Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev april 2019

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

17 maj 2019

Sjukvårdsregionalt melanommöte

Tid: 9:00-15.30
Plats: 
Hotell Högland, Nässjö

 

21 maj 2019

Utvecklingskraft cancer

Tid: 9:00-16.10
Plats: 
Konsert & kongress, Linköping

 

9 oktober 2019

Palliation Sydöst

Plats: Oskarshamn

Mer information kommer.

 

15 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

Mer information kommer.

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Ett år med elektronisk canceranmälan

10 april 2018 lanserades möjligheten för den kliniska verksamheten att rapportera in sina canceranmälningar elektroniskt via INCA. Under det senaste året har ett flertal kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen övergått till elektronisk anmälan.

– Vi har inte upplevt några svårigheter med att övergå till att rapportera elektroniskt, det har varit lätt. Elektronisk anmälan är mycket smidigare än pappersblanketten, säger Margareta Lundquist, medicinsk sekreterare på kirurgiska kliniken i Västervik. 

Läs hela artikeln här

Antal elektroniska canceranmälningar i sydöstra sjukvårdsregionen det senaste året.

Antal elektroniska canceranmälningar i sydöstra sjukvårdsregionen det senaste året.


Checklista för nationell multidisciplinär konferens

Nationell multidisciplinär konferens (nMDK) är en central del i cancervårdens nationella nivåstrukturering. De nationella vårdenheterna har efterfrågat ett enkelt stöd för hur man ska inrätta nMDK. Nu har en checklista tagits fram och fastställts av RCC i samverkan. Den omfattar enkla punkter som beskriver vad man bör tänka på innan en ny nMDK startas, inför ronden, under ronden och efter ronden.

Läs hela artikeln här

Information om MDK i sydöstra sjukvårdsregionen hittar du här


Ny rutin vid beställning av statistik

Förfrågningar om underlag ur kvalitetsregister på cancerområdet hanteras sedan 1 april av statistiker vid det Regionala cancercentrum som har nationellt ansvar för respektive register. Tanken med det förändrade arbetssättet är att uppnå bättre effektivitet, högre kvalitet och större enhetlighet så att material tas fram på samma sätt för hela landet.

Läs hela artikeln här


Jessica Eriksson, cancersamordnare i Region Kalmar län

Jessica Eriksson tillträdde den nyutformade rollen som regional cancersamordnare i Region Kalmar län 1 april. Hon har även uppdrag för RCC Sydöst som processamordnare samt processledare för palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen.

Vad innebär din nya tjänst?

Jag ska vara länken mellan RCC Sydöst och Region Kalmar län. Tjänsten innebär att ta emot riktlinjer, samordna och implementera på hemmaplan, samt följa cancerprocessen genom patientflöden och administrativa flöden. Utöver det, att belysa förbättrings-områden och samordna processarbeten för att verka för en god och jämlik cancervård.

Vad kommer du fokusera på i arbetet?

Mycket av fokus 2019 ligger fortfarande på SVF, arbetet mot 2020-målen och dialog med verksamheten kring det. Samtidigt är SVF bara en del av cancerprocessen. I min roll ligger även att samordna och lyfta fram cancerrehabiliteringen, samt den palliativa vården.

Hur går din roll ihop med de uppdrag du har för RCC Sydöst?

Mycket av arbetet går hand i hand. Jag har stor nytta av arbetet som processamordnare på RCC i min nya roll då det är liknade arbete. Som processamordnare verkar jag i sydöstra sjukvårdsregionen och som cancersamordnare är mitt fokus i Region Kalmar län. Vi är beroende av samverkan och samsyn inom sydöstra sjukvårdsregionen för att utveckla cancervården i regionen. 


SVF-patienternas enkätsvar en värmländsk guldgruva

Genom ett aktivt arbete med PREM-data från SVF-uppföljningens patientenkäter har Region Värmland funnit ett bra sätt att komma framåt i sitt införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Här hittar de både peppande resultat och sådana som tydligt visar vad som kan och bör förbättras.

Artikeln är sista delen av artikelserien "Så följer vi upp SVF".

Läs hela artikeln här


På väg mot kortare väntetider i cancervården

Införandet av SVF har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. Det konstaterar Socialstyrelsen, som i form av tre delrapporter nu har presenterat sin uppföljning av införandet av SVF i cancervården.

Läs hela artikeln här

Socialstyrelsens bruttolista väckte frågor till RCC

Socialstyrelsen har nyligen presenterat de nationella programområdenas förslag på vilka vårdområden som eventuellt bör koncentreras på nationell nivå. Utformningen av myndighetens lista fick verksamma i cancervården att undra vad RCC i samverkan skickat in.

Läs hela artikeln här


Gemensam patientöversikt ska öka patientens delaktighet

Regionala cancercentrum i samverkan utvecklar en ny gemensam grundmodell för patientöversikter inom cancervården. Åtta cancerdiagnoser medverkar i projektet, där diagnosanpassning och förberedelser för införande pågår. I Region Jönköping har den diagnosanpassade patientöversikten för bröstcancer redan hunnit testas.

Läs hela artikeln här


Vårdprogrammet för urotelial cancer är uppdaterat

Vårdprogrammet för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör har reviderats. Det har genomförts smärre förändringar sedan föregående version från 2018 och innehåller rekommendationer för utredning och behandling av urotelial cancer.

Läs hela artikeln här


Vårdprogram på remiss

15 april 2019 infördes en ny rutin för remisshantering av vårdprogram, vilket innebär att reviderade vårdprogram endast skickas ut på en remissrunda. Läs mer här

Vårdprogram ute på remiss:

Remissrunda för reviderade vårdprogram

  • Aggressiva B-cellslymfom
  • Hodgkins lymfom
  • KLL
  • Levercellscancer
  • Matstrups- och magsäckscancer
  • Myelom
  • Äggstockscancer, epitelial

Remissrunda för nya vårdprogram

  • Hudlymfom
  • Vulvacancer

Vårdprogrammen finner du här


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.