Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Vi hälsar dig varmt välkommen till ett nytt spännande underhållsår 2019


Ett spännande år är inlett för Riksorganisationen Svenskt Underhåll. Detta år kommer vi lägga ett stort fokus på att fira att föreningen fyller 50 år.

Vi vill tacka alla våra medlemmar som stöttat föreningen genom åren och vårt mål är att ge tillbaka så mycket som möjligt till er.

Vi kommer vara ute i landet på olika aktiviteter under året för att träffa så många som möjligt av er. Vi har satt ihop en spännande aktivitetsplan för 2019 som vi hoppas ska intressera er.

Planeringen inför vårt jubileumsfirande i höst är i full gång och vi kommer hålla er uppdaterade vad som händer kring det.


Effektiva underhållsprocesser

Johan Lundell

Workshop den 12 februari i Solna

Ett nytt sätt att effektivisera underhållsprocesser.

När ni vill utveckla era underhållsprocesser så är det viktigt att hitta bra sätt för att bära kunskap över både tid och rum. Ofta är processerna för komplexa för att enbart använda ord.

Genom att visualisera relationer och samband kan ni skapa effektiva underhållsprocesser som skapar goda förutsättningar för att ta rätt beslut. Detta ger i sin tur tydligare processer som leder till ökad tillgänglighet och lägre kostnader.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder in er till en workshop som lägger grunden för hur ni ska kunna skapa effektiva underhållsprocesser som är både lätta att förklara och enkla att förstå.

Under workshopen får ni lära er olika sätt för att enkelt kunna visualisera viktiga delar inom dessa processer för en enklare överföring av kunskap. Ni får även med er verktyg för att utveckla arbetssättet på egen hand.

Läs programmet här

Anmäl er här


Beredning och Schemaläggning

Torbjörn Karlsson

Workshop den 13 februari i Solna

Effektivisera beredningen och schemaläggningen.

För att effektivisera underhållet är det viktigt att först fokusera på det dagliga arbetet med underhållet och driftsäkerheten. När detta väl fungerar kan ni bygga på med ny teknik.

Effektiv beredning och schemaläggning skapar mycket bra förutsättningar för att göra rätt underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt, med rätt resurser och på rätt sätt för att uppnå rätt kvalitet på underhållsarbetet.

Riksorganisationen Svenskt Underhåll bjuder in er till en workshop som lägger grunden så att ni kan arbeta effektivare med beredning och schemaläggning.

Under workshopen får ni praktiskt arbeta med viktiga delar inom området för att kunna skapa ett effektivare arbetssätt. Steg för steg bryter vi ned beredningen och schemaläggningen för att se hur de olika delarna kan förenklas.

Läs programmet här

Anmäl er här


Föredrag - Lätt att göra underhåll rätt!

Den 23-24 januari deltog vi på Euro Expo IndustriMässa i Västerås och gav ett mycket uppskattat föredrag om att det ska vara "lätt att göra underhåll rätt" för drygt 60 mässbesökare.

Vi möttes av spännande diskussioner och ett stort intresse av ämnet. Grundidén är att hitta smartare sätt att förenkla underhållsvardagen. Vi presenterade både nya idéer genom exempelvis visualisering av underhåll och väl beprövade metoder och verktyg som till exempel systematisk ordning och reda.

Vi kommer att fortsätta denna satsning på fem orter till under året. Håll utkik på vår hemsida, www.svuh.se, när vi kommer till er region.


Lägesrapport Erasmus+-projektet

Den 9-10 januari hade projektgruppen för Erasmus+-projektet "Qualification, Validation and Certification of Maintenance Personnel" ett arbetsmöte för att bl.a. sätta arbetsgången för det fortsatta projektet och påbörja arbetet med att skapa kvalifikationer för underhållspersonal.

Det första steget är att ta fram och fastställa kvalifikationer för de fyra olika nivåerna inom underhåll:

  • Underhållsledare
  • Underhållsingenjörer/-arbetsledare
  • Underhållstekniker
  • Mekaniker, elektriker och automationselektriker.

Kvalifikationer och krav på kunskaper och färdigheter för de tre första nivåerna finns definierade i standarden SS-EN 15628 - Qualification of maintenance personnel.

Projektgruppen kom dock fram till dessa behöver förtydligas och struktureras på ett sätt som gör det lätt att skapa valideringsfrågor och i ett senare skede underlätta arbetet med att utveckla en datorbaserad tentamen.

Projektgruppen beslutade vidare att det måste finnas en tydligare koppling mellan certifiering och EFNMS Body of Knowledge, där även standarden SS-EN 17007 - Maintenance process and associated indicators ingår som en central del.

Då kvalifikationerna är fastställda påbörjas arbetet med att skapa valideringsfrågor för de olika nivåerna. Då behöver vi även er hjälp, så hör av er till info@svuh.se för mer information.


Medlemsportal!

Ett viktigt mål inom Svenskt Underhåll är att delge och förmedla kunskaper och erfarenheter inom underhåll, driftsäkerhet och förvaltningen av fysiska tillgångar mellan våra medlemmar.

Detta underlättas avsevärt i och med vår medlemsportal som vi lanserar inom kort. Här kommer ni som är medlemmar ha möjlighet att ställa frågor, komma i kontakt med varandra och även berätta om vad som är nytt inom era företag.

