Söndag 11 mars 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoVi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden 

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


Välkommen till årsmötet!

Onsdagen den 4 april kl 19 är du välkommen till årsmöte
i Strandbadens Byaförening. Mötet hålls i kapellet på Örestrand.


Torbjörn Gerward berättar
om det gamla Strandbaden

Direkt efter årsmötesförhandlingarna den 4 april berättar lokalhistorikern Torbjörn Gerward (bilden) om ”Historier och händelser i Strandbaden”. Han visar bilder från förr och nu, och berättar vad som har hänt på platsen.
– Jag kommer att visa bilder från Strandbadsskogen, samhället, området öster om stationen och Smergelområdet, berättar Torbjörn.


Bilder efterlyses

Torbjörn Gerward efterlyser gamla foton från Strandbaden som han kan visa. Låna gärna ut dina bilder till Ragnar Falck (Kullagatan 188, ragnar.falck@falcks.eu, 070-524 80 54) senast 23 mars så kan bilderna skannas och visas 4 april.

Till årsmötet har byaföreningen tagit fram en folder med bilder från det gamla Strandbaden. Den delas ut gratis på mötet.


Örestrand

Dags för strandstädning

Lördagen den 7 april kl 10-12 är det dags för strandstädning. Samling vid Örestrand.

Därefter korvgrillning!

Kontakt: Calle Hellberg, 070-654 40 01.

Tack kommunen!

Byaföreningen riktar ett stort tack till ansvarig på Höganäs kommun som lät sätta upp denna – enligt Trafikverket  regelvidriga – fartdisplay.

Gör om det snart!


IBC Elinstallation

Hotell Strandbaden återuppstår

Örestrand, som återtar namnet Hotell Strandbaden, har flera nyheter på gång, som förhoppningsvis passar både oss strandbadsbor och hotellgästerna, berättar Ursula Eldh på Hotell Strandbaden.

Receptionen genomgår en ansiktslyftning och det blir säsongspremiär i restaurangen för lördags-brunch med våfflor lördag 24 mars.

Under påskdagarna planeras konstutställning och vårbuffé dukas fram kl 12-17. Den fikasugne kan grädda sin egen våffla och avnjuta den i den nya salongen Anno 1910.

Det blir även rundvisning i hotellet och det nyligen iordningställda vandrarhemmet Botellet dagligen kl 11, 12, 13 och 14.

Stene Boldt och medarbetare hälsar oss välkomna att hälsa på och önskar Glad Påsk.


Löhr Montage AB

Våren på gång!

Inga tomater

Kullatomater ABs förhandsansökan om bygglov för tomatodling öster om Dannevangsområdet skulle behandlats av Byggnadsnämnden 24 augusti, men ansökan drogs då tillfälligt tillbaka. Det mesta talar för att man inte gör något nytt försök.

Låt oss verkligen hoppas att detta är avslutat. Processen har inte varit smärtfri. Många berörda har blivit utsatta och oroade på ett olustigt sätt. Felaktiga uppgifter har spridits och informationen har varit bristfällig.

Busshållplatser

Det finns fem busshållplatser i Strandbaden, men det är bara tre som benämns riktigt, d v s "Strandbaden".

I busstidtabeller och på busskuren vid Margreteberg anges ”Höganäs – Margreteberg” och vid den i höjd med Stora Skärsvägen anges ”Nyhamnsläge – St. Skärsvägen”.

Byaföreningen har tidigare påpekat fel i kommunens kartor vad gäller Strandbaden. Nu gör vi en ny insats.

Trafikverket

I avvaktan på en ny väg 111 har byaföreningen framfört många synpunkter och förslag till Trafikverket.

Vi har svårt att få till en bra dialog, men en del har efterhand blivit bättre. Nu har vi lyft fram två angelägna och inte så kostsamma förslag.

Det första gäller busshållplatsen Höganäs – Margreteberg norrgående, dvs på vägens östra sida. Den är i bedrövligt skick. Det är inte rimligt att man ska behöva gå av och på i en vattensamling eller en grop. Busshållplatsen bör omgående rustas upp till en anständig nivå.

Det andra gäller avsaknaden av en trafikdelarskylt (påbjuden körbana) mellan Särö­gatan och Marstrandsgatan. Den skylten har saknats i några år. Nu utgör raksträckan en möjlig men farlig omkörningssträcka. Här sker dagligen och ofta farliga omkörningar i hög fart. Med hög fart menas då att man ligger klart över gällande hastighetsregler. Trafikdelarmärket bör omgående återställas samt att vägen förses med en gångpassage med refuger.

