Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV 4 - 2018

PelletsFörbundets policy när det gäller GDPR.

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter därmed den svenska personuppgiftslagen PuL.

PelletsFörbundet för register över sina medlemmar vilket i sin helhet presenteras som våra medlemmar på vår hemsida (www.pelletsforbundet.se) så länge man karstår som medlem. Vill du avsluta ditt medlemskap hänvisar vi till föreningens stadgar som du som medlem finner på medlemssidorna på vår hemsida.  

Vi registrerar inga personnummer. Vi sparar inte personuppgifterna när medlemskapet sägs upp mer än den tid som krävs för den ekonomiska redovisningen. Vi lämnar heller inte ut medlemmarnas personuppgifter till tredje part i reklamsyfte. 

Utöver vårt medlemsregister har vi ett register med prenumeranter av vårt nyhetsbrev som innehåller e-mailadress och kontaktuppgifter. Om du även fortsättningsvis vill få vårt nyhetsbrev behöver du inte göra någonting. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta oss på kansliet.

 

Nu blommar Ramslöken på Kinekulle

Efter en kall senvinter kom slog sommaren till med nya värmerekord i maj. Även om vi säkert är många som njuter av tidig högsommarvärme, är samtidigt svängningarna med extremväder också en påminnelse om de pågående klimatförändringarna. Alla former av förnybar energi behövs om vi skall klara klimatet och i synnerhet bioenergi som är vår viktigaste energibärare som ensam svarar för nästan 37 procent av all energi vi använder. 

Under våren har PelletsFörbundet besvarat två stycken remisser; Den förstaBoverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning där vi rekommenderar att förslaget om skrotningspremie för gamla vedpannor behålles och att undantaget från miljökrav även fortsättningsvis skall gälla för vedspisar, öppna spisar och kakelugnar. 

Med anledning av den massiva kritik som ändringarna föranlett aviserade Boverket den 23 maj att man avser att besluta om en förlängd övergångsperiod för reglerna för byggnader med rumsvärmare. Övergångsperioden förlängs till 1 januari 2019. Ingen förändring sker för pannorna.

Den andra handlade om Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader handlar om hur man skall beräkna en byggnads energibehov utifrån primärenergital. PelletsFörbundet betonar att en byggnads energibehov borde spegla den verkliga energianvändning byggnaden kräver.

Vi är inte tillfreds med att exempelvis personvärme, passiv solinstrålning, termisk energi via värmepumpar kan omvandlas till energinytta i fastigheten, i synnerhet eftersom detta inte kompenseras i angivna primärenergifaktorer där bioenergi i princip likställs med fossil energi. Läs gärna vår artikel i tidningen Förnybar Energi med anledning av detta.

Under våren har vi även genomfört ett antal aktiviteter:

Den 2 april var vi inbjuden till MSB:s utbildning för skorstensfejare i Rosersberg för att informera om bioenergi och pelletsvärme. Vi ser detta som en utmärkt möjlighet att öka samarbetet med sotningsväsendet och att öka intresset för våra frågor.

Pelletsförbundets Årsmöte hölls som planerat på Isaberg Mountain Resort den 12- 13 april.Anneli och Mikael EliassonStandudden höll i ett inspirerande studiebesök som visade att det går att göra det omöjliga om man vägrar att ge upp. 

Andreas Albihn, Conexio berättade om hur man kan bygga försäkringslösningar åt pelletsproducenter och andra typer av högriskverksamheter. Conexio fick även uppdraget att ta fram förslag till försäkringslösningar för våra medlemsföretag. Mer om detta kommer att presenteras inom kort på vår hemsida.

Den 3 maj var vi inbjuden till Närpes i Vasa för att informera om hur vi inom PelletsFörbundet jobbar med bioenergifrågorna. Deltagandet blev mycket uppskattat och resulterade i både tidningsartiklar och medverkan i både lokalradio och YLE. 

Den 8:e maj genomfördes en utbildningsdag för våra pelletsinstallatörer i samarbete med SCA och Heta Arbeten i Härnäsand. Detta var den tredje informationsdagen (efter Örebro och Markaryd) där vi träffar installatörsföretagen som jobbar inom serviceorganisationen. Liksom vid tidigare träffar kan vi konstatera att deltagarna var mycket nöjda med träffen och gärna ser att dessa träffar blir återkommande. 

