Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här.

December 2017


FÖRBUNDSDIREKTÖREN HAR ORDET

Vad menas med sanning?

Vad menas med sanning? Vad betyder vetenskaplig sanning? Kan sanning förändras? Hur verifieras fakta? Relevanta frågor för oss som lever i en snabbt föränderlig värld där vi påverkas från många olika håll och där sociala medier numera är en del av de flestas vardag.

Tempot är högt och informationsflödet är enormt. Sanning var temat för det evenemang som hölls i Göteborg i samband med Nobelveckan Nobel week dialogue.  Samtalen som hölls under dialogdagen var inspirerande och tankeväckande. Vill du ta del av arrangemanget och få en del att fundera över under julledigheten - varför inte läsa mer här   

Vi lever i ett fritt och demokratiskt land och nästa år går vi till val. Demokratin kan inte tas för given, och vi har fått lära oss att hoten mot demokratin kan ta sig många uttryck. Det krävs kunskap engagemang och involvering för att värna demokratiska värden. I det här Nyhetsbrevet från GR kan du läsa om vårt arbete med demokratifrågor i skolan. Vi berättar också om processer som kräver engagemang, involvering, samverkan och delaktighet av stora mått. Det är så vi arbetar tillsammans i GR.

En sanning är att året går mot sitt slut. Jag vill därför tacka alla våra medlemskommuner och samarbetsparters för gott samarbete under det gångna året och tillönska er alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR från oss alla här på GR.

Helena Söderbäck


Bygg sträckan Göteborg-Borås nu

Västra Götalandsregionen har tillsammans GR och övriga kommunalförbund i Västra Götaland skickat ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås.

Läs mer: Västsvenskt remissvar till regeringen: bygg sträckan Göteborg-Borås nu

Se också filmen som GR har tagit fram i samarbete med kommunerna i stråket:
Göteborg-Borås. En motor för hållbar tillväxt.

Mer information om GR:s arbete i stråket hittar du på: www.grkom.se/goteborg-boras

Kontakt:  Maja Wadstein


Toleransprojektet uppskattas av både elever och professionen i Göteborgs Stad – men väcker också frågor

Det visar FoU i Väst/GR:s utvärdering av införandet av Toleransprojektet i tre skolor i Göteborgs Stad som presenteras i rapporten Ett projekt som omfamnas av alla – eller en kurs för några få?

Toleransprojektet är ett skolbaserat arbetssätt som växt fram i Kungälv, i efterdyningarna av mordet på John Hron för drygt 20 år sedan och som spridits till andra kommuner. För två år sedan beslutade även Göteborgs Stad att införa Toleransprojektet på tre skolor i Torslanda, i stadsdelen Västra Hisingen. Göteborgs Stads sociala resursförvaltning fick ansvar för att samordna implementeringen och de tre skolorna och socialtjänstens fältassistenter är nu inne på tredje läsåret med Toleransprojektet. FoU i Väst/GR fick i uppdrag att följa arbetet under de två första åren för att analysera vad som är viktigt att beakta framöver.

Läs mer och ta del av rapporten

Kontakt: Anna Melke 


Svenska ungdomar har goda kunskaper om demokrati – i Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan

Den 7 november släpptes resultaten av ICCS 2016 – International Civic and Citizenship Education Study, som är en studie om demokrati och samhällsfrågor bland elever i årskurs 8. Resultatet visar att svenska elever har goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor.

I Göteborgsregionen finns lång erfarenhet av demokratiarbete i skolan.

Studien visar också att inget av länderna i den internationella undersökningen ICCS 2016 statistiskt har säkerställt bättre resultat än Sverige samt att vi är ett av de länder där eleverna förbättrat sina resultat mest jämfört med den förra undersökningen från 2009.

Läs mer här

Kontakt: Christel Bäckström 


Samhällsplanering på schemat

Jonas Franzén, GR, håller en lektion på temat Västsverige växer för sistaårseleverna på Lindholmens tekniska gymnasium. Bild: Sara Hellman

Västsverige växer och allt fler flyttar hit. Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur kan man vara med och påverka det framtida samhälle vi ska leva i? Från och med i höst är dessa frågor en del av skolundervisningen i Göteborgsregionen. GR har tagit fram studiehandledningen Västsverige växer som fokuserar på hur vi planerar samhället på ett hållbart sätt.

– Syftet är att eleverna ska få reflektera över vad det innebär att planera samhällen. säger Jonas Franzén, GR.

Studiematerialet Västsverige växer lanserades av GR under hösten och omfattar ett stort antal övningar på temat hållbar samhällsplanering. Målgrupp är elever i åk 7–9 samt gymnasiet.

Läs mer här

Kontakt: Jonas Franzén


Hur fungerar den vård som svårt sjuka och döende patienter får i sitt hem?

Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitets-sjukhuset har fyra multiprofessionella team i Göteborg som utför avancerad sjukvård i hemmet (ASIH).

ASIH-teamen består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kuratorer. Nu har teamen utvärderats av FoU i Väst/GR i samverkan med Kvalitetsstrategiska avdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer här

Kontakt: Sara Nordenhielm


Svenska fjärdeklassare har blivit bättre på läsning - Kungsbacka satsar stort på läsinsatser

Igår släpptes resultaten från den internationella studien PIRLS, som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4 samt deras attityder till läsning. Resultatet visar att svenska elever presterar bättre än genomsnittet i länderna inom EU och OECD.

4 525 elever från 154 skolor har deltagit i studien och bland de 50 länder som deltog presterade sju länder bättre än Sverige. Studien testar elever läsförståelse både när det gäller faktatexter och skönlitteratur. Årets resultat visar att eleverna är lika bra på båda, till skillnad från förra undersökningen som genomfördes 2011 då eleverna var sämre på faktatexter.

Kungsbacka satsar på läslyftet
För att utveckla undervisningen kring läsning i skolan ges kommuner statsbidrag för att medverka i den nationella fortbildningssatsningen Läslyftet. I Göteborgsregionen är Kungsbacka en av de kommuner som sedan två år tillbaka satsar stort på insatsen. Ambitionen i kommunen är att alla lärare i grundskolan samt all pedagogisk personal i förskolan ska omfattas och målet är nått inom kort. För att beforska insatsen har kommunen även samarbetat med Högskolan i Borås.

Digital läsning
Denna omgång var också första gången som studien ePIRLS genomfördes. Det innebär att även elevernas förmåga att ta till sig information via Internet undersöktes. Studien visar att svenska elever är ännu bättre på digital läsning jämfört med att läsa på papper.

Läs mer om PIRLS och se Skolverkets presskonferens här.

Kontakt:  Christel Bäckström


Bygg tätt, grönt och tillgängligt men inte högt!

Bild: Per Kristersson.

Internationell workshop i Kungälv visar på smarta lösningar som ökar trivseln och minskar trafiken

Om tio år beräknas andelen européer som bor i stora städer ha stigit från 70 till 80 procent. När befolkningen växer blir det trängsel på vägarna och utsläppen av koldioxid ökar. 
11–13 december träffades experter från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och ytterligare sju europeiska storstadsregioner i Kungälv för att hitta lösningar på utmaningarna.
Totalt deltog cirka 70 personer.

Temat för dagarna i Kungälv var Transit Oriented Development (TOD), det vill säga utveckling av knutpunkter med kollektivtrafik. Workshoppen utmynnade i rekommendationer för hur stationssamhällen kan utvecklas med en hållbar förtätning. Rekommendationerna balanserar byggandet av bostäder och arbetsplatser med gröna ytor och annan offentlig platsmark som gator och torg. 

- Vi behöver inte bygga höghus för att skapa bra förutsättningar för bättre och mer attraktiv kollektivtrafik och handel i regionens stationssamhällen, säger Per Kristersson, GR, projektledare för den internationella workshoppen. 

Läs mer här

Kontakt: Per Kristersson


Missbruk av spel om pengar

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar. GR erbjuder därför ett par utbildningstillfällen på detta tema:

  • Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken? En heldag den 1 februari då bland andra Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Spelberoendeteamet Göteborg, Spelberoendes förening och Anders Håkansson, professor vid Lunds universitet medverkar. Läs mer
  • Spelberoende – introduktionsdag den 14 mars. Denna utbildningsdag syftar till att ge en introduktion till problem med spel om pengar, att ge kunskap och färdigheter i att känna igen och identifiera spelproblem, samt att genomföra screening, psykopedagogiska och akuta psykologiska insatser. Läs mer 

Kontakt: Susanne Ericsson


Snart dags för Plug In GR:s slutkonferens

Samverkansprojektet Plug In avslutas 2018 och den 28 februari hålls Plug In GR:s slutkonferens. Fokus för konferensen är att summera resultat och lärdomar och samtidigt blicka framåt.

Det ESF-finansierade projektet Plug In har pågått sedan 2011, med det långsiktiga målet att motverka studieavbrott. Det lokala arbetet i Plug In:s projektverkstäder har gjort skillnad för drygt 5000 elever i hela Göteborgsregionen.

Verksamheter som varit berörda i Plug In:s arbete är skola, socialtjänst, arbetsmarknadsenheter och arbetsförmedlingen, KAA-verksamheter, kultur och fritid samt hälso-och sjukvård.

Plug In GR:s slutkonferens riktar sig till dig som arbetar direkt med barn och ungdomar som riskerar avbrott eller som redan har avbrutit sina studier, samt till personer i beslutsfattande- eller ledningsposition i berörda verksamheter.

