BAS 2019 News  |  New Lectures  |  January YouTube Economy News  |  WK Company Adapted Lectures  |  AT New Webinars  |  AT Taxation Day  |  YouTube - My Handbooks  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo: Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


BAS 2019 News | Nyheter

EN: BAS 2019 is on it's way. Here you'll see everything about what's new and today's status for every BAS product.

SW:BAS 2019 är på väg. Här ser du allt om nyheterna och aktuell status för alla BAS-produkter.

Jan 10, 2019: To the Article | Till artikeln


New Lectures | Nya föreläsningar

GDPR In Practice | GDPR i praktiken

EN: Here I gathered the experiences after more than half a year with the new regulations. A detailed example of how to apply the regulations for an accounting buerau is included.

SW: Här har jag samlat erfarenheterna efter mer än ett halvår med de nya reglerna. Ett utförligt exempel om tillämpning av reglerna för en redovisningsbyrå ingår.

Jan 2, 2019: To the Article | Till artikeln


Anti Money Laundering | Regler mot penningtvätt

EN: I walk you through the existing as well as the upcoming regulations.

SW: Jag går igenom både gällande och kommande regler.

Jan 2, 2019: To the Article | Till artikeln


January YouTube Economy News | Ekonominyheter

EN: The January edition of Economy News is out on YouTube, right up to the corporate effects of the ongoing formation of a Swedish government! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB, with selected news of the month and court cases in Swedish for entrepreneurs.

SW: Ekonominyheterna för januari finns på YouTube, ända fram till företagarnyheterna i den pågående regeringsbildningen! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB, om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare.

Jan 13, 2019 To the Article | Till artikeln


Wolters Kluwer Company Adapted Lectures | Företagsanpassade utbildningar

JWK Staff Lecture | Personalutbildning

EN: These chairs were soon filled up by the staff from JWK's offices, for a full day of training in Södertälje on GDPR and Anti Money Laundering.

SW: De här stolarna fylldes snart av personalen från JWKs alla kontor, för en heldagsutbildning i Södertälje om GDPR och Regler mot penningtvätt.

Jan 3, 2019 To the Article | Till artikeln


Axet Staff Lecture | Personalutbildning

EN: 74 participants from 13 accounting bueraus gathered for 3 days of lectures and seminars at Kolmårdens Vildmarkshotell utanför Norrköping. I had a full day on New Swedish Standard for Annual Accounts and New Corporate Taxation.

SW: 74 deltagare från 13 redovisningsbyråer träffades under 3 dagar för föreläsningar och seminarier på Kolmårdens Vildmarkshotell utanför Norrköping. Jag hade en heldag om Årsbokslut (K2/K3) och Nya skatteregler för företag.

Jan 3, 2019 To the Article | Till artikeln


Accountor Training New Webinars | Nya webbinarier

Corporate Tax and Chart of Accounts | Nya skatteregler för företag – Kontoplanen

EN: The limitations of interest deductions in the new corporate tax regulations affects the Swedish chart of accounts and how to maintain your accounting throughout the year. In this webinar I show suitable adaptions.

SW: Begränsningarna av ränteavdrag i de nya skattereglerna för företag påverkar kontoplanen och din löpande bokföring. I detta webbinarium visar jag lämpliga anpassningar.

Jan 7, 2019: To the Article | Till artikeln


Extended Repair Concept | Det utvidgade reparationsbegreppet

EN: When is an expense to be classified as an asset or a cost? And does it matter for the taxation how I treated the item in my accounting? I'll tell you the answers in this new webinar.

SW: När ska en utgift klassas som tillgång eller kostnad? Och spelar det någon roll för beskattningen hur jag har gjort i redovisningen? Jag besvarar frågorna i det här nya webbinariet.

Jan 10, 2019: To the Article | Till artikeln


Leases | Finansiell leasing i K3 och IFRS

EN:  In this webinar I cover the Swedish standard for larger entities K3 as well as the international standard IFRS 16 Leases. IFRS 16 brings dramatic changes for the accounting of leasing 2019.

SW: I detta webbinarium behandlar jag reglerna för leasing i koncernredovisningen enligt K3 och IFRS 16 Leasing. IFRS 16 medför drastiska förändringar av leasingredovisningen 2019.

Jan 15, 2019: To the Article | Till artikeln


Accountor Training Taxation Day | Skattedagen 2018

EN:  New concept - Six webinars broadcasted in one day on different topics. By request I prepared my part to be on New Corporate Tax Regulations - In Practice.

SW: Nytt koncept - Sex webbinarier under en dag om olika ämnen. På begäran utformade jag min del så den handlade om Nya skatteregler för företag - i praktiken.

Jan 7, 2019: To the Article | Till artikeln


2018 Great year | Utmärkt år

Voices on my Teaching | Röster om mitt lärande

EN:  The evaluations from the participants at Wolters Kluwer's classes are a big source of joy to me. Now I decided to share the lovely opinions. All is here, including a comment on rooster disturbances.

SW: Utvärderingarna från deltagarna på Wolters Kluwers utbildningar är en stor källa till glädje för mig. Nu har jag beslutat att dela med mig av omdömena. Allt är med, inklusive kommentaren om galande tuppar i bakgrunden.

Dec 28, 2018: To the Article | Till artikeln


Great Teaching Year | Utmärkt utbildningsår

EN:  Time to summarize a successful teaching year!

SW: Dags att utvärdera ett framgångsrikt utbildningsår!

Dec 28, 2018: To the Article | Till artikeln


Blog continues to grow | Fortsatt bloggtillväxt

EN: The blog has shown an amazing growth during 2018, both in numbers of visitors and views.

SW: Bloggen har visat en imponerande tillväxt under 2018, både i antal besökare och visningar.

Dec 30, 2018: To the Article | Till artikeln


YouTube - My Handbooks | Mina handböcker

Cover photo: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: My handbooks are now presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

SW: Nu finns mina handböcker presenterade på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

Aug 15, 2018 To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: The Consultant's Diary is filled with an intense ending of 2018 as well as an action packed beginning of 2019. New assignments and much, much more!

SW: Konsultens dagbok är fylld med ett intensivt slut på 2018 såväl som en lika aktivitetsfylld början på 2019. Nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok
2019  |  2018


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancell the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är kund, prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!