Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

Mars 2018


FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Ökad möjlighet till samverkan kring det kommunala uppdraget

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Kommittén gavs även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella möjligheter till avtalssamverkan. I oktober 2017 överlämnade kommittén sitt delbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) till stadsrådet Ardalan Shekarabi.

Det här är givetvis ett högintressant utredningsarbete kopplat till det sedan många år väletablerade samarbetet mellan de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund.

Läs hela krönikan 

Helena Söderbäck


Ny rapport om gymnasialt utbildningsutbud i Göteborgsregionen

Hur har utvecklingen i gymnasieskolan sett ut de senaste fem åren? Och var i regionen finns de olika utbildningarna? Nu finns en färsk rapport med syfte att sprida kunskap om utbildningsutbudet samt ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver.

Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. Förutom gymnasieskolans utbud beskriver rapporten därför även det regionala och kommunala utbudet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen.

I rapporten görs också reflektioner kring hur och varför programmen utvecklas på ett visst sätt. Reflektionerna bygger på uttalanden från GR:s nätverk kring gymnasieskolan, rapporter med regionala och nationella avsändare samt andra former av rapportering kring utbildningsutbud och kompetensbehov i Västsverige och i Sverige i övrigt.

Rapporten kan exempelvis användas av kommunala och fristående huvudmän för att planera det kommande utbudet.

Ta del av rapporten här

Kontakt: Margaretha Allen och Jenny Sjöstrand


GR söker ny avdelningschef för Arbetsmarknad och Social välfärd

Bild: Marie Ullnert, Verkstad 150

Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!

På avdelningen arbetar vi inom områdena arbetsmarknad, hälso-och sjukvård, nyanländas etablering, individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg och kommunen som arbetsgivare.

Läs mer här

Kontakt: Helena Söderbäck


Dialog om satsningen på psykisk hälsa

I mitten på mars arrangerade GR ett dialogseminarium där SKL, tolv GR-kommuner och regionala aktörer deltog.

Mikael Malm och Zophia Mellgren från SKL berättade om det nationella perspektivet på satsningen Uppdrag psykisk hälsa och seminariet handlade även om hur arbetet är upplagt i länet. Regionala och kommunala representanter ställde frågor och lämnade synpunkter. Under dagen gjordes även ett studiebesök hos Stöd- och beroendeteamet i Partille

Läs mer här

Kontakt: Yvonne Witzöe och Elisabeth Beijer


Dags att boka monter till Gymnasiedagarna och Future Skills 2018

Den 9–11 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna och Future Skills 2018 slår upp portarna på Svenska Mässan. Nu är monterbokningen för gymnasieskolor, branscher och företag öppen.

Gymnasiedagarna är regionens mötesplats inför gymnasievalet. Här finns alla gymnasieprogram, nästan alla skolor i regionen samt vissa skolor med riksintag samlade på ett ställe. 

Förra året introducerades Future Skills – en mötesplats för företag, skolor, branschorganisationer och unga som står inför sina framtida yrkes- och utbildningsval. Här ges eleverna möjlighet att träffa framtida arbetsgivare, knyta värdefulla kontakter och prova på olika yrken. Här finns också arbetsgivare som erbjuder sommar- och extrajobb. 

Förra året hade mässan 31 000 besök, 100 medverkande gymnasieskolor och 44 företag och branschorganisationer i mässhallen. Förra årets populära föräldramöten återkommer, liksom oberoende studie- och yrkesvägledare och språkguider på fem olika språk.

Läs mer här

Monterbokning för gymnasieskolor, branscher och företag görs här.

Kontakt Gymnasiedagarna: Wictoria Kovats

Kontakt Future Skills: Lena Sjöstrand


Dela Digitalt självklar plattform för offentlig sektor

Dela Digitalt har nu etablerat sig som offentlig sektors självklara plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan i Sverige.

Dela Digitalt har nu drygt 7000 användare från mer än 500 olika organisationer som verkar inom det offentliga uppdraget; dvs. statliga myndigheter, kommuner, landsting/regioner, kommunalförbund, högskolor och offentligfinansierad forskningsverksamhet samt privata företag som verkar inom det offentliga uppdraget (såsom skolor och vårdgivare).

