Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev november 2018

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

 4 februari 2019

Möte om nya vårdprogrammet för prostatacancer

Tid: 9:30 - 15:00
Plats: 
Hotell Högland, Nässjö

 

18 mars 2019

Nationell dag för kontaktsjuksköterskor

Notera datumet i din kalender, mer information kommer längre fram. Håll utkik!

 

21 maj 2019

Utvecklingskraft cancer

Notera datumet i din kalender, mer information kommer längre fram. Håll utkik!


För anmälan och mer "På gång" besök våran kalender »


Resultatredovisning november 2018

RCC Sydöst sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder i den sydöstra sjukvårdsregionen. Nu finns resultatredovisningen för november 2018 publicerad. Här hittar du den senaste resultatredovisningen och de diagnosspecifika redovisningarna, samt den regionala SVF-rapporten. 

- Det går successivt framåt. Vi ser t.ex. att sydöstra sjukvårdsregionen har en hög andel patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens (MDK) och att arbetet med Min vårdplan går framåt, vilket är positivt. Tyvärr ser vi en liten tillbakagång i andelen patienter som får behandling inom fyra veckor. Stora utmaningar kvarstår för hela sydöstra sjukvårdsregionen med uppfyllelse av löfte ett, säger Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköping och ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp.

Läs hela artikeln här


Palliation sydöst

Den 17 oktober ägde Palliation Sydöst rum i Huskvarna. Den årliga konferensen riktar sig till de som är intresserade av eller verksamma inom palliativ vård i sydöstra sjukvårdsregionen. 

I år deltog hela 370 personer som under dagen fick ta del av flera seminarier och föredrag med olika teman. 

Läs referat från dagen här


Temadag cancerrehabilitering

Den 25 oktober hölls temadagen för cancerrehabilitering i Nässjö. Under dagen hölls flera intressanta föredrag med olika teman kopplat till cancerrehabilitering. Tre korta filmer har tagits fram där föreläsarna sammanfattar det viktigaste från sina föredrag.

Filmerna hittar du här:

Sexuell hälsa och cancer, Else-Marie Rasmusson & Eva Mossberg

Kontaktsjuksköterskans roll, Kaisa Bjuresäter

Fysisk aktivitet och balans i livet, Anna Gradeen & Christina Håkansson


Förslag om förlängd cancersatsning i övergångsbudgeten

I den budgetproposition som övergångsregeringen har offentliggjort ingår att medel som tidigare avsatts för insatser inom cancervården under perioden 2015-2018 tillförs även 2019. Under perioden 2015-2018 har det inom anslaget för hälso- och sjukvård avsatts 500 miljoner kronor per år för insatser inom cancervården. I tidigare budgetpropositioner har det aviserats att satsningen avslutas 2018. 

Läs hela artikeln här


Ny mätning – Så tycker patienterna om SVF

Patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) har överlag ett gott helhetsintryck av sin kontakt med vården. Det framgår av den senaste redovisningen av patienternas egen rapportering som har publicerats.

Ett urval av de patienter som utreds enligt SVF ombes en tid efter utredningen besvara en så kallad PREM-enkät om vad de tyckte om sin kontakt med vården. Läs hela artikeln här 

Direktlänk till resultaten


Insatser för kvalitetssäkring av SVF-uppföljningen

Som ett led i kvalitetssäkringen av SVF-uppföljningen har RCC gjort en jämförelse mellan väntetidsuppgifterna i den nationella väntetidsdatabasen vid SKL och tillämpbara väntetidsuppgifter i de nationella kvalitetsregistren. Jämförelsen, som redovisas i en färsk rapport, uppvisar skillnader och likheter som framförallt leder till slutsatsen att mer behöver göras för att stärka uppföljningen. 

Läs hela artikeln här


Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Fler värmländska patienter med lungcancer kan upptäckas i tidigare skeden sedan de standardiserade vårdförloppen (SVF) infördes. Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter. 

Läs hela artikeln här


SVF för tjock- och ändtarmscancer uppdaterat – för införande 2019

Tre standardiserade vårdförlopp (SVF) publiceras nu i uppdaterade versioner: Akuta leukemier, Maligna lymfom och KLL samt Tjock- och ändtarmscancer. Landstingen har dock inte i uppdrag att införa förändringarna förrän vid årsskiftet 2018/2019. 

Läs hela artikeln här

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

RCC har tagit fram en vägledning i utredning och behandling av patienter med seneffekter efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är. 

Läs hela artikeln här


Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

Samtliga sjukvårdsregioner har börjat registrera behandlingar med de 11 preparat som ingår i den 

nya nationella uppföljningen av cancerläkemedel. Det framgår av regionala cancercentrums första nationella sammanställning över användningen av cancerläkemedel. Syftet är att få bättre kännedom kring användandet av nya läkemedel samt att få en bättre förståelse för ojämn tillgång av läkemedel över landet. 

