Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV FRÅN SVENSKA KÖTTFÖRETAGEN NOVEMBER 2018

Staten ger tillfällig kompensation 2019, på Livsmedelsverkets orimligt höjda kontrollavgifter

Många lantbrukare brottas med likviditetsproblem och har tvingats dra ner sin produktion som en följd av torkan. Parallellt med utmaningarna för svensk livsmedelsförsörjning pågår sedan 2017 en rättsprocess mellan Livsmedelsverket och djurbönderna rörande orimligt höjda kontrollavgifter. En rättsprocess som drivs av Svenska Köttföretagen. Till följd av lantbrukarnas mycket ansträngda situation efter torkan har riksdagen beslutat om tillfällig kompensation för Livsmedelsverkets kraftiga avgiftshöjningar. En kompensation som ger en sänkning under viss del av 2019.

Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Den 25 september hölls en workshop om hur man kan värdera och identifiera kvalitetsnötkött. På workshopen deltog forskare från bl.a. Danmark, Norge, Island och Australien. På workshopen redovisade Dr Aarti Tobin från CSIRO det system som man använder i Australien. Man diskuterade också om en motsvarande modell skulle kunna appliceras i Sverige. 

Detta är ett treårigt EU-finansierat projekt med målsättning att skapa bättre förutsättningar för nöt- och lammköttsproducenter i regionen Västra Götaland (Sverige), Nord- och Midtjylland (Danmark). Projektet är ett samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen. I projektet fokuserar vi på att öka kunskapen om god ätkvalitet och etisk kvalitet från uppfödare till konsument.

Projektet innefattar:

 • Förslag till ny betalningsmodell som prisdifferentierar olika kvaliteter
 • Ökad selektering och sortering i olika kvaliteter
 • Etablera best practice i primärproduktion och förädling som höjer ätkvaliteten.
 • Ökad kunskap om vad ätkvalitet innebär bland butikspersonal och beställare
 • Ökad kunskap om vad ätkvaltiet innebär bland konsumenter.

Ta del av avelsframstegen!

För dig som bruksproducent är det av stort ekonomiskt värde att dina moderdjur är av högsta genetiska kvalitet. Enklaste och snabbaste sättet att uppnå detta är att köpa in hybrider från någon av våra duktiga gyltbesättningar.

 • Du får fler och vitalare grisar
 • Du får jämna och produktiva grisar
 • Du sparar arbetstid
 • Du kan optimera beläggningen och undvika tomplatser
 • Du får lägre seminkostnad

Har du valt Topigs Norsvin i genetikvalet men vill testa DanBreds hybrider så kan du köpa in DanBred hybrider. Man betalar då en extra avelsavgift till DanBred på den inköpta hybriden.

För oss är det viktigt att du kan köpa in hybrider på ett säkert sätt och vi arbetar ständigt med att förbättra hälsoläget och smittskyddet. Exempelvis visar en kartläggning 2017 hos våra livdjursproducenter att förekomsten av APP är mycket låg.

Säkra transporter är något annat vi arbetar med. Har du önskemål om enskild transport, så kan vi lösa det. Vi kan, tillsammans med dig och din veterinär, diskutera vilken gyltuppfödare som passar bäst för dig och din gård. Allt för att optimera hälsan på din gård.

Behöver du hjälp med att planera dina inköp och lämna in en inköpsplan så hjälper vi dig med det. Kontakta livdjurskontoret tel: 010-130 89 20 e-post: livdjur@kottforetagen.se

Nytt podavsnitt ute!

Du vet väl om att Gård & Djurhälsan har en grispodd?

Nu finns ett avsnitt om gyltor och rekrytering.

Lyssna på Lena som är veterinär och forskare berättar om gyltan från kulting till seminerad. Behöver man tejpa spenarna på sin gyltkull och hur utförs en bra seminering?

Klicka på knapp nedan så kan du höra alla avsnitt fårn Grispodden, precis när det passar dig!