I portalen kommer vi successivt att fylla på med information från pågående arbeten, projekt och kommittéer som vi fortlöpande arbetar med och som ni kan ha nytta av. Det kommer även finnas möjlighet att ta del av nyheter och en underhållsblogg.


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!

Nercia ansluter sig som samarbetspartner för leverantörer av underhållsutbildningar12 feb - Effektiva underhållsprocesser

Workshop om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesser tillämpas i praktiken.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

13 feb - Beredning & schemaläggning

Workshop om hur underhållsarbeten kan beredas och schemaläggas effektivare. Här får du arbeta med olika praktiska frågeställningar för att kunna skapa en bra arbetsmodell inom området.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

13 mars - Seminariedag

Seminariedag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får ta del av olika goda exempel och vi genomför även studiebesök på ett företag med ett väl fungerande underhåll.

Plats: Göteborg

14 mars - Underhållstekniskt Forum

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Göteborg

21 mars - Tentamen, underhållsledare

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning.

Inbjudan till tentamen

Plats: Stockholm

22 mars - Tentamen, underhållstekniker

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Inbjudan till tentamen

Plats: Stockholm

10 april - Underhållets terminologi

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

11 april - Nyckeltal för underhåll

Workshop om olika metoder och steg för att granska sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till denna. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Läs mer här och anmäl er här!

Plats: Solna

8 - 9 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Gävle

15 maj - Årsmöte/Medlemsmöte

En möjlighet för våra medlemmar att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Detta sker i samband med föreningens årsmöte.

Plats:

16 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om den senaste tekniken för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Anmäl er här!

Plats:

22 - 23 maj - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Plats: Uddevalla

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.

Plats: Stockholm


Torsten Ekström

Konsten att fatta rätt beslut

Det är tyvärr ingen skröna, jag har faktiskt stött på personer i ledande befattning som undrar varför de ska lägga pengar på underhåll när utrustningen fungerar!?

När jag påpekar att det faktiskt finns en direkt koppling mellan underhållet och en hög driftsäkerhet, d.v.s. att utrustningen kan köras när de behöver den så händer det att jag möts av viss förvåning. I de flesta fall tar de till sig detta budskap och rätt beslut kan fattas.

Det handlar till stor del om att skapa en djupare insikt om underhållets betydelse genom en ökad kompetens och faktabaserade underlag. Istället för att tro så tar vi fram relevant data och vet vilka beslut som bör fattas.

Därefter handlar det om att övertyga genom att lägga fram dessa fakta. Om det fattas andra beslut utifrån detta, på grund av strategiska och eller politiska skäl, så har vi i alla fall gjort vår del. 

Beslutstöd

Att förutse vilka underhållsåtgärder som behöver ske i framtiden är i vissa fall hyfsat enkelt, vi har bra historik och kan prediktera kommande fel. I andra fall är det svårare och kan ibland vara omöjligt.

Hur skapar vi ett bra beslutsunderlag om sådant som kan hända, men vi vet inte om eller när? Detta är en stor utmaning hos underhållsorganisationen. 

Underhållssystemet ger oss bra stöd för att fatta rätt beslut. Vad har hänt och vad tror vi kommer hända i framtiden? Jag skriver tror, eftersom vi inte helt säkert vet, men ju bättre underlag desto rimligare blir våra antaganden.

Den nya tekniken hjälper oss i detta arbete och jag stöter allt oftare på metoder och verktyg för prediktivt underhåll. Det blir lättare att förutse kommande fel och fatta rätt beslut.

Jag hör ofta meningen ”att mäta är att veta” och det stämmer bra. Det gäller dock att mäta det vi verkligen behöver veta, annars kastar vi bort värdefull tid och lägger kraft och energi på sådant som inte är relevant.

Beslutsfattarna

Jag följer utvecklingen kring beslutet att investera ett antal miljarder i höghastighetståg i Sverige. Samtidigt har Trafikverket aviserat underhållsbrister på några av landets olika bansträckor. Bland annat rör det sig om ett trettiotal sträckor med stort behov av åtgärder.

Ja, det finns ett behov av att satsa på infrastrukturen, framför allt med tanke på miljöpåverkan, men det är frågan om vilka prioriteringar som bör ske och i vilken ordning. Vad är viktigast, att ta sig fram snabbare eller att komma fram i tid?

Här använder vi gärna begreppet konsekvensanalys. Vilka konsekvenser får denna typ av beslut och vilka är drivkrafterna? Politik är en drivkraft, men kan ge oanade konsekvenser. Vi ser detta på alla nivåer, från kommunal nivå till regeringsnivå.

Ibland ska vallöften infrias oavsett konsekvenserna. I värsta fall fattas felaktiga beslut vart fjärde år, vilket inte är tillgodo för ett hållbart samhälle.

Oförmågan att fatta beslut

Det finns ett talesätt; "att inte välja är ett val i sig". Det kan vara så att man inte vågar fatta avgörande beslut eftersom det kan bli fel och många är rädda att göra fel på grund av man inte vill ta konsekvenserna.

Att fatta ett felaktigt beslut kan ändå vara bättre än att inte fatta något beslut alls. Fel kan ofta rättas till, men "otagna" beslut ger inget resultat alls trots att det kan finnas ett behov. Ibland gäller det bara att våga. 

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy