September 2018
Avregistrera    Webbversion

Ett stort kliv framåt i GR:s arbete för samverkan mellan skola och arbetsliv

Tillsammans med flera strategiska parter som arbetar med kompetensförsörjnings-frågan i regionen har Göteborgsregionens kompetensråd bildats.

Rådet ska diskutera kompetensförsörjning i regionen på en övergripande nivå, oavsett bransch, och är en formalisering av den branschspecifika samverkan som GR varit med och drivit.

Kompetensrådet skapar ett forum där utbildningsanordnare för gymnasiet, vuxenutbildning och högre utbildning, företag, arbetsmarknadens parter och arbetsförmedlingen kan träffas och lyfta bransch- och utbildningsfrågor utifrån sina behov. Tillsammans kommer rådet ta fram en gemensam målbild av vad som behöver göras i regionen.

Läs mer

Man kan hantera murar på olika sätt

Förbundsdirektören har ordet.

Man kan kliva över dem, göra öppningar i dem, göra dem högre eller lägre eller ta bort dem helt och hållet om det är det mest ändamålsenliga. 

Första höststormen har bedarrat och verksamheten är i full gång. Ändå är det en aktivitet från sommaren som kommer för mig när det är dags att skriva krönikan till höstens första nyhetsbrev. 

Jag ägnade en del tid åt att rensa bort vegetation från överväxta gamla stenmurar. Björnbärssnår och kaprifol kan fläta sig samman på ett mycket raffinerat sätt. Under dessa till synes ogenomträngliga snår dolde sig vackra stengärdsgårdar. Sten för sten har de med tålmodighet och stor möda byggts upp av generationer före oss. Jag reflekterade mycket över gänser där i rensandet och konstaterade att markerade gränser kan betyda så mycket. 

Läs hela krönikan

Lena Holmlund ny avdelningschef på GR

Den 17 september började Lena Holmlund på GR och avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. Hon kommer senast från en tjänst som sektorschef i Göteborgs Stad, stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo, med inriktning individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Lena har i sitt uppdrag bland annat tagit sig an och genomfört stadsövergripande utvecklingssatsningar. Hon sammanfattade sin första vecka på GR såhär:

- Det har varit en rolig och intensiv vecka som startade med avdelningsmöte och slutade på Marstrand med politiker och kommundirektörer. Jag känner mig välkomnad av alla och är imponerad av all den kompetens som finns på avdelningen.

Fler barn aktualiseras till socialtjänsten

En kartläggning som Göteborgsregionen, FoU i Väst har gjort visar att det har skett en kraftig ökning av antalet aktualiseringar och antalet barn som blir aktualiserade till socialtjänsten. Mellan 2014 och 2017 ökade antalet aktualiseringar med 73 procent i de åtta kommuner som omfattades av kartläggningen (Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Göteborg.) Den vanligaste formen av aktualisering är anmälan till socialtjänsten. Kartläggningen har gjorts på initiativ av IFO-cheferna i Göteborgsregionen.

Läs mer

Tio sopsäckar fylldes med skräp på strandstädardag

Västerhavet utanför Bohusläns kust är fullt av plast och skräp. Det är strömmar i havet som för med sig skräpet hela vägen från andra länder till vår kust och upp på våra stränder. Initiativtagare ifrån Göteborgsregionen, Orust kommun, Ren kust/Västkuststiftelsen samt Kungsbacka kommun arrangerade därför en strandstädardag.

Läs mer

Välkommen till Gymnasiedagarna och Future Skills!

Årets upplaga av gymnasiedagarna närmar sig med stormsteg - kommer du? Gymnasiedagarna och Future Skills är mässan som ger dem som ska göra sitt gymnasieval möjligheten att koppla samman vilka utbildningar som finns med framtidens arbetsmarknad. Här finns representanter från såväl gymnasieskolor i Göteborgsregionen som skolor med riksintag. På nya mötesplatsen Future Skills finns dessutom chansen att träffa företag och branscher, knyta kontakter med arbetsgivare, prova på olika yrken och att ta reda på mer om framtidens arbetsmarknad.

Läs mer

Ungdomsmottagningarnas uppdrag

Göteborgsregionen, FoU i Väst har genomfört en studie om hur ungdomsmottagningarna i länet ser på sitt uppdrag och hur de har tagit sig an den nationella satsningen på psykisk (o)hälsa.

- Syftet med studien är att öka kunskapen om länets ungdomsmottagningar och på det sättet främja diskussionen om deras roll när det gäller att möta ungdomars psykiska ohälsa, berättar Cornelia Björk på GR.

Ungdomsmottagningarna i länet ska arbeta förebyggande och erbjuda ett tidigt stöd och behandling när det gäller reproduktiv och sexuell hälsa samt psykisk ohälsa. 