Ny väg 111

Självklart fortsätter byaföreningen att driva frågorna om en ny väg 111 utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge, en cykelväg från Dannevangsområdet till skolor m m i Nyhamnsläge utan att 

passera väg 111 samt regler och skyltning utmed Kullaleden och kuststräckan.

Årsmöte

Onsdagen den 4 april är det årsmöte. Direkt efter själva årsmötet blir det ”Historier och händelser i Strandbaden” med Torbjörn Gerward. Det ska bli spännande. Mycket bra om gamla strandbadenbor vill vara med och komplettera Torbjörns berättelser. Även trevligt om ni som nu bor i de hus som tidigare varit affär, café, pensionat, station, m m vill vara med på denna återblick. Hoppas att vi ses på årsmötet!

Strandstädning

Lördagen den 7 april är det dags för strandstädning. Vi som brukar vara med tycker att det är trevligt – dessutom mycket nyttigt. Den avslutande korvgrillningen brukar uppskattas. Hoppas att vi ses även vid strandstädningen!

Midsommar och sommarträff

Midsommarafton blir det sedvanligt firande på Lärkan.

Onsdagen den 12 juli kl 17-19 är det sommarträff. Då ska vi diskutera viktiga framtidsfrågor. Boka tiden nu!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Busshållplatsen Stora Skärsvägen ligger i Strandbaden – inte i Nyhamnsläge.
Här sätter man skorna när man stiger av bussen vid Margreteberg.
Den sedan länge saknade trafikdelarskylten vid Marstrandsgatan-Särögatan bör omedelbart återställas och förses med en gångpassage.

Glasmästar'n i Höganäs

Dagordning vid årsmötet 4 april

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Upprättande av förteckning över de närvarande medlemmarna
4. Val av två justerare som jämte mötets ordförande justerar mötets protokoll, inkl rösträkning
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse:

Jämna år väljs:
– ordförande på ett år
– sekreterare på två år
– en till tre ledamöter på ett år

Udda år väljs:
– ordförande på ett år
– vice ordförande på två år
– kassör på två år
– en till tre ledamöter på ett år


11. Val av två revisorer
12. Val av valberedning som skall bestå av minst två medlemmar varav en skall vara sammankallande
13. Fastställande av medlemsavgifter för 2019. Medlemsavgift för innevarande år (2018) är 100 kr/hushåll.
14. Motioner och övriga medlemsförslag lämnas skriftligen till någon i styrelsen senast två veckor före mötet.
15. Övriga ärenden
16. Mötet avslutas

Välkomna onsdag 4 april kl 19 till kapellet på Örestrand.Figaros bröllop spelas på Helsingborgs stadsteater 24 mars-5 maj 2018.

Rabatt på Helsingborgs stadsteater

Byaföreningens teaterombud Lisbeth Löfgren hälsar:

Välkomna att boka biljetter via mig till Helsingborgs stadsteaters föreställningar, till mycket förmånliga priser!

I mejlet anger du vilken föreställning, dag, antal platser samt önskemål om var i salongen du vill sitta.

Priserna är:
Storan 140 kr – ord pris 220 kr
Lillan 120 kr – ord pris 200 kr

Jag återkopplar via mejl till er så att ni får de uppgifter ni behöver för att hämta biljetterna i teaterkassan.

Hopp om en trevlig teater!
Lisbeth Löfgren
2lilovi@gmail.com

Till Helsingborgs stadsteater >>

 Verksamhetsberättelse 2017

2017 hade Strandbadens Byaförening 337 betalande medlemmar. Därtill kommer två hedersmedlemmar. Så många medlemmar har föreningen aldrig tidigare haft. 2016 var antalet medlemmar 316. Det är inte av ekonomiska skäl som det är angeläget med medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med kommunen, myndigheter och organisationer.

Från styrelsen har Bitt Larsson under sommaren gjort en medlemsvärvning med besök hos ett stort antal icke-medlemmar i Strandbaden. Från kommunen erhåller byaföreningen två gånger om året en förteckning över nyinflyttade. Detta ger möjlighet att hälsa nyinflyttade välkomna och underlättar medlemsvärvningen

Årsmöte 2016

Årsmöte hölls den 5 april på Örestrand för verksamhetsåret 2016. Mötet var välbesökt och 47 av föreningens medlemshushåll var representerade.

