Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Bilddiagnostik används i 28 av 30 standardiserade vårdförlopp. Och i alla dem ska undersökningen genomföras inom några dagar. För att ens ha en chans att klara det behövde all onödig tid kapas. På ett år lyckades Diagnostik Skånevård SUND fördubbla antalet SVF-relaterade undersökningar.

Läs mer

Professor Lisa Rydén ny verksamhetschef på RCC Syd

Den 1 september tillträdde professor och överläkare i kirurgi Lisa Rydén som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd. Lisa Rydén har främst arbetat med patienter med cancer de senaste 25 åren på såväl stora som små sjukhus och är den första kvinnliga professorn i kirurgi vid Lunds Universitet.

Läs mer


Lena Luts ny cancersamordnare i Skåne

Lena Luts, specialistläkare i patologi/cytologi är sedan 1 september ny cancersamordnare för hela Skåne. Läs om henne och hennes syn på uppdraget.

Läs mer

Hur ska framtidens arbete mot hudcancer se ut?

Under 2018 ska Regionala cancercentrum särskilt arbeta med prevention och tidig diagnostik av hudcancer. Uppdraget ingår i årets canceröverenskommelse och målet är att stoppa den kraftiga ökningen av antalet hudcancerfall i Sverige

Läs mer


Förebyggande och tidig upptäckt av tarmcancer

Baserat på erfarenheter från den så kallade SCREESCO-studien och på slutsatser från en nationell arbetsgrupp rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan att landsting och regioner startar en nationell allmän tarmcancerscreening från och med år 2019.

Läs mer

Artikel i Onkologi i Sverige

Vad gäller i södra sjukvårdsregionen?

Vid Södra regionvårdsnämndens möte den 7 juni 2018 rekommenderas landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne att med start 2019 påbörja populationsbaserad screening av tarmcancer. Nu väntas beslut fattas i respektive landsting/region. Ta del av protokollet här


Avancerad sarkombehandling koncentreras till tre sjukhus

Alla landsting/regioner har beslutat följa RCCs rekommendation från februari 2018, att koncentrera avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med sarkom till tre ställen i landet. Skånes universitetssjukhus är ett av dem.

Läs mer

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

När kontaktsjuksköterskorna på urologen i Östersund tog över arbetsuppgifter från läkarna blev tiden mellan prostatabiopsi och behandlingsbeslut fem veckor kortare. Teambuilding och gemensamt ansvar gav resultat.

Läs mer


Ny utbildning för patientföreträdare

Under 2018 har landets sex RCC, tillsammans med representanter från deras patient- och närståenderåd, tagit fram en ny interaktiv webbutbildning. Den vänder sig främst till alla patient- och närståendeföreträdare som är verksamma vid ett RCC. Med webbutbildningen vill man stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet.

Läs mer


Välkommen att nominera patient- och närståendeföreträdare till RCC Syd

Nuvarande patient- och närståenderåd inom Regionalt cancercentrum syd avslutar sitt uppdrag under hösten och det är dags att nominera företrädare till ett nytt råd 2018 – 2020. RCC Syd behöver nu er hjälp att forma ett nytt patient- och närståenderåd för en förbättrad cancervård. Sista datum för nominering är 30 september.

Läs mer

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Välkommen till utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor den 15 november 2018!
Temat för dagen är hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling.

Läs mer och anmäl dig här


Underlag för organiserad PSA-testning på remiss

Regeringen har avsatt 8,4 miljoner kronor för att landstingen ska påbörja arbetet med att göra PSA-testningen mer strukturerad och jämlik. RCC kommer betala ut medlen till de landsting som vill delta i arbetet. Nu går ett underlag ut på remiss.

Läs mer

Nationella vårdprogram på remiss

Fem nationella vårdprogram går enligt RCC-modell ut på remiss till profession och patientföreningar. Ytterligare fem vårdprogram går ut på remiss till landsting och regioner.

Läs mer


Nationellt vårdprogram malignt melanom uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i maj 2018.

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer uppdaterat

Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har reviderats. Det är i huvudsak kapitlet om läkemedel som förändrats.

Läs mer


På gång

Workshop för patientföreträdare

  • 3 oktober, Lund

Läs mer

RCO Syds registerdag

  • 4 oktober, Malmö

Läs mer

MDK inom radiologin, workshop kring teknisk utbyggnad och samarbetsformer i södra sjukvårdsregionen

  • 17 oktober, Hässleholm

Läs mer

Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

  • 15 november, Lund

Läs mer

Möte för en optimerad och jämlik cancervård

  • 30 november, Lund

Läs mer

Save the date! Nationell dag för kontaktsjuksköterskor

  • 15 november 2019

Mer information kommer


www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.