Nyhetsbrev med senaste nytt.
Vi rekommenderar att du läser det i webbläsaren! Se det i din webbläsare!

NYHETSBREV 2/2018

Välkommen till årets andra nyhetsbrev från Gård & Djurhälsan FÅR!


Se filmerna om Första Lammhjälpen

Gård & Djurhälsan har i ett projekt finansierat av Jordbruksverket tagit fram tre enkla filmer och även informationsmaterial under vinjetten ”Första lammhjälpen”.

Serien är uppdelad i tre delar; Risklamm, Sondmatning av lamm och Nedkylda lamm. Informationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på vår hemsida, You-Tube och på Gård & Djurhälsans Facebook-sida.

Klicka nedan för att se respektive film:

Lamningshjälp

Ibland behöver du ingripa vid lamningen, ofta beror det på att lammet ligger fel.

Kom ihåg att alltid tvätta och desinficera tackans blygd samt dina egna händer och armar innan du gör lägerättningar.

Ingrip om:

  • öppningsstadiet varar mer än 4-5 timmar
  • tackan har kraftiga krystvärkar och varken fosterblåsa eller fosterdelar blir synliga
  • fosterblåsan syns eller vattnet går, men inget mer händer på 30 minuter
  • fosterdelar syns, men fostret föds inte fram
  • det dröjer mer än 1 timme efter föregående lamm utan att ännu ett lamm eller efterbörd blir synlig
  • du ser på fosterdelarna att lammet inte kommer rätt.

Läs mer om lamning och lamningshjälp här!

Se vår lamningsfilm här!

Dags att värdera och fundera kring dina fårbeten

Nu går vi mot ljusare tider och det är hög tid att fundera kring foder och betesplaneringen.

Upplever du det utmanande att förutse betesproduktionen? Läs mer här om hur du kan klassificera dina betesmarker och bli medveten om produktionspotentialen.

Länsstyrelsen anordnar fårkurser i Mälar- Hjälmar regionen 2018–2019

Med dessa kurser vill vi stimulera till ökad kunskap hos fårägare och därmed främja god djurvälfärd hos en betydelsefull grupp av betesdjur. Ulrika König eller Theo den Braver från Gård & Djurhälsan medverkar på alla träffar utom bete där båda medverkar. Länsstyrelsen medverkar på vissa träffar.

Mer information, kursdatum och hur du anmäler dig finns att läsa här!

Se filmen om kurserna här!

Uppdaterad information om fårpengen 2018

Ersättning för extra djuromsorg för får, den så kallade fårpengen, är ett jordbrukarstöd som du kan söka hos Jordbruksverket.

Läs mer här om vad som gäller och vad som krävs för att du ska uppfylla villkoren för ersättningen.

Hushållningssällskapet har tagit fram en pärm som innehåller underlag och hjälp till den dokumentation som krävs för "Ersättning för extra djuromsorg för får". Köpte du pärmen 2016-2017 kan du köpa en uppdatering.

Pärmen för 2018 kostar 525 kr. Uppdatering 400 kr inkl. moms och frakt.

Maila din beställning till Ann-Christin Karlsson eller ring 036-39 88 70

Aktinos hos får

”Mitt får har bölder runt munnen, vad kan det vara?”

Detta är inte en helt ovanlig frågeställning till oss fårveterinärer under G&Ds dagliga telefonrådgivning.

Frågan kan naturligtvis inte få ett definitivt svar utan närmare undersökning och provtagning, men det finns möjliga diagnoser vi överväger utifrån djurägarens beskrivning. Ett av dessa alternativ är aktinos.

Läs mer här!

Frankrikeresan

Vad gör den franske Lammproducenten?

Läs Theo den Bravers reseberättelse från Frankrike. Resan anordnades i höstas av Fåravelsförbundet.

Läs mer här! Se fler bilder i bildspelet!

