Historien och framtiden möts i nuets evighet och kan öppna en framtid från en "ny" historia.

Välkommen att öppna dig själv för tillit, kraft, samarbete, gemenskap, gåvor och att under ett år komma närmare din inre kraft och visdom i Humanskys workshops och utbildningar.

✦ ✦ ✦

Livet skapas medan vi går och om vi vågar vara närvarande utan att värdera det som sker kan vi stanna i nuet. Så fort vi värderar och dömmer, så är vi i vår historia med vår gamla kartbild/världsbild/trossystem. Då är det svårt att öppna för något nytt. Paradoxalt nog så finns vår styrka och våra gåvor i vår historia. Så hur kan vi nå dem utan att gå dit! Livet återskapar sig hela tiden och om vi bjuder in det som sker, också i smärta, som en gåva till oss kan vi hämta hem och hela det som också skett långt tidigare. Detta sker bortom orden, med kroppen, själens och livsenergins djupa tillit. Då förändras perspektiv och gåvor öppnas, det som vi aldrig skulle ha kunnat möta genom prestation, sökande och i kontroll på livets väg. Här och nu kan vi ändrar vårt förhållningssätt till vår historia och allt som hänt. Om vi hela tiden lever i framtiden springer vi ifrån här och nu och möjligheten att hela vår historia. I Humanskys systemiska arbetssätt och metoder såsom "Traumahology", "Circle of trust" och "Co-creating organisms" stannar vi i nuet och tar oss igenom livets paradoxer utan kontroll. Läs mer om aktiviterna, metoder och olika teorier. 

Vi har föredragskvällar på Fyradalersgatan 44 i Göteborg med olika teman.

  • Nästa föredrag om "Tillitens inre kraft", den 30 oktober, har jag tillsammans med Emma Rosqvist www.katlaway.se, Katarina Falk www.tlou.se. 
  • Den 21 november talar jag själv om "Trauma som en del av livet"

Varmt välkomna/Marie Fridolf  

Välkommen till workshops och utbildning

Hållbart samskapande med ditt inre och yttre

Välkommen till en workshop om samarbete och gemenskap den 17-18 november 

Så fort vi blir två så skapas ett samarbete men samarbete sker också inom människor, mellan olika delpersonligheter. I alla samarbeten behöver vi lära oss att bevittna det som sker och vi behöver lära oss att se skillnad mellan "attachement" och "connection". Attachment skapar bindningar och medan connection är fritt och allt är välkommet. Det spelar då inte så stor roll vad som händer i relationen. Allt är ett lärande och en gåva. Det viktiga är att något händer. Samarbete förutsätter en gemenskap som är fri, där ingen är ledare och där var och en är med och skapar gemensamma handlingar för ett gemensamt syfte. Det går inte att samarbeta om vi bygger in hierarkier. Det alla bidrar med har ”samma” värde oavsett hur mycket var och en har investerat.  

I denna workshop arbetar vi med samarbete och lär oss:

  • lyssna bakom orden (prat), fatta beslut från nödvändigheten (beslut), handla och agera (handling) från vad som kan skapa förändring (intervention).
  • öppnar för det inom oss (Intrapersonalla) det mellan människor (interpersonella) och det som är bortom det personliga som vi inte alltid förstår (transpersonella)

Allt detta kan öppna för att ”ett plus ett kan blir tre” och något nytt kan skapas, något vi aldrig hade kunnat föreställa oss. 

Läs mer i broschyren:

https://humansky.se/wp-content/uploads/2018/10/Samarbete-November-2018-webb.pdf

 

Tillitens inre kraft öppnar din intuition

Välkommen till en "Circle of trust"som möts 6 kvällar under 28 november - 10 april

Ett av våra syften i livet är att hitta styrkan i vår historia. Det kräver tillit och åter tillit. Det stora genombrottet i livet är när vi kan hämta hem våra projektion som skapats i familjen, inom familjen. I det ögonblicket kan alla dina överlevnadsstrategier blir synliga och då ser du hur du har hindrat dig själv att leva. Kanske öppnas då åter den tillit du alltid har haft, men som du stängt av för att skydda dina sår från smärtsamma upplevelser. Inne i den finns en enorm kraft, den kraft som du är begåvad med och som i ett möte med andra i en grupp kan öppna mer och mer i dig.

För oss människor ser vår inre kraft olika ut. Kraft har inget med styrka och fight att göra. Det har med det jag ska bidra med i livet. Den öppnar vår intuition. Vi kan säga: "jag har tillit att jag kommer att klara detta eller så kan vi säga att min inuition säger mig att jag kommer att klara detta." 

I denna cirkel kommer vi att fördjupa vägen mot mer tillit utifrån

  • Att inte veta och ändå ha en inuition
  • Vår unika inre kraft, så olik andras men ändå så lik.
  • Tillihörigheten till sig själv och livet
  • Våra individuella och kollektiva trossystems ständiga förändring mot större helhet. 
  • Våra handlingars djupa mening.  

Läs mer  broshyren:

https://humansky.se/wp-content/uploads/2018/10/Circle-of-trust-november-2018-webb.pdf


Dina unika gåvor ur dina trauman

Välkommen till en workshop om trauma den 19-20 januari 2019

Det är ingen slump hur vi har levt våra liv, vilka människor vi mött och till vad vi haft för yrkesmässig utveckling. Ur detta växer ett lärande och en mening. Öppnar vi våra ögon från en större helhet börjar vi kunna se mönster och gåvor som vi kanske inte velat se. Den som har fått anknytning tidigt i livet, vet inget om vad detta är. Men det som inte fått anknytning kommer att skapa en drivkraft att lära mer om ankytningens djupaste dimensioner för att bidra med sitt lärande till världen. Trauma tar dig till din kärna och gömmer det du behöver skydda tills den dag du kan ta fram det igen och gå ut med det i världen. Trauma och chock senare i livet kan vara en början att öppna för en frigörelse och expansion. Vi har då en möjlighet till ett annat val; vi kan börja öppna våra gåvor. I denna workshop kommer vi att arbeta med Trauma utifrån ett helhetsperspektiv och möta oss i traumats syfte. 

Läs mer i broshyren

https://humansky.se/wp-content/uploads/2018/10/Trauma-januari-2018-webb.pdf 

Nuets kraft och visdom - ett år med dig själv

Välkommen till en ettårig utbildning som startar 22 mars 2019.

Tid är nu att leva innerligt, skapa ett flöde i livet så allt får en mening, lösgöra det som står i vägen, transformera den inre kampen och behovet att kontrollera samt expandera vår inre kraft och visdom. 

Visdom i oss öppnas i stunder när vi ändrar perspektiv, får nya insikter och Ah-upplevelser. Då är vi nära oss själva och andra. I dessa stunder är vi i vårt syfte. En expansion sker i kroppen, själen, jaget och vårt psyke i samma stund. I utbildning öppnar vi för att deltagarna ska kunna lyssna på själens och kroppens intellegens för att sedan sammanföra det med sina tankar och olika teorier. Varje människa har sina unika gåvor och därmed också sitt unika sätt att arbeta, också med energier. Du investerar ett år av ditt live som kanske egentligen kommer att vara 10 år. Livet är så förunderligt och vi vet så lite om tid. Tid som är det enda vi har. 

Läs mer i denna broshyr 

https://humansky.se/wp-content/uploads/2018/10/Utbildning-mars-2019-webb.pdf


facebookinstagramhomepage

www.humansky.se
marie.fridolf@humansky.se