Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Foto: Fredrik Farhadian

Styrelse och personal på Skånes hembygdsförbund önskar er en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Kansliet har julstängt från den 22 december t.o.m. den 7 januari 2018

Nyhetsbrev nr. 6 - december 2017

Dags att summera året som gått!

I början av december fick alla medlemsföreningar en enkät om statistik för 2017. Statistiken ger en mycket viktig samlad bild av den ideella tid och det engagemang som läggs ner i hembygdsarbetet samt hur många besökare som möter rörelsen varje år. I årets enkät efterfrågas särskilt statistik på de aktiviteter för och med barn och unga som man haft under året. Siffrorna kan sedan t.ex. användas i samtal med bidragsgivare. Nytt för i år är att Sveriges Hembygdsförbund skickar ut enkäten, och även sammanställer. Detta innebär att det inte kommer någon förfrågan om statistik från Skånes hembygdsförbund. Den 20 januari är sista datum för att besvara enkäten. Om ni har några frågor om statistiken eller enkäten, kontakta Sveriges Hembygdsförbund på info@hembygdsforbundet.se eller läs mer på hemsidan.

Skånes hembygdsförbund har skickat ut en förfrågan om antalet medlemmar i föreningarna vid årsskiftet 2017/2018. Uppgifterna ligger sedan till grund för medlemsavgiften, varför det är viktigt att vi har rätt antal medlemmar registrerade på varje förening. Senast den 31 januari 2018 behöver vi era svar. Kontakta Gunnel Pernryd om ni har några frågor angående medlemsantalet, gunnel.pernryd@skaneshembygdsforbund.se.


Skånes hembygdsförbunds ordförande har ordet

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) har fått en ny ordförande efter Birger Svanström, som avgick efter närmare 10 år. Hennes namn är Maria Norrfalk och hon är hedersdoktor inom skoglig vetenskap. Hon har ett förflutet som landshövding i Dalarna, generaldirektör för Skogsstyrelsen, och generaldirektör för SIDA, vilka är några av hennes meriter i ett mycket imponerande CV. Maria har skånska rötter i Hässleholm. Maria Norrfalk har varit ordförande i Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och därmed fått inblick i hur hembygdsrörelsen fungerar. I Dalarna var man för övrigt mycket nöjda med hennes ledarskap.

Maria Norrfalk. Foto: Olov Norin

Jag har haft nöjet att träffa Maria som ledamot i SHF: s styrelse och arbetat med henne som ordförande för SHF under mer än ett halvt år; hon är en mycket skicklig styrelseledare och har gett styrelsen en ökad betydelse. Maria Norrfalk är alltid mycket påläst och man känner ett stort förtroende för hennes bedömningar. Med andra ord ser jag med tillförsikt fram mot de kommande åren med Maria Norrfalk vid rodret som ledare för svensk hembygdsrörelse.

/Sven Jensén, ordförande i Skånes hembygdsförbund och ledamot i Sveriges Hembygdsförbund


Hembygdsrörelsen mitt i byn!

2018 fyller Skånes hembygdsförbund 90 år och det vill vi fira! I samband med årsstämman den 5 maj 2018 inbjuds medlemsföreningarna att visa och berätta om den egna föreningens aktiviteter. Platsen är Torget i Broby och värdförening är Göinge hembygdsförening som firar 100 år. Här skapar vi tillsammans ett myllrande mingeltorg som är öppet för allmänheten kl 10-13. Där vill vi visa allt det roliga, intressanta, inspirerande och samhällsviktiga som hembygdsrörelsen erbjuder. Visa föremål, hantverk, bjud på smakprov, låt besökarna känna, prova, smaka, lukta och lyssna. Bjud på det bästa!

Tillsammans visar vi upp allt roligt, inspirerande och spännande som finns i hembygdsrörelsen! Foto:Pia Sander

På Torget blir det också Speakers’ corner, aktiviteter för barn och jubileumstårta. Är ni intresserade av att medverka? Kontakta Olavi Olson, olavi.olson@gmail.com eller tel. 0704 – 30 88 14.


Valberedningens ordförande har ordet

Hej!

Vid Skånes hembygdsförbunds stämma den 5 maj 2018 ska en ny valberedning väljas. Mandatperioden för samtliga nuvarande ledamöter går ut. Mandatperioden är två år.

