Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Föreningen C/O Citys 1:a nyhetsbrev

Föreningen C/O City hade sitt konstituerande möte den 15 mars 2018 och nu är all nödvändig byråkrati på plats för att ta emot medlemsansökningar. Vi har också fått en egen hemsida: www.cocity.se

Föreningen har samma syfte som projektet C/O City, dvs att synliggöra urbana ekosystemtjänster, utveckla metoder och verktyg samt samla och förmedla kunskap om ekosystemtjänster.


Save the date - 27/3 – C/O City håller årsmöte

Den 27 mars håller föreningen sitt årsmöte, öppet för alla medlemmar. Mötet avslutas med inspirationsföreläsning och panelsamtal om det senaste inom urbana ekosystemtjänster. Vi har bjudit in ett antal spännande personer. Mer om detta i nästa nyhetsbrev, men gör en notering i kalendern för eftermiddag-kväll den 27 mars, i Stockholmstrakten.


Bild: White Arkitekter

Takmingla med C/O City!

Tack till alla er som deltog på C/O Citys takmingel på Whites gröna tak i Stockholm i september! Vi blev peppade av att se hur många vi är som är engagerade för att driva arbetet vidare med urbana ekosystemtjänster - inte mindre än 90 personer var anmälda till minglet. Vi följde upp med ett mingel i Malmö i novembermörkret, i samverkan med Gröna Tak-institutet, där vi hade spännande diskussion och debatt med bl.a. Boverket.

Nu planerar vi nya takmingel när vårens grönska börjar spira, i Göteborg och i Stockholm. Vill du säkerställa att du inte missar inbjudan, eller vill du arrangera ett mingel tillsammans med oss – hör av dig!


Ekosystemtjänster på Building Sustainability

Den 24-25 2018 oktober gick konferensen Building Sustainability av stapeln i Stockholm. Sessionen om ekosystemtjänster var välbesökt och intresset stort för hur man kan integrera ekosystemtjänster i planering och byggande. Presentationen leddes av Ulrika Åkerlund på Boverket, Åsa Wisén på Naturvårdsverket och Christina Wikberger från Stockholms stad. De berättade kort om Boverkets regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning om ekosystemtjänster i den byggda miljön, de globala och nationella målen som berör ekosystemtjänster och om föreningen C/O City.

Två exempel presenterades från olika delar av Sverige:

Mats Nissling, projektchef på Bonava och Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt och VD på Urbio, berättade om hur de jobbat med att skapa gröna, mångfunktionella gårdar och hus i kvartetet Stora Sjöfallet i Norra Djurgårdstaden.

Therese Kreiser, planarkitekt i Skellefteå kommun och Anna Graaf, hållbarhetschef på White arkitekter, berättade om hur de jobbat med Kulturhuset i Skellefteå. De visade exempel på ekosystemtjänster i ett arktiskt klimat och vikten av att utgå från lokala förutsättningar och att ta tillvara på det som finns i området.


Bild: New Division/Boverket

Ikoner för ekosystemtjänster och Agenda 2030

Begreppet ekosystemtjänster finns med i flera av Sveriges miljömål och nyligen har regeringen fattat beslut om att merparten av Sveriges kommuner senast 2025 ska integrera ekosystemtjänster och stadsgrönska i planering, byggande och förvaltning av urbana miljöer. Riksdagen har också fattat beslut om en ny politik för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Här betonas tydligt värdet av det offentliga rummet och de gröna utemiljöerna.

Begreppet ekosystemtjänster är komplext och komplicerat att förmedla och det finns därför behov av att ta fram enkla kommunikationsverktyg för att nå viktiga målgrupper som beslutsfattare, medborgare och andra intressenter. Till exempel för att få olika aktörer att komma till insikt om naturens värden och tjänster och för att synliggöra gröna värden och kvaliteter i våra parker, grönområden och bostadsgårdar.

New Division med stöd av White har fått i uppdrag av Boverket att ta fram ett sådant kommunikationsmaterial i form av ikoner för olika urbana ekosystemtjänster. Ikonerna ska utgå från befintliga ikoner framtagna av White inom ramen för C/O City och harmonisera med ikonerna för Agenda 2030. Flera från C/O City deltar i Boverkets workshop om ikonerna.