PelletsFörbundet har tillsammans med RISE, Svebio och Skogforsk, med finansiering från Energimyndigheten redovisat en förstudie angående behovet av en "Innovationsplattform Bioenergi". En ansökan om genomförande kommer att skickas in till hösten.

Den 15 maj höll PelletsFörbundet ett föredrag på EUBCE i Köpenhamn på temat Bioenergins tilläggsvärden. Sveriges användning av bioenergi och övrig förnybar energi värcker ett stort intresse även internationellt och öppnar dörren för export av vår kunskap och våra erfarenheter.

Enligt nordiska företag kan Norden som region stimulera globala klimatåtgärder genom goda exempel på klimatlösningar och genom export av klimatsmarta varor och tjänster. Nordiska företag identifierade tidigt klimatåtgärder som en konkurrensfördel och förstår att synergierna mellan politiskt ledarskap och innovation kan öka konkurrenskraften. Många företag ser idag att miljölagstiftningen har varit gynnsam och tycker att det är dags att skala upp åtgärderna. Detta är några av slutsatserna i den nyligen publicerade Nordic businesses rapporten on climate transition, competitiveness and growth.

Arbetet med våra aktiviteter på Almedalsveckan fortsätter. I år kommer vi, förutom en egen monter (söndag t o m onsdag) att samarbeta med Dagens Nyheter på deras arena. Mer information kommer på vår hemsida inom kort.

Pelletsförbundet finns numer även på Facebook. Sidan är ännu i sin linda, men förhoppningsvis kan den bli ett bra verktyg för att nå ut med vår information lite snabbare. Besök gärna vår sida och gilla!

Med andra ord, det händer mycket just nu, och det finns många positiva signaler för att vår bransch. Nu gäller det att försöka få våra politiker att ta upp klimatfrågan i valdebatten. 

Med detta vill vi önska er alla en skön försommar och så hoppas vi att vi att så många som möjligt kommer till Almedalen så vi får möjlighet att träffas.

Bengt- Erik & Irene
Kansliet för PelletsFörbundet


Tack för lång och trogen tjänst

”Strategikonferens och Årsmöte” är tillfället där styrelsen tillsammans med medlemmarna diskuterar vad vi kan göra för att bättre tillgodose våra medlemmars önskemål. Det är här vi lägger upp riktlinjerna för den kommande verksamheten.

Vid årets årsmöte avtackades Lars Åbom, Agronola och Staffan Lundegård, Ariterm. Lars och Staffan har utan tvekan varit viktiga styrelsemedlemmar som sedan 2005 verkligen gjort skillnad och bidragit till att PelletsFörbundet idag är en etablerad branschförbund. PelletsFörbundet vill härmed rikta ett stort tack till er båda.

Från de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kan vi rapportera personvalen. Valet av styrelseledamöter sker saxat med tvårsintervall. Den nya styrelsen för verksamhetsåret blev därmed:
 
Peter Granborn Ordf, Scandbio (vald 2017)
Anders Henriksson, Mafa (vald 2017)
Bengt O Nilsson, Kvänum Energi (vald 2017)
Mikael Jansson, SCA (vald 2017)
Erik Dahl, Vida (Nyval)
Fredrik Zetterlund, VeoSol (Nyval)
Per Stenegard, Forssjö pellets (Omval)

Som suppleanter valdes Paula Ode, Baltic Suntec (Nyval) och Henrik Persson RISE (Omval) på ett år.

Adjungerade ledamöter till styrelsen under 2018 är oförändrat Tomas Isaksson, Stora Enso och Gustav Melin, Svebio.

Till valberedningen valdes Staffan Lundegårdh, Ariterm AB (3 år) Fredrik Werninger, Stora Enso (2 år) och Ola Wiman (1 år) som sammankallande.