Stadgarna föreskriver att ”För beredande av val väljer förbundsstämman en valberedning bestående av, förutom sammankallande ordförande, fem ordinarie ledamöter, med geografisk spridning så att hela Skåne blir representerat, samt två suppleanter. Ordföranden har utslagsröst.”

Vi föreslår att stämman väljer halva antalet (ordförande, två ordinarie och en suppleant) på två år och halva (tre ordinarie och en suppleant) på ett år, så att vi kommer i fas och i fortsättningen inte väljer hela valberedningen vid samma tillfälle.

Samtliga föreningar bereds härmed tillfälle att nominera ledamöter till valberedningen.

De nuvarande ledamöterna är:

Ordförande

Ingegerd Christiansson, OK Origo i Össjö

Ordinarie ledamöter

Monica Nilsson, Gärds härads hembygdsförening

Bo Larsson, Föreningen Övraby mölla

Bengt-Åke Andersson, Hammarlunda mölleförening

Camilla Kristensson, Gärdslövs byalag

Mi Olofsson, Staffanstorps hembygdsförening

Johan Rietz, Rönnebergs härads hembygdsförening

Suppleant

Ingrid Bergquist, Frosta härads hembygdsförening

För Skånes hembygdsförbunds valberedning

/Ingegerd Christiansson, Ordförande. ingegerd.christiansson@gmail.com


Vårt artikelregister utökas...

…tack vare Åsa Andersson, som har arbetsprövning på Skånes hembygdsförbund mellan november 2017 och maj 2018. Åsa har en bakgrund inom museivärlden och är förutom inbiten släktforskare även utbildad arkeolog. Hon arbetar nu med att gå igenom förbundets omfattande topografiska bibliotek, där böcker från medlemsföreningarna finns samlade, och för in information om artiklarna i ett register. Kanske finns det redan ett artikelregister i er förening? Eller har ni frågor om vårt artikelregister? Kontakta i så fall gärna Åsa, asa.andersson@skaneshembygdsforbund.se

Foto: Maria Casagrande

Marknadsför era aktiviteter kostnadsfritt i Naturguidebroschyren!

Länsstyrelsen Skåne sammanställer arrangemang och aktiviteter i naturen i en gemensam, tryckt katalog som delas ut till bibliotek, naturum m.fl. Katalogen täcker perioden 1 april – 31 oktober 2018. Föreningar, organisationer, kommuner och företag är välkomna att komma in med programpunkter och det kostar inget att medverka. Senast den 18 februari 2018 behöver Länsstyrelsen ha underlaget och hela programblad kan skickas in. Missa inte detta tillfälle att nå ut i hela Skåne med era aktiviteter! För mer information, kontakta Carina Zätterström, carina.zatterstrom@lansstyrelsen.se eller tel. 010 - 224 17 06.

Flera utmaningar kring kontanthantering och digitala betaltjänster

I början av december presenterade länsstyrelserna årets rapport om betaltjänster för regeringen. Kontantanvändningen fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänstlösningar. I Skåne stänger alltfler bankkontor ned och ännu är inte hela länet täckt av snabbt bredband som är en förutsättning för digitala betaltjänster.

Människors möjlighet att betala, ta betalt och att sätta in dagskassor har tidigare förknippats som ett tillgänglighetsproblem i glest befolkade områden men förekommer nu även i vissa tätorter. T.ex. har föreningar, även de som är belägna i större tätorter, svårt att hitta kostnadseffektiva lösningar för att sätta in sina dagskassor. Men det finns lösningar på problemet. I det regionala projektet Ta betalt! som genomfördes 2016 i samverkan mellan Skånes hembygdsförbund, Hela Sverige ska leva Skåne, Swedbank, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne togs de första stegen till betaltjänstutbildningar runt om i länet. Swedbank och Sparbanken Skåne m.fl. erbjuder utbildningar och alltfler föreningar utvecklar digitala lösningar som gynnar verksamheten.