Direkt efter årsmötet lämnades information om framtiden för Magreteberg och Örestrand. VD Magnus Franzén berättade att avtalet med kommunen om HVB-hemmet löper ut i augusti och att detta inte kommer att förlängas. Planerna för Örestrand är att man ska fortsätta att utveckla verksamheten med restaurang, hotell, camping, förskola, m m.

Kommunalrådet Ulf Molin berättade att avtalet mellan Margreteberg och Migrationsverket löpt ut och att detta inte kommer att förlängas. Magreteberg har köpts av Höganäs kommun och kommer att användas för tillfälligt boende. Detta var vid tidpunkten för årsmötet inte formellt klart.

Strandstädning

Strandstädning skedde den 8 april av duktiga strandbadenbor. Efter väl genomförd städning avslutades det hela med en trevlig samvaro vid korvgrillningen.

Midsommarfirande

Midsommarfirande skedde traditionsenligt på Lärkängen den 23 juni. Många var med på det lyckade arrangemanget med sång, dans och lekar under ledning av Stina Blad, Eva Almér, Jerry Melliander och Svenn Floer.

Sommarmöte

Sommarmöte hölls på Örestrand den 12 juli med ett femtiotal strandbadenbor med god blandning av fritids- och åretruntboende. Höganäs kommuns ekolog Richard Åkesson berättade om växter och djur på stranden och heden. Efter ett föredrag och mingel med lite mat och dricka, tog Richard Åkesson med ett trettiotal av besökarna på en informativ vandring längs stranden.

Strandbadens Skördefest

Skördefesten som var planerad till den 10 september blev inställd. Alltför få utställare hade visat intresse, delvis på grund av att andra likartade evenemang tillkommmit i bygden.

Strandbadens Julmarknad

Julmarknaden i kapellet i Örestrand genomfördes söndagen den 26 november med ca 25 utställare, ett lotteri till stöd för Barncancerfonden och en snäll tomte. Eva Almér ökade julstämningen genom julsånger. Marknaden var lyckad och välbesökt. Det kom ca 400 personer, men alla var ju inte där samtidigt. Elisabeth Rosenqvist, Monica Berg och Bitt Larsson ansvarade för årets julmarknad.

Byaråd

Den 6 april hölls byaråd med kommunens byaföreningar samt politiker och tjänstemän från kommunen. Representanterna från Strandbaden – Elisabeth Rosenqvist, Carl Hellberg och Bitt Larsson – förde fram synpunkter och ställde frågor om underhåll av nuvarande väg 111, nya cykelvägar, planer om ny väg 111, processen med ny översiktsplan, hundrastgårdar och lösa hundar samt regler och skyltning utmed Kullaleden.

Ny väg 111

Byaföreningen har länge verkat för en ny väg 111 öster om Strandbaden. Vårt förslag är att låta den nya vägen gå utom såväl Strandbaden som Nyhamnsläge. Vi vill inte ha en barriär mellan Strandbaden och skolor, fritidshem, idrottsplats, m m i Nyhamnsläge. Beslut om en ny översiktsplan ”ÖP2030” är framskjutet tills efter valet i september 2018 och benämns nu ”ÖP2035”.

Vi har haft samtal med kommunledningen om en ny väg 111. En del av dessa har skett i samverkan med Nyhamns Byförening.

Som en del i arbetet med en ny översiktsplan inbjöds kommunens invånare i juni att komma med förslag. Synpunkter skulle lämnas på en dialogkarta på kommunens hemsida. I en digital Strand-Bulletinen uppmanade vi om medverkan. Glädjande att de boende i Strandbaden tillhörde de mest flitiga i kommunen. Flertalet av dessa synpunkter avsåg behovet av ny väg 111 och det bristande underhållet av nuvarande väg.

Nuvarande väg 111

Byaföreningen har lämnat en skrivelse till Trafikverket om förbättringar av nuvarande väg 111. Skrivelsen innefattar ett omfattande åtgärdsprogram med fler övergångsställen, bättre busshållplatser, fartbegränsningar, omkörningsförbud, m m. En del förbättringar har skett och Strandbaden står på kölista för att få av trafikverket uppsatta hastighetsdisplayer. Byaföreningen kommer att fortsätta att agera i frågan.

