Mötesplats Väst 24-25 oktober

Den 24-25 oktober arrangerar Göteborgsregionen för första gången Mötesplats Väst, en konferens som vänder sig till förtroendevalda och chefstjänstepersoner inom kommunerna. Fokus för konferensen är kommunutredningen och framtidens välfärdsfrågor och vi har ett fullmatat program med många spännande talare.

Läs mer

Socialchefsdagarna

Den 25-27 september är Göteborgsregionen med och arrangerar Socialchefsdagarna. Denna gång står Umeå som värdstad för arrangemanget och temat är Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling. 

Läs mer

Tillitsbaserat ledarskap – det moderna sättet att leda

Tillitsbaserat ledarskap är ett nytt ledarskapsprogram för den nya tidens offentliga organisationer. Det vänder sig till dig som vill vara med och utveckla ett ledarskap där vi bygger prestation och resultat genom tillit och samarbete.

Läs mer

Ekonomiskt bistånd

Är du handläggare i kommunen och arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Den åttonde oktober arrangerar Göteborgsregionen en kursdag där vi går igenom de villkor som gäller för ekonomiskt bistånd och visar på en struktur för att komma in i rutiner som underlättar handläggningen. På så vis undviker man godtyckligt fattade beslut. Myndighetsutövningen blir mer rättssäker, dokumentationen underlättas och hantering av överklagningar blir smidigare

Läs mer

Vårdnadsöverflyttning - halvdag

Sjätte november arrangerar Göteborgsregionen en halvdag för dig som i arbetet kommer i kontakt med vårdnadsöverflyttning, inklusive i arbetet med ensamkommande barn. Under dagen ges en grundläggande genomgång av det regelverk som gäller i de olika situationerna samt vilka krav som ställs på handläggningen i de olika delarna av processen.

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

Endagskursen ger dig med en arbetsledande roll kunskap om vad fenomenet Återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär. Hur kan du som arbetsledare stödja detta förhållningssätt hos dina medarbetare? Vad innebär det att skapa en återhämtningsinriktad praktik och vad stödjer återhämtningen hos de brukare/klienter som finns i er verksamhet?

Läs mer

Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

Återhämtningsutbildningen för personal består av sex block som tillsammans ger deltagarna en god förankring i ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Efter utbildningen får alla deltagare en studieuppgift som redovisas vid en uppföljningsdag.

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar nära personer med psykisk ohälsa.

Läs mer

Mötesplats Funktionshinder 2020

Mötesplats Funktionshinder är till för oss som  arbetar inom  verksamhet Funktionshinder och syftet är att lära oss av varandra. Se dagen som en möjlighet att dela med dig av dina  erfaren heter till andra. Dela med dig av dina erfarenheter! 26–27 mars 2020 har du chansen! 

Läs mer

Strecka den 8 november i kalendern

Det är kanske allmänt vedertaget att man kan bli ”gammal och glömsk” men ibland är det inte ett normalt åldrande utan en sjukdom som ligger bakom glömskan. Den åttonde november arrangerar Göteborgsregionen en konferensdag om demenssjukdomar.

Läs mer

Dags att anmäla sig till hösten MI-kurser!

Göteborgsregionen erbjuder flera olika kurser i samtalsmetoden MI, bland annat en mycket populär tredagars grundkurs. För att få plats på någon av höstens kurser är det hög tid att anmäla sig. Du kan också klicka på bilden ovan för att se en kort introduktionsfilm om MI.

Läs mer

Interkulturell kompetens och föräldrasamverkan i fritidshemsverksamhet

Den ökade mångfalden i samhället medför att personalen i fritidshem dagligen möter elever och vårdnadshavare med skiftande kulturella bakgrunder. Göteborgsregionen bjuder in till en heldag om utmaningar, möjligheter och dilemman i interkulturell föräldrasamverkan och hur du som medarbetare på fritidshemmen kan utveckla din interkulturella kompetens

Läs mer

Interkulturell föräldra- samverkan inom för- och grundskolan

Att bemöta olika vårdnadshavare och förstå deras tänkande om barnuppfostran samt (för-) skolans roll i samhället och för de enskilda familjens liv är viktigt för (för-) skolans pedagogiska arbete och kvalité. Därför bjude Göteborgsregionen in till en heldag om utmaningar, möjligheter och dilemman i interkulturell föräldrasamverkan.

Läs mer

Ny omgång av utbildningar i föräldrastödsprogrammet PYC

Har du ett arbete där du möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar och som behöver stöd i sitt föräldraskap? 19-21 november sker nästa omgång av utbildning i föräldrastödsprogrammet PYC.