Läs artikeln och rapporten här


Interaktiv onlinerapport från 3 kvalitetsregister

Nu finns interaktiva onlinerapporter tillgängliga med data från nationella kvalitetsregister för ytterligare tre cancerdiagnoser; huvud- och halscancer, myelom, samt cancer i lever och gallvägar. I de interaktiva onlinerapporterna kan läsaren själv skräddarsy rapporter med utvald information. 

Läs hela artikeln här

Kvalitetsrapport för peniscancer

Årsrapporten från Nationella peniscancerregistret (NPECR) har publicerats. Rapporten avser åren 2012–2017 och omfattar 1018 patienter. Täckningsgraden i registret är fortsatt god, och uppgår till 98 procent. Peniscancer är en av urologins ovanligaste maligna sjukdomar, och registret omfattar idag 2559 patienter. 

Läs hela artikeln här


Cancer under graviditeten – ny vägledning på remiss

Att drabbas av cancer under graviditeten är ovanligt och de flesta som arbetar i cancervården kommer kanske aldrig att möta en gravid cancerpatient. Men om situationen uppstår är det viktigt att bilda team med kollegor som har mer erfarenhet. Som en ingång i arbetet finns nu en första version av en vägledning för att utreda och behandla gravida cancerpatienter. Vägledningen är på remiss till den 15 januari. 

Läs hela artikeln här


Reidar Källström ny processledare för nationell nivåstrukturering

Reidar Källström är från och med november ny processledare för nationell nivåstrukturering i sydöst. Reidar är i grunden specialist i urologi och har arbetat på Urologiska kliniken på US i Linköping sedan 1999, varav de senaste åtta åren som verksamhetschef, och är idag verksamhetschef för ortopediska kliniken i Linköping.

- Jag hoppas kunna bidra med den praktiska erfarenhet jag har av att omsätta detta arbete i praktiken, samt med det kontaktnät jag har i den sydöstra sjukvårdsregionen, säger Reidar.

Han anser att det är viktigt att arbetet leder till en förbättring för vården av specifika patientgrupper utan att det blir sämre för andra.

- Det är en komplex uppgift att hantera nationell nivåstrukturering. Det verkar rimligt om man ser det utifrån enskilda diagnoser, men det kan skapa många ringar på vattnet när det rör sig om många diagnosgrupper, både för avsändande och mottagande sjukhus, säger Reidar.

 

Mårten Elfström ny projektledare för strukturerad PSA provtagning

 

Mårten Elfström arbetar som utvecklingsledare i Region Östergötland och är sedan 1 oktober dessutom projektledare för strukturerad PSA provtagning i sydöst. Initialt innebär uppdraget att analysera arbetet med PSA-tester på personer som idag inte har prostatacancer. 

- Jag hoppas kunna bidra med kunskaper inom projektledning och förhoppningsvis med ett perspektiv utifrån, då jag inte har sjukvårdsbakgrund i grunden, även om jag har arbetat inom hälso- och sjukvården de senaste tio åren, säger Mårten.

Han ser fram emot att tillsammans med verksamheten skapa något nytt inom sjukvården som på sikt ska kunna minska dödligheten i prostatacancer.

- Det är ett spännande område med hög utvecklingstakt. Om det blir aktuellt att införa organiserad testning har vi möjlighet att skapa något helt nytt med tanke på de tekniska möjligheter som finns idag, säger Mårten.


Ola Magnell, ny statistiker hos RCC Sydöst

Den 15 oktober började Ola Magnell som statistiker hos RCC Sydöst. Ola kommer närmast från en tjänst som schemasamordnare på Linköpings universitet och har en kandidatexamen i statistik och dataanalys.

På RCC Sydöst arbetar Ola med datauttag från cancerregister och kvalitetsregister, samt till forskningsstudier och kliniska studier.

- Jag tycker det känns intressant att få arbeta med data inom sjukvården, med målet att ta fram träffsäker statistik för den sydöstra sjukvårdsregionen, säger Ola.

 

Malin Gärdeman, ny kommunikatör hos RCC Sydöst

Malin Gärdeman började som kommunikatör den 22 oktober. På RCC Sydöst arbetar Malin med bland annat kommunikationsstöd, webbsidan, text och nyhetsbrev. Malin har en masterexamen i strategisk kommunikation och har tidigare arbetat med kommunikation i olika former.

- Jag hoppas kunna bidra med mina kunskaper inom kommunikationsområdet och ser fram emot att lära mig mer om cancervården, säger Malin.


Vårdprogram

 Vårdprogram på remiss

Remissrunda 1

  • Gallvägscancer
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Lungcancer

 Remissrunda 2

  • Cancerrehabilitering
  • Follikulärt lymfom
  • Huvud- och halscancer

Läs mer via denna länk.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i regionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.