 


Smart och förnybart energisystem på Gotland

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. I förstudien ska myndigheten ta fram en plan för vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp. SR-Gotland

Istället för att ta ett helhetsgrepp på öns energianvändning har man valt ungefär följande frågeställning:

Hur ska man kunna producera maximalt mycket vindenergi och solenergi på Gotland, och hur ska man kunna bli av med all denna förnybara el? Hur ska man kunna lagra denna el så den kan användas när den möjligen behövs? Rapporten handlar om ett elektrifierat Gotland från vind och sol.

”Laddbara fordon, såväl personbilar, bussar och lastbilar som färjor och arbetsmaskiner kan, genom att de drivs på el, öka efterfrågan av el på Gotland samtidigt som både de lokala emissionerna och klimatpåverkan minskar. Det skulle kunna möjliggöra mer lokal förnybar elproduktion via vind- och sol genom att efterfrågan på el ökar”

Energimyndighetens rapport handlar mycket om elektrifiering, inte minst av trafiken, men också av industrin, av färjor (!) och av mycket annat. El är det som ska lösa alla klimatproblem dessa dagar. Men det finns inga analyser i rapporten av hur detta påverkar balansproblemen, eller vad det kostar. Men man undviker eller skriver bara kortfattat om några uppenbara möjligheter, som är kopplade till bioenergi.

Vi anser detta anmärkningsvärt eftersom det på Gotland finns bl a:

  • 4 000 skogsägare äger 125 000 hektar skog (75 % tall) med avverkning av 200 000 skogskubik, uttag 550 GWh bioenergi
  • Jordbruk är en viktig näring, vart tredje gotländskt företag med förre än 50 anställda verkar inom de areella näringarna
  • Den vanligaste värmekällan i hushåll är biobränslen (152 502 MWh) och el (129 218 MWh)
  • Fjärrvärmen i Visby eldas med biobränslen (dock ej CHP)
  • 29 GWh biogas produceras på Gotland av tre företag som fått bidrag via Klimatklivet
  • Kommunen har investerat i Biogasbussar, sopbilar etc, det finns fyra tankställen på ön
  • Energifabriken tillverkar HVO och har två tankstationer
  • Gotlands Värmepellets tillverkar nästan 4 000 ton pellets på ön
  • Gotfire AB är tillsammans med ett antal installatörsföretag specialiserade på bioenergialternativ
  • Med mera

Vår rekommendation till Energimyndigheten - Gör om och gör rätt!


Från Svebio:
"Medelstor industri sparar en miljon per år genom att byta till biobränsle"

Tillverkande industri kan spara drygt 5 000 kronor per kubikmeter fossilolja som ersätts med träpellets. Det blir en miljon per år för en medelstor industri som använder 200 kubikmeter olja per år.
– Det har troligen aldrig varit mer gynnsamt för tillverkande industri att byta från fossilolja till förnybart biobränsle. Dessutom minskar klimatpåverkan kraftigt, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi.
Läs hela pressmeddelandet här


Sverige missar 14 av 16 miljömål

Bara två av Sveriges 16 miljömål ser ut att nås till 2020, visar en uppföljning från Naturvårdsverket som kom i slutet av mars. 

De två miljömålen som är på väg att nås 2020 är målen om skyddande ozonskikt och säker strålmiljö.  Trenden är dock positiv när det gäller målen om frisk luft och bara naturlig försurning, även om målen inte ser ut att nås.

Däremot är det en negativ trend när det gäller målen om begränsad klimatpåverkan, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, en god fjällmiljö och ett rikt djur- och växtliv.

Flera av miljömålen kräver både internationella åtgärder och åtgärder i Sverige. Exempelvis innebär målet om begränsad klimatpåverkan att den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till långt under två grader, ett mål som ju Sverige inte direkt kan nå på egen hand.

Tillstånden för miljömålen har inte förändrats sedan utvärderingen 2014, som Supermiljöbloggen skrev om här. Även då var bedömningen att endast målen om skyddande ozonskikt och säker strålmiljö såg ut att nås. Antalet områden där trenden är positiv har inte heller ökat sedan 2014.


Carl och Julia Lindeborg ville skapa en inspirerande mötesplats där man samtidigt tog hållbarhetsfrågorna steget längre. Nu har man installerat en biokolanläggning som ska göra hotell- och konferensverksamheten koldioxidnegativ.