På sajten finns idag drygt 550 "aktiviteter" som man delat med sig av. Aktiviteterna kan vara färdiga eller halvfärdiga arbeten, idéer om arbeten som ska startas upp, funderingar eller frågor kring aktuella ämnen. Det finns det bilagda filer på ca 270 st av de 550 aktiviteterna. Dessa filer har under det gångna året laddats hem drygt 50 000 gånger för återanvändning.

- Exempel på detta är Öckerös handlingsplan för digitalisering som laddats ner över 1700 gånger. Även Kungsbackas systemförvaltarmodell har laddats ner över 1200 gånger. Det skapar verklig nytta det! säger GR:s digitaliseringssamordnare Johan Kjernald.

Han berättar vidare att vi på sajten kan se att det råder en positiv och peppande ton, att nätverk bildas spontant kring enskilda frågor som många är intresserade av och vill samverka och stödja varandra i samt att sajten bidrar till en avsevärt ökad transparens kring vad som pågår och vad som är aktuella frågor i den offentliga sektorn.

Kontakt: Johan Kjernald


Stärkt samverkan, fokus på relationer och andra förebyggande insatser i projektet Plug Innan

Projektet Plug Innan hjälper skolor i det förebyggande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas till elever i årskurs 5–9 och redan nu är arbetet igång i ett femtontal kommuner och skolor runtom i Västra Götaland.

Samtliga skolor och verksamheter som deltar i Plug Innan-projektet arbetar utifrån från de framgångsfaktorer som tagits fram inom ramen för Plug In, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott. Det handlar om att arbeta holistiskt, med eleven i fokus, och om att fokusera på faktorer som koll och uppföljning, flexibilitet, samverkan och bemötande.

Vissa skolor fokuserar på rutiner för frånvarohantering, andra på att stärka samverkan mellan elevhälsoteamet och lärarna eller att tydliggöra mentors relationella uppdrag.

– Plug Innan ska hjälpa skolor att utveckla och systematisera sitt arbete. Varje verksamhet utgår från sina egna förutsättningar och utvecklar sen nya arbetssätt och rutiner för att på bästa sätt nå projektets övergripande mål, att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet, säger Sofia Reimer, projektledare på GR Utbildning.

Nästa omgång av projektet drar igång höstterminen 2018 och fram till 1april kan skolor och kommuner ansöka om att delta. GR Utbildning leder projektet, med delfinansiering från Västra Götalandsregionen. För mer information och länk till ansökan, klicka här.

Kontakt: Sofia Reimer


GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning

Förra året kunde kommuner och landsting få statsbidrag om de anställde ett visst antal arbetslösa med hjälp av så kallade extratjänster.

Nu visar statistik från Arbetsförmedlingen att GR-kommunerna på det här sättet har anställt nästan 600 personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad.

Läs mer här

Kontakt: Ulrica Furby


Så arbetar GR-kommunerna med att prognostisera behovet av särskilda boenden

Att ta fram rättvisande prognoser är ett komplext arbete samtidigt som det får stor betydelse för människor om det finns boenden att tillgå eller inte.

Det kan dessutom bli avsevärda kostnadseffekter om prognoserna inte stämmer med verkligheten. Mot den bakgrunden har GR på uppdrag av socialchefsnätverket kartlagt hur arbetet med prognoser för behovet av särskilda boenden går till idag i kommunerna. Kartläggningen omfattar särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer här

Kontakt: Sara Nordenhielm


Hur vill regionens unga utveckla framtidens resande?

Västsverige växer och samhället behöver planeras på ett hållbart sätt. Nu erbjuder GR temapass utifrån det pedagogiska material som togs fram under hösten, där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen.

I materialet, som riktar sig till elever i åk 7–9 samt gymnasiet, får eleverna arbeta med frågor som hur vi växer på ett sätt som inte förstör naturen och miljön, hur vi skapar förutsättningar för näringslivet så att det blir fler jobb samt hur vi bygger ett samhälle som är till för alla. Materialet innehåller också övningar där eleverna lär sig hur de kan vara med och påverka det framtida samhälle de en dag ska leva i.

