Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

| Nr 1 april 2019 |


Hej!

Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019. För första gången finns skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet med i läroplanen. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Barnen är vår framtid och att se dem som rättighetsbärare är oerhört viktigt. Med detta som bakgrund känns det både viktigt, fantastiskt roligt och hoppfullt att tillsammans med er få arbeta med barns rätt till integritet som en del i ett våldspreventivt och hälsofrämjande arbete.

Under januari, februari och mars har jag haft förmånen att träffa er ute på förskolorna. Dessa möten har bidragit till samtal, frågor, idéer och tankar som kommer att vara med och forma arbetet framåt men framförallt har det gjort det ännu tydligare hur viktiga ni är för att alla barn ska få växa upp med en grundläggande kunskap om rätten de har att få vara den de är och rätten till sin kropp oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning osv. Alla barn har rätt till en uppväxt fri från våld, vi vill inte ha fler generationer som säger MeToo. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld.

Genom att lära barn integritet i förskolan bidrar ni till att fler barn får verktyg och möjlighet att kunna berätta om övergrepp, vilket leder till tidig upptäckt av utsatta barn och tidiga hjälpinsatser, vilket är av stor vikt för framtiden. När ni lär barn om betydelsen av att respektera andras gränser och rätten att sätta egna gränser rustar ni dem för framtiden, det ni gör är viktigt inte bara på förskolan, det har betydelse i ett framtida perspektiv. Vi på Hälsokällan är glada att få vara med under 2019-2020 och följa utvecklingen på era förskolor.

I detta nyhetsbrev kommer några av de aktiviteter som ägt rum fram tills nu att beskrivas.

Efter sommaren kommer vi att träffas alla 12 förskolor igen för att lära mer om barn växer upp med våld och hur vi tillsammans kan utveckla arbetet med barns integritet i förskolan, kopplat till läroplanen, målet för kommunen med trygghet och studiero och jämställdhetspolitiken i Sverige.

Hjärtliga hälsningar Hälsokällan genom Jessica Svensson


Vi jobbar i projektet

Vilka är med och vem gör vad? Här försöker vi reda ut vilka som är inblandade.

Deltagande förskolor + skola: I projektet ingår förskolorna Herrestad, Hogstorp, Lane-Ryr, Hälle, Forshälla, Kärr, Stranden, Kreatören, Bokenäs, Parken, Jakobsberg, Norgården, Linet samt Hogstorps skola.

Projektledning: Jessica Svensson projektledare Hälsokällan, Pernilla Fors verksamhetsutvecklare Hälsokällan, Anne-Sofie Skälegård verksamhetsutvecklare Hälsokällan

Styrgrupp: Jessica Svensson, Hälsokällan, Siren Linde, skolutvecklare, förskolecheferna  Birgitta Johansson, Malin Hedlund-Ternander, Linda Malmström, Michaela Eldborn, Martin Svärd, Rita Svensson, Monica Thorén, Denise van Hilst, Hillevi Johansson, webbredaktör, samt specialpedagogerna Lotta Väli och Lize Lindqvist

Arbetsgrupp: Representanter och förskolechefer från de deltagande förskolorna och skolan.

Referensgrupp: Anna Nyman Holgersson folkhälsostrateg, Anne Svensson regionutvecklare VG regionen, Anne-Sofie Skälegård verksamhetsutvecklare Hälsokällan, Cathrine Roll förskolepedagog, Henrik Erlandsson verksamhetsutvecklare Hälsokällan, Jessica Svensson projektledare Hälsokällan, Liselott Johansson regionutvecklare vg regionen, Marcus Svensson sakkunnig i jämställdhetsfrågor, Maria Blomgren Rydell teamledare för Enheten mot våld i nära relationer/ Barnahus Fyrbodal, Maria Klamas vetenskaplig ledare och utvecklingsledare, Martin Svärd rektor och förskolechef, Pernilla Forss verksamhetsutvecklare, Siren Linde utvecklare för skolan samt Ulrika Engelbrektsson samverkanskoordinator.


Nu är vi igång!

Föreläsningen 15/3 med Marcus Svensson var startskottet för vårt utvecklingsarbete kring barns integritet.

Marcus Svensson underströk att förskolans och skolans ansvar blir allt viktigare för att barn ska kunna utveckla sin fulla potential, i och med att allt ifrån leksaksaffärer och barnprogram till idrotts-och kulturvärlden prackar på barnen genussystemet och alla dess normer. Marcus pekade också på läroplanens tydlighet vad gäller att organisera undervisningen för att barnen ska, oavsett könstillhörighet, ges möjlighet att utveckla sina förmågor och inte begränsas av könsstereotypa uppfattningar.  

- Ingen fri lek på förskolan, utan medvetet organiserad verksamhet och undervisning, säger Marcus Svensson.  Och ni som är personal måste stötta varandra i jämställdhetsuppdraget! 

Nu ser vi fram emot att få ta del av förskolornas arbete med de tre frågor som Marcus ställde inför föreläsningen!


Referensgruppen har hjälpt oss vässa projektidéerna

Den 25 mars var 12 personer med olika professioner inbjudna till Hälsokällan för att under en förmiddag delta i en referensgrupp.

Syftet med mötet var att hjälpa oss att utveckla vår ide om hur vi ska arbeta med att stärka barns integritet i förskolan och skolan. Samtliga som deltog under förmiddagen arbetar med frågor som rör barn och ungas rättigheter.

Mötet inleddes med en presentation av arbetet med barns integritet för att sedan övergå i att deltagarna i mindre grupper fick komma med tankar, idéer och många bra förslag på förbättringar och tillägg. Allt kommer att sammanställas och läggas ut i Teams under mappen Material. På kommande arbetsgruppsträffar kommer vi tillsammans att arbeta med flera av frågorna som togs upp. 

