Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 2/2019

Välkommen till årets andra nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Första lammhjälpen

- del 3: Omhändertagande av nedkylda lamm

Att lamm dör är inte bara sorgligt och känslomässigt bland det jobbigaste med att vara fårägare, hög lammdödlighet är också oekonomiskt och ohållbart ur ett klimatperspektiv.

De senaste åren har den totala lammdödligheten registrerad i Elitlamm i snitt legat på 10%. Dödligheten i olika åldrar varierar mellan olika raser men genomgående är att mer än hälften av lammen som dör gör det från födsel fram till 5 dagars ålder.

I artikeln kommer vi gå igenom hur man tar hand om lamm som blivit nedkylda. Dessa lamm hamnar snabbt i ett livshotande tillstånd om inte rätt åtgärder sätts in. Detta är sista artikeln i denna serie, där de två andra artiklarna handlade om risklamm och sondmatning

Läs hela artikeln här!

Mars är här och vårlamningarna är redan igång i många besättningar!

Uppdatera och repetera dina kunskaper så att du är rustad inför lamningsruschen.

Glöm inte att se över lamningsapoteket så att allt finns hemma och lätt åtkomligt om du behöver ingripa.

Läs mer här!

Hög tid för extra Selentillskott före lamning!

Selentillskott behövs i många fall då Sverige generellt har selenfattiga jordar.

Diskutera gärna med din foderrådgivare om det behövs extra selen och E-vitamin. Gård & Djurhälsan rekommenderar att man ger alla djur fri tillgång till ett löst/granulerat mineralfoder året runt. Ge dessutom tackorna extra E-vitamin och i de flesta  fall även selen från 8 v före lamning fram till avvänjning eller betessläpp för att säkerställa att lammen inte föds med selen/vit E-brist. Skulle lammen födas med brist kan de många gånger vara så svaga att de inte orkar dia och risken att de dör är stor.

Är bristen inte så stor föds de normalt men kan senare när de börjat växa drabbas av muskelnedbrytning. Ofta drabbas bakdelen och de får svårt att gå och resa sig, men även hjärtat är en muskel och kan drabbas vilket leder till plötsliga dödsfall.

Ny klövsjukdom diagnostiserad på svenska får

Smittsam digital dermatit hos får har för första gången diagnostiserats i en svensk besättning.

Sjukdomen ger avlossning av klövkapseln och därmed även kraftig hälta. Förutom att det är mycket smittsamt är den även mycket svår att behandla och det finns idag ingen metod för att sanera bort sjukdomen från drabbade besättningar.

Läs mer här!

Foto: Jennifer Duncan, University of Liverpool

Enad mejeri- och köttbransch ger SDS fortsatt uppdrag att säkerställa Sveriges unikt friska djurhälsostatus

6 mars samlade SDS (Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll) representanter från kött- och mejeriföretag, djurslagsföreningar, veterinärer, rådgivningsbolag och branschorganisationer för att förtydliga SDS uppdrag och arbete för en hållbar import av levande djur, semin och embryon.

Ändrade förutsättningar och regelverk i EU riskerar att slå mycket hårt mot svenska friska djur, djurvälfärden och Sveriges låga antibiotikaförbrukning.  Ökad sjuklighet hos våra djur skulle också innebära stora nationella kostnader, riskera många lantbruksföretags överlevnad och Sveriges möjlighet att fortsätta producera livsmedel med samma höga mervärden.  SDS arbetar för hållbara importer med ökad säkerhet och det är viktigt att branschen är enig om SDS uppdrag och verkar för att alla importörer följer denna standard.

Sverige är unika i världen med sitt långsiktiga smittskyddsarbete och den svenska bondebranschen har kämpat hårt i över 100 år för att skapa det djurhälsoläge vi har idag. Ett läge med friska djur som inte går att återskapa om det går förlorat.

Genom SDS fortsatta uppdrag vill mejeri- och köttbranschen säkerställa att djursjukdomar som finns i EU, inte får fäste i Sverige i framtiden.

 

Vill du läsa mer om SDS viktiga nationella verksamhet för Sveriges friska djur, besök www.sds-web.se

Avmaskning av får

För att få en optimal effekt av avmaskningen och för att minska risken att parasiterna utvecklar resistens är det viktigt att avmaskningen görs på rätt sätt.

 

 

  • Rätt utrustning; Använd alltid en doseringspistol anpassad till får
  • Rätt dosering. Dosera efter djurens vikt. Väg gärna djuren och undvik underdosering!
  • Rätt teknik: Håll en hand under hakan på djuret och stoppa in pipen på doseringspistolen så att kulan på pipen hamnar långt bak på tungan. Genom att använda doseringspistol ser man till att djuret sväljer hela dosen på ett korrekt sätt.

Läs broschyren om avmaskning här!

Se filmen om avmaskning här!

