Göteborg den 19 februari 2018

Hej ##firstname##!

 

Bok om Smart Maintenance

 

Chalmers, representerade av docent Anders Skoogh, teknologie licentiat Jon Bokrantz och tekniklektor Torbjörn Ylipää, samt Sustainability Circle, representerad av Anders Källström, har fått i uppdrag av studentlitteratur att skriva en bok om Smart Maintenance. Ambitionen är att den skall vara klar till sommaren.

 

 

- Smart Maintenance utvecklas snabbt och det är inte alltid lätt att i en bok fånga något så dynamiskt, säger Anders Källström. Samtidigt blir en bok ett bra sätt, både för författarna och läsarna, att samla tankarna, fundera över var vi står och vart vi skall ta oss de kommande åren. 

Boken skrivs på svenska och kommer förutom Smart Maintenance att behandla digitaliseringen generellt och traditionellt underhåll.

 

- Smart Maintenance ställer krav på nya begrepp och att de definieras, säger Källström, så att både praktiker och forskare kan prata med varandra. En del av detta arbete är att fånga vilken relation begreppen har till varandra. Här har en institution som Chalmers legitimitet och därmed ett stort ansvar.

 

Tanken är att boken dessutom skall läggas till grund för utbildningar.

 


Smart Maintenance Management-forskning

 

”Att leda traditionellt underhåll handlar om att vara chef över en avgränsad verksamhet. Att leda Smart Maintenance handlar om att påverka en företeelse. Hur gör man det?”

 

Så uttryckte sig underhållschefen i ett av våra medlemsföretag för ett tag sedan. Och, hon är i gott sällskap. Digitaliseringen är en företeelse - inte en avdelning. Och, det gäller förstås även Smart Maintenance. De kunskaper om tekniken som Smart Maintenance genererar skall påverka - inte bara underhåll – utan också FoU, konstruktion, inköp, HR, produktion, etcetera. Dessutom skall denna påverkan nå utanför företaget, exempelvis till vissa leventörer. Hur påverkar man, även sådant som man inte är chef för?

 

Med syfte att förstå kraven på ett Smart Maintenance Management har Chalmers (docent Anders Skoogh och docent Cecilia Berlin) samt Sustainability Circle/Högskolan i Skövde (Anders Källström) påbörjat ett forskningsprojket.

Projektet baseras på intervjuer med ett vetenskapligt urval av 20 underhållschefer i stora industriföretag. De har ombetts att berätta om vad som är bra ledarskap inom underhåll och hur de tror att detta kommer att förändras framöver. 

Deras berättelser som varit mellan 30 och 60 minuter långa har spelats in. Inspelningarna skall nu ”transkriberas” det vill säga skrivas ut ordagrant på papper. Forskarna kommer därefter att leta efter signifikanta uttalanden och koda dessa. Uttalandena ligger därefter till grund för två produkter. 

 

Den första är en rapport till Sustainability Circles medlemmar. Den andra är en forskarrapport till den akademiska världen.

- Vi har valt att göra så eftersom näringslivet och akademin ser olika på kunskap. Sustainability Circles medlemmar vill ha något lättläst som de omedelbart kan använda. Akademin vill ha kunskaper som utvecklar vetenskapen och bidrar till teoriutvecklingen, säger Anders Källström.

 

Projektet skall, åtminstone när det gäller rapporten till Sustainability Circles medlemmar, vara klar till sommaren.

 

 - Samarbetet med Anders Skoogh och Cecilia Berlin är väldigt inspirerande. Jag hoppas att det arbete som vi gör nu kommer att inspirera till fördjupade studier, kanske utifrån andra metoder. Vi är bara i början på en lång resa, säger Anders Källström.

 


Volvos koncernchef..

Martin Lundstedt är inbjuden som hedersgäst och talare till Sustainability Circle Meeting den 8 maj. Missa inte att boka in dagen i kalender redan nu!   

 

Sustainability Circle Meeting 8 maj

 

8.00 - 10.30

Docent Anders Skoogh, Chalmers

Allt som kan digitaliseras skall digitaliseras. Så kan svensk industri klara konkurrensen från lågkostnadsländer. Vad händer på området just nu och vad kan vi förvänta oss av de kommande åren? En smart industri kräver ett Smart Maintenance. Målet är att steg för steg ta oss närmare en nollvision mot funktionella fel. Hur långt har vi kommit och hur kommer området att utvecklas de kommande åren?

  

11.00 - 12.00

Martin Eriksson & Lars Uddén, GKN Aerospace

Ofta är upcycling bättre än recykling. Men, finns det några konkreta exempel på att upcycling fungerar och är lönsamt? GKN Aerospace har arbetat med upcykling av automatiska svarvar och berättar här om sina erfarenheter.

 

12.00 - 13.30

Lunch

 

13.30 - 15.00

Håkan Nordquist, Volvo Powertrain 

Hälsa och säkerhet är högt prioriterat inom Volvo Powertrain som anordnade en bejublad workshop för vår arbetsgrupp Hälsa och säkerhet våren 2017. Här får fler en chans att ta del av Volvos erfarenheter.

 

 

15.30 - 16.30

Per Asplund, SCA & Björn Kempe, Valmet

Smart Maintenance  kommer allt oftare att ske i gränslandet mellan leverantör och brukare. SCA och Valmet arbetar med hur det kan gå till?  

 

16.30 - 16.45

Anders Källström, Sustianability Circle

Ordförandens utblick mot hösten.

  


Kalendarium 2018

Workshops/Nätverksaktiviteter

Smart Maintenance Technology

 • 24 april - Värd SSAB i Borlänge
 • 20 november - Värd IVL i Stockholm/Göteborg

 

Maintenance Excellence

(fd Nyttan Med Underhåll & Att Köpa Underhåll)

 • 14 mars - Värd Enerco och Sandvik i Hofors
 • 22 maj - Värd Sandvik i Sandviken
 • 14 november - Värd Pichano Holding i Gävle

 

Smart Maintenance Management

(fd Hälsa & Säkerhet)

 • (återkommer med datum) - Värd BillerudKorsnäs i Gävle
 • 6 december - Värd DynaMate AB i Södertälje 

 

Konferenser

På Sustainability Circle Meetings samlas vi kring konkreta case som visar hur långt Smart Maintenance kommit just nu. Konferensen är dessutom ett viktigt tillfälle för oss alla att nätverka med likasinnade.

Under 2018 har vi följande datum att se fram emot:

 • Sustainability Circle Meeting: 8 maj i Göteborg
 • Sustainability Circle Meeting: 10 oktober i Göteborg

Referensgruppsmöte

En gång i månaden kallar vi nätverket till ett refensgruppsmöte där vi diskuterar aktuella frågeställningar. Datum och teman för kommande möten är:

 • 16 mars: Relationen mellan säljare och brukare i underhåll
 • 13 april: Rekrytering och kompetensförsörjning inom Smart Maintenance
 • 18 maj: Behovet av utbildning

Medlemmar


linkedinfacebookyoutube