Paret Lindeborg fick upp ögonen för en teknik som heter pyrolys och som egentligen bygger på samma principer som en kolmila.
– Vi har en värmepanna som drivs av pellets. Men skillnaden jämfört med en vanlig pelletspanna är att man i en sådan eldar upp biomassan, och då släpps den lagrade koldioxiden tillbaka ut i atmosfären. Det blir ett nollsummespel. I vår maskin eldas pellets i en syrefattig miljö och det gör att en stor del av kolet blir kvar och kommer ut som biokol.

Minst 50 procent av det koldioxid som fanns lagrat i trädet från början finns kvar i biokolet. Det kan man sedan sprida ut som jordförbättrande medel och då blir det en kolsänka som kommer att vara i tusentals år berättar Carl Lindeborg.

Läs mer här!


Vi hälsar två nya medlemmar välkommen till PelletsFörbundet

Blekinge Bioprodukters bränslepellets tillverkas av svensk kvalitéspån, klass 1, som kommer från närliggande företag. Hos oss pressas spånen samman till 8 mm bränslepellets och förpackas sedan i 25 kg och 20 kg säck.

Vi säljer även bränslepellets i storsäck och bulk. Blekinge Bioprodukters naturgödsel (NPK 4, 1-2-2) kommer från frigående slaktkycklingar uppfödda inomhus i Sverige. Gödseln är hygieniserad, torkad och pelletrerad (4-5mm) enligt Jordbruksverkets krav. Hönsgödsel och kogödsel för kravtillåten odling som kommer från kravtillåtna uppfödare tillverkas och säljs också enligt ovan beskrivning.

Vi har förpackningskapacitet allt från 1 kg säckar upp till 25 kg säckar och storsäck. Vi kan även legopacka produkter efter Era önskemål.

Du kan läsa mer genom att besöka hemsidan: http://www.blekingebioprodukter.se/

Välkommen också till Stockhorvan Trä & Pellets AB

Pellets är ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll. Bränslet är inhemskt och förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Pellets är med andra ord ett smart sätt att ersätta eldningsolja och elvärme.

StockhorvansTrä & Pellets är nu åter i full produktion efter den förödande branden.

Stockhorvan använder hyvelspån (kutter) av gran och fur från sågverk och hyvlerier främst i vårt närområde. I vår anläggning upparbetar vi råvaran för att jämna ut kvalitén på den. Vi maler den torra hyvelspånen i en kvarn för att påbörja tillverkningen av kvalitetspellets. Det sker med hjälp av datoriserad utrustning som bland annat mäter fukthalten on-line och förvärmer materialet till rätt temperatur.

Vi gör hela tiden också en manuell avsyning i fabriken, se, känna och lukta på pelletsen under processens gång med hjälp av vår personal som med nära 10 års erfarenhet av pelletstillverkning ser till att pelletsen håller samma höga, jämna kvalitet hela tiden. Alla kan göra bra pellets ibland, vi gör det alltid.

Du kan läsa mer genom att besöka hemsidan: 
http://www.stockhorvan.se/sv/


NYHETER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR & SAMARBETSPARTNERS

Gotfire planerar Informationsdagar 2/10 & 6/11
I höst genomför vi utbildningsinsatser gällande energi i allmänhet och bioenergi synnerhet. Vi belyser vikten av ett robust och hållbart energisystem och varför bioenergin är en viktig del i miljöomställningen. 2 oktober i Visbyoch 6 november i Roma. Håll utkik på hemsidan och på Facebook

Pellets i Sverige
Bioenergis karta Pellets i Sverige 2018 innehåller 62 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2017 samt produktionsmål för 2018 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.

Biokraft i Sverige
Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige. Bioenergis karta "Biokraft i Sverige 2017" innehåller 214 biokraftvärmeverk i drift och drygt 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2017. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.

520 fjärrvärmenät med biovärme
Bioenergis karta "Biovärme 2018" visar de 324 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Biovärmekartan 2018 skickas med som bilaga i Bioenergi nr 1-2018.

