Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev höst 2019

Hej alla! Vi hoppas att ni har haft en skön och vilsam sommar. Nu är hösten här och det har redan hunnit starta igång en mängd spännande saker inom psykosområdet som du kan läsa om i nyhetsbrevet. Vi har fått flera frågor från er om det blir någon temadag i år. Tyvärr har vi på grund av tid- och medelsbrist inte kunnat arrangera en sådan i år. Vi räknar med att kunna erbjuda en webbsändning eller liknande arrangemang innan årsskiftet med information och intressanta, korta föreläsningar som kompensation. Så hoppas vi kunna göra en temadag på Piperska muren nästa år igen. Vi är jätteglada över ert visade intresse!

Information från PsykosR

PsykosRs årsrapport 2018 publicerad!
Rapporten består av två delar, en bakgrunddel och en resultatdel. Vi hoppas att rapporten med sin blandning av reflektioner, information och siffror ska stimulera diskussioner bland alla er med intresse för psykosvård. Du hittar rapporten här

Standardiserade vårdförlopp (SVF) och implementering av VIP-Schizofreni
Under hösten kommer ett standardiserat vårdförlopp (SVF) inom området Schizofreni tas fram. Fokus under hösten kommer att vara ett SVF för förstagångsinsjuknade i psykos. Arbetet rivstartar redan nu med stöd från Uppdrag Psykisk Hälsa och vårdförloppet är tänkt att införas redan under nästa år. Läs mer om satsningen här på SKLs webbplats. Parallellt med detta arbete ska även det nationella vård- och insatsprogrammet för schizofreni införas i regioner och kommuner runt om i landet. I Region Gävleborg har man under september haft två dagars utbildningar för psykosvården som en del av införandet av VIP-Schizofreni. Även i andra delar av landet arbetar man för fullt med olika aktiviteter för att sprida VIP-Schizofreni och stimulera användandet av kunskapsstödet ute i verksamheterna.

PsykosR kommer vara delaktig i både implementeringen, utformandet av standardiserade vårdförlopp och uppföljning via registret kommer att vara en självklar del av arbetet. Under hösten kommer PsykosR, NPO (Nationellt Programområde) Psykisk hälsa och den nationella arbetsgruppen för implementering av VIP-Schizofreni behöva ta gemensamma krafttag för att stödja verksamheterna att registrera mera. Det är oerhört viktigt att vi får upp antalet registreringar i registret för att kunna följa allt det som händer nu i psykosvården.

Fortsatt prioriterat att öka registreringen i PsykosR!
Gå in på www.psykreg.se och se hur ni ligger till i antal registreringar 2018 respektive 2019 per region och enhet. Går det åt rätt eller fel håll? Vad kan ni göra för att öka registreringarna? Ta upp till diskussion med kollegor och chef på arbetsplatsmöten!

Återkoppling av data till verksamheter
I årsrapportern 2018 hittar ni datasammanställningar från PsykosR, på registersidorna (när du loggar in i PsykosR) på www.psykreg.se samt på vården i siffror.  Under november månad kommer vi skicka ut nya rapporter för de nationellt prioriterade resultatindikatorerna, läs mer om indikatorerna och om att registrera dem här. Rapporterna kommer också att redovisa bortfall och antalet registreringar. Vi hoppas också att dessa rapporter kommer att vara mer pedagogiska och användbara för er ute i verksamheterna. Som vanligt är vi intresserade av att veta vad ni tycker. Skicka ett mail till Göran som ansvarar för statistiken på PsykosR.

Skattning av symtom/funktion - viktigt resultatmått 
Ett viktigt resultatmått som är prioriterat är om patienten är i remission eller inte. Idag har vi ett mycket stort bortfall på just remission. Vi vill därför påtala vikten av att göra någon form av skattning av patientens funktion och symtom. CGI- är en skattning där man mot bakgrund av sin kliniska erfarenhet av patienter med psykossjukdom bedömer sjukdomen svårighetsgrad.  Du hittar denna skattningsskala och andra på PsykosRs hemsida här.

Nyheter inom psykosforskningen

Svensk studie om blodfettsänkande behandling vid schizofreni
En högre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom sjukdom hos personer med schizofreni än andra är känd sedan tidigare. En svensk studie visar nu att personer med schizofreni behandlas i lägre utsträckning med blodfettsssänkande läkemedel än andra. Detta kan tyda på att man är sämre på att upptäcka och behandla höga blodfetter hos patienter med schizofreni. Höga blodfetter är en riskfaktor att drabbas av allvarlig hjärt- och kärlsjukdom. Läs studien här

Studie undersöker sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom
En dansk registerstudie visar att forskare i högre utsträckning än andra har en släkting som har schizofreni eller bipolär sjukdom. Detta stödjer att det finns ett samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom, något som flera tidigare studier visat. Läs studien här

Sambandet mellan cannabis och risken för att utveckla psykos
En ny fall-kontrollstudie från elva platser i Europa, bland annat London och Amsterdam, och en i Brasilien visar på ett samband mellan daglig användning av cannabis och utveckling av psykos. Läs studien i The Lancet här

