Nyhetsbrev mars 2018 från Kunskapscentrum för jämlik vård. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi använder förkortningen KJV om Kunskapscentrum för jämlik vård och VGR om Västra Götalandsregionen


Prata mer om förhållandet och föräldraskapet!

 

I april lanserar vi på KJV tillsammans med Jämlikt Göteborg och Familjerådgivningen i Göteborgs Stad ett nytt reflektionsmaterial för föräldrar. Materialet heter Tillsammans – samtal om förhållandet och föräldraskapet och utgår från bilder och frågor om vardagliga situationer och känslor att prata om. Bilderna är gjorda av illustratören hejhejvardag och materialet kommer att användas på MVC, BVC och familjecentraler. Materialet finns snart på vår hemsida och lanseras under året på utvecklingsdagar runt om i Västra Götalandsregionen. Målet? Jämställt föräldraskap och bättre hälsa för barn och vuxna!

Kontakta kristin.eliasson@vgregion.se om du vill veta mer! 

 


Smärtkuben - snart i ditt fikarum?

I samhället, i media och i hälso- och sjukvården finns det normer och föreställningar om hur kvinnor och män med långvarig smärta är och hur de hanterar smärtan i sitt dagliga liv. För att utmana dessa stereotypa bilder har KJV tagit fram reflektionsverktyget Smärtkuben som vänder sig till alla professioner i hälso- och sjukvården som möter patienter med smärta.

Olika teman tas upp på Smärtkubens sex sidor och innehållet bygger på erfarenheter från patienter, personal och forskningsstudier. Däribland en nyligen publicerad litteraturöversikt skriven av KJV:s medarbetare Anke Samulowitz med flera. Studien heter Brave men and Emotional women.

En prototyp av Smärtkuben har nu utvärderats av verksamheter som har testat kuben liksom av patienter, forskare och studenter. Håll utkik: om ett par veckor börjar vi sprida Smärtkuben!

Är du nyfiken och vill veta mer? Hör av dig till anke.samulowitz@vgregion.se

Förresten! Vi kommer att presentera Smärtkuben på konferensen Utvecklingskraft i Jönköping den 31 maj. Kom och lyssna om du är på plats!


SRHR-buss till Västra Götalandsregionen!

När projektet Ta med en vän, med syfte att öka delaktigheten i cellprovstagning, pågick under 2011-2012 var den sk. Cellprovsbussen en av de stora framgångsfaktorerna. Bussen som tidigare använts i Skåne hyrdes in och har därefter varit ett naturligt inslag under den särskilda Cellprovsveckan. Nu har Västra Götalandsregionen äntligen fått en egen buss! SRHR-bussen (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) finns i Närhälsans regi och kommer att innebära en unik möjlighet för vårdpersonal att göra utåtriktade insatser på alla ställen där människor finns. Den mobila mottagningen är en ombyggt husbil som både kan användas som samtalsrum och undersökningsrum med gynstol och brits. Självklart kommer SRHR-bussen finnas på plats när 2018 års Cellprovsvecka inleds den 21 maj.

Vill du ha mer information? Klicka dig vidare.

Somatisk vård för personer med långvarig psykisk sjukdom

Ett prioriterat mål i VGR är förbättrat omhändertagande av personer med psykisk ohälsa. En ny vetenskaplig artikel sätter nu ljuset på hinder och förutsättningar för en jämlik somatisk vård och hur detta beskrivs av personer med långvarig psykisk sjukdom, deras närstående samt personal i hälso- och sjukvården. Studien visar att det finns förbättringsområden kring samordning, kommunikation och stöd till personer med samtidig somatisk och psykiatrisk sjukdom. Studiens arbetsgrupp sprider nu resultaten i olika forum och arbetar för att få till konkreta förbättringar för patientgruppen. Maila peder.welin@vgregion.se om du vill veta mer!

Rapport


Barnhälsovården föregångare för jämställt föräldraskap!