Säkerställ Sveriges BSE-status för att slippa kostsamma avgifter

Sverige är fritt från galna-ko-sjukan (BSE), men vi behöver provta fler djur med typiska symtom för att vi ska kunna visa att sjukdomen inte finns i landet. Om vi inte kan visa detta får vi problem med vår nötköttsexport. Prover för BSE kan bara tas på döda djur. Jordbruksverket vill ta prov från djur som måste avlivas och som har något av de här symptomen:

 • Beteendeförändringar – t.ex. nervositet eller aggressivitet.
 • Svårt att resa sig, vinglighet eller onormala rörelser
 • Överkänslighet för ljud, ljus och beröring.

Kontakta en veterinär om du har ett sådant djur! Jordbruksverket beställer och betalar för hämtning, provtagning och destruktion. Eftersom djuret ändå skulle avlivats får du inte någon ersättning för djurvärdet. Din besättning kommer inte att spärras på grund av provtagningen.

Besöksdag på köttrasprövningen

Tisdagen den 20 november var det besöksdag på köttrasprövningen för tjuruppfödarna. Ett 60-tal uppfödare deltog på besöksdagen som började med visning av tjurarna medan Agria bjöd på julfika.

- Vi kunde visa upp friska tjurar med fina magar och hög tillväxt! Efter lunch på Ekerödsrasten höll Hans Stålhammar föredrag om Genomisk selektion och Rikke Vingborg från Eurofins berättade om deras gentester och provtagningsmetoder, berättar Johanna Bengtsson, VD Svensk Köttrasprövningen.

Materialet från Expertgruppernas turné

För dig som inte hade möjlighet att delta på aktuella dagar på vår stora expertgruppsturné finns nu allt material på vår hemsida för att ladda ner. Det finns även ett antal filmer som summerar varje expertgrupp och deras resultat.

Expertgrupperna består av både svensk och utländsk expertis samt en deltagare som inte ännu är expert men som har ett stort intresse i ämnet. Detta för att säkra en hög kompetens även fortsättningsvis i Sverige. Expertgrupperna träffades för första gången i april 2016 och har haft ytterligare två träffar där resultatet har förmedlats till övriga i gruppen av experter under 2017 och 2018.

Projektet har avslutats med en turné på fem orter i Sverige. Varje expertgrupp har redovisat resultaten från testgårdarna samt vilka de viktigaste managementrutinerna för att producera 30 grisar per årssugga. Målet med varje träff har varit att deltagarna ska komma hem med nya idéer som förbättrar produktivitet och lönsamhet i den egna grisproduktionen. 

Här är presentationer som tagits fram av expertgrupperna:

Expertgrupp Avel och rekrytering

Expertgrupp Fertilitet

Expertgrupp Smågrisöverlevnad

Expertgrupp Tillväxtgrisar

Checklista Tillväxtgrisar

Expertgrupp Ekonomi

Genetikvalet stort sett klart på alla gårdar

Höstens genetikval hos våra kunder är nu i stort sett klara. Drygt 100.000 suggor har rapporterats in, varav ca 7% är DanBred. Suggavgiften är uppdelad per kvartal och faktureras 4 gånger per år och faktura för kvartal 1 2019 är utskickad i november. Har ni frågor angående genetikvalet är ni alltid välkomna att ringa. Vill ni veta mer om vilken genetik som passar just er gård och har önskemål om rådgivning finns G&D rådgivare.

Avtalstider moderraser

De kunder som har valt Topigs Norsvins moderraser, kan byta till DanBred inför varje nytt kvartal. De som redan har valt att byta till DanBred har en avtalstid på 12 månader, med en uppsägningstid på sex månader.

Avtalstider faderraser

Det finns ingen avtalstid eller uppsägningstid för faderraserna, utan dessa kan ändras när som helst i mån av tillgång.