Under temapasset kommer eleverna att gruppvis få spela olika karaktärer som bor på olika platser i regionen. De kommer att titta på hur de tar sig till och från jobbet och analysera resandet utifrån olika aspekter såsom tid, pengar och koldioxidutsläpp. Därefter ges de möjlighet att formulera egna idéer om vilken infrastruktur som ska byggas för att det ska bli optimalt för just deras karaktärer.

Elevernas idéer kommer till nytta

Under våren 2018 kommer totalt tio skolor att delta. Elevernas idéer kommer att sammanfattas i en rapport som kommer att presenteras för politiker och tjänstemän i regionens kommuner.

Temapassen är 90–120 minuter långa. Är er skola intresserad? Kontakta Jonas Franzén, Tel. 031-335 50 31.


Dags att anmäla sig till årets rektorskonferens

Den 18 maj är det dags igen. Samtliga rektorer i grundskolan i Göteborgsregionen bjuds in till årets rektorskonferens. Temat i år är "Mod att utöva ett pedagogiskt ledarskap som gör skillnad”.

Som rektor har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Det är ditt ansvar att elever och alla som arbetar på skolan trivs och kan nå så bra resultat som möjligt. Ett utmanade och viktigt jobb som gör skillnad. 

Välkommen till årets rektorskonferens, ett återkommande forum för alla rektorer i Göteborgsregionen. Årets tema är "Mod att utöva ett pedagogiskt ledarskap som gör skillnad”. Här får du inspireras av föreläsare som Maria Jarl och Karin Adelsköld och träffa kollegor för att utbyta tankar och erfarenheter.

Tid och plats: Den 18 maj kl. 9-15, Göteborg.

Målgrupp: Grundskolerektorer i Göteborgsregionen

Läs mer här 

Kontakt: Sandra Svensson


Nu fördjupar vi vår samverkan kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen

Från vänster: Helena Söderbäck, förbundsdirektör GR, Dennis Jeryd, förste vice ordförande GR, Jonas Ransgård, ordförande GR, David Ljung, ordförande BRG, Patrik Andersson, VD BRG, Stefan Svensson, andre vice ordförande GR, Eva Ternegren, förste vice ordförande BRG, och Anders Sundberg, andre vice ordförande BRG. Foto: Bengt Kjellin.

I början av mars befäste GR och Business Region Göteborg (BRG) sin mångåriga samverkan kring näringslivsutveckling i Göteborgsregionen genom att teckna ett fördjupat samverkansavtal.

- Samarbetet mellan GR och BRG är etablerat sedan många år. Alla samarbeten behöver vårdas och uppdateras och genom det nya samarbetsavtalet som undertecknades av parterna igår har vi gjort just det. Med samarbetet som grund ska vi fortsätta att bidra till näringslivsutvecklingen och därmed skapa mervärde i samtliga kommuner i Göteborgsregionen, säger Helena Söderbäck, förbundsdirektör på GR.

Hon beskriver kompetensförsörjningen som ett exempel på en aktuell utmaning där sammankopplingen av GR:s och BRG:s respektive verksamheter och uppdrag ger stora möjligheter. 

Läs mer här

Kontakt: Helena Söderbäck


Psykisk ohälsa hos äldre – hur förebygger vi?

Den här tidningen innehåller bland annat konkreta tips om mat, sömn och fysisk aktivitet samt massor av tips på filmer, webbsidor och rapporter.

Den bygger på en konferens som FoU i Väst/GR var med och arrangerade den 28 februari med föreläsare från hela landet. 

Läs mer här

Kontakt: Karin Westberg

 


Temapass för elever: Future happiness challenge

Det krävs livsstilsförändringar för att skapa en klimatomställning – men hur påverkar de vårt välbefinnande? Och vad skapar egentligen lycka?Under våren erbjuder GR temapass kring Future Happiness Challenge – ett digitalt spel om lycka och klimatpåverkan riktat mot högstadiet och gymnasiet.