Viktiga lärdomar efter branden i pelletsfabriken på Loarp Energi
I denna artikel går Petter Krantz, vd på Loarp Energi, igenom de viktigaste erfarenheterna från branden i pelletsfabriken i januari i år. Läs också en längre artikeln om brandförloppet och den rekordsnabba återstarten av pelletproduktionen i tidningen Bioenergi nr 2-2018.

Den rätta mixen av grön energi 
Klarar vi oss på enbart förnybar energi? Kan energi från sol, vind och vatten täcka behoven av elektricitet – även en vindstilla och gråmulen dag i Norden? Kanske, men det ställer nya krav. De nordiska länderna skulle kunna klara energiförsörjningen enbart genom att bygga ut förnybar energi, visar en studie från Uppsala universitet. 

Nordisk rapport om lönsamhet och klimat 
Enligt nordiska företag kan Norden som region stimulera globala klimatåtgärder genom goda exempel på klimatlösningar och genom export av klimatsmarta varor och tjänster. Nordiska företag identifierade tidigt klimatåtgärder som en konkurrensfördel och förstår att synergierna mellan politiskt ledarskap och innovation kan öka konkurrenskraften. Många företag ser idag att miljölagstiftningen har varit gynnsam och tycker att det är dags att skala upp åtgärderna. Detta är några av slutsatserna i den nyligen publicerade Nordic businesses rapporten on climate transition, competitiveness and growth


Intressant för branschen  

Befintliga biopannor kan klara Sveriges omställning till förnybara bränslen

En omställning till förnybar produktion av värme, el och bränsle, som också ger nya möjligheter för flera branscher att producera ett stort antal förnybara produkter. När forskare på Chalmers nu sammanfattar tio års energiforskning ser de nya tekniska landvinningar på bred front.

Förbränningspannan i Chalmers kraftcentral byggdes om till förgasare år 2007. Sedan dess har mer än 200 man-år av forskning ägnats åt förgasningsteknologin. Potentialen är enorm! Enbart i svenska befintliga energianläggningar skulle vi kunna producera förnybart bränsle som motsvarar 10 procent av världens flygbränsle om en sådan här omställning genomförs fullt ut, säger Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers.

KLIMATSMARTA HUS FRÅN ISOTIMBER
Trä och luft i väggarna = klimatsmart
IsoTimbers väggsystem består av de naturliga och förnyelsebara materialen trä och luft. Det unika i lösningen är att vi fräser ur tusentals luftkanaler i trämaterialet vilket leder till kraftigt förbättrande isolerande egenskaper. Av den restprodukt som bildas i produktionen tillverkar vi pellets

Genom att använda trä och luft i väggarna och undvika plastfolie så binder våra väggstommar koldioxid istället för att frigöra och bidrar därför i kampen mot den globala uppvärmningen!

Vad har hänt med Lagom?
Den euforiska glädjen över det ”fantastiska” maj-vädret är på väg att förbytas i allt fler grubblerier. Ska det verkligen vara så här? Okay för högsommarväder någon eller ett par dagar i maj. Men i princip hela maj? Martin Hedberg tänker till!

El-användningen bara växer, snart kommer priset storöka 
Vår elanvändning fortsätter att öka men utan energieffektiviseringar skulle ökningen varit ännu högre. Samtidigt som elanvändningen ökar sker det en expansiv utveckling av förnybar produktion och vi kopplar samman oss med fler ledningar mot Europa. Elbolaget Bixias långtidsprognos för nordiska elprisets utveckling pekar på en prisnedgång fram till 2019 och därefter en ökning fram till 2030. 

Gotland blir pilotområde för Sveriges framtida energisystem 
Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att arbeta för att Gotland går före i omställningen till ett hållbart energisystem. På så sätt ska Gotland visa vägen för hur hela Sveriges energisystem kan ställa om. Läs mer här!

Toppmöte i Malmö med fokus på förnybar energi
Baylan: Gör vi inte om energisektorn hjälper inget annat27 min. Representanter från världens största ekonomier samlas dagarna i Öresundsregionen för att diskutera hur man ska ställa om till att använda sig av mer förnybar energi.

