Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.Foto: Yanan Li/Svenskt demenscentrum

Föreläsningsfilmer om omvårdnadsåtgärder har lanserats

Betaniastiftelsen och Palliativt Kunskapscentrum i Stockholms län (PKC) har i nära samarbete tagit fram åtta korta videoföreläsningar om omvårdnadsåtgärder vid olika symtom, munvård, trycksårsförebyggande åtgärder och symtomskattning i palliativ vård.

Filmerna, som är ungefär sex minuter långa har följande teman: andnöd, illamående, oro/ångest, förvirring, smärta, munvård, trycksår och symtomskattning. Filmerna kan hittas på Palliationsakademin.se, på PKC:s hemsida pkc.sll.se eller på Youtube.

– Det är vår förhoppning att dessa korta videoföreläsningar kan bli ett värdefullt bidrag nationellt till att sprida kunskap om god omvårdnad i både allmän och specialiserad palliativ vård, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.


Eva Essvik, publikutvecklare på Göteborgs Symfoniker, besökte Altplatsens äldreboende i Göteborg.

Äldreboenden får digitala kulturbesök

Göteborgs Symfoniker, Musik i Syd, Göteborgs universitet och Betaniastiftelsen har, med stöd av Familjen Kamprads Stiftelse, gått samman för att skapa Digitala kulturmöten – ett projektet som förenar digital kulturtillgång med fysiska konserter och en forskningsstudie om betydelsen av digital kulturtillgång för välbefinnandet. 

Under våren besöker musiker elva äldreboenden. Samtidigt introduceras boendena till Kulturarenan – en avgiftsfri samlingsplattform för kulturupplevelser online.

 – Ett rikt utbud av konserter att ta del av när man vill och hur man vill, gör det enklare att skapa tillfällen att samlas och göra något extra tillsammans, säger Eva Essvik, publikutvecklare på Göteborgs Symfoniker.

Utifrån konsertupplevelserna följer en studie om digital kulturtillgång och dess betydelse för välbefinnande och existentiell hälsa bland vård- och omsorgstagare, deras närstående och personal. Studien genomförs av professorerna Helle Wijk och Eva Jakobsson Ung vid Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.


Fokusdag: Kulturen som kraftkälla

Tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Leva & Fungera-mässan arrangerar Betaniastiftelsen en fokusdag om kulturen som kraftkälla och möjligheterna med ett digitalt kulturutbud inom vård och omsorg.

Fokusdagen riktar sig främst till dig som arbetar inom vård- och omsorg. Men alla som har glädje av digital kulturtillgång är förstås välkomna!

Biljetter är gratis men behövs ändå bokas, det gör du här.


Kulturarenan banar väg för digitalisering

Teknikstrul på ett stödboende i Piteå blev en ögonöppnare för kommunen. Efter en visning av Kulturarenan.se där tekniken inte fungerade tog kommunen beslut att samtliga stödboenden skulle få wifi. Kommunen satsade även 25000 kronor för att tillgängliggöra digital musik, teater och konst genom Kulturarenan. Det har dessutom tillsatts en kulturansvarig på varje gruppboende.

Piteå kommun har även listat Kulturarenan som en innovation att vara stolt över. Läs mer här.

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Nytt kunskapsmaterial om psykisk ohälsa

Som en förlängning av projektet Express Yourself with Art har Betaniastiftelsen, i samverkan med Kulturhuset Stockholm, Studieförbundet Bilda och med stöd av Folkhälsomyndigheten, tagit fram utbildningsmaterialet Det kreativa uttrycket som kraftkälla.

Materialet, som är skrivet av asylpsykologen Minna Forsell, riktar sig till ledare inom konstnärlig verksamhet och ger stöd i mötet med psykisk ohälsa.

Materialet finns att laddas ner utan kostnad på Betaniastiftelsen.nu, och får gärna spridas.


Betaniastiftelsen samarbetar med RISE

Ett nytt spännande samarbete har inletts med RISE, Research Institutes of Sweden AB. Betaniastiftelsen finns nu med som samarbetspartner i en ansökan som inlämnats till Vinnova för projektet IN TOUCH (Innovative Transition of Unity in Culture and Health).

Syftet med projektet är att utveckla preventiva välfärdstjänster baserade på kulturella och kreativa upplevelser som hälsofrämjande insatser, tillgängliga genom digital teknik.

 

Foto: Ohmy/Betaniastiftelsen

Foto: Anna Tärnhuvud/Betaniastiftelsen

Studie om kulturarena som resurs i vården

Kungliga Musikhögskolan har under året, på initiativ av Betaniastiftelsen samt med stöd från Geriatriska fonden, gjort en pilotstudie om möjligheter och hinder för Kulturarenan i omsorgen. Rapporten utgör en bra grund för att identifiera utbildningsbehov inom vård och omsorg gällande kultur och hälsa kopplat till digital kulturtillgång. 

Intervjuerna visar att Kulturarenan kan vara en meningsfull resurs för reflektion över det existentiella måendet inom vård och omsorg. Tjänsten kan även bidra till ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv.


Upplevelser förstärks med sensoriskt labb

På Konserthuset i Piteå står, sedan i januari, ett nytt sensoriskt labb där besökaren får uppleva via smak, lukt, ljud och känsel.

Laboratoriet, Senses labs, kommer under ett års tid att stå på plats i Studio Acusticums foajé för konsertbesökare att experimentera med sina sinnen. 

Tillsammans med Studio Acusticum och Senses Labs/Formidabel undersöker Betaniastiftelsen hur aktivering av sinnen i samband med konsertupplevelser dels kan ge ökad känsla av livskvalitet, samt hur sinnen kan förstärka den digitala kulturupplevelsen.

Maria Juhlin, som driver Senses Labs/Formidabel under invigningen av labbet den 16 januari.

Föreläsningar om psykisk ohälsa på UR

Förra året arrangerade Betaniastiftelsen, i samverkan med Sigtunastiftelsen, en temadag om psykisk ohälsa bland unga. Temadagen, med namnet ”Livssmärta eller psykisk sjukdom?” spelades in av UR och föreläsningarna finns nu att ses i sin helhet på UR.


Utbildningsvecka i Piteå

Vecka sju arrangerade Betaniastiftelsen tre utbildningsdagar i Piteå, med rubrikerna Symtomlindring inom palliativ vård, Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt, samt Undersköterskans roll i palliativ vård. Totalt gick 100 sjuksköterskor, undersköterskor och läkare utbildningarna.

– Det var en spännande och fin dag med fantastiska undersköterskor. Uppdatering av ny kunskap behövs alltid, då det forskas mycket i palliativ vård i dag, sa sjuksköterskan och föreläsaren Monica Axelsson.


Sveriges största avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård

Betaniastiftelsens avgiftsfria webbutbildning Palliation ABC lanserades i februari 2018 och sedan dess har nära 5 000 människor avslutat utbildningen, över 9 000 har påbörjat den. Utbildningen är därmed Sveriges största avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård. I kartan nedan ser ni i vilka orter flest har gått utbildningen.

Kontakt:

Betaniastiftelsen, Högbergsgatan 13, 116 20 STOCKHOLM

08–641 51 91

info@betaniastiftelsen.nu

Läs mer på Betaniastiftelsen.nu

BETANIASTIFTELSEN är en icke vinstdrivande stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan bedriver verksamhet inom tre profilområden: palliativ vård, kriskommunikation och existentiell hälsa. Målgrupper är sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra individer och grupper som behöver stöd. Stiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

facebook