Nyhetsbrev nr 4. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. 

Det här är ett nyhetsbrev till dig som deltar i projekt DIABAHS eller till dig som anmält intresse av att följa projektets utveckling. Vill du inte få detta nyhetsbrev? Avsluta din prenumeration genom att klicka här.

Vårterminen 2018

Bild: Mostphotos

Framtidsspaning

Hur vill morgondagens seniorer bo?

Den 24 april arrangerade projekt DIABAHS en konferens ihop med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) på temat bostäder för morgondagens seniorer. Kunskapsdagen kom till genom frågor som lyfts i projektets expert-  och referensgrupp om hur man kan planera bostäder för seniorer som håller i femtio eller hundra år framåt i tiden, hur behov, önskemål och livsstilar kommer att se ut och om det är stora skillnader mellan olika generationer. Ett 80-tal personer deltog på konferensen och under dagen medverkade forskningsledare från Kairos Future och utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Dagen avslutades med en workshop i två steg. Inledningsvis grupperades deltagarna per generation för att svara på frågorna: Hur vill du bo på äldre dar/hur vill du absolut inte ha det? Steg två bestod av en gemensam framtidsspaning utifrån hur man tänker sig bostäder 50 år framåt i tiden, utifrån tre fallbeskrivningar. Materialet från denna workshop kommer att användas som forskningsmaterial i projektet. 

 

Ta del av konferensdokumentationen här.


Seminarium på CMB

Dialogerna som kom av sig - vad händer med startade dialogprocesser när ett projekt gör halt?

”Genom att vi dokumentarar vad dialoger kan betyda och hur man använder sig av det, så kan vi också bidra till kunskaper till andra – så att det kommer till nytta till andra byggföretag och arkitekter och kommunala planerare.”

 

Se en kort film om hur arkitekt och forskare ser på värdet av följeforskning av dialogprocesser. Bild och film: CMB.

Mellan 2014 och sommaren 2017* ägde följeforskning av ett projekt rum där dialoger användes i tidigt skede vid planering av trygghetsbostäder. Den 15 maj presenterade Lisbeth Lindahl och Inga Malmqvist studien på ett seminarium arrngerat av CMB, Centrum för Management i Byggsektorn på Chalmers. I rapporten diskuteras värdet av dialoger i ett tidigt skede. Studien belyser hur det finns inbyggda dilemman i beslutsfattandet kring vad som ska byggas och hur. En rekommendation till andra projektägare som vill genomföra dialoger är att tydliggöra syftet med olika möten genom att benämna dem på olika sätt för att begreppet inte ska urvattnas.

*Projektet kommer att fortsätta att följas till och med år 2019 inom ramen för projekt DIABAHS.


De fyra exemplen

Bild: White

Lundbypark, Göteborg

Arkitekterna Krook & Tjäder har precis kommit igång med tidiga skisser tillsammans med FO Petersson, vilka än så länge rör utredning av planlösningar och hur olika ytor inom kvarteret skall disponeras. Preliminär byggstart under våren 2019.

Bild: TBAB

Kållekärr, Tjörn

Delstudie om hyresgästernas upplevelse av 70-plusbostäderna är nu avslutad. Rapporten finns att ladda ned på projektets webbsida.

 

Klicka här för att nå rapporten.

Bild: Alingsåshem

Noltorpshöjd, Alingsås

På Bollvägen 2 B ligger Alingsåshems första 65-plusboende. De 28 lägenheterna är öronmärkta för personer som är 65 år och äldre. Lägenheterna beskrivs ha vissa trygghetsskapande kvaliteter som möjliggör kvarboende. Exempelvis är lägenheterna tröskelfria, utrustade med extra hög toalett som kan tvätta och torka användaren automatiskt med vatten och luft, med dörrautomatik i port- och tvättstuga samt porttelefon. Alla lägenheter är uthyrda och medel- och medianålder på de inflyttade hyresgästerna är 76 år, med ett spann mellan 66 och 97 år. Det finns ingen gemensamhetslokal i bostadshuset men träffpunkter i närheten. Huset är ett s.k. kombohus och byggt av Skanska. Huset är byggt med passivhusteknik och är Svanenmärkt samt utrustat med bland annat solceller på taket. 

Bild: Mölndalsbostäder

Bifrost, Mölndal

Mölndalsbostäders första trygghetsboende är nu färdigställt och alla 66 lägenheter är uthyrda. Åldern på de inflyttade hyresgästerna är mellan 61 år och 97 år med en medel- och medianåldern på 76 år. I och med att det är ett trygghetsboende finns det gemensamhetslokaler samt en bovärd anställd. Huset är ritat av Tengbom arkitekter och har byggts av Peab. Gemenskapsytorna (lobby, vardagsrum med köksdel, gym och relaxavdelning med bastu) har inretts av Tengbom arkitekter och entrén är inspirerad av upplevelsen av en hotellobby. Bostäderna är byggda enligt en förhöjd tillgänglighet vilket har gjort lägenheterna större. 

Studiebesök i Mölndalsbostäders trygghetsboende

Mölndals första trygghetsboende ligger vid foten av Ängårdsbergen, cirka två kilometer från Mölndals innerstad. I april gjordes ett studiebesök dit och en intervju med den bovärd som anställts. Bovärden arbetar mellan kl. 10-14 på vardagar och förutom värden är även en av hyresgästerna timanställd och aktiv i arbetet med sociala aktiviteter. Förutom gemensamma lokaler som lobby, kök, gym och bastu har ett bokningsbart övernattningsrum tillskapats utifrån önskemål från hyresgästerna. De gemensamma rummen kan även bokas av hyresgästena för fester. I nuläget arrangeras fika två gånger per vecka, en grupp med sittyoga har startat samt bokcirkel och odling i växthuset.

Vardagsrum med köksdel.

Huduventré med lobbykänsla.

Relaxavdelning med bastu, omklädningsrum och dusch ligger på åttonde våningen.

I gymmet finns bland annat crosstrainer, motionscykel, gåband och lösa vikter.

Utomhus finns det en boulebana och ett gemensamt växthus.

På åttonde våningen finns en gemensam terass med stolar och bord med utsikt över Mölndal.


Preliminära resultat från en första enkätstudie med blivande hyresgäster i Mölndal och Alingsås

En enkät har skickats ut till hyresgäster som tecknat kontrakt för en lägenhet i Alingsås 65-plusboende eller Mölndals trygghetsboende inför inflyttning. Enkäten undersöker bland annat flyttorsaker och boendepreferenser och kommer att följas upp efter cirka 6 månader med enkät och intervjuer. Preliminära resultat från mätningen innan inflyttning visar följande:

Orsaker till flytt

 • Ålder och bristande ork
 • Planering inför framtida behov
 • Behov av en mer lättskött bostad.
 • (I Mölndal: flera angav även att social gemenskap var en viktig faktor till varför man ville flytta till trygghetsboendet.)

Val av ny bostad

 • Att det är ett bostadshus för seniorer
 • Att boendet och boendemiljön har en god fysisk tillgänglighet
 • Att det finns balkong.
 • (I Mölndal: möjligheten till social gemenskap och fina gemensamhetsutrymmen framkom som bidragande.)
 • Något som framkommit som attraktivt vid val av bostad är att det ska finnas en bra utemiljö och att lägenheten ska vara utrustad med balkong eller uteplats. 
Bild: Mentimeter

Vad kännetecknar bra bostäder för seniorer?

En bra bostad för seniorer bekrivs av flera deltagare i enkätstudien som en tillgänglig, användarvänlig och lättskött lägenhet med en ljus och öppen planlösning. Läget på bostaden, med närhet till service, natur och kommunikationer, lyfts även fram som viktigt.


Vad är på gång i projektet framöver?

Deltagande på internationella konferenser

Medverkan i seminarium

 • Mistra Urban Futures: Urban lunch-seminarium 20 november: "Vad är hållbara bostäder för seniorer… och hur skapar man dom?"

Fortsatt datainsamling:

 • Intervjuer och enkät till hyresgäster som har bott cirka ett halvår i de färdigställda lägenheterna i Alingsås och Mölndal
 • Intervjuer med representanter för de fyra exemplen
 • Enkät till fastighetsägare som har eller planerar trygghetsbostäder i Göteborgs Stad (referensobjekt)

 Övrigt

 • Handbok, skriva konferensbidrag och projektrapport, expert- och referensgruppsmöte
 • Slutkonferens under våren 2019

Förändringar i DIABAHS projektgrupp

Nina Ryd ersättar Inga Malmqvist 

I slutet av maj gick Inga Malmqvist i pension. Nina Ryd, som är biträdande professor, Arkitekt MArch/MSA, på Chalmers tekniska högskola kommer att gå in i projektet som ersättare med start i sommar. Nina forskar kring samverkan mellan arkitekt och byggherre i tidiga skeden samt program-arbete i form av kravhantering och brukarens behov. Exempel på populärvetenskaplig publikation är ”Tidiga Skeden i planering, bygg och förvaltning” utgiven av Svensk Byggtjänst AB och nominerad till årets projektledarhandbok av Projektforum 2018.

Malin Isaksson går in som ny projektassistent 

Höstterminen 2018 kommer Cecilia Kaan att vara tjänstledig för studier. Under denna tid går Malin Isaksson in och stöttar upp i projektet. Malin har en masterexamen i offentlig förvaltning och jobbar på FoU i Väst/GR som projektassistent och projektkoordinator på avdelningen för arbetsmarknad och social välfärd.


Trevlig sommar önskar vi i projekt DIABAHS!

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare
FoU i Väst/GR

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR

Inga Malmqvist 
Projektledare
Chalmers Arkitektur


Mer information om projektet hittar du på respektive hemsida: Chalmers / FoU i Väst/GR

Klicka här om du vill prenummerera på nyhetsbrevet som kommer ut en gång per termin.