Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 2/2018

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
  • NYHETER
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. Nedan finner du datum till höstens symposium. För mer information samt anmälan klicka på datumet:

24-25 september i Stockholm
6-7 november i Helsingborg


Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 


Nyheter

Ny vägledning: Regeländringar för utsläpp från vedeldning

Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen. Nu har Boverket tagit fram information och vägledningar till konsumenter och kommuner om vad som gäller.

Ändringarna innebär inget förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar. Alla som redan har till exempel en vedspis i byggnaden berörs inte av ändringarna. Det är först den dagen det är dags för byte, installation eller renovering som reglerna blir aktuella.
Vägledningen och mer information om vedeldning hittar du på Boverkets webbplats här.


Annons:


Problem med radon i ditt småhus? – Ett nytt radonbidrag är på väg

Vill du söka bidraget direkt när det införs måste du omgående mäta radonhalten i ditt hus. Mätningen ska genomföras under eldningssäsong vilket innebär att du måste påbörja mätningen senast 1 mars och slutföra senast 30 april.

Läs mer här.


Hur kan man förbättra den fysiska tillgängligheten i kulturhistoriskt värdefulla miljöer?

Boverket och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en snabbguide som består av nio principer och ger en kort introduktion till hur man kan arbeta.

Principerna utgår från bygglagstiftningen och även de tillgänglighetskrav som finns för statliga myndigheter. Guiden riktar sig främst till verksamheter i kulturhistoriskt värdefulla miljöer, men även ägare av byggnader i sådana miljöer kan använda den.

Läs mer om här


Ny lag om bostadsanpassningsbidrag den 1 juli 2018

Vissa nyheter handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad. Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen om sökanden vill det.

Flera bestämmelser i den nya lagen motsvarar i stort bestämmelserna i den nuvarande lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag men innehåller vissa förtydliganden. 

Den nya lagens alla bestämmelser framgår av avsnitt 2.1 i regeringens proposition 2017/18:80.

Läs mer här


Ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Boverket har tagit fram en ny ändringsförfattning till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, BFS 2018:2 – H 18.

Ändringarna görs med anledning av den nya EU-förordningen om linbaneanläggningar, (EU) 2016/424, som träder i kraft den 21 april 2018 och ersätter det tidigare gällande direktivet om linbaneanläggningar för persontransport, 2000/9/EG. I samband med detta görs även vissa uppdateringar med anledning av nya föreskrifter som Elsäkerhetsverket meddelat och som trätt i kraft 1 juli 2017 samt vissa uppdateringar av hänvisningar till standarder.

Läs mer här.


Sverige får sin första riksarkitekt

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Och Boverket inrättar nu en tjänst som riksarkitekt.

Uppdraget innebär att Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja den arkitektoniska kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Boverket ska också vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en god gestaltning av vårdens respektive skolors och förskolors fysiska miljö.

– Det här är ett stort och viktigt uppdrag, inte minst när vi bygger många nya bostadsområden runt om i landet. Vi måste bygga hållbara livsmiljöer där människor vill leva och bo, och här spelar arkitekturen en stor roll, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Läs mer här


Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om entreprenörsansvar för lönefordringar. Förslaget innebär i huvudsak följande. En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt i enlighet med lönefordran från en annan entreprenör i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, dvs. den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan under den ursprungliga beställaren, huvudentreprenören, kunna bli ansvarig för betalning av lönefordran. Betalningsansvaret inträder sju helgfria vardagar efter det att entreprenören har fått en skriftlig underrättelse om lönefordran. Entreprenörsansvaret ska omfatta den faktiska lönefordran enligt vad som har avtalats mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. En uppdragsgivare eller en huvudentreprenör som har betalat i enlighet med entreprenörsansvaret ska ha rätt att kräva ersättning av arbetsgivaren. Huvudentreprenören ska ha sådan regressrätt även mot uppdragsgivaren. En arbetsgivare, en uppdragsgivare och en huvudentreprenör ska vara skyldig att lämna viss information till en arbetstagare. Informationsskyldigheten ska vara skadeståndssanktionerad. Det ska vara möjligt att reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal i stället för det lagstadgade entreprenörsansvaret.

Läs lagrådsremissen här


Annons:


Rättsfall

Ett generellt ställningstagande i form av ett förbud mot en teknisk lösning kan inte ställas som villkor i ett startbesked

Mark- och miljööverdomstolen

Dom 2014-07-03 (mål nr P 8469-13)

Referat: Byggnadsnämnden meddelade i ett beslut om startbesked ett villkor av följande lydelse:

"Villkor för påbörjande av stomkomplettering och installationer. Observera att installation av kolfilterfläktar inte kan accepteras som spisfläktar. Beslutet baseras på att installationen inte uppfyller föreskrifterna med tillhörande allmänna råd i Boverkets byggregler (BFS 2011:6, BBR 18) med hänvisning till BBR 6:21, 6:2524 och 6:2525."

Eftersom startbesked hade meddelats ansåg sig domstolen vara förhindrad att – på talan av byggherren – upphäva det för byggherren gynnande beslutet. Frågan i målet kom därför att inskränka sig till att bedöma om det var förenligt med 10 kap. 24 § PBL att i startbeskedet ställa det aktuella villkoret.

Ett villkor i ett beslut som fattats med stöd av plan- och bygglagen måste utformas i överrensstämmelse med plan- och byggregleringen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att BBR bygger på principen om teknikneutrala funktionskrav. I dessa regler ställs funktionskrav på byggnaden. I föreskrifterna har inte anvisats vilka tekniska lösningar som byggherrarna ska välja för att uppnå de funktionskrav som ställs. En annan sak är att det i allmänna råd kan finnas förslag på tekniska lösningar som av Boverket har bedömts uppfylla kraven.

Domstolen uttalade vidare i sin dom att det aktuella villkoret hade karaktär av ett generellt ställningstagande till installation av kolfilterfläktar. Ett villkor som innehåller ett generellt förbud mot en teknisk lösning kunde inte sägas stå i överensstämmelse med PBL och de föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL. Domstolen upphävde därför villkoret.

Läs mer här


Direktupphandlingar av konsulter var av samma slag

Sammanfattning av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 21 december 2017 i mål 1878-16, 1933-16 och 1934-16

Kommunstyrelsen i Stockholms kommun beslutade i november 2014 att tillsätta en oberoende expertgrupp med uppdrag att granska vissa delar av projektet ”Nya Slussen”. Den 5 december samma år tecknades fyra avtal mellan kommunen och var och en av de fyra konsulter som skulle ingå i gruppen. Ett bolag och två personer ansökte om att avtalen skulle ogiltigförklaras. De anförde att kommunen genom direktupphandlingar hade slutit i stort sett likalydande avtal med var och en av konsulterna, att upphandlingarna var av samma slag och att värdena av dem skulle läggas ihop vilket innebar att beloppsgränsen för direktupphandling hade överskridits. Kommunen menade att det inte var fråga om upphandlingar av samma slag eftersom konsulternas kompetens och erfarenhet skilde sig åt. Konsulterna skulle enligt kommunen bidra till granskningen med sina respektive specialkunskaper.

Läs mer här


Renvaktarstuga enligt rennäringslagen?

Miljömål: M 1117-17

MÖD (Mark- och Miljööverdomstol) dom

OJ har ansökt om dispens från föreskrifterna för Vindelfjällens natur-reservat för att få uppföra en renvaktarstuga på 55 kvadratmeter vid sjön Dukkejaure. Mark- och miljödomstolen har funnit att OJ har rätt att uppföra den aktuella stugan med stöd av rennäringslagen och att den därmed inte är dispenspliktig. Den första frågan Mark- och miljööverdomstolen har att ta ställning till är därför om stugan omfattas av rennäringsrätten eller inte.

Så som mark- och miljödomstolen har konstaterat har en medlem i en sameby enligt 16 § andra stycket rennäringslagen rätt att uppföra en renvaktarstuga endast om den behövs för renskötseln. Vad OJ har anfört om att området länge har nyttjats av hans släkt, att han har nio renar på renlängden, att han varit ordförande i Grans sameby och att han ibland bistår i skötseln av byns renar är inte tillräckligt för att den aktuella stugan ska anses behövas för renskötseln i rennäringslagens mening.

Enligt uppgifter från ordföranden i Grans sameby känner dock samebyn inte till att OJ vaktar den södra gränsen så som han beskrivit. Ordföranden har vidare angett att OJ inte deltar i byns renskötsel annat än genom transport av stängsel, samt att den aktuella stugan inte behövs för renskötseln. 

Mot bakgrund av ovanstående uppgifter samt vad som har framkommit om den planerade stugans storlek och användning bedömer Mark- och miljööverdomstolen att den inte kan anses omfattas av rennäringsrätten enligt rennäringslagen. Varken det förhållandet att samebyn vid årsmöte 2014 har gett sitt tillstånd till byggnation vid Dukkejaure eller att kommunen har gett bygglov och strandskyddsdispens ändrar denna bedömning. För att få uppföra stugan krävs därmed dispens från förbudet att företa ny byggnad i naturreservatsföreskrifterna.

Läs mer här


Friggebod får inte stå för långt ifrån bostadshuset

Referat

Plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) tillämpades i detta mål. Fråga i målet var om en komplementbyggnad som placerats 31,2 m från bostadshuset kunde anses ha uppförts ”i omedelbar närhet” av detta i den mening som anges i PBL 9 kap 4 § 3 p.

Kommentar

Denna fråga har länge varit omdiskuterad. I ett tidigare rättsfall, Kammarrätten i Göteborgs dom från 2008-06-04 (mål nr 7595-06) ansågs en friggebod som uppförts 75 m ifrån bostadshuset inte ha uppförts i dess omedelbara närhet. I detta, nyare domslut har avståndet alltså minskats till 31,2 m. Det är dock viktigt att påpeka att en bedömning i varje enskilt fall måste göras. Förhållanden kan skifta starkt, t.ex. terrängmässigt eller bebyggelsemässigt och det är inte möjligt att tillämpa samma mått i alla situationer.  Domstolen har tillämpat den bedömningsgrund som hittas i Didón m.fl. lagkommentar, dvs. att hemfridszonen inte får utökas eller att allemansrätten inte får inskränkas. Det bör därför vara dessa kriterier som ska vara viktigast för bedömningen och inte några exakt angivna avstånd. 

Fråga: Gäller detta även Attefallshus då samma uttryck ”i omedelbar närhet” även används där?(kommentar från utgivaren).

Läs mer här.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.