Nyhetsbrev från
Kristdemokraterna
i Region Stockholm

Problem att visa nyhetsbrevet? 
Se det i webbläsaren!


Ledare november 2019

Vänner!

Hösten har gått i rasande fart och vi är redan i november. För Kristdemokraterna i Region Stockholm betyder det att vi efter en intensiv budgetprocess nu har en budget att klubba. I dagarna två, närmare bestämt 19-20 november hålls budgetfullmäktige i regionhuset.

Region Stockholm befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Vi är på väg in i en lågkonjunktur, vi ser under kommande år ett vikande skatteunderlag, kostnadsökningstakten är hög och vi riskerar därtill att utsättas för regeringens chockhöjning av stockholmsskatten. Förslaget på förändringar i kostnadsutjämningen gör att Region Stockholm, som den enda av 21 regioner, ska få en extrem ökning av kostnaden för skatteutjämning med start 2020. År 2023 ska regionens skattebetalare sända hela 4,2 miljarder av vårdens och kollektivtrafikens pengar till andra delar av Sverige. 4,2 miljarder motsvarar kostnaden för Danderyds sjukhus eller kostnaden för tre fjärdedelar av länets alla vårdcentraler. Det passerar inte obemärkt.

Utrymme för stora reformer finns inte. Regionen behöver smarta strategiska effektiviseringar och säkra det vi ser som rätt prioritering: trygghet och välfärd. Kunskapsstyrning av vården kommer vara avgörande för Regionens prioriteringar.

Regionen prioriterar välutbildad personal och fortsätter satsa på AT- och ST-utbildningar, utbildningar för undersköterskor och specialistutbildningar för sjuksköterskor med bibehållen lön. Invånarna ska få möjlighet att lista sig hos en fast, namngiven husläkare och väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin ska kortas. Regionen prioriterar vårdval och inför nu vårdval Reumatologi, vilket är en stor framgång för Kristdemokraterna som läge påvisat behovet av bättre tillgänglighet och kvalitet inom reumatologi. Vi fortsätter att arbeta för en sammanhållen seniorvård och under året har antalet geriatriska platser utökats tack vare införandet av vårdval geriatrik.

Färdtjänstnämnden vill utreda möjligheten att utöka anropsstyrning av närtrafiken. År 2020 kommer SL-taxan höjas med 40 kronor, vilket är nödvändigt för att åstadkomma en jämn fördelning mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad kollektivtrafik samt för att klara alla de stora investeringar som nu görs inom kollektivtrafiken.

Årets budget har fått titeln ”Med ansvar för framtiden” - ansvar för framtiden ledstjärnan för vårt arbete i Region Stockholm - varje dag.

Ella Bohlin, Regionråd och gruppledare


Regionfullmäktige med ST-läkare i fokus

Under Regionfullmäktigedagen har som vanligt många frågor diskuterats - en av de frågorna var läkarnas ST-tjänster.

Vänsterpartiets Jonas Lindberg ställde en fråga i en interpellation: ”Fungerar utbildningsdelen som tänkt, med udden ställt mot vårdvalen?”

  • Antalet ST-platser inom geriatrik ökar. Inom psykiatri och primärvård är ST-situationen god.
  • Alla vårdgivare som finansieras av Region Stockholm (t ex vårdvalsleverantörer) ska delta i utbildningsuppdraget.
  • Karolinska ska bedriva öron- näsa- halsmottagning på Danderyds sjukhus. På så sätt säkras också ST-platser inom specialistvården öron- näsa- hals inom vilken stora pensionsavgångar väntas inom kommande år.

I vår budget prioriteras äldre

Nu har majoriteten i Region Stockholm presenterat sin budget för 2020. Vi befinner oss just nu i en ekonomiskt orolig tid. Stockholms Kommuner och Landsting, SKL ser hur sysselsättningen minskar, hur BNP-tillväxten bromsar in och hur vi närmar oss en lågkonjunktur. Det är därför så viktigt att prioritera rätt.

Region Stockholm vill prioritera en budget i balans. Vi vill ha ordning och reda i finanserna. Vi höjer inte skatten, vi lämnar den oförändrad.

✔️För Kristdemokraterna handlar det bland annat om en prioritering av våra äldre. Tyvärr uppstår många skador och dödsfall när patientsäkerheten inte håller måttet. Vi kommer under nästa år därför presentera en ny patientsäkerhetsplan.

✔️I Regionens budget 2020 presenteras 224 nya geriatriska vårdplatser, i Skärholmen och på Sollentuna Sjukhus.

✔️Vi kommer bredda och införa fler vaccin för äldre för att använda våra resurser, skattebetalarnas pengar på allra bästa sätt. Då är det även viktigt att förebygga sjukdomar, vilket vi gör genom vaccinprogram för äldre.

