Kommunförbundets nyhetsbrev. Problem att visa det? Öppna det i webbläsaren.

Hur har länets unga det?

Nyligen kom resultatet av ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som genomfördes hösten 2018.

Elever i årskurs 8 och åk 2 på gymnasiet frågas om fritid, skola, delaktighet, inflytande, trygghet, hälsa, arbete, framtid. 

De flesta ungdomar i regionen mår bra och har en positiv framtidssyn, men däremot visar resultatet att andelen som svarar att de mår bra har minskat över tid. Och det finns tydliga könsskillnader – tjejer mår sämre än killar.

Mer än nio av tio elever svarar att de alltid eller oftast känner sig trygga hemma, i bostadsområdet, på väg till/från skolan och på träningen. Andelen killar och tjejer som svarat att de utsatts för olika typer av otrygga situationer (hot, stöld, våld och sexuellt våld/utnyttjande) har dock generellt ökat från 2015. Andelen som svarar att våld förekommer på skolan har ökat sedan förra mätningen i båda åldersgrupperna. Även utsatthet har ökat:

”Eftersom utsattheten i fler avseenden ökat från år 2015 kan det vara viktiga frågor att fortsätta arbeta med i regionen.” enligt Enkätfabriken.

Resultatet utgör ett beslutsunderlag för kommunerna och lämnar förslag på förbättrings- och utvecklingsområden för att stärka ungas levnadsvillkor. Analysen har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Kommunförbundet och presenteras muntligt till varje kommun samt till styrelsen i Kommunförbundet och Region Kalmar län. Skriftliga rapporter finns för varje kommun samt en länsövergripande rapport som går att ladda hem från Kommunförbundets hemsida.


Hedersrelaterat våld och förtryck

Det är en daglig utmaning för våra socialsekreterare ute i länet att hantera frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan exempelvis handla om barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Många känner sig osäkra på hur detta ska hanteras och kommunerna i länet har signalerat att det behövs fördjupad kunskap i dessa frågor.

Därför arrangerar vi nu i samarbete med Länsstyrelsen Kalmar län en föreläsning på temat för personal inom socialtjänsten. Föreläsningen är kostnadsfri och går av stapeln onsdagen den 16 oktober på Forum i Oskarshamn. Mer information om dagen finns på Länsstyrelsens hemsida.


Miljögifter i brandskum

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i exempelvis impreg­nerade textilier, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum. De används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan.

PFAS har hittats i ytvatten och grundvatten på många ställen. Brandövningsplatser och deponier misstänks vara några av källorna. Miljösamverkan Sydost har därför valt detta som ett av sina fokusområden 2019. Det övergripande målet med projektet är att få renare vatten genom minskade utsläpp av PFAS.

Vi har bland annat genomfört en temadag – Miljögifter i brandskum - och har arbetat fram ett inspektionsunderlag som kommer att användas vid inspektioner som genomförs i samtliga kommuner i Kalmar- och Gotlands län under hösten.     

Kurser och konferenser

Vi arrangerar möten, kurser och konferenser i länet inom en rad olika områden. Här är några exempel på vad som är på gång i höst:

  • Kommunal avtalsrätt för icke-jurister,13 november
  • Metodstödet PATRIARK, 26 november + 5 december 
  • Barnkonvention för politik och ledning, 29 november 

Hjälp med märkningen

Butiker som i huvudsak säljer importerade livsmedel har etablerats i många kommuner de senaste åren. Att genomföra livsmedelskontroll på dessa är i många fall svårt då det förekommer mycket felmärkta produkter, avsaknad av kunskap om lagstiftning och språkförbristningar.

Därför har vi inom Miljösamverkan Sydost tagit fram en broschyr med lättläst information riktad till mindre fristående livsmedelsbutiker.

Broschyren har fått ett positivt mottagande inom Kalmar och Gotlands län och har även spridit sig till 14 andra kommuner i Sverige, från Bromölla i söder till Umeå i norr.


Lediga lokaler

Letar din verksamhet efter kontorslokal i Kalmar? Kommunernas Hus i Kalmar AB har lediga lokaler för uthyrning.

Här finns goda kommunikationsmöjligheter runt knuten och närhet till samarbetsytor med kommunernas gemensamma intresseorganisation, Kommunförbundet Kalmar län.


Intressebanken

Intressebanken efterlyser barn och unga som de kan ta kontakt med för medverkan i utveckling av stöd, vård och omsorg i Kalmar län.

Genom att anmäla sig till intressebanken kan de berätta inom vilket/vilka områden som de vill vara med och påverka. Idag har Intressebanken förfrågningar från bland annat psykiatrin och andra barn- och ungdomsverksamheter om medverkan för att deras åsikter och erfarenheter för att förbättra verksamheterna.

Detta är en film som är gjord av barn och ungdomar i Kalmar län som en information och inspiration till andra barn och ungdomar att kunna vara med och påverka.


Förskoledag med AV-Media

I höst anordnar AV-Media en fortbildningsdag i digital pedagogik, för personal i förskolan. Ett fåtal platser finns kvar, det är kostnadsfritt för länets förskolor!

15 och 16 oktober i Vimmerby

22 och 23 oktober i Kalmar

Programmet innehåller bland annat film, programmering, appar och greenscreen. Man kan delta en förmiddag eller eftermiddag eller göra det till en heldag.


Motivation leder till framgång

Projektet Motivation leder till framgång går in i sitt sista år. Utifrån den delrapport som utvärdering som VETA Advisor presenterade i maj så behöver det sista året i projektet fokusera på ledning, styrning och implementering. Detta för att projektet ska de uppsatta målen i projektansökan till ESF.

Hösten inleds med att den regionala projektledningen och administrationen genomför besök och avstämning hos de lokala ledningsgrupperna i kommunerna. Efter det kommer en handlingsplan att presenteras för deltagande kommuner.

Projektet avslutas 31 augusti 2020 och kommer under det sista året att genomföra ett antal möten i form av spridningskonferenser, erfarenhetsutbyten och rapportering från utvärderaren.


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.