​Fyll med E85 och tjäna en hundralappBioenergi 
Det har aldrig varit så lönsamt att tanka E85 som nu, jämfört med bensin för den som har en flexifuelbil. Det mycket höga priset på bensin och diesel gör det extra förmånligt att fylla tanken med biodrivmedel. Det finns över 200 000 flexifuelbilar, som alltså kan tankas med bensin eller med E85. Det skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Preem bygger fabrik för nytt biodrivmedel med svensk startup
Världens första anläggning för biodrivmedel av restprodukten lignin. Bakom ligger Uppsalaföretaget Renfuel och drivmedelsjätten Preem. Preem gjorde i fjol stor sak av sin Svanenmärkta diesel – och i olika reklamsammanhang fick vi se den folkkäre skidlegendaren och programledaren Gunde Svan berätta om fördelarna.

2018 PELLET MARKET OVERVIEW IS OUT 
In order to provide you with the latest figures on the European pellet market, the European Pellet Council (EPC, an AEBIOM network) took the decision to publish market data (DONWLOAD) before the release of AEBIOM's Statistical Report in October.

Ang "Vedspisupproret" - Boverket meddelar om Förlängd övergångsperiod
Övergångsperioden för när de ändrade reglerna måste tillämpas är i dagsläget den 1 juli 2018, Boverket har nu för avsikt att besluta att förlänga denna till 1 januari 2019. Under övergångsperioden kan tidigare eller ändrade regler tillämpas. Den föreslagna förlängda övergångsperioden förändrar inget övrigt innehåll i de ändrade reglerna. Läs mer om övergångsperioden här.

Regeringen satsar på biogas
Regeringen satsar 200 miljoner på att bättre nyttja svensk biogas till tung trafik. Miljöminister Karolina Skog (MP) ser framför allt sjöfarten som en bransch med utvecklingspotential.

Svag ökning av växthusgaser 2017 – sjöfart och flyg ligger bakom
Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade med 0,4 procent 2017 jämfört med 2016, enligt preliminär statistik från SCB. Under året ökade samtidigt BNP med 2,4 procent. Mellan 2014 och 2016 har BNP ökat med 10,5 procent, samtidigt som utsläppen är i princip oförändrade.

Från transportbranschen ökade utsläppen med 8,1 procent. Framför allt är det rederier och flygbolag som står för ökningen, skriver Expressen, men även utsläppen från vägtrafiken ökar, rapporterar Sveriges Radio.

Enligt Svensk sjöfart beror näringens utsläppsökning på att allt fler väljer att bunkra bränsle i Sverige, tack vare striktare gränser för bränslets svavelhalt i Östersjön och Nordsjön, skriver Dagens Nyheter.

Utsläppen från hushållen och tillverkningsindustrin minskade.


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium


Myndigheter och Politik

Almedalsveckan 2018
1- 8 juli 2018
Visby
Till hemsidan

Canadian Bioeconomy Conference and Exhibition
6- 8 juni, Prince George, BC Canada
Mer info

Slutspurten för PELS-projektet
18- 19 sep, Hotell Älvdalen
Mer information michael.finell@slu.se

Scaling Up 2018: Competing in the Global Bioeconomy Market
5- 7 nov, Ottawa, ON Canada
Läs mer här

European Biomass to Power
7- 8 nov, Stockholm
Läs mer här

Klimatförändringar skapar nya möjligheter
Det är ingen tvekan om att klimatförändringarna innebär ett hot för framtiden. Men de som börjar arbeta för klimatsäkring och förändrade klimat­vänliga affärsmodeller har många nya möjligheter. Det menar Johanna Giorgi, ansvarig för hållbarhet på Tillväxtverket.