Klicka gärna på bilden ovan för att se en kort film om PYC.

Läs mer

Tolkutbildning i Kälvestensmodellen

I denna tolkutbildning inom Kälvestensmodellen lär du dig tolka djupintervjuer.

Läs mer 

Samarbetssamtal

En kurs för dig som arbetar med familjerätt och på familjebehandlings-enhet eller liknande och behöver kunskaper i samarbetssamtal. Under kursdagarna blandas föreläsningar med gruppdiskussioner, videos och rollspel.

Läs mer

Systematisk uppföljning i socialtjänsten

Göteborgsregionen FoU i Väst och Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Fokus ligger på praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. En introduktion ges även till Socialstyrelsens webbaserade verktyg till stöd för systematisk uppföljning, SU-Pilot.

Läs mer

Välkommen till en konferensdag om samordnade insatser för personer med samsjuklighet

Personer med komplexa behov kan behöva vård och stöd från både region och kommun samtidigt. Partille kommun har sedan 2007 arbetat med att implementera Vård- och stödsamordning för målgruppen. Under hösten 2018 har GR FoU i Väst undersökt vad som är utmärkande för arbetet med vård- och stödsamordning riktat till personer med psykisk ohälsa och beroende, samsjuklighet och presenterar nu resultatet i en rapport.

Dagen vänder sig till politiker, chefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelpersoner som arbetar med dessa frågor i GR kommunerna eller inom Västra Götalandsregionen (VGR).

Läs mer

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

En kursdag om LVM för enhetschefer, socialsekreterare och handläggare inom socialtjänsten. Utbildningsdagen utgår i huvudsak utifrån socialnämndens ansvar enligt SoL för personer med en missbruks- och beroendeproblematik, LVM lagstiftningen och SOSFS 2014:5.

Läs mer

Lagen om vård av Unga - LVU

En tvådagarskurs om LVU för dig som jobbar som chef eller socialsekreterare. Kursen går igenom och för dialog kring gällande lagstiftning på området med tyngdpunkt på lagstiftning kontra utredningens innehåll

Läs mer

När datorspelandet blir problematiskt

Göteborgsregionen bjuder in till ett halvdagsseminarium den 5 september där en nypublicerad kunskapsöversikt om Gaming disorder presenteras. I juni 2018 sjukdomsklassades gaming disorder av Världshälsoorganisationen (WHO) och det tillstånd som utmärks av problematiskt datorspelande blev en diagnos. Kunskapsöversikten sammanfattar svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna. 

Seminariet arrangeras i samarbete med Länsstyrelsen, CERA, VGR, GR, Fyrbodal, Boråsregionen, Skaraborgs kommunalförbund, Brukarrådet, Göteborgs stad

Datum: 5 september
Inbjudan med information om tid, plats och anmälan kommer inom kort på Göteborgsregionens hemsida.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jenny Rangmar eller Susanne Vannerberg

homepagefacebooklinkedin

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Augusti

22 augusti Tillitsbaserat Ledarskap

27 augusti Kommunikation och bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige

27 augusti Samordnade insatser för personer med samsjuklighet

28 augusti Nationellt kurs- och konferensnätverk

29 augusti Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt för baspersonal

 

September

3 september Utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschef

5 september Kälvestensmodellen Tolkutbildning

9 september Yrkesresan: Tejping - gestaltande kommunikation

9 september Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

10 september Supported Employment Grundutbildning

10 september Motiverande samtal (MI) - Grundkurs 

11 september Verktyg och metoder för mötes- och processledare

16 september UGL Utveckling Grupp Ledare

17 september Samarbetssamtal

19 september Motiverande samtal (MI) - Tredagars grundkurs 19 september

24 september Kommunikation & bemötande för anställda på miljömyndigheter i Västsverige. Fortsättningsutbildning

26 september Att arbeta med ett återhämtningsinriktat förhållningssätt

 

Oktober

1 oktober Interkulturell kompetens

1 oktober Ekonomi för politiker

1 oktober LVU - Lagen om vård av unga

8 oktober Ekonomiskt bistånd

10 oktober Vidareutveckling efter UGL

14 oktober Projektledarutbildning. Att styra och leda projekt i offentlig verksamhet

15 oktober Interkulturell föräldrasamverkan inom för- och grundskolan

15 oktober Familjerätt

16 oktober Interkulturell kompetens och föräldrasamverkan i fritidshems verksamhet

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion