Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

MARS 2019

Hej alla!
Nyhetsbrevet har haft ett längre uppehåll vilket bland annat beror på försenade och oklara beslut om medelstilldelning till psykiatriska kvalitetsregister. Från och med nu kommer nyhetsbrevet inte lika ofta och innehållet kommer att vara lite annorlunda. Ni kommer fortfarande få läsa om de allra viktigaste och största nyheterna inom psykosforskningen men också få mer information från PsykosR, om utveckling av registret och återkoppling av data.  Utöver detta kommer nyhetsbrevet uppdatera er om hur arbetet, med spridning och implementeringen av det nationella vård och insatsprogrammet för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, fortskrider.

Information från PsykosR

Hur går det för patienten - registrera prioriterade nationella resultatindikatorer!
Den nationella arbetsgruppen schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd tillsatt av Nationellt Programområde Psykisk hälsa har tillsammans med regionerna och i samarbete med PsykosR tagit fram ett antal nationella indikatorer för uppföljning inom psykosvården. På sikt är det avgörande för att kunna se om införande av nationella vård- och insatsprogram ger effekt. Dessa går idag att fånga nationellt med hjälp av PsykosR. Antalet registreringar i PsykosR är i nuläget alldeles för lågt. För att kunna följa det allra viktigaste, vad vården resulterar i för patienterna, och få upp täckningsgraden har Nationellt Programområde Psykisk hälsa beslutat ett färre antal (11 stycken) prioriterade nationella resultatindikatorer. Alla enheter i Sverige uppmanas nu att lägga in dessa i registret årligen för alla patienter. De frågor som ska besvaras för att kunna följa indikatorerna är nu markerade i rött i frågebatteriet som ligger på PsykosRs hemsida här. Observera att det inte går att se inne i registret vilka de prioriterade frågorna är. Det finns också texter om hur, när och varför vi ska lägga in de prioriterade resultatindikatorerna på www.vardochinsats.se. Direkt länk till texterna får du här: Registrera i PsykosR- årligen  och Prioriterade nationella resultatindikatorer. Komplett registrering för samtliga frågeställningar i PsykoR är önskvärt och rekommenderas.

Tillsammans behöver vi alla hjälpas åt att göra detta för våra patienter och vår trovärdighets skull. Vi behöver visa att våra insatser ger resultat och vi behöver, för att förbättra våra verksamheter, se hur det går för patienterna.

Rapporter från PsykosR - 2018 års data
Regionsrapporter och enhetsrapporter för året 2018 har nu skickats ut till berörda verksamheter. Därefter kommer PsykosR skicka ut rapporter kvartalsvis för de prioriterade nationella indikatorerna på region och enhetsnivå. Ju bättre vi lyckas med att rapportera in i PsykosR desto mer användbara och intressanta kommer rapporterna vara. Har verksamheten registrerat de prioriterade frågorna för alla patienter kommer de kunna följa resultatet av den vård de ger. Nedan kan du kan läsa om några av dessa indikatorer utifrån den datan som finns idag (läs om fler indikatorer här)

Boende
Bostad och hur mycket stöd personen behöver i sin vardag är både ett mått på vilken funktionsnivå personen har men också vad kommunen kan erbjuda. Den ger alltså viktig information. I de registreringar som finns i PsykosR är det cirka hälften av registreringarna som inte har med information om hur personen bor. Av de 3080 registrering med boende information var det glädjande nog bara 11 stycken, 0,4% som är hemlösa. 

Biverkningar
Även frågan om biverkningar har låg svarsfrekvens. Endast lite drygt hälften av registreringarna har svarat ja eller nej. Av de totala antalet 5965 registreringar är det en förvånande låg andel som uppgivit att de har biverkningar. Självklart glädjande om det är sant men frågan är om de registreringar med svaret ”uppgift saknas” innehåller många med biverkningar.

Slutenvård
Här har vi en mycket bättre svarsfrekvens och kan göra en jämförelse över åren. Det är få av patienterna som slutenvårdats (heldygnsvård). Om våra siffror stämmer så har antalet som är inlagda minskat kraftigt 2017 och 2018 jämfört med åren innan.  2018 är cirka 6% inlagda. Det är klart lägre om man jämför med de siffror som finns i Socialstyrelsens statistik. För 2017 finns 29 825 patientbesök i öppenvård med någon psykosdiagnos och 6640 med slutenvårdstillfällen vilket är 22% jämfört med antalet patienter i öppenvård.Betyder våra siffror att de patienter som registreras data för i PsykosR är lite mindre allvarligt sjuka eller finns det andra anledningar till skillnaderna. Är det svårare att få med de patienter som är inlagda mycket för att årskontroller inte blir gjorda i samma utsträckning som för dem som bara får öppenvård. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att vi i dagsläget har ett för stort bortfall det vill säga att frågorna inte är besvarade i inmatningsfunktionen eller journalen för dem med direktöverföring.Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med resterande indikatorer och förhoppningsvis siffror för första kvartalet 2019.