EU-kommissionär skeptisk till koldioxidskatt
En av de mest effektiva metoderna tror forskarna skulle vara en EU-gemensam koldioxidskatt. Men det är något som transportkommissionär Violeta Bulc är skeptisk till.
– Det har diskuteras, men inga beslut har tagits än. Vi gör nu en mycket noggrann analys av alla skatter och avgifter på transporter, i alla medlemsländer. Med det som grund kan vi sedan gå vidare, säger Violeta Bulc. Läs mer här

Partiernas förslag för minskade koldioxid­utsläpp 
Enligt forskningen är människans utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet orsaken till att vår planet blir allt varmare. I samband med vår klimatsatsning har vi därför ställt ett par frågor till samtliga riksdagspartier om vilka åtgärder de anser behövs för att minska koldioxidutsläppen. Så här svarade partierna: Läs vad partierna tycker här

Brandsma går från Energimyndigheten till Jämtkraft 
För närvarande är Erik Brandsma generaldirektör för Energimyndigheten. Innan dess arbetade han i olika befattningar för E.on AG och Vattenfall. Nu står det klart att Erik Brandsma blir ny vd för Jämtkraft. Brandsma tillträder tjänsten den 24 maj 2018, efter Anders Ericsson som går i pension efter tio år som vd för bolaget.

Färdplan för energipolitiken behövs
För att inte Sverige ska missa både klimat- och förnybarhetsmål så bör energiminister Ibrahim Baylan ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. Det menar Linda Burenius Magnusson, ordförande för 100% förnybart

Klimatministrar uppmanar till stärkt klimatfokus i EU-budget 
I ett gemensamt uttalande i dag understryker fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar vikten av en stark klimatprägel i EU:s kommande långtidsbudget. Ministrarna pekar på att EU:s kommande långtidsbudget, tillsammans med medlemsstaters finansiering och privat finansiering, har en viktig roll i de nödvändiga investeringarna för klimatomställningen.
– EU:s budget måste klimatsäkras – hela budgeten ska bidra till genomförandet av Parisavtalet. Jag är glad att Sverige och de andra länderna skickar denna viktiga signal till EU-kommissionen, säger klimatminister Isabella Lövin.

Hur kan klimatskatt bli ett framgångskoncept?
Koldioxidskatt ses som ett effektivt styrmedel som både ger staten en intäkt och minskar utsläppen. Trots det har utvecklingen gått långsamt och inte följt förväntade mönster. Vad får olika länder att införa klimatskatter – och hur ser framgångsreceptet ut? Det vill forskare på Lunds universitet ta reda på i en ny kartläggning.

Ved värmer flera gånger
Biobränsle är inte riktigt så omodernt som vi först trodde. Tvärtom har användningen mer än tredubblats på 40 år och står i dag för runt en tredjedel av energin, lika mycket som kärnkraft och vattenkraft tillsammans, eller lika mycket som fossila bränslen, som också står för en tredjedel. Det mesta biobränslet kommer från skogen, främst som träflis eller pressade pellets. Från jordbruket kommer energiskog, halm och rörflen. Och det är inte bara i Indien man eldar gödsel. I Sverige görs biogas av gödsel i flera mindre anläggningar och Fortum Horse Power söker hästägare som vill leverera hästgödsel till kraftvärmeverket i Hällefors.


Internationella Nyheter

Sverige toppar världsranking i energiomställning
I World Economic Forums lista Energy Transition Index hamnar Sverige på första plats. Sverige, Norge, Finland och Danmark på topp fem tillsammans med Schweiz.
Se listan från World Economic Forum

Ett av världens smutsigaste oljedistrikt vill bli fossilfrittI kanadensiska Alberta pågår en av de mest aggressiva kampanjerna för att bekämpa global uppvärmning. Det finns bara ett problem: samma plats är också hem för några av de smutsigaste oljeutvinningarna i världen, skriver Bloomberg och drar en parallell med vad som händer i Norge.
Läs artikeln från Bloomberg

Irland fasar ut kolet till 2025
Irland ansluter sig till den växande listan över länder och statliga/regionala regeringar som väljer bort kolet.
Läs artikeln från Treehugger

"Outlook on the global industrial and residential pellet markets - challenges and opportunities"
FutureMetrics' provides services to many of the world's leading companies in the wood pellet sector including: pellet project due diligence, market intelligence and market analysis, operations training and guidance, feasibility studies, and strategic advice. The document can be downloaded HERE.

Brændeovne forurener fire gange mere, end de er godkendt til
Europæisk typetest er for urealistisk og lader brænde­ovne på markedet udlede mere i virkeligheden end i laboratoriet. I Danmark er typetesten gyldig, men bruges sjældent alene.
Läs mer här "Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, och vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.