Läs mer

Nu ska Göteborgsregionens äldreboenden bli resurssmarta

Projektet Resurssmart Äldreboende har nu startat! Den 5 september kickades projektet igång med en uppstartsträff på GR. Dagen var till för att inspirera deltagarna genom föreläsningar och diskussion i hur man enkelt kan arbeta avfallsförebyggande.

Deltagare från sex kommuner medverkade, så som enhetschefer på äldreboenden, måltidspersonal, verksamhetschefer och representanter från avfallssidan.  

Läs mer

Stort intresse för Yrkesresan

Arbetet med kompetensutvecklingssatsningen Yrkesresan har väckt stort intresse över hela landet och många kommuner och regioner vill vara med. I nuläget vänder sig Yrkesresan till personal i den sociala barn- och ungdomsvården men även andra verksamhetsområden har sett nyttan med att ta ett större grepp om kompetensutveckling.

Läs mer

Regionalt innovationslabb för att motverka bostadssegregation

GR driver tillsammans med kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt för att minska boendesegregationen och främja social hållbarhet i Göteborgsregionen. Som en del i projektet skapas ett regionalt innovationslabb med en träff i vardera medverkande kommun.

Den 5 september hölls det första innovationslabbet på temat ”Medskapande dialogprocesser” med Stenungsunds kommun som värd. 

Läs mer

Vilka är bäst i regionen på samverkan mellan skola och arbetsliv?

Utmärkelsen är Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Priset uppmärksammar och premierar skolor, företag och yrkeslärare som arbetar långsiktigt, strategiskt och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv. Pris delas ut i kategorierna grundskola, gymnasieskola, yrkeslärare samt mindre och större företag.

Årets prisutdelning äger rum under Gymnasiedagarna och Future Skills på mässgolvets stora scen. På prisutdelningen träffar du bland annat förra årets vinnare som delar med sig av sitt arbete med kompetensförsörjning – och självklart träffar du årets vinnare!

Se vilka som nominerats till Utmärkelsen 2018.

Vill du delta i prisutdelningen? Klicka här för att anmäla dig

Nya GRannars slutkonferens

Lyckade utbildningsinsatser och en stabil projektledning är två av de saker som lyfts upp som framgångsfaktorer i projektet Nya GRannar. Nu kan du ta del av presentationer och bilder från slutkonferensen.

Nya GRannar vänder sig till personal inom kommunens verksamheter som arbetar med nyanlända samt ensamkommande barn och unga. Syftet har varit att höja personalens kompetens samt bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden, skola och socialtjänst. Projektet startade 1 april 2016, avslutas i december 2018 och finansieras av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Nu ska transportplaneringen bli mer ännu mer jämlik

Hur vi planerar transportinfrastruktur idag får konsekvenser för människors vardagsliv och tillgång till bostad, rekreation och arbete under lång tid framöver. Hur kan vi bli bättre på att utgå från människors behov när vi bygger ny infrastruktur och på det viset minska segregation? Hur kan vi skapa trygga mötesplatser eller säkra vägar till och från hållplatser så att tillgången till kollektivtrafiken blir mer jämlik?

Läs mer

I augusti började mer än 800 nya elever läsa inom yrkesvux!

836 personer har antagits till de 49 regionalt sökbara yrkes-utbildningar som startade i Göteborgsregionen i augusti. När eleverna är klara med sina studier blir de ett välbehövligt tillskott till alla de arbetsgivare som letar med ljus och lykta efter kompetent personal.

Utbildningarna finns inom många yrkesområden och på flera olika orter i regionen. De kommer att leda till arbete som kock, lastbilschaufför, undersköterska, CNC-tekniker, elektriker, trädgårdsanläggare, snickare, hotellreceptionist, bussförare, VVS-montör med mera.

Läs mer

Tillsammans skapar vi en ny avfallsplan för regionen

Arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan är i full gång. Under hösten arbetar sju arbetsgrupper med att ta fram och formulera mål och åtgärder som ska ligga till grund för hur Göteborgsregionens kommuner hanterar avfall och nedskräpning.

Avfallsplanen är hela kommunens plan och de mål och åtgärder som tas fram kommer styra hur alla kommuners egna verksamheter hanterar sitt avfall.

Läs mer

Vill ni delta i ett nytt forskningsprojekt om stöd till placerade barns föräldrar?

När ett barn placeras är det viktigt att de biologiska föräldrarna får stöd. Göteborgsregionen, FoU i Väst har fått 4,9 miljoner kronor från forskningsrådet Forte för att utveckla stödet till placerade barns föräldrar. Vill er kommun vara med i projektet? Välkommen till en informationsträff den 19 oktober!

Läs mer

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi på Göteborgsregionen (GR) hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion