New Tax Legislation for Enterprises  |  BAS Chart of Accounts 2018  |  Wolters Kluwer Next Season  |  AIT Guest lecture  |  YouTube Economy Channels  |  Consultant's Diary

Show newsletter in browser | Se nyhetsbrevet i webbläsaren

Welcome | Välkommen

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Photo Ulrich Schulte

EN: ... to the newsletter on corporate economy news from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics.

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen.


New Tax Legislation for Enterprises  |  Nya skatteregler för företag

EN: Sweden is about to get several important changes in corporate tax regulation, partly aiming on international transactions. The government has handed over it's final proposition and the parliament plans to decide upon it on June 13, 2018. The new legislation will be in force on January 1, 2019. I described the package in an article in Swedish for RedovisningsHuset i Södertälje AB.

SW: Regeringen har överlämnat sitt slutliga förslag till nya skattregler för företagssektorn till riksdagen, som planerar att fatta beslut den 13 juni 2018. Reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2019. Jag har beskrivit skattepaketet i en artikel för RedovisningsHuset i Södertälje AB.

May 4, 2018: To the Article  |  Till artikeln


BAS Chart of Accounts 2018 | BAS-kontoplanen 2018

EN: 2018 editions are here for the Swedish BAS Chart of Accounts. I describe this years changes and what's more to come 2019.

SW: BAS 2018 finns ute nu. Jag beskriver årets nyheter och vad som är att vänta inför 2019.

Apr 5, 2018: To the Article | Till artikeln


Wolters Kluwer Next Season | Nästa säsong

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)

EN: Wolters Kluwer has planned the lecture season 2018-2019 for my part, 11 lecture days in Stockholm and 8 live webinars.

SW: Wolters Kluwer har planerat nästa utbildningssäsong 2018-2019 för min del. 11 föreläsningsdagar i Stockholm och 8 direktsända webbinarier.

Apr 7, 2018: To the Article | Till artikeln


Asian Institute of Technology (AIT) Guest Lecture | Gästföreläsning

Photo © Peter Berg, picture taken by Roy Andersson

EN: On April 20, 2018 I held my second pro bono lecture at Asian Institute of Technology (AIT). The subject was Working after Graduation - Economy for Non-Economists.

SW: Den 20 april 2018 höll jag min andra gästföreläsning pro bono hos Asian Institute of Technology (AIT). Ämnet var Från examen till arbete - Ekonomi för icke-ekonomer.

Apr 30, 2018: To the Article  |  Till artikeln


YouTube - Corporate Economy News for RedovisningsHuset i Södertälje AB

EN: I now produce monthly corporate economy news movies on YouTube for the channel of RedovisningsHuset i Södertälje AB - News of the Month. Each mont has two parts. Part 1 is about selected general corporate exonomy news, legislation etc. Part 2 is about selected court cases.

SW: Nu producerar jag månatliga filmer om företagsekonomiska nyheter för RedovisningsHuset i Södertälje AB:s YouTube-kanal - Månadens Nyheter. Varje månad har två delar. Del 1 handlar om allmänna företagsekonomiska nyheter i urval, lagstiftning etc. Del 2 handlar om rättsfall i urval.

May 2, 2018: To the Article  |  Till artikeln (April Edition)
Apr 3, 2018: To the Article  |  Till artikeln (March Edition)


YouTube My Services | Mina tjänster

Peter Berg Accounting Consultant  |  Redovisningskonsult

EN: I've launched my own YouTube channel to present my services and show examples. The presentations are available in two versions, one English and one Swedish.

SW: Jag har lanserat min egen YouTube-kanal för att berätta om mina tjänster och visa exempel. Presentationerna finns i två versioner, en på svenska och en på engelska.

May 6, 2018: To the Article  |  Till artikeln


Consultant's Diary | Konsultens dagbok

EN: YouTube movies for me and for customer, blog posts, articles for customer, live webinars, customer advisory, new assignments, travel days, interviewed by Finago Blog, university lecture, news letters and more...

SW: YouTube-filmer för mig och för kund, blogginlägg, artiklar för kund, direktsända webbinarier, kundrådgivning, nya uppdrag, resdagar, intervjuad av Finagobloggen, universitetsföreläsning, nyhetsbrev med mera...

Consultant's Diary  |  Konsultens dagbok: Today  |  Idag


Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures

Photo © Peter Berg (peter@hpberg.se)


Peter Berg Accounting Consultant, Bangkok
Peter Berg Redovisningskonsult, Stockholm

Blog: consultjourney.com
CV: linkedin.com/in/hpberg
E-mail: peter@hpberg.se

Dela på LinkedIn  |  Dela på Facebook

linkedinfacebook

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or beacause we had contact. If you like it, please forward to your colleagues. New subscriber, click on the link "Subscribe" below and fill in e-mail address, first and last name. If you whish to cancel your subscription please click here

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Om du tycker om det, vidarebefordra till dina kollegor. Ny prenumerant, klicka på länken "Prenumerera" nedan. Vill du avsluta din prenumeration klicka här.