Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 1-2018

 

  • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
  • NYHETER
  • RÄTTSFALL

Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. Det symposium som fortfarande går att anmäla sig till under våren finner du nedan. För mer information samt anmälan klicka på datumet. 

11-12 april i Göteborg


Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 


Nyheter

Ny publikation: Boverket ger förslag till klimatdeklaration av byggnader

Boverket har lämnat förslag på metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Förslaget är att regler införs med krav på klimatdeklaration av byggnader. Syftet med klimatdeklarationen är att i ett första steg öka medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan. Boverket föreslår att krav på klimatdeklarationen gäller vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag, och genomförs i etapper för olika byggnadstyper. Förslaget är att flerbostadshus och lokaler inledningsvis omfattas av krav på klimatdeklaration och för småhus är det rimligt att kraven kan börja gälla 2 år senare. 

Läs hela rapporten här


Ändring av kraven för certifiering av funktionskontrollanter OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader för att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Nu ändras reglerna för att göra tillämpningen mer enhetlig och för att säkra kraven på yrkeserfarenhet. De ändrade reglerna träder i kraft den 1 februari 2018.

Läs mer här


Genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande

Boverket har nu avslutat upphandlingen av ett informationscentrum för hållbart byggande.

Uppdraget har gått till Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

Informationscentrumet är i drift från den 1 januari 2018 och syftet är att främja energieffektiviserande renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer om kontaktpersonerna här


Se Boverkets webbseminarier i efterhand

Under 2017 sände Boverket sju webbseminarier. Klimatpåverkan och klimatanpassning i översiktsplanen, planera för friluftsliv i vardagen, byggfrågor som rör bygg- och tillsynsskedet, tidsbegränsade bygglov samt framgångsfaktorer för gestaltning och PBL.

Se dessa här


Kan man få reda på var det finns skyddsrum?

Skyddsrumskartan

Om du vill veta om en fastighet har ett skyddsrum kan du ta reda på det genom att klicka här.


Revidering av AB 04 och ABT 06

BKK:s styrelse fattade, efter genomförd förstudie, 2015 beslut om att inleda ett revideringsarbete avseende AB 04 och ABT 06. Efter beslutet fastställdes en projektplan, en kommunikationsplan och en styrgrupp tillsattes för revideringen. Bo Samuelsson anlitades som projektledare och Staffan Myrdal som juridisk sekreterare.

Revideringen finansieras med BKK:s egna medel, anslag från SBUF och Smart Built Environment.

Arbetsgruppen har behandlat befintliga kapitel i den ordning de återfinns i dagens avtal. Diskussioner har därvid förts om huruvida strukturen bör förändras och i så fall på vilket sätt. Genomgången har syftat till att på ett strukturerat sätt analysera svagheter och tillämpningsproblem med dagens bestämmelser. I samband med genomgången har olika förändringsförslag lyfts upp och diskuterats.

Arbetsgruppens diskussioner redovisas löpande av Staffan Myrdal vid BKK:s styrelsemöten. Hela styrelsen har då möjlighet att diskutera arbetets framdrift. Senaste nytt om vad som förevarit på BKK:s styrelsemöten redovisas nedan.

Senaste nytt från BKK:s styrelsemöten

Styrelsemöte 2018-01-23

Styrelsen diskuterade extern referenstagning och hur den ska gå till. Staffan Myrdal redovisade arbetsgruppens fortsatta arbete med utkastet till kapitlet som reglerar ändring av arbeten, tider och ersättningar. Styrelsen diskuterade olika aspekter på reglering av förändringar samt mängdreglerade arbeten.

Läs mer här


Rättsfall

Ändrad användning utan lov

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2072-17

Myndighetsnämnden förelade fastighetsägare att återställa vissa åtgärder på en ekonomibyggnad som enligt nämnden vidtagits i syfte att ändra byggnadens användning till fritidshus. Fastighetsägaren har överklagat beslutet och gjort gällande att byggnaden sedan lång tid tillbaka använts för fritidsändamål. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte finns tillräckligt stöd för att byggnaden även tidigare använts för fritidsändamål och att det därför krävts bygglov för den ändrade användningen. Det har därmed, med något undantag, funnits fog för att förelägga fastighetsägaren att återställa åtgärder som utförts på byggnaden och som möjliggjort dess användning som fritidshus.  

Läs mer här


Ej bygglov för telemast

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 2185-17

Bygglov för teletorn på mark som i en detaljplan från 2011 är utlagd som naturpark. MÖD har, främst med hänsyn till områdets uttalade värde som natur- och rekreationsområde, funnit att den sökta åtgärden inte kan godtas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

Läs mer här


Allemansrätt

Miljömål: M 1117-17

Fråga om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att byggnadens utformning och placering nära fastighetsgränsen har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området utanför gränsen och att denna påverkan inte kan ses som enbart marginell. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att tomtplatsen avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits. 

Läs mer här


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.