New taxes and the chart of accounts - Nya skatteregler och kontoplanen  |  Updated K-standards - Uppdaterade K-regler  |  IFRS Framework - Ramverket  |  The  board's personal responsibility - Styrelsens personliga ansvar  |  YouTube Economy News - Ekonominyheter  |  Latest lectures - Senaste föreläsningarna

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


The New Tax Legislation and the Chart of Accounts | De nya skattereglerna och kontoplanen

EN: Article in Swedish on the new corporate tax legislation and it's impact on the chart of accounts.

SW: Hög tid att anpassa kontoplanen till de nya skattereglerna för företag! Här ser du hur du förebereder den första skatteberäkningen.

Apr 8, 2019: To the Article | Till artikeln


Updated K-standards | Uppdaterade K-regler

EN: Two of the Swedish K-standards on annual reports has been updated. I describe and explain the changes here.

SW: K2 Årsredovisning i mindre företag och K3 Årsredovisning och koncernredovisning har uppdaterats. Jag beskriver och förklarar ändringarna här. Inlägget om K2 slog besöksrekord redan samma dag som den publicerades!

Apr 19, 2019, K2: To the Article | Till artikeln

Apr 19, 2019, K3: To the Article | Till artikeln


IFRS Framework | Ramverket

EN: New international webinar in English on the updated The ConceptualFramework for Financial Reporting for Accountor Training in Finland, Norway and Sweden. The recorded lecture is available at Accountor Training Sweden.

SW: Nytt internationellt webbinarium på engelska om den uppdaterade Föreställningsramen för finansiell rapportering för Accountor Training i Finland, Norge och Sverige. Den inspelade föreläsningen finns tillgänglig hos Accountor Training Sverige.

Feb 24, 2019: To the Article | Till artikeln


The Board’s Personal Responsibilities | Styrelsens personliga ansvar


EN: New webinar in Swedish for Accountor Training Sweden on how to act as a boardmember or owner of a limited company to avoid personal economic responsibility.

SW: Nytt webbinarium på svenska för Accountor Training Sverige om vad du behöver tänka på som styrelseledamot eller ägare i ett aktiebolag för att undvika personligt betalningsansvar. 

Feb 22, 2019: To the Article | Till artikeln

YouTube Economy News | Ekonominyheter

EN: The March and April edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje, with selected news and court cases of the month in Swedish for entrepreneurs. 

SW: Nu finns ekonominyheter mars och april på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje, om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Här får du grepp om nuläget för alla skatteförslag från övergångsbudgeten och januariavtalet, med mycket mera!

Apr 18, 2019 To the Article | Till artikeln

Mar 7, 2019 To the Article | Till artikeln


Latest lecturs | Senaste föreläsningarna

EN: I've completed a number of lectures since the last issue of this newsletter. Some of them are recorded. Something for your company to order or check out?

SW: Jag har genomfört en rad föreläsningar sedan förra utskicket av detta nyhetsbrev. Flera av dem är inspelade. Något för ditt företag att beställa eller kolla in?

Wolters Kluwer Scandinavia
Lectures and webinars

 • Financial Reports Basics on Software with Theory | Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori (2 days x 1)
 • Financial Reports Basics on Software | Grundkurs i Bokslutsprogrammet (webinars x 3)
 • Financial Reports Repetition on Software with Tips | Bokslut programrepetition och tips (webinar x 1)

To the complete program 2018-2019 and 2019-2020

Accountor Training Sweden
Webinars live and recorded

 • Monthly Updates | Månadsuppdateringar (in Swedish)
 • Court Cases of the Month | Månadens rättsfall (in Swedish)
 • Financial Leases in the Consolidated Accounts | Finansiell leasing i koncernredovisningen enligt K3 och IFRS (In Swedish)
 • IFRS – The Framework | IFRS – Ramverket  (In English)
 • K-standards 2019 | K-regler 2019 (In Swedish)
 • BAS Chart of Accounts 2019 | BAS-kontoplanen 2019 (In Swedish)
 • GDPR in Practice – One Year Later | GDPR i praktiken – Ett år senare (In Swedish)

To the complete program 2019

In my Own Management | I egen regi

 • Analyzing Financial Reports | Analysera årsredovisningar (Vesterlins)
 • The Board’s Personal Responsibility | Styrelsens personliga ansvar (Vesterlins)

To the complete Program


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with new assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!