bygglovsprövningen bör, förutom den prövning som den redan i dag omfattar, innebära en prövning av kraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.


Annons:


Boverkets byggregler, BBR, ny reviderad utgåva

BFS 2011:6 med ändringar till och med 2019:2

Läs mer här


Rättsfall

Bygglov för ombyggnad och tillbyggnad av enbostadshus

 Bygglovet avsåg bl.a. att bostadshuset skulle byggas till och byggas samman med ett garage och ett rum med matplats belägen ovanpå den innersta delen av garaget. Bygglovet omfattade även en ny takkonstruktion med ett sadeltak över hela bostadshuset. Taket skulle sträcka sig över matplatsen och den inre delen av garaget. Länsstyrelsen hade upphävt bygglovet enbart avseende garaget. Mark- och miljööverdomstolen bedömde att garaget utgjorde en integrerad del av bostadshuset och att det inte varit möjligt att dela upp lovprövningen. Bygglovsbeslutet upphävdes därför i dess helhet.


Byggsanktionsavgift

Även om allmänna lämplighetsskäl starkt talar för att slutbesked enligt PBL ska vara skriftliga (se Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr P 7235-13 angående startbesked) har även ett muntligt slutbesked rättsverkningar. Mark- och miljööverdomstolen har därför funnit att byggsanktionsavgift inte ska tas ut när en byggnad har tagits i anspråk efter det att ett muntligt slutbesked har lämnats.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.