Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Regional cancerplan tas fram i södra sjukvårdsregionen

Den nya, regionala cancerplanen utgår från regeringens skrift ”En långsikt inriktning för det fortsatta nationella arbetet med cancervården” och anpassas efter regionens förhållanden.


Läs mer

Ny verksamhetsutvecklare på RCC Syd

Heléne Öberg har arbetat på RCC Syd som processledare för cancerrehabilitering sedan 2016. Hennes nya roll på RCC Syd är verksamhetsutvecklare som är en nyinrättad tjänst med ansvar för fokusområdet cancerrehabilitering.


Läs intervjun med Heléne


Kunskap om ärftlig cancer ska nå ut i alla processer

Cirka 5–10 procent av all cancer orsakas av ärftliga faktorer, dvs. medfödda genetiska förändringar som i olika utsträckning bidrar till en ärftligt ökad risk för viss cancerdiagnos. – Att det för personer med ärftlig ökad risk för cancer, ofta insjuknande i yngre år, finns ett tydligt och gott omhändertagande är en viktig uppgift för RCC att verka för, säger Marie Stenmark Askmalm, RCC Syds processledare och medicinska rådgivare.


Läs mer

Koll på läget – snabb återkoppling med resultat för 21 diagnoser

Nu finns statistik i realtid om behandlingsresultat tillgängligt även för Myleom och Lymfom. Statistikverktyget ”Koll på läget” ger vårdpersonal stöd för verksamhetsuppföljning inom cancervård på den egna verksamheten. De elektroniska rapporterna vänder sig i första hand till verksamhetschefer eller annan sjukvårdspersonal och ger stöd för verksamhetsuppföljning och kvalitetsförbättring vid det egna sjukhuset eller kliniken.


Läs mer


Nytt informationsstöd för gynekologisk cellprovtagning

En ny folder har tagits fram som informationsstöd inom screeningen. Innehållet ger svar på vanliga frågor om provsvar, cellförändringar och HPV och är framtagen med grafisk profil för 1177 Vårdguiden för att kunna användas i hela landet.


Läs mer och ladda ner foldern här

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Nu är det möjligt att anmäla sig till vår populära utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor, den 25 april 2019 i Lund! Teman för dagen är bland annat elektronisk Min vårdplan, regimbiblioteket och multidisciplinära konferenser.


Läs mer och anmäl dig


Nationell generell patientinformation för Min vårdplan

RCC i samverkan har sammanställt ett dokument med generell patientinformation för patienter med cancer, som vården kan utgå ifrån i framtagandet av regionalt/lokalt anpassade vårdplaner. Tanken är att patienter med cancer och deras närstående ska få jämlik information oavsett var i landet patienten får vård.


Läs mer och ta del av informationen

Första nationella vårdprogrammet i akut onkologi

Personer som har eller har haft cancer kan drabbas av allvarliga tillstånd som kräver akut omhändertagande till följd av sin sjukdom eller behandling. Allt fler cancerpatienter får centraliserade behandlingar långt från sina hem. Vårdprogrammet vänder sig därför till vårdpersonal som möter dessa patienter i andra sammanhang än på den behandlande kliniken.


Läs hela artikeln här


Möjlighet att föreslå vård för nationell nivåstrukturering

Riksdagen har beslutat att Socialstyrelsen från och med 2018 ska ansvara för processen att koncentrera högspecialiserad vård på nationell nivå. Socialstyrelsen inhämtar nu förslag på områden som är aktuella att sakkunnigbedöma för nationell högspecialiserad vård, från de nationella programområdena. RCC i samverkan har därför beslutat att göra en ny bred inventering av möjliga områden för nationell nivåstrukturering.


Läs mer

PREM-data viktigt för både patienter och vårdpersonal

Den första sammanställningen av PREM-enkäter inom peniscancer är publicerad. PREM är ett mått på patientens upplevelse av vårdprocessen, och mäts sedan 2015 genom patientenkäter.


Läs mer


Höjd certifieringsnivå för huvud- och halscancerregistret

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister har höjt certifieringsnivån för Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) från nivå tre till två. Det är ett systematiskt utvecklingsarbete som har lett fram till den höjda certifieringsnivån. – Registret är speciellt då incidensen i Sverige är låg och omfattar nio diagnosgrupper med flera subgrupper. Dessa är mycket olika avseende utredning, behandling och överlevnad, säger Martin Beran, avgående registerhållare för registret.


Läs mer


Ny KLL-registerrapport ute

Jämfört med tidigare rapport har den nya KLL-rapporten (kronisk lymfatisk leukemi) ett starkare fokus på överlevnadsdata. Intressanta data kan studeras vad gäller skillnader i överlevnad beroende på kön, ålder och region.Ta del av rapporten här

Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer är uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har under 2018 genomgått en mindre revidering och publicerats i januari 2019.


Läs mer

Forskning pågår

Jämförande multicenterstudie ska
leda till tydliga behandlings-
rekommendationer

Studien TRUST handlar om att optimera den kirurgiska delen för patienter med avancerad äggstockscancer. – Vi hoppas att studien kan ge definitivt svar på hur kirurgin hos patienter med avancerad äggstockscancer skall bedrivas, säger Päivi Kannisto, som är studieansvarig för Sverige.


Läs mer

På gång

Workshop basal MR prostata, 1 mars, Malmö

Läs mer och anmäl dig här

Workshop om kliniska studier i cancervården, 14 mars, Hässleholm

Läs mer och anmäl dig här

Nationell kontaktsjuksköterskedag, 18 mars, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här

Workshop om cancerrehabilitering, 19 mars, Stockholm

Läs mer

Grundkurs och repetitionskurs i GCP (Good clinical practice), 23 april och 17 september, Hässleholm

Läs mer och anmäl dig här

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten, 25 april, Lund

Läs mer och anmäl dig här

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.