En internationell multicenter studie som utvärderar PANNSS
Den största studien som adresserar möjlighet att kliniskt gruppera patienter med schizofreni efter grad av symtom och hur allvarliga symtomen är. Studien utvärderar PANNS, ett skattningsinstrument som PANSS mäter förekomst/frånvaro samt grad av positiva och negativa symptom samt generell grad av schizoida symptom. Läs artikeln här

Andra nyheter

Mer kunskap om hjärnan
Kungliga vetenskapsakademin tilldelar 10 miljoner kronor för att bättre förstå ur hjärnan utvecklas. Det är mycket vi fortfarande inte vet om vår hjärna. Exakt hur hjärnan fungerar och orsakar våra beteenden är inte klarlagt. Nu har en forskargrupp fått medel för att skapa en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan. Läs mer här

Hästassisterad terapi och rehabilitering för personer med schizofreni
Kontakten med hästen och vistelse med andra i stallet där sociala färdigheter kan tränas under jämlika former tros kunna bidra till återhämtning för personer med schizofreni. Projektet kommer att utvärderas av forskare på högskolan i Halmstad. Du kan läsa mer om projektet på IFS AP- Halmstads hemsida. Projektet har uppmärksammats i media, läs och se inslag från SVT här.

Samarbetsprojekt mellan socialtjänst och psykiatri i Piteå
Genom ett nystartat samverkansprojekt – Tidsam – erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i arbetslivet eller att studera vidare. Läs om projektet här

Här ska ingen ”sova” bort en psykos
På Säters sjukhus satsar man nu på att komma bort från ”förvaring” till en vård fylld av värdeskapande innehåll. I samband med detta testas en ny samtalsmodell som ska rusta patienterna för ett liv i frihet. Läs om detta här.

Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2019
SKL:s styrelse har godkänt en överenskommelse med staten om insatser inom området psykisk hälsa för 2019. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Du kan läsa om den ekonomiska omfattningen och fördelningen till regioner och kommuner samt fokus för överenskommelsen här

Kraftsamling för Psykisk Hälsa
Detta hälsofrämjande utvecklingsarbete innebär såväl en bred samhällsförändring som omvandling av dagens välfärdstjänster. Det är omställningar som överensstämmer med Strategi för hälsa,Nära vård och omsorg och Ökad digitalisering som redan pågår på SKL. Den 9 september inleddes kraftsamlingen med ett välbesökt och uppskattad Kick off. Ta del av flera intressanta föredrag som hölls här. Där kan du också se hela programmet för dagen.

Tips

Marikas kamp
Uppdrag granskning uppmärksammade hur personer med psykossjukdom riskerar att bli hemlösa och fara illa. Se reportaget här

Medicinera rätt – rimligt att patienter får delta i beslut om medicinering. Schizofreniförbundets erfarenhetsgruppen kräver i en artikel i läkartidningen att det införs en tydlig rutin för individuell medicinförskrivning, det vill säga individuell in- och utsättning av antipsykosmedicin ska noga utvärderas och dokumenteras. Läs artikeln här

Radioprogram om att höra röster
Sveriges radios programserie ”Kropp och själ” gjorde ett program om att höra röster, var de kommer ifrån och hur man kan lära sig att leva med dem. Lyssna här

Projektet ”Bättre psykosvård”
Se filmen där du får höra Lennart Lundin 1:a vice ordförande i Schizofreniförbundet berätta om det aktuella projektet om att förhindra återfall. Med denna film vill förbundet förklara vinsterna, för personen själv och närstående, med att undvika återinsjuknande i psykos. Antalet återfall över landet kommer att följas upp och jämförande statistik publiceras. Allt för att stimulera till en bättre psykosvård. 


Aktuellt

Möte för Nätverket för nydebuterad psykos - 4/11
Mötet startar kl. 12 med lunch och avslutas med gemensam middag. Målgrupp är personer verksamma inom psykosvården men särskilt intresse för och kunskap om nyinsjuknade i psykos. Vid mötet kommer ett första utkast av SVF-Schizofreni - förstagångsinsjuknad presenteras och synpunkter från deltagare kommer samlas in. Program och uppgifter om anmälan kommer inom kort publiceras spå PsykosRs hemsida där du också hittar mer information om nätverket.

World Mental Health Day 10/10 Konferens - Psykisk hälsa har ingen ålder
NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) stora inspirationskonferens om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos äldre. Information och anmälan här

Webbinarium 16/10 - SKLs satsningar för att främja hälsa
Syftet med webbinariet är att presentera och diskutera vad SKL:s satsningar Kraftsamling psykisk hälsa, Nära vård och Strategi för hälsa innebär och hur de hänger ihop och förstärker varandra. Läs mer och anmäl dig här

NECT- manualer och utbildning
Det finns ett stort intresse för metoden NECT, som ska hjälpa personer med psykossjukdom att hantera och minska självstigma. Den 5 november hålls en utbildning i Göteborg, läs här.  PsykosR räknar med att kunna tillgängliggöra de svenska manualerna via vår hemsida under hösten. Inom ramen för implementeringen av VIP-Schizofreni planeras även en nationell utbildning tas fram, tillgänglig via webben.

Länkar


Du får detta nyhetsbrev eftersom du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.