Friska gutelamm otjänligförklaras och kasseras vid slakt

Flera gutefårsägare har drabbats av slakterier som kasserar deras lamm på grund av gult fett.

De senaste åren har Föreningen Gutefåret märkt av att det skett en ökning av antal fårägare som råkat ut för att helt friska lamm som skickats till slakt har kasserats.

Läs mer här!

Lägesrapporteringen för Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm

Handlingsplanerna för Gris, Nöt och Lamm har som övergripande målsättning att öka produktionen av svenskt gris-, nöt- och lammkött.

I den lägesrapportering av Handlingsplanerna som genomfördes den 30 januari kunde man konstatera att trenden har vänt inom svensk köttproduktion och att konsumtionen och produktionen av svenskt kött har ökat.

Under dagen rapporterades hur långt arbetet med Handlingsplanerna kommit och hur arbetet fortlöper med den Nationella Livsmedelsstrategin. Hela dagen filmades och du hittar filmerna och mer information på Svenska Köttföretagens hemsida.

Läs mer här!

Se filmen här!

Nominera kandidater till Årets rådgivarinsats 2018!

Nu öppnar möjligheten för att nominera kandidater till Årets rådgivarinsats 2018.

Tävlingen arrangeras av Branschrådet för Lantbrukets rådgivningsföretag i samarbete med ATL.

Har du en rådgivare som gjort det där lilla extra för dig, som genuint bryr sig och har bidragit till att företaget kan drivas på bästa sätt? Då kan det vara läge att nominera din rådgivare i år. Mejla till fanny.althen@lrfkonsult.se och berätta kortfattat varför just din rådgivare är värd priset.

Inspireras av framtidens smartaste stall!

Nu har Jordbruksverkets tävling ”Framtidens smartaste stall” avgjorts.

Syftet med tävlingen var att hjälpa svenska jordbruksföretag att möta framtiden med goda förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet.  Med tävlingen ville man inspirera till smarta lösningar kring material, konstruktion, byggprocess, smittskydd, djurvälfärd, miljö och drift.

I tävlingen fanns bidrag från följande produktionsgrenar: smågrisar, slaktgrisar, dikor, mjölkkor, slaktungnöt och lamm. Samtliga bidrag finns redovisade på Jordbruksverkets hemsida och är fria att använda för den som önskar.

Bild på scanning

Snart är det vår – snart dags för träckprov!

Fårhälsoveterinär Katarina Gustafsson

     

Fortfarannde mycket vinter på ovanligt många håll i vårt avlånga land. Ändå är det bara en månad kvar tills det är dags att ta på nytt ta träckprov från tackorna.

Det gör vi för att kolla om det behövs någon särskild åtgärd, avmaskning, innan de går ut och börjar smitta ner betet. Allt för att undvika att lammen utsätts för ett alltför högt parasittryck, med sämre tillväxt och ibland sjukdom som resultat. Det är ju de djur som är ute sin första säsong som är känsligast. I vissa fall, framför allt om stora magmasken (Haemonchus) påvisas, även för att skydda tackorna från ohälsa.

Om du avmaskat vid installning eller annan tidpunkt under stallsäsongen bör du ändå ta ett prov på våren, som koll att avmaskningen fungerat som det var tänkt. Har tackorna för mycket äggutskiljning kvar, så får du möjlighet att avmaska ytterligare en gång innan de går ut.

Haemonchus
Bild 1. Stora magmasken, Haemonchus, i löpmagen. Foto: Vidilab

Skicka alltså in träckprover, helst några veckor före planerat betessläpp och helst inte tidigare än mitten av april. En ekvation som många gånger inte går ihop i södra delarna, men då får man kompromissa. Vi vill helst inte ta proven tidigare eftersom vi då riskerar att få ett falskt lågt värde på grund av att en del maskar ännu kan ligga i vinterdvala utan att producera några ägg.
För rekommenderat antal prov etc se tabell. Ring oss när du fått svar, så att vi kan få en samlad bild av situationen i besättningen och diskutera fram en god strategi för parasitbekämpning.

