Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


Riksorganisationen Svenskt Underhåll fyller 50 år och det vill vi fira!


Underhållsdagarna 2018

Den 22-23 november genomfördes den välbesökta och mycket uppskattade konferensen Underhållsdagarna 2018.

Här fick deltagarna ta del av ett stort antal intressanta föredrag om både ledarskap, processer, nya metoder och tekniker inom underhållsområdet samt hur ett underhåll i världsklass utvecklas och implementeras.

Under första dagen låg fokus på befintliga arbetssätt, metoder och verktyg medan dag två gick i den nya teknikens tecken med bl.a. föredrag om cybersäkerhet, hur Virtual Reality kan användas som utbildningsstöd och vad Smart Maintenance är.

I samband med middagen delades certifikat ut till de stolta tekniker och ledare som certifierades under hösten.

Ett stort tack riktas till alla som bidrog till detta lyckade event!

Arrangörer av Underhållsdagarna 2018

Samarbetspartner


Physical Asset Management

Den 25:e oktober genomfördes en mycket uppskattad konferens om Physical Asset Management, eller Förvaltning av fysiska tillgångar

Dagen handlade om underhållets centrala roll för att förvalta de fysiska tillgångarna och hur vi effektivt kan öka värdet som dessa genererar. Detta värde gav upphov till många spännande diskussioner under dagen.

Konferensdeltagarna fick ta del av många intressanta föredrag om Physical Asset Management och arbetet med att skapa en gemensam plattform för förvaltning av fysiska tillgångar.

Många aspekter belystes och deltagarna var mycket aktiva i diskussionerna som uppstod kring begrepp som värde, aspekter, krävd prestanda etc. Ett stort tack till deltagare och föredragshållare för en mycket bra konferens som skapade värde!


Avtal med utbildningsleverantörer inom underhållsområdet

Ett av målen inom Svenskt Underhåll är att samverka med utbildningsleverantörer som genomför utbildningar inom underhåll som kan leda till en certifiering. Genom att skapa ett samspel mellan oss går det att skapa de bästa förutsättningarna för underhållspersonal som vill certifiera sig för att på så sätt öka sina kunskaper och bidra till ett förbättrat underhåll.

Tillsammans kommer vi ha möjlighet att stärka utbildningarna och förutsättningarna för att klara certifieringen. Detta leder till ett effektivare underhåll, ökad driftsäkerhet och på sikt en förbättrad konkurrensförmåga för svenska företag. 

Avtal har tecknats med följande utbildningsleverantörer:

Trivalo grundades med en tydlig vision; att skapa ökad affärseffektivitet med Människa, Process och IT i harmoni.

Trivalo vill öka datakvaliteten för att ge de bästa förutsättningarna att kunna nå full effekt av digitaliseringen. Inom Trivalo finns decennier av kompetens inom affärs- och IT-lösningar för service- och kapitalförvaltningsindustri.
www.trivalo.se

Teknikutbildarna är ett av Sveriges största utbildningsföretag med ett brett utbud av kurser, framförallt inom olika teknikområden.

Teknikutbildarna har ett brett utbud av utbildningar inom el och automation, allt från grundutbildning för vuxna i Auktoriserad elinstallatör till kurser inom elsäkerhet, lagar, regelverk och arbetsmetoder.

Även inom underhåll och produktion, energi, arbetsmiljö, ledarskap och fler områden har de ett brett utbud.
www.teknikutbildarna.se


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!


Vårens aktiviteter 2019


30 - 31 januari - Ytskyddsdagarna

Nordens största mötesplats för renovering, ytskydd och förstärkning av konstruktioner i betong och metall! Du får ta del av en enorm kunskapsbank gällande ytskydd och hur ditt företag kan spara stora belopp.

Anmäl er här

Läs mer information här

Plats: Göteborg

12 feb - Effektiva underhållsprocesser

Konferens om vikten av att ha mycket strukturerade och tydliga underhållsprocesser. Vi kopplar ihop dem genom standarden SS-EN 17007. Du får även en god inblick i hur underhållsprocesser tillämpas i praktiken.

Anmäl er här

Plats: Solna

13 feb - Beredning & schemaläggning

Workshop om hur underhållsarbeten kan beredas och schemaläggas effektivare. Här får du arbeta med olika praktiska frågeställningar för att kunna skapa en bra arbetsmodell inom området.

Anmäl er här

Plats: Solna

13 mars - Seminariedag

Seminariedag för ledare och tekniker inom underhåll som är certifierade enligt EFNMS krav. Du får ta del av olika goda exempel och vi genomför även studiebesök på ett företag med ett väl fungerande underhåll.