Boverkets regeringsuppdrag om vägledning

Boverket har under 2018-2019 regeringsuppdrag om att ta fram en vägledning för planering med ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning och metod (planering och bygglov). Boverket tar även fram en vägledning för Ekosystemtjänster i bygg & förvaltning. Vägledning för planering hittar du på Kunskapsbanken på Boverkets hemsida. Vägledning för bygg & förvaltning publiceras i mars 2019 på Boverkets kunskapsbank.

Boverket har bildat en referensgrupp för att utveckla vägledningarna och flera av C/O Citys medlemmar deltar i arbetet.


Yttyper i grönytefaktorn. Bild: C/O City 

Nu utvecklas ett nytt open source GIS-verktyg för grönytefaktor

C/O City kommer under våren driva utvecklingsprojektet Q-GYF, där vi ska utveckla en GIS-baserad grönytefaktor för allmän platsmark i öppen programvara. Verktyget kan användas i planering och byggande för att säkerställa att utvecklingen i staden blir grön, hållbar och trivsam för de som bor och verkar där. Arbetet baseras på grönytefaktorn (GYF), ett sätt att beräkna de gröna kvaliteterna på stadens allmänna platsmark. Verktyget effektiviserar GYF-beräkningen, visualiserar ekosystemtjänster och underlättar tolkningen av resultaten.

Verktyget utformas för att kunna användas genom hela stadsplaneringsprocessen och förbereds för att kunna hantera relevanta data-och planeringsunderlag. Det riktar sig i första hand till kommuner men kan användas av alla aktörer i stadsbyggandet. Q-GYF utvecklas i det fria GIS-programmet QGIS, vilket öppnar för en bred och kostnadsfri användning från hösten 2019. Q-GYF kan styra utvecklingen mot högre grad av ekosystemtjänst-grundat beslutsfattande i stadsplanering. Projektet finansieras av stadsinnovationer, naturvårdsverkets stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar.

Workshop i Skåne 13/3 - Prova på ett verktyg för att jobba med ekosystemtjänster

Inom projektet C/O City har man tidigare arbetat fram ett verktyg kallat grönytefaktor för allmän plats (GYF AB). Nu finns det möjlighet att prova på att arbeta med verktyget i en befintlig detaljplan.

Workshopen arrangeras av en av panelerna inom Mistra Urban Futures, som fokuserar på urbana ekosystemtjänster, och är ett samarrangemang mellan MISTRA panelen, Region Skåne, Movium och Kommunförbundet Skåne.

Plats: Stiftsgården Åkersberg, Höör

Tid: Onsdagen den 13 mars 2019 kl 09:00-13:00

Workshopen är avgiftsfri, fika och lunch ingår. Sista anmälningsdagen är den 26 februari. Mer information och anmälningsformulär finns här.


Föreningen C/O City

C/O City är en ideell förening som verkar för att urbana ekosystemtjänster ska uppmärksammas och utvecklas när vi planerar och bygger nya städer och samhällen. Föreningen ska förvalta och vidareutveckla kunskap inom området urbana ekosystemtjänster, såväl nationellt som internationellt. Ambitionen är att höja kunskapen om urbana ekosystemtjänster hos alla parter inom samhällsbyggnadssektorn, såsom byggföretag, konsulter och arkitekter, fastighetsägare, branschföreningar, kommuner, akademi och statliga myndigheter. Det långsiktiga målet är att bidra till att ekosystemtjänster integreras i allt samhällsbyggande. Föreningen C/O City har sitt ursprung i ett projekt med samma namn som drevs under åren 2011-2018.

Bli medlem i C/O City!

Genom ert medlemskap får er organisation tillgång till den kunskap och kompetens som föreningens andra medlemmar innehar. Experter, utförare och beställare i samhällsbyggnadssektorn ges en bred plattform att verka från, synas i och skapa nya kontakter genom.

Vi vill att de aktiviteter som C/O City ordnar ska bidra till en naturlig och viktig del i er medarbetarutveckling. Som leverantör eller beställare i planering och byggande blir ett medlemskap ett sätt att säkerställa att ni ligger långt fram, kan bidra i metodutveckling och får tillgång till aktuell forskning och tillämpning.

Mer information och formulär för anmälan finns på vår hemsida här.

Om ni har frågor om medlemskapet är ni välkomna att höra av er på medlem@cocity.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.