 

Kontroll av resistens hos parasiter – Svarmpar
Parasiter, och då framför allt mag- och tarmmaskar som smittar fåren när de äter gräs under betesperioden, utgör ett stort problem för fårnäringen runt om i världen. Parasitangrepp nämns ofta som den största och viktigaste hälsostörningen i fårbesättningarna.

Olika betesstrategier används, men effektiva avmaskningsmedel är ändå en förutsättning för framgångsrik parasitbekämpning. Det gäller såväl små som stora, och såväl ekologiska som konventionella besättningar, och i synnerhet på gårdar där den stora magmasken, Haemonchus, påvisas, eftersom den lätt orsakar sjukdom hos fåren (bild 1). Hotet vad gäller parasitangrepp ökar påtagligt när maskarna utvecklar motståndskraft (resistens) mot läkemedlen, vilket redan medfört stora problem i andra länder med en mer omfattande fårnäring än i Sverige. Storbritannien har exempelvis rapporterat att över 40 % av fårbesättningarna där har parasiter som är resistenta mot minst tre grupper av avmaskningsmedel.

Bild 2 och 3. Träckprov tas för kontroll av parasitläget och minst sex individprover bör tas vid varje undersökningstillfälle.

Som ett första steg för att fånga upp eventuell resistens kan man göra en så kallad behandlingskontroll. Det innebär att man tar ett uppföljande träckprov sju till tio dagar efter avmaskning, för att få en bild av hur bra behandlingen fungerat.

Att konstatera resistens mot avmaskningsmedel är svårare. Det finns ingen test som är ”svart eller vit”. Genom att göra en FECRT (feacal egg count reduction test), där träckprov tas på ca tio individer före avmaskning och samma individer testas sju till tio dagar efter avmaskning, kan man räkna på avmaskningseffekten. Enligt metoden finns resistens när mer än fem % av äggutskiljningen kvarstår efter behandling. FECRT-testen är bra men relativt trubbig och kostsam. Det finns ett stort behov av att hitta kostnadseffektiva, säkra tester som kan användas även på enskilda djur, till exempel vid koll av en inköpt bagge i isolering/karantän.

I Sverige bildades under 2014 en samverkansgrupp för effektiv kontroll av betesburna parasitinfektioner hos får och nötkreatur i Sverige, Sampar. Där ingår experter från Gård & Djurhälsan, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt och från och med 2017 även Växa Sverige med olika parasitproblem. Vi arbetar mycket för att bidra till att motverka uppkomst och spridning av resistens mot avmaskningsmedel. Det ses som en styrka att vi i Sampar kan diskutera problem, utbyta erfarenheter och utarbeta gemensamma nationella råd.

Aktiviteter och resultat under 2017
Det görs fler och fler kontroller efter avmaskning i svenska fårbesättningar. Under 2017 skickades drygt 400 provomgångar in som benämndes som ”behandlingskontroller” av djurägarna. Detta kan jämföras med cirka 250 under 2016 och endast 45 året dessförinnan.

Bild 4. Tackan avmaskas efter att hon vägts.

Tyvärr utförs många av dem på felaktigt sätt och därför har information om lämpliga strategier spridits via många olika kanaler så som artiklar, mejl, kurser/träffar, Facebook, Youtube och olika hemsidor. Lämpliga sätt att ta träckprov på (se tabellen samt bild 2 och 3) samt när och hur man på bästa sätt avmaskar djuren (bild 4) har betonats.

Kom ihåg!

Meddela oss om du byter mailadress, så att du får nyhetsbrev, inbjudan till kurser med mera! Meddela den nya mailadressen, namn och SE-nr till ingrid.eriksson@gardochdjurhalsan.se

Lycka till med lamningssäsongen!

önskar vi på Gård & Djurhälsan

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.