Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter från Klimatsamverkan Skåne 

Juni 2018


Hej!

Det händer mycket inom klimatområdet i Skåne! I detta nyhetsbrev har vi i Klimatsamverkan Skånes kansli samlat en del av allt som är på gång. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!


Strategi för fossilbränslefritt och klimatneutralt Skåne 2030

Måndagen den 4 juni beslutade landshövding Anneli Hulthén formellt om den nya klimat- och energistrategin för Skåne. 

Samtliga organisationer inom Klimatsamverkan har nu beslutat om strategin vilket var ett av målen för samverkan i processen med att ta fram strategin. Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade om strategin den 25 maj och regionstyrelsen den 31 maj. 

Lanseringen av strategin kommer att ske i samband med Skånes Energiting den 19 juni på Malmömässan. Med strategin som vägledning forstätter nu vårt gemensamma arbete för energiomställning och minskad klimatpåverkan i Skåne. 


Frågorna under debatten är förskrivna av er besökare!

Äntligen kommer vi som är intresserade av energifrågor få en hel debatt tillägnat ämnet inför årets val på Skånes Energiting den 19 juni. Frågorna som kommer med på debatten är frågor som ni bidragit med, via ett formulär som delats via sociala medier. Delvis interaktion kommer ske med publiken under debatten.

Vi kommer ha politiker på plats från de partierna som ingått i energiöverenskommelsen.


Programmet för dagen kan du läsa här!

 


Nordic Clean Energy Week

94% av transporterna i EU är fortfarande beroende av olja. Hur skyndar vi på omställningen i transportsektorn? Vem är ansvarig för att införa dessa styrmedel och göra nödvändiga investeringar i infrastruktur för förnybara bränslen och laddteknik? 

Följ länken för att se intervjuer med VD:n för tyska Energimyndigheten, transportexperten Jakob Lagercrantz och CO2-reduktionsansvarig på DB Schenker, där de pratar om den nödvändiga transportomställningen. Läs analysen med slutsatser från seminariet och skriv upp dig på nyhetsbrev – så att du följer med i utvecklingen! 


Solel och laddstolpar tema för energi- och klimatrådgivarna 2018-2019

Nu har Skånes energi- och klimatrådgivare valt vilka insatsprojekt de kommer att arbeta intensivt med under ca 1,5 år. Valet föll på solel och laddstolpar.


Optimeringsnätverket tar en paus

Under 2017 och 2018 har energi- och driftansvariga ifrån 11 kommuner träffats för att utbyta erfarenheter kring drift- och energioptimering i sina kommunala förvaltningar

Under totalt 7 träffar har organisationerna setts med varierat värdskap ute på kommunerna och olika teman som har belysts vid varje tillfälle. I projektet har också en konsult knutits till gruppen som vid två tillfällen vardera besökt medlemmarna i deras egna organisation som tillsammans med driftpersonalen gått igenom två av förvaltningarnas fastigheter. Detta för att med nya ögon tillsammans gå igenom fastigheten och se på åtgärder som kan vara till hjälp för driftpersonalen i sitt arbete och i långa loppet ta med metoderna till resten av fastighetsbeståndet. Utbildningsbesöken har innefattat bland annat badhus, ishallar, förskolor och vårdhem. Den 17 maj sågs Optimeringsnätverket för kommunala lokaler och fastigheter för sista gången i denna projektformen men en fortsättning med nya infallsvinklar undersöks i just detta nu. 


Skåneracet

Rekordmånga sjätteklassare har under maj månad deltagit i Skåneracet, som arrangerats av Region Skåne som en del av Klimatsamverkan Skåne

Eleverna har fått biljetter för att resa gratis i hela Skåne med Skånetrafiken under en hel dag, och under resan även deltagit i en tävling där de svarat på hållbarhetsfrågor i ett quiz. I år satsades extra på kommunikationen runt projektet och andelen deltagare ökade från 12 till 30 procent av alla sjätte-klassare i Skåne! Det vinnande laget som hade alla rätt och kom närmast på utslagsfrågan kommer från Sofielundsskolan i Malmö. De hade under sin resdag besökt både domkyrkan i Lund, Söderåsens nationalpark och köpcentret Emporia i Malmö. Eleverna i klassen har fått varsitt Jojo-kort laddat med reskassa för att stimulera fortsatt hållbart resande.


Utlysning: 45 miljoner till hållbara transporter

Energimyndigheten har utlyst ca 45 mnkr för offentliga aktörer att söka. Pengarna ska gå till projekt som främjar målet om ett mer transportsnålt samhälle. Till exempel kan det handla om metodutveckling inom den fysiska planeringen eller utbildningsinsatser för att främja mer hållbara transportval. Projekt som sker i samverkan mellan flera parter premieras. Har du en idé eller planerar du att ansöka och letar efter samarbetspartner? Skriv till info@klimatsamverkanskane.se så ska vi göra vårt bästa för att koppla ihop dig med andra som funderar på liknande saker. 


Resvaneundersökning genomförs i hela Skåne

En ny regional resvaneundersökning ska genomföras i Skåne under oktober-november 2018.  Resvaneundersökning är ett viktigt instrument i att följa upp de ambitiösa mål för Skånes utveckling som finns hos såväl Region Skåne som kommunerna i länet

2007 och 2013 genomfördes regionala resvaneundersökningar i Skåne med syfte att kartlägga skåningarnas resvanor. Sedan dess har stora förändringar skett i Skåne, inte minst när det gäller satsningar på ny tågtrafik. En regional resvaneundersökning i Skåne 2018 behövs för att följa upp utvecklingen i Skåne och se att arbetet går i riktning mot de antagna målen.