Läs om fler indikatorer här

VIP schizofreni lanseras
Den nationella arbetsgruppen för schizofreni- och liknande tillstånd har nu haft sitt sista möte och vård- och insatsprogrammet för schizofreni är snart färdigställt för publicering. Efter inkomna synpunkter har utkastet reviderats. Det kommer finnas möjlighet att fortsätta lämna synpunkter eftersom programmet är tänkt att förbättras varefter det används. Det är ännu inte klart hur programmet ska förvaltas men införandet och användningen planeras komma igång så fort som möjligt ute i sjukvårdsregionerna. Läs mer här
Den 9 maj bjuder Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa in till konferensen för Införande av nationellt vård- och insatsprogram schizofreni- och schizofreniliknande tillstånd. Målgrupp för evenemanget är chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommuner som i sitt arbete möter personer med schizofreni och andra psykoser, politiker samt brukarorganisationer. Anmälan till konferensen sker via länken

Ökad samverkan mellan psykiatriska register
De psykiatriska kvalitetsregisterna har flera gemensamma utmaningar och har genom samarbete möjlighet att utvecklas. Därför finns ett nätverk som träffas regelbundet och nu även en samordnare som har fått sitt uppdrag av regionerna. Regionerna (tidigare landstingen) har nu en tydligare och utökad roll i att öka användningen av kvalitetsregister. Därför finns nu kontaktpersoner för psykiatriska kvalitetsregister för respektive region. En viktig uppgift för regioner och register under året är att förbättra sin kommunikation och få upp täckningsgraden. Du kan läsa mer om alla psykiatriska register här

Att förbättra levnadsvanor och därmed fysisk hälsa 
Att upptäcka, förebygga och behandla fysisk ohälsa hos personer med psykossjukdom är en viktig del av vård och stöd. PsykosR har tillsammans med Region Uppsala under 2018 drivit ett projekt som förhoppningsvis kommer att fortsätta under 2019 för att vård och omsorg ska bli bättre på just detta. Projektet har under 2018 etablerat viktiga samarbeten med vårdcentraler, hälsoteam och patient- och brukarföreningar samt bidragit till förbättrade rutiner och uppföljning av kroppslig hälsa hos målgruppen. Läs om, hur hjärt- och kärlsjukdom varken upptäcks eller behandlas hos personer med psykossjukdom i lika hög utsträckning som hos andra och om vad vi kan göra åt det, i läkartidningen

IMR - uppdaterade manualer, välbesökt nätverksträff och utbildning 28-29 maj
IMR (illness management and recovery) är ett återhämtningsinriktat utbildningsprogram för individer med svår psykisk sjukdom. PsykosR erbjuder den 28-29 maj en utbildning i Stockholm för personal som vill leda IMR grupper i sin verksamhet. Mer information och anmälan här

Den uppdaterade manualen finns nu tillgänglig i IMR-mappen. Två nya moduler har översatts som tidigare inte funnits tillgängliga på svenska, ”En sund livsstil” och ”Hitta rätt stöd i vården”. Andra förändringar som gjorts är att substansberoende numer är en integrerad del av programmet, att det finns ett psykopedagogiskt material kring PTSD och trauma samt att språket har förbättrats och förenklats.  

För att stödja samarbete och utveckling av IMR i Sverige samordnar PsykosR ett nätverk för personal som arbetar med metoden. Nätverket har en webbaserad samarbetsyta som möjliggör kunskap- och erfarenhetsutbyte. I februari bjöd PsykosR in till en nätverksträff i Stockholm där 36 engagerade medlemmar samlades för att lära av varandra och utbyta erfarenheter. Dagen ägnades även åt att presentera den nya IMR- manualen. Vill du veta mer om den nya/uppdaterade manualen eller är intresserad av att vara med i nätverket? Hör av dig till louise.kimby@psykosr.se

NECT.- en metod för att handskas med självstigma.
NECT (Narrative Enhancement and Cognitive Therapy) är en utbildning för personer med egen erfarenhet i att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Läs mer om NECT här. NECT har utvecklats av Philip Yanos, David Roe och Paul Lysaker. Den svenska utgåvan är översatt och har fått namnet ”Att utveckla sin personliga historia och minska självstigma”. Du kan beställa NECT materialet mot kostnad(arbetsbok för deltagare och gruppledare 50 kr styck) genom att skicka en förfrågan till louise.kimby@psykosr.se. För information om utbildning kontakta daniel.abrams@vgregion.se.


