Nyhetsbrev

NR 3-2019

Slutspurt för många bolåneexperter

Den 16 augusti 2016 genomfördes det första licensieringstestet för bolån i SwedSecs regi. Testet riktar sig till personer som arbetar med att sätta samman, erbjuda, bevilja, förmedla eller ge råd om bostadskrediter till konsumenter.

Ett mål med licensieringen av bolånerådgivare är att ytterligare stärka konsumentskyddet för bolånekunderna. Tidigare bestämde varje enskilt företag vilken kunskapsnivå en bolånerådgivare skulle ha.

För anställda som arbetar med bolåneverksamhet har Finansinspektionen bestämt att de ska genomföra ett kunskapstest om bolån. Anställda som hade mer än tre års relevant yrkeserfarenhet när dessa föreskrifter kom ska ha genomfört testet senast den 1 januari 2020. Så nu är det hög tid för dem som ännu inte har genomfört bolånetestet att boka in sig, för att hinna klara testet före årsskiftet. Bedömningen är att över 15 000 personer kommer att ha genomfört licensieringstest för bolån vid utgången av detta år.

Det ska tilläggas att kunskap är en färskvara och därför måste alla licenshavare med aktiv SwedSec-licens senast den 30 november varje år ha genomfört en årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) inom ämnen som SwedSecs prövningsnämnd har slagit fast. Vi hoppas att många tycker att kunskapsuppdateringen är givande och att de flesta börjar bli klara med ÅKU 2019.

SwedSec har nyligen skickat ut en remiss om förslag till ändringar i SwedSecs regelverk inför 2020 till de anslutna företagen och ett antal andra organisationer. Vi hoppas att remissinstanserna lämnar synpunkter på de föreslagna ändringarna så att vi med er hjälp kan utforma licensieringen på bästa sätt.

Med önskan om en händelserik och givande höst!

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB


Välkommen på seminarium – endast ett fåtal platser kvar!

SwedSec bjuder in till seminariet Navigera rätt i ett föränderligt rådgivningslandskap. På seminariet sätter vi fokus på ansvarsfull och hållbar rådgivning, t.ex. nya förutsättningar för provisioner vid rådgivning och en makroekonomisk utblick för att kunna hålla rätt kurs i en föränderlig omvärld.

Programmet i korthet:

Ansvarsfull rådgivning
Erik Thedéen, generaldirektör, Finansinspektionen
Förutsättningar för provisioner. När är det tillåtet/förbjudet att ta emot provisioner? Danska Finanstilsynet har kartlagt den danska marknaden
Ove Feddersen, chef för investerarskydd, Finanstilsynet i Danmark (föredraget hålls på engelska)
Samtal om jämförelser och konsekvenser för rådgivningen i Sverige och Danmark
Ove Feddersen och Magnus Björkman, biträdande avdelningschef för Uppförandetillsyn, Finansinspektionen
Samtalsledare: Johan Lycke, jurist, SwedSec
Ekonomisk utblick – hitta rätt kurs i en orolig omvärld
Annika Winsth, chefekonom, Nordea

Seminariet riktar sig till SwedSecs licenshavare och andra intresserade.

Tid: Torsdag den 10 oktober 2019, kl. 13.00–16.30 (med paus för kaffe och kaka)
Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Pris: 550 kr (inkl. moms 25 %)

Anmälan är bindande och ”först till kvarn” gäller.

Anmäl dig via denna länk (Simple Signup).


Dags för ÅKU 2019

Alla licenshavare med aktiv licens måste genomföra en årlig kunskapsuppdatering. 2019 innehåller ÅKU:n 18 ämnen inom en rad olika områden som försäkringskunskap (IDD), hållbarhet, bolån och etik. Licenshavaren ska göra minst sex för yrket relevanta ämnen. Den som arbetar med t.ex. både bolån och investeringsrådgivning bör genomföra fler ämnen så att båda dessa områden täcks in.

Har du frågor om ÅKU är det din arbetsgivare som du i första hand bör vända dig till.

SwedSecs kunskapskrav för ÅKU 2019 hittar du här.


Filmer om informationsgivare

I april lanserades SwedSecs femte yrkesanpassade licensieringstest: Licensieringstest för informationsgivare. Vilka anses vara informationsgivare? För att sprida ljus i frågan bjöd SwedSec in Magnus Björkman, biträdande avdelningschef för Uppförandetillsyn hos Finansinspektionen, till ett forum i maj för våra anslutna företag.

Magnus Björkman nämnde exempelvis att anställda som svarar på frågor eller är ute och håller presentationer om företagets produkter och tjänster kan anses tillhöra denna yrkeskategori.

Forumet filmades och om du är anställd i ett anslutet företag kan höra av dig till SwedSec, via info@swedsec.se, så skickar vi en webblänk.

