Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Barnläkare ny processledare på
RCC Syd

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården lyfts behovet av ökad uppföljning och stöd vid sena komplikationer efter barncancer. RCC Syd har nu rekryterat Anna Sällfors Holmqvist som regional patientprocessledare för långtidsuppföljning efter barncancer.

Läs mer

Stödmaterial för närstående

Många närstående drabbas själva av sjukdom, sjukskrivningar, försämrad ekonomi med mera till följd av den stress och belastning det kan innebära att vara närstående till någon som är sjuk. Nu finns stödmaterial för närstående på RCC:s hemsida. Det är en samling länkar till fördjupad information, samt broschyr för nerladdning, som kontaktsjuksköterskan kan hänvisa till i kontakten med närstående. Texten fokuserar på de närståendes egna behov, inte hur de kan stötta den som är sjuk.

Läs mer


RCC Syds patient- och närståenderåd arbetar med cancerrehabilitering

Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har under 2019 fokuserat mycket av sitt arbete på den för cancerpatienterna så viktiga frågan om rehabilitering. Rådet har bland annat bedrivit lobbyarbete för att dels få politikerna i Södra sjukvårdsregionen inse hur viktiga satsningar på rehabilitering är ur ett patientperspektiv, dels understryka att vi önskar att vården ska standardisera ett gemensamt skattningsverktyg för bedömning av patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella rehabiliteringsbehov.

Läs mer

Följdsjukdomar efter cancerbehandling måste lyftas

I en debattartikel i Dagens Medicin lyfter Maria Hellbom, ordförande i RCC:s nationella arbetsgrupp för funktionella besvär vid cancer i bäckenet, vikten av att primärvård och sjukhus måste bli bättre på överlämning och att dela information om patienter. Även patienter behöver få veta vilka effekter deras behandling kan få. En klinisk vägledning i rehabilitering efter cancer i bäckenet finns tillgänglig på cancercentrum.se.

Läs mer


Nationella cancerstrategin 10 år –
nu tar vi sikte på 2030!

RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 år.

Varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet!

Läs mer


Nytt nationellt kvalitetsregister för skelettmetastaser

Cancer kan sprida sig till skelettet i form av metastaser och mer än hälften av patienter med avancerad sjukdom får mer eller mindre allvarliga besvär av sina skelettmetastaser. Nu finns ett nationellt kvalitetsregister för skelettmetastaser. Registret har som huvudsaklig målsättning att förbättra behandlingen av patienter med skelettmetastaser genom att identifiera faktorer relaterade till komplikationer.

Läs mer

Säkerhet och effekt av komplementärmedicinska metoder fokus på fullsatt konferens

För andra året i rad arrangerades konferensen Svenskt Forum för Integrativ Cancervård. Intresset för forskning om så kallad komplementär och alternativmedicin (KAM) och integrativ medicin ökar bland professionen i takt med cancerpatienters växande behov av en kunskapsbaserad dialog.

Läs mer


STRÅNG–världsunikt projekt för jämlik strålbehandling

Det pågår ett omfattande arbete för att förbättra säkerheten och kvaliteten på strålbehandling i Sverige. STRÅNG är ett projekt som arbetar för att utforma enhetliga riktlinjer vid landets strålbehandlingsavdelningar.

Läs mer

Min vårdplan på 1177.se – nu nationell förvaltning 

RCC i samverkan har beslutat att etablera en nationell förvaltning av patientinformation till Min vårdplan samt att vara utgivare av nationella Min vårdplaner på 1177.se. 

Läs mer om arbetet på RCC:s webbplats och i uppdaterat nyhetsbrev i högerkolumnen på sidan.


Bildstöd om gynekologisk cellprovskontroll

Tillsammans med KomHIT flykting har ett bildstöd på 12 olika språk tagits fram. Bildstödet kan användas vid samtal med personer för att fylla i screeningremissen till gynekologisk cellprovskontroll.

Läs mer

Uppdaterat vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Vårdprogrammets kvalitets- och standardiseringsdokument för laboratorier som arbetar med gynekologiska cellprov har uppdaterats.

Läs mer

På gång

20 november, Lund, Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Läs mer och anmäl dig

26 november, Uppsala, Utbildning för inrapportörer i ny patientöversikt lungcancer

Läs mer

3 februari, Stockholm, Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

Läs mer


Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. 

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.