Nyhetsbrev från Kunskapscentrum för jämlik vård oktober 2019. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder förkortningen KJV om Kunskapscentrum för jämlik vård och VGR om Västra Götalandsregionen


Jämlik vård för personer med migrationsbakgrund

Att ofrivilligt ha migrerat eller flytt från sitt födelseland påverkar hälsan för individen. Förutom att flykterfarenheten i sig är en riskfaktor för ohälsa så finns det vissa hinder inför att ta del av hälso- och sjukvården när man behöver vård. Det kan vara språket, eller att man inte delar samma förståelse för fysisk och psykisk hälsa som den svenska vården. Dessutom kan regelverken som beskriver asylsökandes och tillståndslösas rätt till hälso- och sjukvård vara ett hinder, eftersom det är svårt för vårdpersonal att veta exakt vad som gäller i olika situationer. KJV:s roll är att på ett systematiskt sätt stötta hälso- och sjukvårdens verksamheter i VGR för att identifiera hinder för personer med migrationsbakgrund, och att hjälpa dem vara så tillgängliga som möjligt för alla invånare oavsett bakgrund och erfarenheter. 

Har du funderingar kring hälso- och sjukvård för personer med migrationsbakgrund? Kontakta vår medarbetare

Sofia Nilsson


Nytt verktyg 2020! Kulturell medvetenhet som en väg till jämlik hälsa och vård

Just nu tar vi på KJV och Lärcentrum migration och hälsa fram ett nytt verktyg. Denna gång handlar det om kulturell medvetenhet i vården och verktyget riktar sig till medarbetare och chefer i hälso- och sjukvårdens alla delar som primärvård, rehab, tandvård, öppenvårdsmottagningar och slutenvård.

Vi tar fram verktyget då många hör av sig till oss och vill veta mer, läsa på och prata om frågor som rör patienter och närstående som kommer från länder och sammanhang som medarbetarna själva inte vet så mycket om. Många beskriver att de vill göra ett bra jobb men att det kan vara svårt att få till i praktiken. Med det här verktyget vill vi riva hinder och vara ett stöd för att erbjuda jämlik hälso- och sjukvård oavsett patientens förstaspråk, födelseland eller sociala ställning.

I verktyget introduceras begreppet kulturell medvetenhet och hur det kan vara relevant i vardagen för medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården. Vi ger exempel och tips på hur andra har gjort och ger förslag på frågor att prata om för att få syn på både sig själv och sin verksamhet. Vi tar inte fram en teoretisk utbildning utan ett verktyg för att göra skillnad i mötet med patienter och deras närstående!

Verktyget kommer att lanseras i januari 2020! Har du frågor eller medskick? Hör gärna av dig till Kristin Eliasson på KJV eller Malena Lau på Lärcentrum migration och hälsa

Tillsammans vänder vi kariestrenden hos små barn!

Vi på KJV ser fram emot att jobba vidare tillsammans med Folktandvården, regionens familjecentraler, kollegorna på Enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling (och många fler!) för en långsiktig satsning för jämlik munhälsa för alla små barn i Västra Götalandsregionen.

Mycket spännande arbete pågår redan för att #utrotakaries och bidra till en mer jämlik hälsa. I våras konstaterade Folkhälsomyndigheten* att de flesta vuxna i Sverige tycker att den egna tandhälsan är god, men att det finns stora och tydliga skillnader mellan olika grupper. För barn beror skillnader bland annat på föräldrarnas utbildningslängd och ekonomi. Karies är 1,5–2 gånger vanligare bland barn och unga vars föräldrar själva har dålig tandhälsa och ju sämre tandhälsa föräldrarna har, desto större risk för att barnen också ska få omfattande kariesangrepp. Folkhälsomyndigheten konstaterar att det behövs större fokus på breda förebyggande insatser redan under tidig barndom, eftersom skillnader i tandhälsa som uppkommer tidigt riskerar att bli större med åren.

Nu pågår planering av det fortsatta arbetet och vi lovar att berätta mer i nästa nyhetsbrev!

*Jämlik tandhälsa - En analys av självskattad tandhälsa i Sveriges befolkning 2019


En dag om jämlikt bemötande vid långvarig smärta

Möter du personer med långvarig smärta i ditt arbete? Då är du välkommen till en dag med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta den 28 november i Göteborg. Patienter med långvarig smärta upplever ofta att deras smärta inte tas på allvar. Medarbetare i hälso- och sjukvården beskriver behandling av patienter med långvarig smärta som en av sina största utmaningar. Forskning visar att normer och föreställningar om bland annat kön, ålder och födelseland spelar roll. Varför är det så? Vad får det för konsekvenser för patienter, närstående och medarbetare? Och vad kan vi göra åt det?

Patienter, medarbetare och forskare delar med sig av erfarenheter och berättar om hur kulturella sammanhang, ålder, genus och normer i mötet mellan patienter och personal påverkar upplevelser och behandling vid smärta. Du får också veta mer om hur du kan använda verktyget Smärtkuben och metoden Lära och bemästra för en mer jämlik smärtvård. Du hittar program och anmälan här!


Nordiskt nätverk för Lära och bemästra

Lära och bemästra är en metod för patientutbildning i grupp där fokus är lärande och erfarenhetsutbyte för stärkta egenvårdsresurser och ett bättre hanterande av livet med långvarig sjukdom. Från början kommer metoden från Norge och den är nu spridd i hela Skandinavien. En gång per år träffas vi därför i ett nordiskt nätverk för att utbyta erfarenheter och fylla på med kunskap. Denna gång var vi i Danmark och fick lyssna på Vibeke Lyngaard som berättade om sin forskningsartikel som visar att patientutbildningar för hjärtpatienter ger bättre resultat med Lära och bemästra, än vid traditionell hjärtskola.  

Kanske möter du personer med långvarig sjukdom i ditt arbete och vill veta mer om Lära och bemästra? Läs mer på vår hemsida och kontakta vår medarbetare Åsa Davidsson för frågor!  

Här träffar du oss i höst!

Vill du träffa oss på KJV och prata jämlik vård? Då kan du komma till någon av följande event där vi finns på plats under hösten 2019. Vi ses!

MR-dagarna i Linköping. KJV deltar i Jämställdhetsmyndighetens seminarium den 14/11 om rätten till hälsa för papperslösa, och den 15/11 om jämlik hälsa. Läs mer om MR-dagarna här!

Är det något vi behöver veta? KJV håller tillsammans med enhet Patientsäkerhet två dagar den 14/11 och 19/11 om kommunikation och bemötande i hälso- och sjukvården. Dagarna heter "Är det något vi behöver veta?". Anmäl dig i Regionkalendern!

Jämlikt bemötande vid långvarig smärta. KJV arrangerar en dag för dig som i ditt arbete möter personer med långvarig smärta. Fokus är bemötande och jämlikhet, och du på vår hemsida hittar du program och anmälan!

European Public Health Conference i Marseille 21/11. KJV presenterar forskning om genusnormer och långvarig smärta. 

KJV fyller 10 år! Den 10/12 bjuder vi in till en eftermiddag där vi uppmärksammar att VGR under ett decennium har satsat på jämlik vård - unikt i Sverige! Jobbar du i hälso- och sjukvården och är nyfiken på jämlik vård? Maila oss om du vill komma! 

 


facebook

Kunskapscentrum för jämlik vård
Ansvarig utgivare: Lars Rex
Redaktör: Tina Andersson
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.