Läs mer om licensieringstest för informationsgivare här.


Nya företag välkomnas

Företag som hittills har anslutit sig till SwedSec under 2019:

• Alfa Kraft AB

• Alpcot AB

• Bostadskreditinstitutet Alma AB

• Credit Suisse International, (UK) Bank Sweden Branch (filial)

• Ekobanken Medlemsbank

• ISEC Services AB

Du hittar alla 194 anslutna företag här.


Sök efter licenshavare

När SwedSec startades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen var målet att 5 000 personer verksamma på den svenska värdepappersmarknaden skulle licensiera sig. Den 19 september 2019 passerade vi rekordnivån 24 000 aktiva licenshavare, vilket är en ökning med nästan 150 procent sedan början av 2013, då SwedSec introducerade yrkesanpassade licensieringstester och det blev krav för rådgivare i anslutna företag att ha licens. Före 2013 var en klar majoritet av dem med aktiv licens män, idag är drygt hälften kvinnor. Det kan också nämnas att ca 9 500 personer har en vilande licens.

Sedan en tid tillbaka är det möjligt för dig som konsument/kund hos våra anslutna företag att få veta vilka kunskapstester som exempelvis din rådgivare har genomfört. Du hittar alla aktiva licenshavare via en sökfunktion på vår webbplats, swedsec.se/licenshavare.


Om våra tester

För dig som arbetar med rådgivning och försäkringsdistribution till privatpersoner och företag. Läs om licensieringstest för rådgivare här.

Vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare m.fl. Läs om licensieringstest för specialister här.

För dig som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom finansmarknaden. Läs om licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Riktar sig till dig som arbetar med bostadskrediter till konsumenter. Läs om licensieringstest för bolån här.

För dig som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning. Läs om licensieringstest för informationsgivare här.


Ladda ner eller beställ SwedSecs nya verksamhetsbroschyr

När SwedSec bildades för närmare 20 år sedan var syftet att stärka förtroendet för den svenska finansmarknaden. Verksamheten bygger på självreglering, vilket innebär att det är finansmarknadens aktörer som själva har etablerat ett licensieringssystem för sin personal.

Det innebär bl.a. att företaget ska licensiera viss personal och anmäla sina licenshavares regelöverträdelser till SwedSec. För att få licens måste de anställda uppfylla kravet på lämplighet och klara ett omfattande kunskapstest. Därtill kommer krav på årlig kunskapsuppdatering och regelefterlevnad för att fortsätta vara licensierad.

Läs mer om SwedSecs verksamhet i vår nya broschyr, som du laddar ner via denna länk.

Anslutna företag kan beställa broschyrer kostnadsfritt och exempelvis dela ut till kunder och nyanställda. Beställning görs via e-post: info@swedsec.se  (uppge antalet broschyrer samt adress och mottagare).


Hallå Rikard Josefson, ny styrelseledamot i SwedSec

Vid SwedSecs årsstämma i maj valdes Rikard Josefson, VD för Avanza Bank AB sedan november 2017, till styrelseledamot. Rikard Josefson har tidigare bl.a. varit VD för Länsförsäkringar Bank AB, som också är ansluten till SwedSec.

Vi har ställt några frågor till Rikard.

Varför tycker du att företag på finansmarknaden ska vara anslutna till SwedSec?

– Licensieringen bidrar på ett bra sätt till en bättre fungerande finansmarknad. SwedSecs tester och krav på årlig kunskapsuppdatering höjer licenshavarnas kompetens samtidigt som disciplinförfarandet stärker regelefterlevnaden och den etiska medvetenheten i de anslutna företagen. Sammantaget bidrar till en hållbar finansmarknad och ett högre konsumentskydd, svarar Rikard Josefson.

Vilka områden inom SwedSecs verksamhet tycker du är viktigast?

– För oss i branschen är kompetensförsörjningen viktig. Det gäller att hitta och behålla personal med rätt kunskaper och att kontinuerligt säkra den interna kunskapsutvecklingen. Här är SwedSecs krav på årlig kunskapsuppdatering ett välkommet instrument.

– Det är mycket viktigt att anslutna företag anmäler sina licenshavares regelöverträdelser så att självregleringen faktiskt fungerar. Jag har en känsla av att branschen har ökat sina insatser inom detta område, vilket också visar sig i det ökade antalet beslut i disciplinnämnden, svarar Rikard Josefson.

Vad är mest spännande med ditt SwedSec-uppdrag?

– Att även på ett strategiskt plan få vara med och utveckla branschens självreglering vad gäller kompetens och bättre regelefterlevnad hos våra anställda, svarar Rikard Josefson.

Antalet SwedSec-licenshavare har fortsatt att öka en del under de senaste åren trots stort fokus på digitalisering och robotisering, av rådgivningen. Hur ser du på utvecklingen inom detta område?

