Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 3/2018

 

 • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
 • INFORMATION FRÅN SBR
 • NYHETER
 • FRÅGOR/SVAR FRÅN KA-RÅDET
 • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. I anslutning till symposierna kan ni även skriva uppdateringstentamen. Nedan finner du datum till höstens symposium. För mer information samt anmälan klicka på datumet:

24-25 september i Stockholm
6-7 november i Helsingborg


Information från SBR

Byggprojektledning

Nu startar SBR nya kurser inom Byggprojektledning!

Vill du utveckla dig som projektledare?

Då är SBRs kursprogram för Byggprojektledare något för dig. Utbildningen kommer innehålla 4 fristående kursblock. De olika kursblocken är uppdelade i 3 behörighetsområden Projektutveckling,  Projektering, Produktion samt ett fördjupningsblock inom Byggprojektledning. Detta för att möjliggöra verklig fördjupad kunskap i byggprojekts samtliga delar. Deltagarna kan välja på att gå samtliga block eller gå enstaka.

I anslutning till Byggprojektledning (block 4) finns möjligheten att skriva tentamen som ligger till grund för möjligheten till medlemskap i SBRs expertgrupp för Byggprojektledning samt ansökan om Av SBR godkänd Byggprojektledare och certifiering via RISE. Reglerna för detta finner du här och mer information om kursen finner du här.


Nyheter

Notisum

Sedan 1996 har Notisum fritt tillhandahållit en publik lagbok via Internet. Många myndigheter, kommuner och företag länkar direkt till lagarna/förordningarna i Notisum. Lagboken har nu flyttats och bytt namn till Karnov Open, som är en kostnadsfri tjänst från Karnov Group där alla Sveriges lagar, förordningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. Du finner den här.

För att sökmotorerna ska kunna hitta rätt kommer det under en övergångsperiod behållas några register till tidigare publika lagbok så att man därigenom kan nå de enskilda lagarna, förordningarna och europarätten.


Annons:


ABS 18 bra när du ska bygga småhus

ABS kanske inte säger så mycket om du inte är i småhusbranschen. Men för alla företag och alla konsumenter som planerar att bygga ett hus är det ett viktigt dokument.

ABS står för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader och 18 för att det i år har kommit en uppdaterad version av branschöverenskommelse.  Bakom överenskommelsen står Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier, Gar-Bo Försäkring AB, samt Trä- och Möbelföretagen.

Läs mer här


Ändringar i PBL, från den 1 augusti

Den 1 augusti 2018 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Exempelvis ett nytt undantag i PBL från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler. Boverket har även publicerat ny vägledning, dels för de nya reglerna och dels för andra delar som efterfrågats.

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 3c § (SFS 2018:1324)

3c § /Träder i kraft I:2018-08-01/ Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Första stycket gäller inte om 
1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver bygglov, 
2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §, eller 
3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken. Lag (2018:1324) .

Undantag för en- och tvåbostadshus inom och utanför detaljplan.

Läs mer här


PBL-nyheter & regeländringar

Den 28 juni bjöd Boverket in till ett webbseminarium där de gick igenom de ändrade regler som sker den 1 juli.

Vi har följande punkter för dagen:

 • Plan- och bygglagen
 • Ny förvaltningslag (från 1 juli)
 • Verkställighet av bygglov, rivningslov och marklov (från 1 juli)
 • Om hur den nya kommunala avtalssamverkan möjliggörs (från 1 juli)
 • Digitalisering av grundkartor och detaljplaner (från 1 juli)
 • Ändrad lovplikt för solceller (från 1 augusti)
 • Marklovsplikt (från 1 augusti)

Andra arbeten och aktuella ämnen som tas upp är:

 • Ny förvaltningslag
 • Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
 • Boverkets byggregler (avsnitt 1, 5, 6)
 • Uppföljning av Plan och bygglagen
 • Om ekonomiska planer
 • Om radonbidrag

Seminariet kan ses i efterhand här.


Film om bygglovsbefriade åtgärder

Boverket har spelat in en film som tar upp ett antal knepiga frågor om bygglovsbefriade åtgärder. Syftet är att på ett enkelt och tydligt sätt beskriva och besvara frågeställningarna. Frågorna är som följer:

När får man bygga lovbefriade åtgärder?

Att ändra en lovpliktig komplementbyggnad till en lovbefriad

Att bygga en lovbefriad komplementbyggnad över tomtgräns

Att glasa in ett skärmtak så att det blir ett inglasat uterum

Vad händer med komplementbostadshuset om en- och tvåbostadshuset inte längre finns kvar?

Vad händer med komplementbostadshuset om det får en egen fastighet?

Filmen finner du här här


Världsnyhet med högeffektivt vindkraftstorn i trä

Ett unikt vindkrafttorn där alla delar är byggt i laminerat trä.

En innovativ träkonstruktion kan göra vindkraften betydligt mer lönsam.

- Vi sänker kostnaden med 40%, säger Otto Lundman, VD på startupföretaget Modvion.

Läs mer här.


Frågor/svar KA-rådet

Sakkunnig Fukt?

Fuktcentrum har skickat ut en inbjudan att utbilda sig till Diplomerad fuktsakkunnig! Frågan är: Räknas dessa som sakkunniga enligt PBL?

Av PBL10 kap. 8 §

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras

 

 • inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller
 • av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Nedan räknas enligt Boverket som sakkunniga:

Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL

Certifierade sakkunniga brand (SAK)

Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)

Certifierade sakkunniga kulturvärden (KUL)

Certifierad energiexpert (CEX)

Certifierade sakkunnig tillgänglighet (TIL)


Rättsfall

Friggebod får inte stå för långt ifrån bostadshuset

Mark- och miljödomstolen Vänersborg

Dom 2013-07-02 (Mål nr P 605-13)

Referat

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) tillämpades i detta mål. Fråga i målet var om en komplementbyggnad som placerats 31,2 m från bostadshuset kunde anses ha uppförts ”i omedelbar närhet” av detta i den mening som anges i PBL 9 kap 4 § 3 p.

Läs mer här


Annons:


Buller vid skola?

Mark- och miljööverdomstolen, dom 2017-02-21 mål 1926-17,  har funnit att begränsad utearea vid en förskola visserligen kan medföra olägenhet för barnens hälsa, t.ex. genom höga bullernivåer eller luftkvalitetsbrister inomhus. För det fall arean endast begränsar möjligheten till fysisk aktivitet kan emellertid detta inte betraktas som en sådan störning som enligt miljöbalken kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa.

Läs mer här


Bygglov för taksprång

Att förse ett hus som saknat taksprång med ett taksprång på drygt 40 cm har ansetts vara en åtgärd som avsevärt påverkat byggnadens yttre utseende och därmed krävt bygglov. Byggnadsnämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har fastställts av Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer här


Minskad utsikt inte hinder

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus. Tillbyggnaden skulle medföra en väsentlig begräsning av havsutsikten för den klagande grannen. Eftersom sökanden inte kan utnyttja byggrätten på sin fastighet på något annat likvärdigt sätt har Mark- och miljööverdomstolen, i likhet med mark- och miljödomstolen, bedömt att den olägenhet som tillbyggnaden kommer att medföra för den klagande grannen inte innebär att bestämmelsen i 2 kap. 9 § PBL utgör hinder mot det sökta bygglovet.

Läs mer här.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.