Hej alla vetgiriga Lammproducenter i Sverige!

Vi har kommit igång ordentligt med vårt gigantprojekt ERFA-Träffar för Lammproducenter, som finansieras delvis via EU´s landsbygdsfond. Vi är igång i 16 distrikt men det finns fortfarande möjlighet att komma med i någon av de 12 grupperna som ännu ej är fulltaliga.

Tveka inte! Gå in och anmäl dig på Gård & Djurhälsans hemsida!

Se här vilka distrikt som det finns lediga platser i!

Årsberättelser för kontroll- och övervakningsprogram

Sverige ligger långt framme i arbetet med att bekämpa smittsamma djursjukdomar som är av betydelse för djurhälsa, folkhälsa och produktion av säkra livsmedel.

I ett kontrollprogram är det primära syftet att förebygga och bekämpa en sjukdom eller ett smittämne, medan ett övervakningsprogram syftar till att övervaka förekomst av en sjukdom eller ett smittämne och att snabbt kunna vidta åtgärder om prover som tas i övervakningsprogrammet blir positiva. Gård & Djurhälsan är huvudman för både kontroll- och övervakningsprogram bl.a. Maedi-Visna hos får, Paratuberkulos hos nötkreatur samt PRRS hos gris.

Varje år görs en redovisning av årets arbete inom programmen och nu finns redovisningarna för 2018 här på hemsidan. Du hittar årsberättelserna här under respektive program.

Projektrapport: Kontroll av resistens hos parasiter -Svarmpar 2018

Katarina Gustafsson, fårhälsoveterinär

 


Syftet med detta projekt är att fortlöpande undersöka resistensläget avseende avmaskningsmedel i svenska fårbesättningar, och söka metoder för att på ett bra sätt fånga upp misstankar om resistens och förbättra möjligheterna att utreda och hantera sådana problem. Stort fokus läggs på att bistå drabbade besättningar och ta fram rådgivning för att förhindra ytterligare spridning av resistens i landet.

Träckprov

Under 2018 har mer än 3000 besättningsprov skickats till Vidilab för koll av parasitstatus. Träckprover krävs för att göra en gårdsanpassad parasitbekämpning. Att begränsa antalet avmaskningar anses som den allra viktigaste åtgärden för att bromsa resistensutveckling.
I 40 besättningar med minst 70 lammande tackor har nya provtagningsstrategier jämförts med de gamla. Tidigare tog man prov från sex djur, men nu rekommenderas individprov från cirka 10 % av djuren i stället. Preliminära resultat indikerar större säkerhet i det nya systemet, framför allt vid låga infektionsnivåer av Haemonchus contortus.

Träckprov tas för koll av parasitläget.

Resistens

För att fånga upp misstankar om resistens rekommenderas att ta träckprover även en dryg vecka efter avmaskning. Finns parasiter kvar i sådana prover och man vet att avmaskningen gjorts på rätt sätt, till exempel med rätt dos, så bör man utreda om resistens föreligger. Antalet utförda behandlingskontroller var 135 under 2018 en betydligt lägre siffra jämfört med 250 stycken 2016 och 400 stycken 2107, vilket delvis kan bero på årets extrema torka med uttalad betesbrist på många håll.

Genom att göra en FECRT (feacal egg count reduction test), där träckprov tas på ca 10 individer före avmaskning och samma individer testas 7-10 dagar efter avmaskning, kan man räkna på avmaskningseffekten. Resistens ansesvara påvisad när mer än 5 % av äggutskiljning från maskarna kvarstår trots behandling. FECRT-testen är en mycket använd metod men relativt trubbig och kostsam. Det finns ett stort behov av att hitta kostnadseffektiva, säkra tester som kan användas även på enskilda djur, till exempel vid koll av en inköpt bagge i isolering/karantän. Arbete med att ta fram molekylära tester för sådant bruk har fortsatt under 2018.

I år utfördes 16 stycken resistens-undersökningar via FECRT, vilket resulterade i konstaterad resistens i sex nya besättningar. Resultatet tyder på att vi har ett fortsatt unikt gott resistensläge i Sverige, men visar också på fortsatt behov av bevakning och arbete för att förhindra spridning av resistens.

Ägg från maskarna kan ses vid mikroskopering. Foto: Vidilab


Information och rådgivning

Många frågor rörande parasitstrategier är komplexa, och det finns ett stort behov av fortlöpande kunskapsinhämtning och information/rådgivning. Här fyller samverkansgruppen Sampar en viktig funktion (obs att Sampar är en grupp personer och Svarmpar ett projekt!). Med Gård & Djurhälsan som sammankallande består den av representanter även från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA och VÄXA AB. Under året har SAMPAR bland annat tagit fram en ”Nationell strategi mot anthelmintikaresistens”.

Policyn kan läsas här!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.