– Digitaliseringen kommer att fortsätta i hög takt men antalet licenshavare kommer nog trots det att fortsätta öka p.g.a. nya krav på kunskaper hos de anställda. Jag tror att fler yrkesgrupper kommer att behöva kunskapstester och licens, svarar Rikard Josefson.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 34 beslut. Av dessa har 16 licenshavare fått sina licenser återkallade och 17 har meddelats en varning. En licenshavare har meddelats en erinran.

Mer om förfarandet vid disciplinärenden kan du läsa här.

Exempel på beslut från disciplinnämnden under 2019:

Rådgivare varnades efter att ha brutit mot skyldigheten att anmäla styrelseuppdrag vid sidan av tjänsten (30 augusti)
Rådgivaren hade – vid sidan av tjänsten – styrelseuppdrag i två bolag inom den finansiella sektorn utan att anmäla dessa bisysslor till sin arbetsgivare enligt företagets interna riktlinjer. Arbetsgivaren hade därför inte haft möjlighet att ta ställning till lämpligheten av att ha dessa uppdrag.

Disciplinnämnden poängterade att reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Därför är det viktigt att anställda både sköter sin skyldighet att anmäla sina bisysslor och inte åtar sig bisysslor innan dessa har godkänts av arbetsgivaren. Eftersom det inte bedrivits någon aktiv verksamhet i det ena bolaget och då rådgivarens roll i det andra bolaget varit passiv ansåg nämnden att en varning var en tillräcklig disciplinpåföljd.

Bolånehandläggarens licens återkallades då han inte hade överlämnat dokument som avvek markant från andra handlingar i två kreditärenden vilket ledde till att bolåneansökningar beviljats på felaktiga grunder (3 juli)
Handläggaren tog emot en mängd olika och motsägelsefulla versioner av bland annat lönespecifikationer, arbetsgivarintyg och bostadsöverlåtelseavtal. Han reagerade dock inte på detta utan la endast fram några av handlingarna till beslutsfattaren som i och med det fattade beslut på felaktiga grunder. Vid en korrekt hantering borde avvikelserna ha upptäckts och lett till misstankar om dokumenten var riktiga. Några av dokumenten som innehöll kunders personuppgifter e-postade handläggaren dessutom till sitt privata e-postkonto.

Disciplinnämnden konstaterade att handläggaren har haft graverande brister i sin hantering av kreditärendena. Genom agerandet har företaget riskerat att utnyttjas för penningtvätt och utsättas för annan brottslighet. Agerandet har även riskerat att skada förtroendet för företaget och finansmarknaden. Nämnden ansåg att överträdelserna var så allvarliga att handläggaren inte var lämplig som licenshavare, varför licensen återkallades.

Kundrådgivare fick en varning då han hade avslöjat två kunders planer på att köpa bostad och på så vis brutit mot banksekretessen (24 juni)
Rådgivaren träffade två av företagets kunder, ett ungt par, för att diskutera bolån då de avsåg att köpa en bostad. Kort därefter mötte rådgivaren den ena kundens föräldrar och nämnde då parets planer. Kunderna hörde senare av sig till företaget och uttryckte sitt missnöje över att deras anhöriga informerats om det planerade bostadsköpet.

Disciplinnämnden konstaterade att rådgivaren obehörigen röjt sekretessbelagda uppgifter om två av företagets kunder. Reglerna om tystnadsplikt när det gäller kunduppgifter är av central betydelse för förtroendet för den aktuella verksamheten. Det finns därför anledning att se allvarligt på överträdelser av bestämmelserna om banksekretess. Nämnden påpekade även att de aktuella kundernas förtroende för företaget hade påverkats negativt av rådgivarens agerande, men ansåg att påföljden kunde stanna vid en varning.

Rådgivare fick sin licens återkallad då hon systematiskt hade manipulerat sina försäljningsresultat och på så sätt gynnat sig själv ekonomiskt (13 juni)
Genom att skapa fiktiva transaktioner på egna konton i företagets system fick rådgivaren sina försäljningsresultat att se betydligt bättre ut än vad de var. Hon fick till följd av försäljningsresultaten en ny tjänst och högre lön.

Disciplinnämnden konstaterade att regelöverträdelserna hade skett vid ett stort antal tillfällen och under lång tid. Rådgivaren hade genom detta fått stora fördelar som hon inte haft rätt till. Agerandet stred klart mot företagets interna regler och stod dessutom i strid med de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Eftersom hon allvarligt hade brustit i sitt arbete återkallades licensen.

Läs mer om meddelade disciplinbeslut här.


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 194 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Följ SwedSec på sociala medier:

facebooktwitteryoutubelinkedin