I vår budget står trygghet och välfärd i fokus.


Talade på Skanska

I oktober talade Ella för projektchefer och affärsutvecklare på Skanska om Region Stockholms behov av investeringar i vård och trafik för framtiden. Ella visade på de demografiska utmaningar som Stockholm och alla landets regioner står inför vad gäller en stor ökning av antal äldre över 80 år. Ella berättade hur budgetprocessen i Regionen går till och vad näringslivet bör tänka på i kontakter med politiken.


Bekymmersam risk för biverkningar av acnemedicin

Nu ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen i region Stockholm ta reda på varför allt fler stockholmare äter den starka aknemedicinen isotretinoin.

Vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) reagerar efter P4 Stockholms rapportering om att allt fler unga stockholmare äter medicinen.
– När jag hör att det finns en risk för starka biverkningar så blir jag bekymrad, säger Ella Bohlin (KD).
Därför har hon bett hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram en fördjupad bild av läget.
– Jag tycker att det är viktigt att jag får en så bra bild som möjligt och först med goda fakta så kan det bli aktuellt med vidare steg.
Ella Bohlin förväntar sig svar från förvaltningen inom några veckor.

Lyssna på inslaget:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…


Regeringen underfinansierar HPV-vaccin till pojkar

Redan 2017 kom Folkhälsomyndigheten med en tydlig rekommendation att inte bara flickor utan även pojkar borde vaccineras mot HPV. 120-130 cancerfall per år kan undvikas om vården vaccinerar jämlikt. Men regeringen dröjde. Tidigare i år kom Folkhälsomyndigheten med en förnyad rekommendation till socialdepartementet.

I regeringens budgetproposition kom så äntligen beskedet att det efterlängtade HPV-vaccinet kommer ingå i allmänna vaccinationsprogrammet för pojkar. Vi har många som gladdes åt denna seger för folkhälsan. Onödigt lidande och meningslösa dödsfall kommer nu kunna undvikas.
Men när vi i Region Stockholm satte oss ner och granskade siffrorna insåg vi att något verkade underligt. De medel som kommer från regeringen verkade nämligen lågt tilltagna. 56 miljoner tillförs regionerna. Det stämmer att de pengarna kommer räcka till att inleda vaccination. Men två viktiga delar fattas: catch-up-programmet och riskgrupperna.

När flickor började vaccineras mot HPV 2012 genomfördes även ett catch-up-program. Det innebar att fler åldersgrupper fick möjlighet att få vaccinet, dvs även de flickor som var lite äldre. På så sätt påskyndades effekten av vaccinet och sjukligheten sänktes. Fler omfattades och färre flickor fick cancer.

Catch-up är dock väldigt kostsamt. Bara för Region Stockholm beräknas att ett catch-up för pojkar kosta mellan 19 till 39 miljoner kronor per år, under de fyra år programmet pågår. Detta samtidigt som Regeringen planerar att plocka ut miljardbelopp från Stockholmarnas vård för att fördela ut till andra delar av landet.

Utöver catch-up finns det även riskgrupper som kommer behöva HPV-vaccin. Det handlar bland annat om män som har sex med män där vi vet att risken att utveckla olika cancerformer som en följd av HPV-viruset är särskilt hög.

Regeringen har inte tillfört några medel för vare sig catch-up eller skjutit till några pengar till riskgrupperna. De kostnader som nu lämpas över på regionerna är mycket omfattande och riskerar att skapa en geografisk ojämlikhet. Vissa regioner kommer ha möjlighet att genomföra catch-up, andra inte. Vaccinet riskerar att inte nå sin fulla verkningsgrad på många, många år.

Samtidigt slår sig Lena Hallengren för bröstet och menar att frågan är prioriterad för regeringen.
Varför, Lena Hallengren, tillför ni då inte tillräckligt med pengar?
Regeringen har i fallet HPV-vaccin för pojkar gjort för lite, för sent.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin:
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/10/18/mer-resurser-kravs-till-pojkars-hpv-vaccination/


Hästterapi för barn och unga

En solig höst eftermiddag besökte vi stiftelsen Hippocampus som bygger upp en spännande rehabverksamhet på Ekerö med syfte att utveckla användandet av hästunderstödda insatser för barn och unga med funktionshinder. Projektet kommer drivas på Kungsgården som ägs av Drottningholm. De er berättade om de många positiva hälsoeffekter som hästterapi genererar: Psykologiska, kognitiva och sociala.

Så inspirerande med människor som brinner för dessa insatser. Vi möttes i slottsförvaltningens ena flygel för inspirerande presentation och samtal.

Vi hann med en rundvandring och möjlighet att klappa en av gårdens hästar.

Rolf Bowin, Health Care Management, Christina Risshytt-Collman, projektledare Stiftelsen Hippocampus och Pia Tillberg, verksamhetsansvarig och leg fysioterapeut.