Resvaneundersökningen genomförs av Region Skåne i samverkan med Trafikverket samt Skånes 33 kommuner. Ett urval av 110 000 skåningar kommer att få en enkät skickad hem till sig postalt, med möjlighet att även svara digitalt via en webbenkät. Det kommer även finnas möjlighet för alla skåningar som vill att besvara enkäten genom en webbenkät öppen för alla.

Kontakta Emma Morin för att få veta mer: Emma.Morin@skane.se


Kampanj om råd vid värmebölja

I dagarna lanseras en kampanj för att sprida information och råd kring hälsorisker vid värmebölja. Kampanjen sprids via facebook, instagram och webbsidan klimattips

Kampanjen riktar sig till allmänheten, med syfte att nå bland annat riskgrupper och deras anhöriga. Den innehåller även ett ”kommunpaket” med material till hemtjänstpersonal. Hälsoriskerna vid värmebölja är framför allt en ökad överdödlighet, främst i riskgrupperna äldre och personer med vissa kroniska sjukdomar.

Detta är den andra delen av klimatanpassningskampanjen, där del ett genomfördes i höstas på temat översvämningar. Kampanjen är ett samverkansprojekt mellan Klimatsamverkan Skåne, Länsförsäkringar Halland/Skåne/Östra Göinge/Kristianstad, länsstyrelsen Halland, länsstyrelsen Blekinge, Kristianstad kommun och Trelleborgs kommun.  


Vill du ta del av kommunpaketet? Kontakta: Helena.tsiparis@skane.se
Sakfrågor?
Kontakta: 
peter.groth@skane.se


Revidering av Strategier för det flerkärniga Skåne

Regionala utvecklingsnämnden beslutade i april att ge Strukturbild för Skåne i uppdrag att revidera Strategier för Det flerkärniga Skåne. Beslutet och det fortsatta arbetet tar utgångspunkt i höstens kommundialog, där samtliga kommuner deltog och gav inspel till fortsatt inriktning. Arbetet förväntas pågå under en längre tid, med en antagen reviderad strategi år 2021.

Det är arbetsgrupp Strukturbild för Skåne som driver arbetet, kommunerna kommer att involveras i processen igen efter hand.

Syftet med arbetet inom Strukturbild för Skåne är att koppla samman regionala utvecklingsfrågor med kommunal översiktlig planering. 2013 antogs Strategier för Det flerkärniga Skåne som är ett strategiskt dokument för den fysiska planeringen i Skåne på en regional nivå.

Kontakt: Strukturbild@skane.se


Studietur: klimatutsläpps- och energiåtgärder i den fysiska planeringen

I september arrangeras en studietur inom ramen för projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020”. Studieresan är för dig som är intresserad av klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen, till exempel i din roll som kommunal planerare eller miljöstrateg, konsult eller forskare. På studieturen bättrar vi på vår kunskap och får förhoppningsvis inspiration till att ge klimat- och energifrågor större genomslag i den fysiska planeringen. Resan sker med buss och utgår från Malmö. Mer information kommer snart på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

För frågor eller mer information om projektet ”Uthålliga kommuner i Skåne 2020” kontakta:kristina.westlin@lansstyrelsen.se  


Skåneleden 40 år

Fotograf: Mickael Tannus

I år fyller Skåneleden 40 år vilket firas hela året! En kampanj har tagits fram som sprids i sociala medier och som en del av 40-årsjubileumet har en ny hemsida lanserats med tydlig koppling till service, boende, restauranger och sevärdheter. Dessutom tas en vandrings-app fram för bättre planering för vandrare i Sverige och internationellt. Även ett par nya etapper invigs i år för att förbättra tillgängligheten till Skåneleden. Som en del i firandet av 40-årsfirandet erbjuder Skåneleden alla bibliotek i Skåneledskommunerna en föreläsning om Skåneleden för medborgarna. Under föreläsningen får deltagarna veta mer om Skåneleden och vilka satsningar som pågår samt får praktiska såväl som inspirerande vandringstips. 

Från och med nu finns också Skåneleden på recept, som en del av Fysisk aktivitet på recept.

 


Skånskt Cykelforum - save the date

Den 16 november är det dags för Skånskt Cykelforum i Lund. Konferensen hålls för andra året i rad för att uppmärksamma bra initiativ för ökad cykling, erbjuda en plattform för cykelaktörer att träffas och inspireras i sitt viktiga arbete. 

Dagen är till för alla som på ett eller annat sätt arbetar med cykelutveckling, mobilitet och infrastruktur.

Anmäl dig här!

 

 

Ny cykelkarta för Skåne

Cykla i Skåne är en ny cykelkarta för Skåne. Kartan visar inte bara de bästa stråken inom och mellan Skånes alla städer och byar utan visar även hur cykelvänliga alla vägar i hela Skåne är. Kartan är ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad, Lunds kommun och Helsingborgs stad. Den ska inte bara hjälpa befintliga och kommande cyklister att hitta rätt, kartan kan också användas som planeringsstöd för exempelvis cykelvägsplanerare. 

Läs mer på: www.cyklaiskane.se

 


Hur har det gått för Skånes kommuner?

Den 14 juni släpps en nya rapport gällande vårat projekt kring Fossilbränslefria kommuner. Håll ögonen öppna!


Visste du att vi finns på Facebook?

Gå med om du vill bli uppdaterad om klimatarbetet i Skåne. 

www.facebook.com/klimatsamverkanskane/

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.