Nu skärps reglerna kring antibiotika för djur inom EU

I måndags röstade EU:s medlemsstater ja till en ny förordning som innebär strängare regler kring hur antibiotika får ges till djur inom EU. Den nya förordningen börja gälla om tre år och alla EU-länder måste följa den.

Den nya förordning om veterinärmedicinska läkemedel innebär bland annat att antibiotika inte får ges i förebyggande syfte (exempelvis i foder) till djuren. Antibiotika får heller inte användas rutinmässigt eller för att kompensera för eventuella brister i djurhållningen. Med andra ord får man inte längre ge antibiotika till friska djur.

Den nya förordningen ställer också krav på att medlemsstaterna årligen redovisar försäljning och siffror på användning av antibiotika till djur, vilket förväntas kunna bidra till en fortsatt minskning av den veterinärmedicinska användningen av antibiotika inom EU.

Vad innebär det för oss i Sverige?

För svenska bönder innebär förordningen ingen skillnad eftersom man i Sverige inte medicinerar på det sätt som nu förbjuds. Sverige har sedan tidigare haft den lägsta läkemedelsanvändningen inom EU, ett aktivt sätt att arbeta proaktivt för att hålla djuren friska, samt en tidig medvetenhet om vad resistensproblematiken innebär. Dessa är bidragande faktorer som gjort att den svenska modellen för ansvarsfull användning av läkemedel till djur fått ett så stort genomslag inom EU:s nya förordning.

Sortimentet på seminstationerna har utökats

Från och med 1 november har vårt seminsortiment utökats med ytterligare 2 raser – DanBred Lantras och DanBred Yorkshire. I dagsläget har vi valt att ha de danska raserna på en station (Hållsta). Vi har för tillfället 6 Yorkshire och 5 Lantras på Hållsta och ytterligare 6 står i karantän. De första semindoserna har levererats ut den 1 november.

Galtarna kommer från vår avelsbesättning Flistad, som korsar över till dansk genetik från svensk Lantras, svensk Yorkshire och Hampshire (till Duroc). Andelen dansk genetik i galtarna varierar mellan 75-94%. Vi importerar frusen sperma från Danmark ca 3 ggr per år till Flistad. Galtarna i Danmark som vi tar in semin ifrån, liksom sperman, är testad för diverse sjukdomar. SDS godkänner importen innan sperman tas i bruk.

 

Beställning av semin från enskilda galtar

För att få en effektiv produktion tappas galtarna i regel inte mer än en gång per vecka. Tappas galtarna för ofta minskar spermamängden och galtarnas drift blir sämre. Det är därför viktigt att du som har önskemål om en speciell galt beställer i god tid innan leverans samt även sätter upp reserver om vi inte kan leverera ditt förstahandsval. Då är det lättare för oss att planera vilka galtar som ska tappas och när. Vi försöker tillgodose våra kunders önskemål så gott det går, men galtarna kan inte tappas flera gånger per vecka. Ett annat alternativ är att meddela vilken galt man inte vill semin ifrån.

Dags för årsbeställning av semin 2019

Varför är det viktigt med årsbeställning?
Vi har nu 3 olika faderraser på seminstationerna – HK Scan Hampshire, Norsvin Duroc och DanBred Duroc, och 4 olika moderraser, 2 raser från Topigs Norsvin och 2 raser  från DanBred. Vilka moderraser du kan beställa styrs av ditt genetikavtal som du tecknat tidigare i höst.

Faderras kan väljas fritt, men för att vi ska kunna göra rätt beställning av galtar till avelsbolagen och ha rätt antal av varje ras på seminstationerna, så är det viktigt för oss att veta vilken faderras du tänkt använda nästa år. Speciellt viktigt är det om du har tänkt byta ras från den du använder i dagsläget.

Fördelar med att teckna årsbeställning:

 • Ni säkerställer att beställningarna/leveranserna är enligt er plan
 • Ni kan justera en lagd årsbeställning utan extra avgifter (10 kr)
 • Lägsta pris, 1 kr rabatt per dos
 • Planeringen på stationerna förbättras, vi har rätt antal galtar och rätt bemanning, vilket ger en kostnadseffektiv produktion.