Det var fantastiskt att under en förmiddag få tillgång till all den kompetens som dessa människor tillsammans besitter, vi på Hälsokällan är oerhört tacksamma för deras deltagande och arbetet de gjorde.  


Utbildning för chefer: mäns våld mot kvinnor

Projektets chefer kommer att få utbildning i hur de kan vara ett stöd vid misstanke om våld i medarbetares nära relation.

Vi vet att många (främst) kvinnor i Sverige har erfarenheter av mäns våld i nära relation. Många kvinnor har någon gång under en livstid utsatts för någon form av våld av en man. För att orka att möta barn som berättar om utsatthet, vilket barn kommer att göra när de får verktyg för det, när vi lär dem integritet, är det av stor vikt att personal med egen erfarenhet av våld i nära relation för den hjälp och det stöd de behöver när de behöver det.

I och med detta kommer samtliga chefer i projektet få en utbildning om mäns våld mot kvinnor utifrån ett medarbetarperspektiv. Hur kan jag som chef fråga om våld om jag är orolig för en anställd, hur kan vi förstå våldet och dess konsekvenser, vad är viktigt att tänka på i mötet med den som lever med våld och vart slussar vi vidare om personen behöver stöd och hjälp. Detta är exempel på sådant som kommer att tas upp på utbildningen.


Möte med styrgruppen

Den 21/3 möttes styrgruppen för planering. Här är några korta anteckningar.

På mötet diskuterades vikten av att ha en gemensam riktlinje i arbetet med barns integritet. Exempel på andra kommuners riktlinjer för barns integritet och förskolebrevet diskuterades. Utifrån det beslutades att arbetsgruppsmötet den 23/4 ska handla om att ta fram förslag till riktlinje. Vikten av att pedagogerna är delaktiga i att skapa detta dokument togs upp på mötet. Tanken är att det ska ligga till grund för det fortsatta arbetet på K dagen den 18/11. Förutom detta kommer arbetsgruppsmötet den 23/4 handla om att ta fram frågor som är till hjälp vid en kartläggning av hur en arbetar med barns integritet ser ut idag på förskolan, vilket också detta kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet den 18/11, K dagen. På K dagen kommer Pernilla Martinsson samordnare på Barnahuset i Uddevalla att delta för att berätta om vad Barnahus gör.


Inspireras av Mölndal

Mölndals stads skolförvaltning har tagit fram riktlinjer för arbetet med barns integritet.

Riktlinjerna kan fungera som en utgångspunkt och inspiration till vårt eget utvecklingsarbete och på arbetsmötet 23 april kommer representanterna att påbörja arbetet med våra egna riktlinjer för integritetsarbetet.   

Läs riktlinjerna här

 

Koll på Teams

Material som ska användas och som tas fram i samband med projektet kommer att läggas i Microsoft Teams.

Du som är deltagare i projektet ska nu ha fått behörighet. Ta gärna en titt på vad som finns där.

Har du frågor om eller synpunkter på upplägget, kontakta Jessica


Förskolebrevet: verktyg som hjälper förskolor med systematik kring barns integritet

“Förskolebrevet” är en kampanj och ett initiativ som ska sprida kunskap kring integritet, hjälpa förskolor att implementera förebyggande rutiner samt bidra till dialog mellan vårdnadshavare och förskolor. 

Förskolebrevets mål är att alla förskolor ska jobba med en systematik som skyddar barns integritet. 

Förskolebrevet erbjuder följande verktyg för förskolorna:

 • Riktlinjer: 10 punkter om hur förskolorna kan jobba systematiskt med integritet 
 • Integritetspolicy: vad ska vi tänka på i det dagliga arbetet 

Materialet till Förskolebrevet är framtaget av den ideella föreningen Treskablinoll. Vi kommer att använda verktygen som inspiration till vår eget arbete.

Läs mer om Förskolebrevet här  


Kalendarium

Arbetsgruppsmöten (Parkens förskola)

 • 23/4 kl. 14.30-16.30 – Arbeta med riktlinjer för arbetet med integritet i förskolan samt ta fram frågeställningar till kartläggning på förskolorna.
 • 14/6 – sista dagen för dokumentation av era tankar gällande riktlinje och kartläggning – Hälsokällan sammanställer materialet.
 • 10/9 kl. 14.30-16.30 - Återkoppling riktlinjer och kartläggningsfrågor 
 • 22/10 kl. 14.30-16.30 – Följa upp föreläsning om barn och våld mm.
 • 3/12 kl. 14.30-16.30 – Följa upp K-dagen mm.

Styrgruppsmöten (Förskolekontoret)

 • 25/4 kl. 08.00-10.00 – Mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer – utifrån medarbetarperspektiv och rollen som chef.
 • 22/8 kl. 08.30-10.00 – Reflektera över det vi gjort under våren och planera inför första Arbetsgruppsmötet efter sommaren.

Föreläsningar

 • 17/10 kl. 18.00-20.00 (tiden kan komma att justeras något) – Barn som växer upp med våld.
 • 18/11 kl. 08.30-16.00 (tiden kan komma att justeras något) – K dag om Barns Integritet – hur kan förskolan arbeta med barns integritet. Barnahuset Uddevallas samordnare Pernilla Martinsson har blivit tillfrågad att medverka en timma denna dag för att berätta om Barnahuset.

Frågor och funderingar kring projektet? Kontakta gärna Jessica Svensson, projektledare

Du får detta nyhetsbrev eftersom du tillhör personal i projektet Barns integritet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.