Eleverna får spela olika karaktärer som bor och jobbar i en stad. Under spelets gång kan de göra olika livsstilsval, vilka kommer leda till olika mängder utsläpp av växthusgaser. Detta kommer i vissa fall leda till naturkatastrofer som vissa av karaktärerna kanske kommer att drabbas av. Men målet för varje karaktär är att bli så lycklig som möjligt och vinnaren är den som blir lyckligast.

Spelet baseras på en forskningsrapport från projektet WISE, Klimatomställning Göteborg – Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar. Rapporten undersöker hur de tekniska framsteg och livsstilsförändringar som krävs för en klimatomställning påverkar vårt välbefinnande och vad i livet som egentligen skapar lycka.

Spelet finns tillgängligt här och även på AppStore för ipad. Det är framtaget av Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning i samarbete med forskare från Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och spelutvecklarna på IUS Innovation.

Temapassen är 90–120 minuter långa. Är er skola intresserad? Kontakta Jonas Franzén, Tel. 031-335 50 31


10-årsjubileum för GR:s Läromedelsmässa

Den 24–25 april är det dags för årets läromedelsmässa i Göteborg som i år firar tio år på Eriksberg. Mässan vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och särskola och på plats finns ett stort antal av Sveriges ledande läromedelsproducenter som presenterar aktuella läromedel. Fri entré.

Nytt för 2018 är att mässan också inkluderar en större föreläsning med läromedelsförfattaren Johan Alm, som bland annat har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11. Han delar med sig av verktyg som gör lärandet begripligt för eleven och sparar tid för läraren, som istället kan lägga mer tid på att analysera elevresultat och förbättra undervisningen.

På mässan äger också flera miniseminarier rum under ledning av skolutvecklare och föreläsare från GR Utbildning. Lär om digitalt berättande i förskola och skola, vad den nationella strategin innebär för läromedel och undervisning, pedagogiskt ledarskap i klassrummet och kooperativt lärande. 

För garanterad plats på föreläsningen med Johan Alm, och för snabbare entré, rekommenderas besökare att anmäla sig i förväg.  Utlottning av priser kommer att ske på entrébiljetten.

Läs mer och anmäl dig här 

Kontakt: Anders Hemborg


Anna Johansson ny ordförande för Mistra Urban Futures

Tidigare infrastrukturministern Anna Johansson är Mistra Urban Futures nya styrelseordförande.

- GR är en av konsortierådets medlemmar och jag kan konstatera att vår nya ordförande Anna Johansson tillträder vid en viktig tidpunkt. Vi är i en period med tydligt framtidsfokus där  långsiktighet och samarbetsformer för fortsatt verksamhet inom ramen för Mistra Urban Futures ska hanteras. Annas politiska erfarenhet, kunskap och engagemang i samhällsbyggnadsfrågor kommer att vara en tillgång i det arbetet, säger GR:s förbundsdirektör Helena Söderbäck.

Läs mer här

Kontaktperson på GR: Sarah Johnstone


Yrkesstudier ger stor chans till jobb

Det viktigaste målet med yrkesstudier är att komma ut i arbete, vilket fler än sju av tio lyckas med ett halvår efter avslutade studier. Det visar den studie av gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna som för andra året i rad har genomförts tillsammans med Stockholms stad och Malmö stad.

Syftet med samarbetet är dels att försöka belysa skillnader och likheter avseende vuxenutbildningens betydelse för den enskilde individens personliga utveckling och förankring i arbetslivet, dels om det riktade statliga bidraget fyller sitt syfte.

Rapporten visar bland annat att varannan elev har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare innan studierna påbörjades. Den visar också att det främsta syftet med studierna är att få jobb inom ett nytt yrkesområde. Mer än hälften anser att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete, för fortsatta studier och för att tro mer på sig själv.

I Göteborgsregionen har utbildning bedrivits inom samtliga av de gymnasiala yrkesområdena, varav 30 procent var fordon- och transportutbildningar.

Under 2018 fortsätter uppföljningsarbetet med de elever som avslutade sina studier under 2017.

Läs hela rapporten här.

För frågor, kontakta Martin Johansson