Har du frågor är du välkomna att kontakta Order, tel: 010-130 89 32 för mer information. Vi har öppet vardagar mellan kl. 7.30-14.00, lunchstängt mellan kl 12.00-13.00

För att lämna in din årsbeställning finns blanketten att ladda ner via vår hemsida. Årsbeställningen skickas till e-post: order@kottforetagen.se. Det går också att lägga in årsbeställningen via datorn. Klicka på knapp nedan för mer information och länkar.

Skicka in din årsbeställningen senast den 1/12 2018.

Leveranser och öppettider under jul och nyår 2018!  

 Julen närmar sig med stormsteg och för att vi ska kunna planera leveranser och utlämningsställen på bästa sätt, vill vi gärna att ni ser över era seminbeställningar redan nu.

Kontakta order om du har några frågor!

Tel Order: 010-130 89 32

Öppet vardagar mellan kl. 7.30-14.00, lunchstängt mellan kl 12.00-13.00

Marknadsutveckling för livdjur och semin


Positiv utveckling av för kategori Ämnen i livdjursförsäljningen

Försäljningen av livdjur fortsätter att minska och har minskat med 6,6% sedan årets början.

Ämne är den största kategorin och står för 38% av volymen och har en positiv ökande trend på livdjurmarknaden.

Läs mer: https://www.kottforetagen.se/statistik-livdjursforsaljning.html

Försäljningen av semin har minskat med 1,9% sedan årets början. Det är främst försäljningen av semin från moderraserna som minskar, vilken har minskat med 7,3% sedan årets början. Försäljningen av semin från faderraserna har minskat med 1,3% från årets början.

Läs mer: https://www.kottforetagen.se/statistik-seminforsaljning.html

SLU nyhet: Biprodukter till kor ökar nettoproduktionen av mat

Genom att utfodra mjölkkor med olika biprodukter istället för med spannmål och baljväxter kan nettoproduktionen av livsmedel öka utan att mjölkproduktionen minskar. Detta kan vara en pusselbit för att klara av den ökande efterfrågan på livsmedel till följd av en växande global befolkning.

Många fördelar med att rekrytera via inköpta hybrider. Enkelt och lönsamt!

Varför köpa in rekryteringsdjur?
100 % korsningseffekt ger fler smågrisar. Våra hybrider, oavsett om det är hybrider från Topigs Norsvin eller DanBred, i kombination med någon av våra tre faderraser ger kullar med maximal korsningseffekt.

Det kan jämföras med återkorsning där ca 10–20 % av kullarna är tvåraskorsningar och resterande del har ca 67 % korsning på modersidan. Alternerande återkorsning reducerar antalet avvanda med 1,5 gris per årssugga på grund av sämre korsningseffekt

Korsningseffekten ger fler och vitalare smågrisar
– Fler levandefödda
– Fler avvanda
– Bättre modersegenskaper

Jämna produktionseffektiva grisar
– Hög tillväxt
– Låg foderförbrukning
– Jämn köttprocent

Spar arbetstid
– Sparar 1–2 timmar per gylta
– Egen rekrytering kräver tid för t ex öronmärkning och selektering

Undvik tomplatser
– Lättare att optimera beläggningen i stallet

Lägre seminkostnad

Flera intressanta kurser och erfarenhetsträffar - anmäla dig redan idag!

Ny tidning: Sveriges Nötköttsproducenter

Nyligen publicrade SNP sin ya företagstidning med många intressanta artiklar.

Läs den gärna!

Läs materialet från Expertgruppernas turné

Läs materialet från Expertgruppernas turné

Flera intressanta griskurser och erfarenhetsträffar

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion!

Här hittar du samlade nyheter från hela branschen.

Du kan också läsa mer om våra verksamhetsområden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

facebookhomepage

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.