Nyhetsbrev med senaste nytt från projektet Mellankommunal kustzonsplanering. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger per år - juni och december. Problem att visa det? Se det i webbläsaren

Nyhetsbrev 5 | December 2018

VÄLKOMMEN!

Detta är det femte nyhetsbrevet för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. I detta nummer presenterar vi bland annat den process som pågått under hösten med att ta fram ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen med tillhörande överenskommelser. Ett förslag som under våren kommer att skickas ut på remiss till berörda aktörer.

Utöver information om vad som händer i projektet finns också nyheter om vad som pågår inom andra processer som rör havsplanering och tips om aktuella evenemang med marint fokus.

 

Vi vill också passa på att önska alla en

härlig jul och en bra start på det nya året.

Trevlig läsning!

 

Läs mer om projektet på: www.goteborgsregionen.se/kustzonen

 

Susanne Härenstam

Projektledare

susanne.harenstam@goteborgsregionen.se

Ida Lindbergh

Delprojektledare

ida.lindbergh@goteborgsregionen.se


DETTA HAR HÄNT I PROJEKTET

Foto: Karin Blomsterberg

Kort resumé av höstens arbete

Höstens arbete inleddes under Västerhavsveckan i augusti med en gemensam strandstädardag. Dagen anordnades i samarbete av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun, Kungsbacka kommun, Ren kust och Västkuststiftelsen. För mer information se rubriken ”Tio sopsäckar fylldes med skräp på strandstädardag”.  

 

Projektets övergripande mål är att ta fram en fördjupad strukturbild för kustzonen med tillhörande överenskommelser, som alla åtta deltagande kommuner ska kunna ställa sig bakom. Arbetet intensifierades under hösten och i samarbete med Ramböll har vi nu tagit vårt första steg mot en gemensam strukturbild för kustzonen. För mer information se rubriken ”En fördjupad strukturbild växer fram”.

 

Ett av projektets delmål är att hitta nya former för samverkan. Som en del av detta har ett nytt projekt växt fram under hösten med ambitionen att ta fram en gemensam delregional maritim näringslivstrategi. För mer information se rubriken ”Kustzonsprojektet växlas upp”.

 

Arbetsgruppernas delrapporter som är under bearbetning förväntas bli klara under början av nästa år. Då kommer de även att finnas tillgängliga på projektets webbsida.

Foto och text: Olivia Whitehouse

Tio sopsäckar fylldes med skräp på strandstädardag

Västerhavet utanför Bohusläns kust är fullt av plast och skräp. Strömmar i havet för med sig skräpet hela vägen från andra länder till vår kust och upp på våra stränder. Initiativtagare ifrån Göteborgsregionen, Orust kommun, Ren kust/Västkuststiftelsen samt Kungsbacka kommun arrangerade därför en strandstädardag. Läs mer

Foto: Karin Blomsterberg

En fördjupad strukturbild växer fram

Höstens arbete inleddes med att upphandla konsult för uppdraget att stödja projektet med att ta fram ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen med tillhörande överenskommelser. En del av uppdraget var även att sammanfatta de delrapporter som arbetsgrupperna tagit fram. Ramböll vann upphandlingen och har nu hjälpt till att utveckla det arbete som den operativa projektgruppen inledde under våren. Läs mer.

Kustzonsprojektet växlas upp

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgsregionen lämnade i våras in en gemensam ansökan inom EU-programmet Interreg Baltic Sea Region för projektet Land-Sea-Act (Land-sea interactions advancing Blue Growth in Baltic Sea coastal areas). Göteborgsregionens del i projektet handlar om framtagandet av ett förslag till gemensam ”Regional maritim näringslivsstrategi” för de åtta deltagande kustkommunerna i kustzonsprojektet. Projektet godkändes i september 2018 och projekttiden är 1 januari 2019 - juni 2021. Formerna för projektarbetet håller nu på att sättas och mer information om detta kommer ni att kunna läsa om i nästa nyhetsbrev.

 

Rymdstyrelsen kontaktade Göteborgsregionen gällande en idé om satellitbildstöd i kustzonsplanering inom ramarna för ett pågående EU-projekt (Caroline Herchel FPA-CUP). Huvudsyftet med EU-projektet är att öka användningen av Copernicusdata och information. Copernicus är EU:s observationssystem för global miljöövervakning och säkerhet som bland annat består av ett handlingsprogram för insamling, förmedling och utnyttjande av miljöinformation i form av användaranpassade tjänster. Fjärranalys från satellit är en bärande del av Copernicus. Tanken med projektet för vår del är att testa om satellitbilder kan användas som stöd i kustzonsplaneringen, som besluts- och eller planeringsstöd på lokal och regional nivå. För detta finns ingen färdig tjänst men utifrån de interaktiva tjänsterna som finns inom landmiljö och hav i Copernicus kan de med vår hjälp utveckla en tjänst anpassad för just våra behov. Pilotprojektet kan sedan skalas upp genom att anpassas till andra kuststräckor inom och utom landet efter specifika behov. Projektet är treårigt räknat från 2018, men är försenat av administrativa skäl och förväntas dra igång under 2019.