Lanthandeln på Ausås museum. Foto: Sara Williamsson

Det är en övervägande positiv utveckling men det finns de som vill fortsätta att använda kontanter och det finns ännu områden där bredbandsutbyggnaden inte kommit igång. Den rapport som länsstyrelsen gav till regeringen lyfter fram att arbetet även fortsättningsvis bör riktas mot att möjliggöra för dem som vill använda kontanter, såväl som att öka den digitala delaktigheten. Läs hela rapporten Länsstyrelsen Dalarnas hemsida. Har ni frågor om hur Länsstyrelsen Skåne arbetar med frågan kontakta Catharina Hellström Engström, processledare för grundläggande betaltjänster i Skåne, catharina.hellstrom.engstrom@lansstyrelsen.se

Föreningar kan nu få en Extratjänst via Arbetsförmedlingen

Sedan sommaren 2017 kan även ideella föreningar få en s.k. Extratjänst via Arbetsförmedlingen. Den kan vara på heltid eller deltid, vara tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning och är en riktig anställning hos föreningen. Extratjänsterna är riktade till de som står långt från arbetsmarknaden, dvs. de som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar eller de som är nyanlända med en etableringsplan. Från arbetsförmedlingen utgår en ersättning och ett handledarbidrag. Ersättningen täcker 100 % av lönekostnaderna vid heltidsanställning, och motsvarande grad vid deltid. Max betalas 1 213 kr ut i ersättning/dag och handledarbidraget uppgår till 150 kr/arbetsdag de första tre månaderna. Därefter består det av 115 kr/dag.

Att bli arbetsgivare är ett stort steg för en förening, och Arbetsförmedlingen bjuder därför tillsammans med Kompetenscentrum Malmö in till en utbildning i arbetsgivaransvar och i praktisk handledning. Utbildningen ges i början av 2018 och består i två halvdagar. Man kan som förening välja att delta i bara det ena eller i båda tillfällena. Läs mer om utbildningstillfällena på Kompetenscentrum Malmös hemsida. Där finns även mer information om hur det fungerar med en Extratjänst.

Registrering i Sofie pågår... Foto: Skånes hembygdsförbund

Rekordmånga aktiviteter på Kulturarvsdagen!

Hembygdsrörelsen stod för ungefär 40 % av de 249 aktiviteterna på årets Kulturarvdag! I Skåne deltog 13 av våra medlemsföreningar, med arrangemang som på olika sätt knöt an till årets tema Natur- och kulturarv. EU har utlyst 2018 som Europaåret för kulturarv, och temat på Kulturarvsdagen 7-9 september 2018 kommer kretsa kring vikten av att dela med oss av vårt kulturarv. Riksantikvarieämbetet står för samordning och mycket marknadsföringskraft finns i att delta.

På höstens kretsmöten ställde vi frågan om hembygdsrörelsen gemensamt i Skåne skulle ha en Hembygdens dag. Då många redan är engagerade i Kulturarvsdagen väljer vi istället att fortsätta att uppmuntra våra medlemsföreningar att delta i den. Läs mer om Kulturarvsdagen på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Känner du till något vårdträd?

Stefan Holmqvist är student på Landskapsvetarprogrammet, Högskolan Kristianstad, och kommer under våren att skriva sitt examensarbete om vårdträd. Han kommer att studera både deras kulturhistoriska och biologiska värden, och önskar nu få tips på var det finns vårdträd som står kvar. Vårdträden är vanligtvis äldre ädellövträd som står nära boningshuset, ofta på själva gårdsplanen. Om du känner till något sådant träd, kontakta gärna Stefan, stefan.holmqvist0014@stud.hkr.se eller 0735 – 17 62 35.

Foto: Sara Williamsson

Julklappstips:

Nytryck av tidningen Jultomten, från 1898

Lärarstiftelsen ger ut en jubileumsutgåva av Jultomten med anledning av att folkskolan i år firar 175 år. Tidningen gavs ut av Sveriges allmänna folkskollärarförening mellan åren 1891–1935. Dess syfte var att ge vacker och god läsning för barn, att väcka deras fantasi och att ge inspiration till vidare läsande. Den nytryckta versionen passar fint både som julgåva och hos hembygdsföreningen som vill berätta om hur det var i skolan förr. Kostar 50 kr och beställs via Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.

Skicka en julhälsning!

Stöd kulturarvsarbetet i hembygdsrörelsen genom att bidra med valfritt belopp till Hembygdsfonden, och skicka samtidigt en julhälsning. Läs mer på Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.