Regler och skyltning utmed kusten

Byaföreningen har lämnat en skrivelse till Länsstyrelsens naturvårdsenhet och Höganäs kommun. Denna gäller regler och skyltning utmed kuststräckan i Strandbaden. Det är nödvändigt med en enhetlighet och tydlighet i regler och skyltning om cykling, hundar, eldning, camping, ridning, m m. Cykling är tillåten på Böljegatan. I övrigt borde den vara förbjuden utmed Kullaledens sträckning. Förbud mot lösa hundar borde gälla hela kuststräckan. På Ören borde gälla beträdnadsförbud under häckningsperioden. Länsstyrelsens naturvårdsenhet satte i slutet av oktober igång en process där alla föreskrifter, skötselplaner och bevarandeplaner ska ses över med sikte på bl a en ökad enhetlighet.

Tomatodling öster om Dannevang

I september 2016 kom de första signalerna om planer på en gigantisk tomatodling öster om Dannevangsområdet. Byaföreningen arbetade inledningsvis för att få information och sprida information om Kullatomater ABs planer samt verkade för att få till stånd ett öppett informationsmöte där även företrädare från kommunen var med. Ett informationsmöte hölls 11 maj. 

Motståndet från de boende i Dannevangs-området och Strandbaden i övrigt är kompakt. Byaföreningen har lämnat yttrande till Bygglovsavdelningen. Yttrandet avslutas med att Kullatomater AB omgående bör uppmanas att söka efter annan placering. Före­tagets förhandsansökan om bygglov skulle ha behandlats 24 augusti, men ansökan drogs tillbaka av företaget. Troligen ville man bl a komplettera ansökan med en lösning på energifrågan, för att därefter återkomma till Byggnadsnämnden. Under hösten 2017 hände inget nytt i frågan.

Stationstorget

Höganäs kommun har i budgeten för 2018 avsatt en miljon kronor för upprustning av Stationstorget. Under hösten har Janne Jurkiewicz och Ragnar Falck medverkat i planeringsarbetet. I Strand-Bulletinen har byaföreningen frågat om dels intresset av att vara med i planeringsarbetet, dels idéer om hur platsen kan se ut och hur den ska användas. En plan beräknas vara klar i april 2018.

Hundrastgård

Via Strand-Bulletinen har byaföreningen frågat de boende i Strandbaden om intresset av att det anläggs en hundrastgård på ängen i Dannevangsområdet. Den frågan visade minst sagt ett ljumt intresse med tre för och två emot. Den frågan drivs därför inte vidare.

Monica Berg har i samråd med en del hundägare gett förslag till kommunen om uppsättning av fler hundbajstunnor och om att alla tunnor ska utrustas med hundbajspåsar.

Strand-Bulletinen

Strand-Bulletinen har i den tryckta versionen kommit ut fyra gånger under året. Den har delats ut till alla brevlådor i Strandbaden. Strand-Bulletinen har därutöver skickats ut ett tiotal gånger i en digital version till ett par hundra adresser, med aktualiteter och påminnelser.

Föreningen har en fungerande hemsida 
www.strandbaden.info där Strand-Bulletinen och annan information om aktiviteter och händelser i Strandbaden läggs ut.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har för året varit 100 kr. Föreningens ekonomi är stabil. Den största kostnadsposten är tryckning av Strand-Bulletinen, som i stort sett täcks av annonsintäkter. Den näst största kostnadsposten avser utgifter i samband med de arrangemang föreningen genomför. Övriga kostnader avser webbhotell, domäner, program, försäkring och andra administrativa kostnader.

Styrelsen

Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året. Det fortlöpande arbetet har i styrelsen skett bland annat över e-post. 

Styrelsen har under 2017 bestått av Carl Hellberg (ordförande), Jan Jurkiewicz, (vice ordförande), Monica Berg (kassör), Bitt Larsson (sekreterare), Elisabeth Rosenqvist (ledamot), Bengt Arvidsson (ledamot), Thomas Hillmeus (ledamot) och Ragnar Falck (adjungerad).

Viktiga resurspersoner utanför styrelsen har varit Ragnar Falck (Strand-Bulletinen och hemsidan), Stina Blad, Eva Almér, Jerry Melliander och Svenn Floer (midsommar­firande), Pernilla Myrefelt (Grannar mot brott) samt Lisbeth Löfgren (teaterombud). Därtill kommer föreningens revisorer Bo Hallberg och Ann-Sofie Löhr samt val­beredningen med Elisabeth Rosenqvist (sammankallande), Tomas André och Eva Almér.

Midsommar på Lärkan.
Sommarmöte på Örestrand.
Eva Almér höjde julstämningen på Strandbadens Julmarknad.

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.