 

Fyrbodal och GR:s kustkommuner lämnade i våras in en gemensam ansökan till Jordbruksverket för finansiering av utredning om lämpliga områden för vattenbruk på land. På grund av ändrade förutsättningar vad gäller motfinansiering av projektet valde vi att inte gå vidare med vår ansökan.


PÅ GÅNG I OMVÄRLDEN

Blå översiktsplan för norra Bohuslän antagen

De fyra kommunerna i norra Bohuslän Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil har gemensamt arbetat fram en fördjupning av översiktsplanen för kust- och havsområdet. Arbetet grundar sig på en längre tids samarbete med

plan- och utvecklingsfrågor i havsbandet. Översiktsplanen har nu antagits i samtliga fyra kommuner. Den blå översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att styra hur kommunerna ska nyttja gemensamma resurser så att norra Bohusläns kust och hav även i framtiden kommer att vara attraktivt för boende, verksamheter och besökare. Läs mer.

Gunnar Åkerlund, arkitekt Länsstyrelsen i Västra Götalands län

KOMPIS-bidraget avslutas...

…men ändå inte! Under 2016-2018 har över fyrtio kommuner bedrivit förberedelse för, eller faktisk, kustplanering enligt plan- och bygglagen (PBL) inom ramen för tjugotre KOMPIS-projekt. Nu avslutas de sista projekten och det samlade resultatet av bidragsformen ska analyseras och rapporteras in av 14 kustlänsstyrelser till Havs- och vattenmyndigheten under våren 2019. Avsikten är bland annat att projekt-resultat och snabbt överblickbara

beskrivningar av samtliga projekt ska bli sökbara för andra kommuner, som vägledning i den egna planeringen av kust- och havsområden. Denna kunskapssammanställning planeras att vara färdig under hösten 2019.

Nu lanseras Planeringskatalogen

I början av november sjösattes en första version av länsstyrelsernas gemensamma ”Planeringskatalog”. Planeringskatalogen är en webb-

tjänst där du som kommunal och regional planerare ska kunna söka ut och hämta hem relevanta planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering. I den första versionen av katalogen finns länsstyrelsernas samt ett fåtal statliga myndigheters planeringsunderlag. Arbete sker löpande med att förbättra tjänsten samt fylla på med fler planeringsunderlag. Under 2019 är målsättningen att kunna presentera en mer komplett planeringskatalog där merparten av de statliga myndigheterna ingår med sina planeringsunderlag.

 

Gå gärna in och utforska tjänsten på planeringskatalogen.se  

Foto & Text: Maria Göranson

Samråd om Västerhavsplan avslutat – i mars börjar granskningen

Över 160 aktörer har yttrat sig under samrådet om framtida havsplaner för Sverige. En av planerna gäller Västerhavet. I mars 2019 startar nästa formella steg. Läs mer.

Ny vägledning för kust och hav

I november publicerade Boverket en ny vägledning som handlar om översiktsplanering vid kust och hav. Några delar i vägledningen har tydligt tagit inspiration från kustzonsprojektet, vilket vi är mycket stolta över.

Vägledningen finns tillgänglig på Boverkets ”PBL kunskapsbanken”.

Läs mer.


KOMMANDE SEMINARIER OCH KONFERENSER


RELEVANTA LÄNKAR

www.goteborgsregionen.se/kustzonen

Om vårt projekt Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla.

 

www.tillvaxtbohuslan.se/bla-op

Om arbetet med Blå ÖP i Norra Bohuslän.

 

www.havochvatten.se/havsplanering 

Om arbetet med havsplan för Västerhavet.

 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/havsplanering

Om den regionala havsplaneprocessen i Västerhavet.


PRENUMERATION

Du får detta nyhetsbrev för att du är eller har varit delaktig i projektet eller förstudien alternativt har anmält att få nyhetsbrevet. Vill du inte ha brevet framöver så avregistrera dig via länken nederst i brevet.


NÄSTA NYHETSBREV

Nästa nyhetsbrev kommer ut i juni 2019. Vill du dela med dig av något? Hör av dig till ida.lindbergh@goteborgsregionen.se.  

Tidigare nummer av nyhetsbrevet kan du hitta på projektets webbsida.


PROJEKTÄGARE

I projektet ingår Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka.

Projektet drivs av Göteborgsregionen (GR) och finansieras av de åtta deltagande kustkommunerna samt:

Börja prenumerera? Klicka här. Avsluta prenumeration? Klicka här.