Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-nytt nr 2/2019

 

Detta utskick innehåller information om SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL, nyheter, frågor och svar från KA-rådet samt rättsfall. 


Annons: 


Information om SBR och SBRs expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBRs syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.

Bli medlem i SBR 

 Nedan en kort film om SBRs olika expertgrupper:

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till höstens symposium. För mer information samt anmälan klicka på datumet:
16-17 september, Stockholm

6-7 november, Malmö


Nyheter

Boverket har ändrat i sina konstruktionsregler, EKS, som börjar gälla den 1 juli 2019

De ändrade reglerna, BFS 2019:1 (EKS 11), är ett led i Boverkets kontinuerliga arbete med att se över reglerna för att ta hänsyn till ändringar i eurokoderna och förenkla och förbättra tillämpningen. Ändringarna syftar också till att minska den ökade byggkostnad som införande av eurokoderna medförde. Huvudsakligen omfattar ändringarna följande:

 • Ändrade regler om kontroller
 • Ändrade regler om lastkombinationer
 • Ny modell för last från fordon i byggnader och på gårdsbjälklag
 • Ändrade regler för indelning i brandsäkerhetsklasser
 • Nya regler om brandskydd för Br0-byggnader
 • Ändrade regler om trapphus som enda utrymningsväg
 • Ändrade regler om brandpåverkan för utomhuskonstruktioner
 • Ändrade regler om snölast
 • Ändrade regler om vindlast
 • Nya och ändrade regler om olyckslast
 • Ny regel för utförande av stålkonstruktioner
 • Ändrade regler om cisterner

Läs mer här 

Påverkar alla inom byggsektorn då ändringar berör Avd A i EKS. Se remissen till ändringsföreskrifterna här.

 


Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utfärdad den 18 april 2019

Regeringen föreskriver i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338) dels att rubriken närmast före 2 kap. 6 § ska utgå, dels att 10 kap. 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 2 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Berör följande kapitel:

2 kap. Planhandlingar och 10 kap.

Läs mer här


Revidering av AB 04 och ABT 06 fortsätter

BKK:s styrelse fattade, efter genomförd förstudie, 2015 beslut om att inleda ett revideringsarbete avseende AB 04 och ABT 06. Efter beslutet fastställdes en projektplan, en kommunikationsplan och tillsattes en styrgrupp för revideringen. Bo Samuelsson från Svensk Byggtjänst anlitades som projektledare och advokat Staffan Myrdal som juridisk sekreterare.

Revideringen finansieras med BKK:s egna medel, anslag från SBUF och Smart Built Environment.

Efter diskussioner om hur revideringsarbetet bör bedrivas tillsatte styrelsen i april 2016 en arbetsgrupp för att effektivisera arbetet. I arbetsgruppen har beställarna tre platser, bygg- och anläggningsentreprenörerna två platser och installatörsföretagen och konsulterna en plats vardera. Parterna kan bland styrelseledamöterna fritt disponera sina platser och behöver inte ha samma företrädare vid varje möte. Gruppen leds av Staffan Carenholm, STD.

Läs mer här


Nationell strategi för stärkt brandskydd: har den förändrat något?

Det här är den första uppföljningen av de indikatorer som togs fram för att långsiktigt följa utvecklingen inom den nationella strategin för att stärka brandskyddet för den enskilda människan. Rapporten redovisar och analyserar utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade samt för ett antal andra utpekade indikatorer. Syftet med arbetet är att underlätta uppföljning av det målstyrda arbetet och bidra till att sätta framtida mål inom brandområdet.

Läs mer här


Rättsfall

Är stall bygglovsbefriade ekonomibyggnader?

 P 8249-18 2019-04-30

Fråga om bygglov för stall för hästar och foderförråd. Mot bakgrund av utredningen i målet ansåg MÖD att byggnaderna inte kunde bedömas som bygglovsbefriade ekonomibyggnader i jordbruksverksamhet. I bygglovsfrågan ansåg domstolen att byggnaderna inte överensstämde med översiktsplanens syfte att säkra en god hushållning med brukningsvärd jordbruksmark.

Läs mer här


Gäller detaljplanen eller ändrad bullerförordning?

 P 3433-18 2019-04-11

Bygglov för fyra gruppbyggda flerfamiljshus. Enligt gällande detaljplan från 1993 ska bullerskydd ordnas så att ekvivalent ljudnivå 55 dB(A) vid fasad klaras. Planens genomförandetid har gått ut. Bullernivån vid den nu sökta bebyggelsen kommer uppgå till mellan 56 och 60 dB(A) vid fasad. MÖD konstaterade att syftet med planbestämmelsen är att förebygga olägenhet för människors hälsa. Då det numera finns reglerat i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att buller från vägar inte bör överstiga 60 dB(A) vid fasad, ansåg domstolen att det riktvärdet ger uttryck för den nivå som idag bedöms godtagbar för att förebygga olägenhet för människors hälsa.

Läs mer här


Krav på parkeringsplatser?

 P 3059-18 2019-03-29

Fråga om bygglov för tillbyggnad m.m. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ansökan ska avslås eftersom bolaget inte visat att det i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering.

Läs mer här


Är insyn till grannen en betydande olägenhet?

Bygglov för enbostadshus. MÖD har bedömt att den lovsökta byggnaden, trots att dess ena fasad visuellt ger intryck av ett tvåvåningshus, inte avviker från detaljplanens bestämmelse om att byggnad inte får uppföras med mer än en våning. Den insyn mot en grannfastighet som den valda utformningen skulle medföra har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts innebära en betydande olägenhet.

härLäs mer .


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.