Inormation om behandling av dina kontaktuppgifter
PsykosR behandlar dina kontaktuppgifter (e-postadress) för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev varje månad. Detta gör vi med stöd av ett samtycke från dig som du lämnade när du registrerade dig för att prenumerera och som fortsätter så länge du önskar. Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration här. Vi tar då bort dina uppgifter. Läs mer om hur PsykosR behandlar personuppgifter här

 

Nyheter inom forskning

Ett spårbart piller godkänt

Ett nytt piller mot schizofreni och mani har godkänts som tack vare en liten sensor går att spåra. Personen som tar läkemedlet har ett plåster på sig som reagerar och kan skicka signaler till en mobiltelefon med information. Ett sätt att snabbt upptäcka om personen har slutat ta sin medicin. Läs mer här

Hopp om att förhindra insjuknande i schizofreni

En ny studie som publicerats i Nature visar att om individer som har en hög risk att drabbas av schizofreni får ett visst läkemedel under tonåren skulle det kunna minska risken att utveckla sjukdomen. Läkemedlet i studien används idag vanligtvis för att behandla akne men verkar enligt studien också kunna ha en förebyggande effekt mot psykossjukdom.  Mer forskning behövs men resultatet är hoppfullt. Läs mer här

Kombinationsbehandling vid schizofreni 

En stor registerstudie på Karolinska Institutet har jämfört effekten på återinläggning i psykiatrisk heldygnsvård hos individer med psykossjukdom som äter ett eller flera läkemedel i kombination. Studien visade att de som behandlades med flera läkemedel återinsjuknade i något mindre grad än de som bara behandlades med ett läkemedel.  Kombinationen av läkemedlen klozapin och aripiprazol var den som framförallt gav denna positiva effekt. Läs mer här

Effektivare behandlingar mot schizofreni

Ett visst antibiotikum har visat sig hämma nedbrytningen av synapser i hjärnan vilka är typiskt vid schizofreni. Studien som publicerats i Nature, kunde visa på en tydligt skyddande effekt mot insjuknande i schizofreni, om behandling sattes in tidigt. Du kan läsa studien här

Tips

Att måla schizofreni

Se kortfilmen ”Röster ur näsan” om och med konstnären Mats Konradsson som lever med schizofreni  här

Film som bryter stigma

Simon Settergren regidebuterar med filmen Kungen av Atlantis som utgår ifrån hans egna erfarenheter kring att växa upp med en pappa som har schizofreni. Genom filmen bryter Simon den tystnad och skam som ofta omger sjukdomen. Filmen hade premiär 1 mars.

Podcast- Kafferast i kunskapsfabriken 

Hör Magnus Larsson berätta om sina erfarenheter av schizofreni, beroende, medicinering och resan in till och ut från rättspsykiatrin  här

Utfrågning i riksdagen kring samsjuklighet

Många personer med psykossjukdom har samtidigt missbruk eller beroendesjukdom. Ofta brister vård och omsorg i att ge dessa personer stöd och behandling. Torsdagen den 28/2 höll Riksdagens socialutskott en öppen utfrågning om psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik. PsykosRs registerhållare Ing-Marie Wieselgren medverkade liksom företrädare för verksamheter som ACT teamet i Malmö. Ta del av utrfrågningen här


PÅ GÅNG

BUP- kongressen 24-25 april på Svenska Mässan Göteborg. Temat är Suicid – när den tunna isen brister. Länk till hela programmet och anmälan här

Visa Vägar till ökat inflytande, den 7 maj i Stockholm, arrangerat av NSPH 
Konferensen vänder sig till alla som är intresserad av det utvecklingsarbete som pågår för att förbättra vård- och stödverksamheter inom psykiatrin. Program och anmälan här

Ny SIP-bok för vuxna och äldre. Du hittar boken, mer information och nya filmer på Uppdrag Psykisk Hälsas webbplats här  

Utbildning i IMR 28-29 maj i Stockholm. Anmäl dig här