Training in Financial Reports – Utbildningen Bokslut för Accountor Training | July Economy News – Ekonominyheter på YouTube | BFN News – Nyheter från BFN | Finago Blog Interview on Car Benefit – Bilförmåner | Srf U 8 Update – Uppdatering | Current Lectures – Aktuella föreläsningar | Current Economy News Products – Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


Training in Financial Reports | Utbildningen Bokslut för Accountor Training Sverige

I studion hos Accountor Training, Stockholm
(Foto: Jonathan Fastborg)

EN: On behalf of Accountor Training Sweden I've designed a training program for financial reports, comprising 27 courses. Now I've written and delivered the documentation for each course. Broadcastings and recordings will take place from August 28 to November 18, 2019. This training has valuable content for the expert as well as the beginner!

SW: På uppdrag av Accountor Training har jag utformat Utbildningen Bokslut, omfattande 27 kurser. Nu har jag skrivit och levererat dokumentationen till varje kurs. Direktsändningar och inspelningar gör vi med start 28 augusti och mål 18 november 2019. Här får du en unik genomgång av årsbokslut och årsredovisningar för företag enligt alla K-regler. Du har mycket att hämta här vare sig du är erfaren eller nybörjare i att göra bokslut. Välkommen!

Aug 15, 2019: To the Article | Till artikeln


July Economy News | Ekonominyheter på YouTube

EN: The July edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB with selected news of the month in Swedish for entrepreneurs. Latest news on corporate economy in two free webinars!

SW: Nu finns ekonominyheter juli på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter i urval för företagare. Senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier!

Jul 9, 2019: To the Article | Till artikeln


BFN Updates x 2 | Två uppdateringar från BFN

Accounting in Bankruptcy | Bokföring i konkurs

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently issued a draft on a standard on accounting in bankruptcy. The draft is an update of an older statement, meant to adapt it to the present way of standardsetting.

SW: Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 19 juni 2019 om remiss av ett allmänt råd Bokföring i konkurs. Det handlar om en anpassning av ett gammalt uttalande till dagens form för normgivning, att i stället ge ut allmänna råd. BFN gör ingen ändring i sak.

Jul 12, 2019: To the Article | Till artikeln


Draft on Mergers | Remiss om fusioner

EN: The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently issued a draft on an update of their standards on mergers. The draft is a total makeover of the two olders standards into one, modernised and extended standard.

SW: Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 19 juni 2019 om remiss av en uppdatering av vägledningarna om fusion. Det handlar om en total omarbetning av de två äldre vägledningarna till en ny, moderniserad och utökad standard: Fusion.

Jul 12, 2019: To the Article | Till artikeln


Finago Blog Interview on Car Benefit | Bilförmåner

EN: I’ve been interviewed by Lisa Bjerre for Finago Blog on the Swedish tax regulations for benefit of free car.

SW: Lisa Bjerre har intervjuat mig för Finago Blog om skattereglerna för bilförmåner. 2019 är första hela året som alla nya regler gäller. I inlägget berättar jag mer och du får en länk till hela artikeln!

Jul 10, 2019: To the Article | Till artikeln


Srf U 8 Update on Classification of Short and Long Debts | Klassificering av skulder

EN: Srf konsulterna (Swedish Accounting and Payroll consultants) has released an update of the statement Srf U 8. Srf clarified that the terms in a loan agreement, which has significance for classification of the short term and long term parts of a loan, are amortization and period of validity. The statement has also been updated with editorial changes.

SW: Srf konsulterna har publicerat en uppdatering av Srf U 8 om klassificering av skulder. Srf förtydligar att det är låneavtalets villkor om amortering och löptid som är avgörande för klassificering av kortfristig och långfristig del av lånet. Dessutom har redaktionella ändringar gjorts. I artikeln kommer jag fram till att Srf U 8 har en bredare tillämpning än vad Srf själva anger! Jag berättar också om ytterligare normgivning som är på gång i ämnet.

Jun 24, 2019 To the Article | Till artikeln


Current Lectures | Aktuella föreläsningar

EN: Lecture news since the latest issue.

SW: Utbildningsnyheter sedan förra utskicket.


Wolters Kluwer Scandinavia
Lectures and webinars
In Swedish

Next season starts September 24 | Nästa säsong börjar 24 september 2019

  • Sep 24-25 Södertälje: Company Adapted | Företagsanpassat
  • Sep 30 Skara: Company Adapted | Företagsanpassat

To the complete program 2019-2020


Accountor Training Sweden
Webinars live and recorded

In Swedish or English

Next season starts August 28 | Nästa säsong börjar 28 augusti 2019

  • Aug 28-Sep 23 web: Training Financial Statements, part 1-18 | Utbildningen Bokslut, del 1-18 (in Swedish)
  • 19 Sep web: Monthly Update | Månadsuppdatering (in Swedish)
  • 19 Sep web: Court Cases of the Month | Månadens rättsfall (in Swedish)

To the complete program 2019


 In my Own Management | I egen regi
In Swedish or English

Next season starts September 26, Nästa säsong börjar 26 september 2019

  • Sep 26 Västerås: Company Adapted | Företagsanpassat (in Swedish)
  • Oct 1 Södertälje: RedovisningsHuset i Södertälje (in Swedish)

To the complete Program


Current Economy News Products | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news. Order news coverage for your organisation too!

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter. Beställ nyhetsbevakning för din organisation också!

RedovisningsHuset i Södertälje
Products in Swedish since my latest newsletter
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with new assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!