Margaretha vill stötta forskningen

Margaretha Åkerberg bär rosa bandet för att belysa vikten av forskning och sprida kunskap om bröstcancer. Margaretha sitter i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och är ordförande för kompetensförsörjningsberedningen.


Socialdemokraterna kommer att omvärdera sin sjukvårdspolitik

Denna totala omläggning görs i en intervju i Expressen den 9 oktober där statsminister Stefan Löfven tillsammans med socialminister Lena Hallengren slår fast att jämlikheten måste öka, liksom den statliga kontrollen och styrningen av vården.

Detta är en mycket välkommen insikt om vårdens icke-fungerade organisation. Samtidigt är det förvånande att detta inte fått större uppmärksamhet. Utspelet ligger utanför 73 punktsprogrammet och tycks komma utan någon föregående intern debatt.

Det är bra att Löfven och Socialdemokraterna har vaknat. Köerna till landets sjukhus har ökat. Sedan socialdemokraterna tog regeringsmakten har antalet personer som väntat längre än de av vårdgarantin stipulerade 90 dagarna ökat från 22 procent till 41 procent. Över 120 000 personer sitter i detta nu vid köksborden och väntar på kanske sitt livs viktigaste operation. Det är allvar. Bakom varje siffra finns människor som behöver vård. Det är små barn, mammor, grannar, kollegor, vänner.

Med denna stora kursomläggning inom socialdemokratin kan vi nu konstatera att det finns en majoritet i Sveriges Riksdag för att förstatliga sjukvården. Såväl Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna som Sverigedemokraterna förespråkar ett ökat statligt ansvar över vården i någon form. Kristdemokraterna har lyft behovet av ett förstatligande under flera års tid. En splittrad sjukvårdsorganisation med 21 separata regioner förmår inte leverera framtidens, eller ens nutidens, sjukvård. Århundrades sjukvårdsreform är nu möjlig – och det är bråttom.

https://www.facebook.com/ellabohlinkd/


Nämnden för nationell högspecialiserad vård sammanträdde

I förra veckan sammanträde nämnden för nationell högspecialiserad vård. Nämnden är utsedd av regeringen och består av politiker från sjukvårdsregionerna med Socialstyrelsens generaldirektör som ordförande. När Socialstyrelsen tagit beslut om vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Det är då nämndens uppgift att besluta om vem som får tillstånd att bedriva denna vård och vilka villkor som ska gälla.

Ella Bohlin representerar tillsammans med Talla Alkurdi (S) Stockholm och Gotlands sjukvårdsregion.


Inledningstalade för Riksförbundet för ME/CFS årliga konferens

Konferensen samlar läkare, forskare, patientorganisationer och vårdgivare för att diskutera behandlingsmetoder, kunskapsläget samt forskning kring ME/CFS. ME/CFS behöver tas på allvar. Många drabbade, liksom deras anhöriga, lider svårt idag. - Sverige behöver ta flera stora kliv när det gäller behandling och forskning kring sjukdomen. Enligt de beräkningar som gjorts finns det i dag ungefär 40 000 personer i Sverige vars tillvaro drastiskt beskurits på grund av ME/CFS. Många som lider av sjukdomen vittnar om att de upplever att livet därute pågår men att de själva står vid sidan av och ser på, avskilda från det som sker där ute och utan möjlighet att vara med. 

ME/CFS som är erkänd av WHO kan innefatta många olika symtom och är komplicerad att diagnostisera. Det kan vara svårt att diagnostisera ME/CFS, den är klassad som en neurologisk sjukdom och biomedicinsk forskning har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. 

Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandling i framtiden. Orsakerna bakom tillståndet är fortfarande okända. Förhoppningsvis kommer vi en dag få svar på vad som orsakar sjukdomen. 

Jag är glad att Stockholm har två specialistmottagningar som tar emot personer med ME/CFS. Stora Sköndal har sedan ett par år uppdraget att ta emot patienter med misstänkt eller etablerad ME/CFS för diagnosticering och behandling. Bragee Rehab gör en viktig insats. Det är många som hör av sig och är tacksamma över att Region Stockholm har den här vården. 

Den ojämlikhet som finns oroar mig. Den här vården behövs i fler regioner. Många som har ME är så sjuka att de inte klarar av att resa för att få hjälp. Region Stockholm ska fortsätta att ligga i framkant och sätta en norm som andra kan ta efter vad avser behandling av sjukdomen.


Kalendarium 

7-10 november Riksting i Umeå

19-20 november Budgetfullmäktige

10 december Regionfullmäktige


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem
eller för att du har skrivit upp dig för nyhetsbrev.
Vill du
avsluta din prenumeration, klicka här.

Besök oss på Kristdemokraterna Stockholm eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitterinstagramhomepage