New Lectures - New Corporate Taxation and K2 Annual Accounts  |  Monthly news x 2  |  New seminars and webinars  |  To Move an Entire City  |  Blog Anniversary  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsare

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. Summer is for me about catching up from the last season and preparing the next, resulting in a newsletter unusually rich of content!

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Sommaren handlar för mig om att komma ikapp från förra säsongen och förbereda nästa, innebärande ett ovanligt innehållsrikt nyhetsbrev!


New Corporate Taxation | Nya skatteregler för företag - Ny utbildning

EN: From January 1, 2019 the New Corporate Taxation will come into effect. This is a new half day Swedish lecture which covers the new tax regulations as well as how it affects the accounting - in some parts already 2018. Do combine with my other new lecture K2 Annual Accounts!

SW: Den 1 januari 2019 börjar Nya skatteregler för företag att gälla. Det här är en ny halvdagsutbildning om inte bara de nya skattereglerna utan även hur de påverkar redovisningen - på några områden redan 2018. Kombinera gärna med min andra nya utbildning K2 Årsbokslut!

Jul 31, 2018: To the Article | Till artikeln


K2 Årsbokslut New Lecture | Ny utbildning

EN: It's mandatory to select a K-standard for the annual accounts from 2018 and onwards. This is a new halfday Swedish lecture which assists the understanding of the new standard K2 Annual Accounts, and how to chose between K1 and K2 - or even in parts K3. Do combine with my other new lecture New Corporate Taxation!

SW: Det är obligatoriskt att använda ett K-regelverk för årsboksluten från 2018 och framåt. Det här är en ny halvdagsutbildning som hjälper dig förstå den nya K2 Årsbokslut och hur du väljer mellan K1 och K2 - och delvis även K3. Kombinera gärna med min andra nya utbildning Nya skatteregler för företag!

Jul 18, 2018: To the Article | Till artikeln


Monthly News x 2 | Månadens Nyheter x 2

EN: I tell about current news in legislation, court cases and economy in general for entrepreneurs and advisers.

SW: Jag berättar om nuläget i lagstiftningar, rättsfall och andra ekonominyheter för företagare och rådgivare.

Aug 7, 2018 webinar May, Accountor Training 
To the Article  |  Till artikeln

Jul 1, 2018 YouTube June, RedovisningsHuset i Södertälje AB
To the Article | Till artikeln


New Seminars | Nya seminarier

EN: I've prepared and delivered documentations to Wolters Kluwer, for use in company adapted lectures and webinars during the season 2018/19.

SW: Jag har förberett och levererat dokumentationer till Wolters Kluwer, för användning i företagsanpassade utbildningar och webbinarier under säsongen 2018/19.

 Company adapted lectures and webinars  |  Företagsanpassade utbildningar och webbinarier
Jul 18, 2018: K2 Annual Accounts | K2 Årsbokslut

Company adapted lectures  |  Företagsanpassade utbildningar
Jul 31, 2018: New Corporate Taxation  |  Nya skatteregler för företag

Schedule  |  Kurstillfällen
Wolters Kluwer 2018/19


New Webinars | Nya webbinarier

Webinar June 8, 2018 "15 Regular Mistakes in Accounting"  |  Webbinarium 8 juni 2018 "15 vanliga misstag i redovisningen"

EN: I've prepared and delivered documentations for new webinars with Accountor Training. The webinars will be sent live to subscribers in September - November 2018 and, in one case, in June 2018. They are also recorded and edited for future views.

SW: Jag har förberett och levererat dokumentationer för nya webbinarier med Accountor Training. Webbinarierna direktsänds  till abonnenter under september - november 2018 och, i ett fall, i juni 2018. De spelas också in och redigeras så de kan ses i efterhand.

Aug 8, 2018 (from June 8, 2018)
15 Regular Mistakes in Accounting | 15 Vanliga misstag i redovisningen

Jul 27, 2018 (scheduled Sep 28, 2018)
Court Procedures Accounting and Tax | Processföring redovisning och skatt

Jul 29, 2018 (scheduled Oct 29, 2018)
Transition to Company | Ombildning till aktiebolag

Jul 18, 2018 (scheduled Nov 23, 2018)
K2 Annual Accounts | K2 Årsbokslut

Schedule  |  Kurstillfällen
Accountor Training 2018


To Move an Entire City | Att flytta en hel stad

EN: Mr. Göran Cars told the fascinating story of “Moving Kiruna”, a mega project in the north of Sweden, at a meeting in Rotary Stockholm City First Breakfast on May 29, 2018.

SW: Göran Cars berättade den fascinerande historien om "Flytta Kiruna", ett megaprojekt i norra Sverige, vid ett möte med Rotary Stockholm City Första Frukost den 29 maj 2018.

Jul 3, 2018: To the Article | Till artikeln


Blog Anniversary | Bloggen jubilerar

EN: The blog has been on for 3 years. See the top 5 posts, top 5 visitor's countries and the steady growth. Subscribe to the blog with the button at the bottom of any recent post!

SW: Bloggen har fyllt tre år. Se de 5 populäraste inläggen, de 5 vanligaste besökarländerna och den stadiga tillväxten. Prenumerera på bloggen med knappen längst ner i varje nyare inlägg!

Aug 2, 2018: To the Article | Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: News articles and YouTube movies for RedovisningsHuset i Södertälje AB (News of the Month) and for myself (presentations of my books), blog posts, new lecture documentations for myself, Wolters Kluwer and Accountor Training, several blog upgrades, updates Google My Business for myself and RedovisningsHuset, restructuring section about Accountor Training, news letter for myself and RedovisningsHuset, updating GDPR policy for myself and RedovisningsHuset, new assignments and much, much more!

SW: Nyhetsartiklar och YouTubefilmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB (Månadens Nyheter) och mig (bokpresentationer), bloginlägg, nya kursdokumentationer för mig, Wolters Kluwer och Accountor Training, flera uppgraderingar av bloggen, uppdateringar Google My Business för mig själv och RedovisningsHuset, omstrukturering avdelningen om Accountor training, nyhetsbrev för mig själv och RedovisningsHuset, uppdatering dataskyddspolicy för mig själv och RedovisningsHuset, nya uppdrag och mycket, mycket mera!

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

Norstedts Juridik

Web shop / Nätbutiken


Peter Berg Accounting Consultant  |  Peter Berg Redovisningskonsult

E-mail  |  Blog  |  Today-Idag  |  LinkedIn  |  YouTube  |  GDPR  |  Archive

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancell the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är kund, prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu bättre, sänd till en kollega med uppmaningen att prenumerera (knappen nedan)!