Ge bort en bok om lokalhistoria

Hembygdsrörelsen i Skåne ger ut ungefär en hyllmeter med böcker varje år. Här finns något för alla, och gott om trevlig julläsning.  Kanske har grannföreningen skrivit något intressant om bygden? Det finns även mycket att hämta om lokalhistoria bland böckerna som ges ut av olika kulturarvsinstitutioner i Skåne, t.ex. har Folklivsarkivet Lunds Universitet i dagarna givit ut en bok om barndomsminnen från gården Kvärlöv nr 1 i Annelöv. Minnena är nedtecknade av Viola Nycander, som växte upp på gården på 1930- och 40-talet. Boken kan beställas via Göran Sjögård, goran.sjogard@folklivsarkivet.lu.se för 80 kr.

Goda exempel i juletid!

På Tingsgården i Stidsvig kan man under helger i december köpa sin julgran. Östra Ljungby och Källna socknars hembygdsförening, som förvaltar Tingsgården, samarbetar med en lokal granförsäljare. För varje såld gran går en slant till föreningen, och det blir liv och rörelse på gården med både gran- och fikaförsäljning samt gottepåsar till alla barn. Läs mer på föreningens hemsida

Julen är en tid då många hembygdsföreningar samarbetar med både företag och andra föreningar kring julmarknader och julstugor. I Röstånga samlas t.ex. byborna kring konceptet ”Jul i byn”, då det både bjuds på julmarknad, tipsrunda, öppet hus i skolmuseet och så klart glögg med pepparkakor. Vill ni veta mer om hur samarbetet ser ut, kontakta gärna Hjördis Nilsson, ordförande i Röstånga turist- och hembygdsförening, hjordis@rostangas.se

Foto: Sara Williamsson

Kurser och arrangemang under våren 2018

Under nästa år händer många spännande, och roliga saker. Vi drar igång vårt projekt KONTEXT – att låta tingen tala, det kommer att bli fortbildningstillfällen som handlar om fornlämningar och fornminnesvård, Åstorps hembygdsförening kommer tillsammans med oss att starta en Arkeologiklubb för barn, utställningen En sagolik skola vandrar vidare till Malmö museer med möjlighet att mötas i en ny inspirationsträff, det blir slåtterseminarium i mars och april, redaktörsträff i april och en kurs i det goda värdskapet och om konsten att berätta på Kulturen i Lund. Dessutom planerar vi för en föredragsserie kring Skånes historia och arkeologi, med fokus på hur vi kan knyta den stora berättelsen till det lokalhistoriska och personliga. Och så är det så klart som vanligt kretsmöten, ordförandeträff och förbundsstämma med goda möjligheter att utbyta tankar och erfarenheter. Datum och mer information för allt detta spännande kommer i början på nästa år, men boka redan nu i kalendern:

Det goda värdskapet och konsten att berätta

21 mars och 26 april, kl 14 – 17. Kulturen i Lund

Ordförandeträffar

24 mars, kl 11 - 14. Arkivcentrum Syd i Lund

10 april, kl 17.30 - 20.30. Prel. i Hässleholm

Förbundsstämma

5 maj. Broby. OBS att stämman hålls en lördag!


Kretsmöten våren 2018

Krets, värdförening

1, Örkelljunga hbf

Datum, tid

9 april, kl 18

Anmälan till

Pia Sander

2, Vinslövs hbf

4 april, kl 18

Sara Williamsson

3, Knislinge hbf

22 mars, kl 18

Maria Casagrande

4, Oppmanna-Vånga hbf

11 april, kl 18

Sara Williamsson

5, Föreningen Övraby mölla

10 april, kl 18

Maria Casagrande

6, Föreningen Jöns Henrikssons minne

12 april, kl 18

Maria Casagrande

7-8, Kulturkvadranten i Dalby

22 mars, kl 18

Sara Williamsson

9, Kullens hbf

5 april, kl 16.30

Pia Sander

Inbjudan till kretsmötena skickas ut i början av 2018, men anmälan kan göras redan nu till respektive hembygdskonsulent. E-postadress enligt principen fornamn.efternamn@skaneshembygsforbund.se.

God Jul!

/Sara Williamsson

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.