Plats: Göteborg

14 mars - Underhållstekniskt Forum

Konferens om underhållsteknik och nya möjligheter att styra och mäta underhållsverksamheten. Fokus ligger på praktisk tillämpning av befintliga och nya metoder för att kunna öka effektiviteten inom underhållet.

Anmäl er här

Plats: Göteborg

21 mars - Tentamen, underhållsledare

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som expert i underhållsledning.

Läs inbjudan till tentamen här

Plats: Stockholm

22 mars - Tentamen, underhållstekniker

Tillsammans med andra riksorganisationer i Europa har man inom European Federation of National Maintenance Societies, EFNMS fastställt de krav som skall vara uppfyllda för att bli godkänd i tentamen och erhålla nationellt respektive europeiskt certifikat som specialist som underhållstekniker.

Läs inbjudan till tentamen här

Plats: Stockholm

10 april - Underhållets terminologi

Workshop om de vanligaste begreppen som används inom underhåll och driftsäkerhet. Här får du en mycket tydlig inblick i standarden SS-EN 13306 - Terminologi där de viktigaste begreppen diskuteras flitigt i grupper.

Anmäl er här

Plats: Solna

11 april - Nyckeltal för underhåll

Workshop om olika metoder och steg för att granska sin underhållsprocess och samtidigt koppla nyckeltal till denna. Här får du en genomgång av olika viktiga nyckeltal för underhåll och hur de används i praktiken.

Anmäl er här

Plats: Solna

9 maj - Prediktivt underhåll

Konferens om den senaste tekniken för att kontrollera tillståndet på kritiska komponenter i utrustningar samt hur mätresultaten bör tolkas och används på rätt sätt för att kunna prediktera kommande fel.

Anmäl er här

Plats: Solna

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

Under två heldagar genomför vi konferenser, workshops och nätverksträffar samt arrangerar en jubileumsbankett för att fira att föreningen fyller 50 år.

Plats: Stockholm


Torsten Ekström

Det ska vara lätt att göra rätt

Att arbeta med underhåll anses ofta vara komplext och besvärligt. Det finns dock en hel del bra sätt att underlätta arbetet utan att tumma på kvaliteten.

Genom att kommunicera och samverka med andra blir det lättare att göra rätt. Detta underlättas genom att använda sig av de standarder som finns att tillgå, t.ex. terminologistandarden SS-EN 13306, vilken bidrar till att skapa ett gemensamt språk.

Förenklade rutiner och instruktioner ökar möjligheten att göra rätt oavsett vilket modersmål läsaren innehar. De som har svårt att läsa text, eller helt enkelt inte kan läsa, kan få samma information genom att tolka bilder, tecken, symboler etc.

Lego och IKEA har kommit mycket långt i arbetet med att skapa textlösa instruktioner och steget är inte långt till att göra likadant för underhållsinstruktioner. Många företag har länge arbetat med s.k. enpunktslektioner, men det går att förenkla dessa genom visualisering.

Smarta metoder

Systematisk ordning och reda, ofta förkortat till 5S, är ett etablerat arbetssätt för att kvalitetssäkra arbetet och fokusera på det som är viktigt. Även om det ofta tar relativt lång tid att införa 5S så blir det lättare att bibehålla en hög nivå.

Ett underhållsarbete går ofta fortare när fler arbetar parallellt och var och en har sin specifika uppgift, ett depåstopp inom banracing är ett tydligt exempel. Det handlar inte om att arbeta snabbare utan smartare.

Genom att se över de olika momenten inom t.ex. ett förebyggande underhåll går det att förenkla. En vanlig metod är SMED, Single Minute Exchange of Die, som har sitt ursprung från omställningsoptimeringar. Vilka moment bör ske före respektive efter stoppet och hur förenklas arbetet under stoppet?

Teknikstöd

Tekniska hjälpmedel som underhållssystem, läsplattor och andra smarta verktyg ska vara ett stöd för att göra rätt och underlätta arbetet. Gränssnittet mellan teknik och människa måste vara enkelt för att ge rätt effekt.

Avancerade stödsystem ger ofta oanade möjligheter, men är ofta komplexa för användaren. Här gäller det att hitta en balans, vad är syftet med teknikstödet?

Ny teknik kräver en omställning hos användaren och utbildning är en förutsättning för att den ska tillföra ett mervärde. Här kommer även organisationen in och det är den och tekniken som ska anpassas till människan, inte tvärtom.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration 

Dataskyddspolicy