I mars kom en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som bekräftar att kommuner och landsting behöver jobba konkret med normer, bemötande, hälsa och jämställdhet i vårdkedjan kring födande och föräldraskap.

Rapporten beskriver strategier och exempel på hur mödra- och barnhälsovården kan främja ett jämställt föräldraskap genom att utmana traditionella normer för maskulinitet samt involvera och stärka män i deras roll som föräldrar. Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, konstaterar SKL.

Vi är stolta över att vårt verktyg En förälder blir till lyfts fram som ett lärande exempel. Barnhälsovården i Västra Götalandsregionen är föregångare i sitt arbete för jämställt föräldraskap! Just nu används En förälder blir till av landsting, regioner och länsstyrelser i Värmland, Norrbotten, Västerbotten, Örebro och Jönköping.

Du vet väl om att verktyget finns gratis på vår hemsida. på vår hemsida finns också en rykande färsk rapport som sammanfattar resultaten av fyra års utvecklingsarbete med En förälder blir till.


Hej Ingrid Osika Friberg på Jämställdhetsmyndigheten!

Hej Ingrid, forskare, hälsoekonom och utredare på Jämställdhetsmyndigheten!

Vad arbetar du med just nu på Jämställdhetsmyndigheten?

Jag arbetar med att ta fram ett förslag till ett fördjupat uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken och de jämställdhetspolitiska delmålen i Sverige. I nuläget sätter vi oss in i relevanta utredningar och forskningsstudier, insatser och resultat inom varje enskilt jämställdhetspolitiskt delområde. Vi ser över de indikatorer och index som finns, både i Sverige och internationellt och undersöker olika, redan befintliga, välfungerande uppföljningssystem. Men vår målsättning är större än så. Vi vill utarbeta ett uppföljningssystem som inte bara följer utvecklingen utan som i hög grad driver på utvecklingen mot jämställdhet. Jämställdhetsmyndigheten har verkligen fått en rivstart!

Ett av de jämställdhetspolitiska delmålen är Jämställd hälsa: att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. Hur kommer jämställdhetsmyndighetens arbete att se ut kring detta mål?

Jämställd hälsa, delmål 5, omfattar stora samhällssektorer och egentligen hela samhället. De områden som pekas ut är folkhälsa, hälso- och sjukvården, tandvården, sjukskrivningarna, arbetsrelaterad ohälsa och socialtjänsten. Inom socialtjänsten ska särskilt fokus riktas mot äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Det är också viktigt att komma ihåg att jämställdhetsmyndigheten arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att exempelvis det nya uppföljningssystemet behöver vara nedbrutet på en rad olika befolkningsgruppers situation och förutsättningar.

Vilken är hälso- och sjukvårdens roll för att bidra till en mer jämställd hälsa?

Hälso- och sjukvården behöver säkerställa att bemötande, behandling och resultat i vården är jämställda och jämlika och att vården når ut till befolkningen på ett jämställt och jämlikt sätt. Detta innebär flera saker. Några exempel är att den kliniska kunskap som vården utgår ifrån, bygger på forskning på både kvinnor och mäns kroppar och sjukdomar. Hälso- och sjukvården behöver också öka medarbetarnas kunskaper om hur omedvetna föreställningar om kön riskerar att leda till ett ojämställt bemötande och behandling. Jämställd hälsa innefattar även arbetsrelaterad ohälsa, och här har hälso- och sjukvården en stor och viktig uppgift. Arbetsvillkor inom vården behöver förbättras avsevärt för att behålla personal och undvika sjukskrivningar i denna stora kvinnodominerade sektor.

Vi på KJV säger stort tack Ingrid för en bra pratstund och önskar dig allt gott och stort lycka till på ditt nya jobb!

 


facebook

Kunskapscentrum för jämlik vård
Ansvarig utgivare: Lars Rex
Redaktör: Tina Andersson
www.vgregion.se/jamlikvard  e-post: kjv@vgregion.se


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.