Nyhetsbrev från Göteborgsregionen - Arbetsmarknad och social välfärd

November 2018
Avregistrera    Webbversion

Stöd till placerade barns föräldrar

När ett barn placeras är det viktigt att de biologiska föräldrarna får stöd. Nu ska det stödet utvecklas i ett forskningsprojekt som får ekonomiskt stöd från Forte.

Tre forskare kommer att arbeta med projektet under tre år tillsammans med medarbetare och chefer i tre kommuner i Göteborgsregionen och tre kommuner i Jönköpings län.

Läs mer 

Mötesplats IFO

Den åttonde november arrangerade Göteborgsregionen Mötesplats IFO, en arena för anställda inom individ- och familjeomsorgen i GR:s tretton medlemskommuner.

Årets Mötesplats IFO var den 16e i ordningen och dagen syftar till att dela med sig av kunskap och erfarenheter, att inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt att stärka yrkesrollen.

Ladda ner dokumentationen (pdf)

Läs mer

Slutkonferens för Nya GRannar

Projektet Nya GRannar har genomfört sin slutkonferens, ett tillfälle för summering. Syftet har varit att höja kompetensen hos personal i kommunala verksamheter som jobbar med ensamkommande barn och unga, samt att bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skolan och socialtjänsten. En oberoende utvärdering som gjorts löpande under projektet visar att antalet deltagande överträffat förväntningarna och att deltagarna i hög grad uttrycker att de kommer ha nytta av kunskaperna.

Läs mer

En liten förbättring i sjuktalen

Sedan femton år tillbaka sammanställs inom GR nyckeltal inom personalområdet, på personalchefsnätverkets initiativ. I den senaste rapporten som tittar på nyckeltal inom personhälsa och personalomsättning syns en liten förbättring i sjuktalen i genomsnitt. Det finns variationer kommunerna emellan, men att snittet sjukdagar minskar efter flera år av ökande siffror är värt att notera. 

Läs mer

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ger sin syn på stadsmiljön

Life filming är en metod där enskilda individer får möjlighet att ge sitt perspektiv på ett tema genom att skapa egna filmer. Frågan är om Life filming kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning? Den frågan har stått i fokus i ett pilotprojekt som genomförts i en daglig verksamhet i Göteborgs Stad. 

Läs mer

LUPP-undersökning väcker intresse

Den 22 oktober samlades 130 tjänstepersoner från såväl kommuner som från övriga landet, för att ta del av resultaten från LUPP-undesökningen.

LUPP - Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken är en undersökning som genomförts i nio av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Undersökningarna handlar om hur ungdomar ser på sin tillvaro i olika avseenden och på sin framtid.

Läs mer

Är du politiker eller tjänsteperson med intresse för ungdomars psykiska hälsa?

Västra Götalands ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa står i fokus på en konferens som arrangeras i början på februari 2019. Strecka din kalender redan nu!

Läs mer

Öka era kunskaper med hjälp av oss på Kompetens- och verksamhetsutveckling

Göteborgsregionen Kompetens- och verksamhetsutveckling arbetar för att hjälpa er i kommunerna att hålla er uppdaterade och utvecklas inom olika yrkesområden. Verksamheten arrangerar varje år cirka 250 utbildningsaktiviteter för omkring 10 000 deltagare.

– Vi är ett stöd och ett komplement för kommunerna att hålla sig à jour i sitt arbete – långsiktigt men också genom att agera snabbt, säger Nicholas Singleton, som är chef för verksamheten.

Läs mer

"Vi vill visa på bredden av yrken inom kommunen"

Åtta av Göteborgsregionens medlemskommuner var med på Gymnasiedagarna 9–11 oktober för att berätta för ungdomarna om yrken inom kommunal verksamhet

- Många ungdomar vet inte vad kommunen gör, säger Christina Wetterlundh, VA-ingenjör på Lerums kommun.

Nästan alla yrken som finns i privata sektorn finns ju även inom kommunen, säger Maryam Wahlund, projektledare på Göteborgsregionen.

Läs mer

Samverkan avgörande för personer med psykisk ohälsa och missbruk/beroende

Den första oktober hölls en länsgemensam konferens på temat integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende. I fokus stod samverkan, särskilt genom så kallad samordnad individuell planering (SIP).

Läs mer

”En hälsosam organisation är en förutsättning för hälsosam arbetsmiljö”

Projektet HälsoGReppet anordnade en dag tillsammans med Suntarbetsliv, för att lyfta fram verktyg för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Webbsidan suntarbetsliv.se har många konkreta verktyg som kommunerna kan ta del av. Professor Annika Härenstam föreläste och betonade bland annat vikten av att skifta perspektiv och börja förändra organisationen så att den passar individen, istället för tvärtom.

Läs mer

Missa inte! På båda sidor av muren men alltid på barnets sida

Den fjärde december bjuder Solrosen, Göteborgs räddningsmission, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Erikshjälpen samt Göteborgsregionen FoU i Väst in till ett kostnadsfritt seminarium om stöd till barn som har en förälder i fängelse eller frivården.

Läs mer

Återigen en välbesökt EXPO Välfärdsteknik

Mässan EXPO Välfärdsteknik genomfördes för andra året i rad och temat var i år "Kommunikation och kognitivt stöd". Konferensen blev snabbt fullbokad och besökarna fick se produkter och tjänster inom området från 18 olika företag.

Läs mer

Förändringsarbete och samspel i familjer med missbruk

Att ha ett familjeorienterat arbetssätt med en helhetssyn på och en samverkan kring familjer med missbruk hjälper de anhöriga och föräldern som missbrukar. Detta var utgångspunkten för den konferens som Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgsregionen arrangerade den 12 september 2018.

Nu finns konferensrapporten att ladda ner här.

Läs mer

Utbildningstips

Kurs i Interkulturell kompetens

Ni har väl inte missat vår kurs i Interkulturell kompetens? Kursen är en vidareutveckling av de mycket uppskattade utbildningsdagarna som genomfördes inom ESF-projektet Nya GRannar. Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Kursen arrangeras här på GR vid två tillfällen i vinter/vår (den 6 februari eller 2 april), men går även att köpa in som hel- eller halvdagskurs till er förvaltning.

Läs mer (pdf-fil)

Kurs i Brukarinflytande / Empowerment

Den 7 februari arrangerar GR en kurs i Brukarinflytande/Empowerment som vänder sig till personal i verksamheter inom socialpsykiatrin som vill komma vidare med sitt arbete kring brukarinflytande.

Kursen reder ut begreppet Brukarinflytande/Empowerment
och hur du som personal kan stödja de processer som får människor att återta makt över sitt egna liv.

Läs mer (pdf-fil)

Vill du veta mer om oss?

Alla våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion