Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Ny ordförande tror på utveckling av cancervården med ett patient- och närståendeperspektiv

Patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. RCC Syds nya patient- och närståenderåd håller just nu på att formas. Intresset av att medverka har varit stort och ny ordförande, Didrik von Porat, är utsedd.

Läs mer

Utbildning i Good clinical practice (GCP) gagnar både vård och patienter

För att underlätta för läkare och sjuksköterskor att inkludera patienter i studier har RCC Syd tillsammans med Kliniska Studier i Sverige – Forum Söder anordnat tre endagsutbildningar i regelverket kring kliniska studier, Good Clinical Practice (GCP).

Läs mer


Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

RCC har tagit fram en vägledning i utredning och behandling av patienter med seneffekter efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är.

Läs mer

Ny mätning – Så tycker patienterna om SVF

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) har överlag ett gott helhetsintryck av sin kontakt med vården. Det framgår av den senaste redovisningen av patienternas egen rapportering som publiceras idag.

Läs mer


Patientföreträdardag och RCO Syds registerdag

I början av oktober arrangerade Registercentrum syd (RCO Syd) två konferensdagar i Skåne. Den första dagen hölls en workshop för patientföreträdare i Lund som följdes upp med RCO Syds årliga registerdag dagen därpå i Malmö. Resultatet av workshopen presenterades som en egen punkt på RCO Syd-dagen och därmed knöt man samman de två dagarna.

Läs mer

Huvud- och halscancerpatienter gillar e-MVP

Tema cancer vid Nya Karolinska Sjukhuset erbjuder nu patienter med huvud- och halscancer en elektronisk Min vårdplan. Kontaktsjuksköterskorna tycker att e-MVP är lätt att arbeta i och patienterna verkar uppskatta att den är digitalt tillgänglig. Fler verksamheter runt om i landet ligger i startgroparna för ett införande.

Läs mer


NT-rådet och RCC snabbar på för nobelprisad teknologi

PD1-hämmare och PD-L1-hämmare är läkemedel som används vid många olika former av cancer, bland annat hudcancer och lungcancer. De verkar genom att hämma immunförsvarets bromsmekanismer. Nu prövar NT-rådet tillsammans med regionala cancercentrum en ny arbetsmodell för att introduktionen av dessa nya läkemedel ska bli så effektiv som möjligt.

Läs mer

Patientenkäter ska förbättra vården vid huvud- och halscancer

Under två år kommer alla patienter som insjuknar i huvud-och halscancer i Sverige att få svara på så kallade PREM-enkäter, med frågor om hur de upplever vården. Målet är att förbättra vård och uppföljning av huvud- och halscancer.

Läs mer


Vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancer

Styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan (SKS) beslutade den 21 september att Norra sjukvårdsregionen ska ha ett vilande regionalt värdskap för nationellt programområde cancersjukdomar. Värdskapet ska vara vilande så länge staten fortsätter sin satsning på att förbättra cancervården via överenskommelser med SKL.

Läs mer

Fortsatt nej till screening för prostatacancer

Socialstyrelsen rekommenderar, efter avslutad remissperiod, att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för prostatacancer med PSA-prov.

Läs mer


Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

En ny rapport från Akademisk primärvårdscentrum, APC, och Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland har kartlagt personalens uppfattning om tillämpning och egen kunskap av standardiserade vårdförlopp, SVF, som stöd för primärvården för att identifiera patienter med misstanke eller välgrundad misstanke om cancer.

Läs mer


Prostatacancerregistret – 20 år av värdefull datainsamling

Nationella prostatacancerregistret, NPCR, har samlat in uppgifter om diagnoser och behandling för prostatacancer i hela Sverige sedan 1998. I år firar NPCR 20 år.

Läs mer

Utbildningstips: Allmän onkologi 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor

Kursen Allmän onkologi, 7,5 hp för kontaktsjuksköterskor syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och olika behandlingars princip, verkningsmekanismer och sidoeffekter. Uppdragsutbildningen är på distans med kursstart den 21 januari 2019.

Läs mer


Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

Samtliga sjukvårdsregioner har börjat registrera behandlingar med de 11 preparat som ingår i den nya nationella uppföljningen av cancerläkemedel. Det framgår av regionala cancercentrums första nationella sammanställning över användningen av cancerläkemedel.

Läs mer


Ny interaktiv årsrapport för bröstcancer

I rapporten för 2017 finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

Läs mer

Ny rapport från nationella kvalitetsregistret för lymfom

Maligna lymfom är en heterogen sjukdomsgrupp där registreringen i det nationella cancerregistret endast ger översiktlig information. Det gör registreringen i lymfomregistret extra värdefull ur ett kliniskt perspektiv.

Läs mer

På gång

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum 16 november

Syftet med mötet är att deltagarna ska få en allmän överblick om Diagnostiska Centrum (DC) i våra olika länder.

Läs mer och anmäl dig här

Möte för en optimerad och jämlik cancervård 30 november

För chefer och regionala patientprocessledare (RPPL). Syftet är att få till stånd en konstruktiv dialog kring förbättringsåtgärder inom cancervården i södra sjukvårdsregionen.

Läs mer och anmäl dig här

Workshop om kliniska studier i cancervården 14 mars 2019

Hur kan vi öka inklusionen av patienter i kliniska studier? Hur förena vårt uppdrag att i den kliniska vardagen också bedriva forskning?

Läs mer och anmäl dig här

Nationell dag 18 mars 2019 för kontaktsjuksköterskor

Notera datumet i din kalender. Mer information kommer längre fram.

Håll utkik!

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.