Konferensens innehåll:

  • Nulägesrapport kring arbetet med studieavbrott i regionen
  • Resultat och lärdomar från Plug In
  • Deltagande kommuner från GR berättar om sitt arbete
  • Pluginnovation, nationell plattform för forskning och beprövad erfarenhet
  • Erfarenhets- och idéutbyte kring främjade, förebyggande och åtgärdande arbete
  • Nästa steg

Datum och tid: 28 februari 2018, 09:00-16:00
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Anmälan öppnar inom kort.

Kontakt: Stina Lindskog


Dialog som verktyg när nya trygghetsbostäder skapas

En delrapport från ett projekt där invånare, tjänstemän, byggherrar, arkitekter och seniorer bjöds in till dialog tidigt i byggprocessen.

Arkitekter och byggherrar är de aktörer som har störst möjlighet att påverka utformningen av våra bostäder. Frågan är vad som påverkar deras beslut? Och om dialoger som en del av designprocessen kan bidra till att bygga bostäder som svarar mot lokalsamhällets behov?

Detta ville ett arkitektföretag undersöka i samband med ett projekt i Lundbypark på Hisingen i Göteborg som bland annat handlade om att skapa bra och innovativa trygghetsbostäder (bostäder för äldre som erbjuder viss service).

Läs mer här

Kontakt: Lisbeth Lindahl


Ny modell matchar arbetsgivares behov med nyanländas kompetens

- Det har varit väldigt kul att få följa Raeds enorma utveckling, säger Mikael Eliasson, handledare i Mölndals stad. Bild: Tony Dahl, GR.

GR har utvecklat ett nytt sätt att rekrytera som på ett effektivt sätt matchar arbetsgivarnas behov med nyanländas kompetens. Kompetensmatchningsmodellen går över kommungränserna och skapar en regional arbetsmarknad.

Utgångspunkten för modellen är att hitta efterfrågad kompetens oavsett boendekommun. Genom modellen undanröjs också hinder i form av krav på validerade betyg, språkkunskaper samt uppehållstillstånd vilket gör att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden fortare.

Modellen har testats i två projekt, Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer och nu senast i På rätt plats som avslutades tidigare i höstas. I projektet På rätt plats matchades arbetsgivare i behov av kompetens inom samhällsbyggnad med nyanlända samhällsbyggare. Projektet resulterade i 14 anställningar.

Läs mer här

Kontakt: Maja Wadstein


Tillsammans tar vi nya kliv kring kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen - välkommen till College Västs avslutningskonferens

Det tvååriga ESF-projektet College Väst närmar sig sitt slut och det är nu dags att knyta ihop säcken och visa på vilka lärdomar och effekter som arbetet inom projektet har genererat.

Projektet startade under våren 2016 och syftar till att stärka och utveckla Teknikcollege samt Vård- och omsorgscollege i Göteborgsregionen. Tillsammans med Region Halland har även en kartläggning genomförts kring möjligheterna för nya samverkansformer inom delbranscher för livsmedel och gröna näringar.

Stort fokus har varit på att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv med utgångspunkt i befintliga college. Allt arbete har genomsyrats av jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering.

Under konferensen presenteras lärdomar från projektet, både via seminarier och ett open space, där deltagarna själva får vara med och påverka innehållet. Därtill talar analytikern Troed Troedsson om hur lärandet börjat flytta ut i arbetslivet på ett helt nytt sätt. Han ställer sig frågan ”lära för arbete eller lärande arbete?”.

Kontakt:  Johanna Redelius


"Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige"

GR- och ESF-projektet HälsoGReppet går nu in i genomförandefas efter att uppstartskonferensen hölls den 21 november 2017.

— Det känns jättebra att vi är igång, att det nu blir verkstad. Det vi omgående kommer sätta fart på nu är att stötta de lokala projektledarna ytterligare för att få igång aktiviteter i kommunerna, säger Christina Bouweng Andersson, projektledare för HälsoGReppet.

Läs mer och se filmen från uppstartskonferensen här

Kontakt: Christina Bouweng Andersson


Lärarhandledning inför besöket på nyöppnade Framtidens Fastighetslabb

Nu är Framtidens Fastighetslabb på Opaltorget i Göteborg invigt. Ett besök i labbet ger eleverna möjlighet att på kreativa sätt lösa olika situationer tillsammans med sina klasskamrater. GR Utbildning har tagit fram en lärarhandledning som ska stötta pedagoger i arbetet med att förbereda eleverna för besöket. 

Alla stationer i labbet har tydliga kopplingar till grundskolans kurser samt läroplan och eleverna får på ett nytänkande och annorlunda sätt se kopplingarna mellan skola och arbetsliv.

Lärarhandledningen som är kopplad till besöket på labbet kan även fungera som ett stöd för att arbeta vidare med de erfarenheter som studiebesöket för med sig. Den kan även vara en hjälp i skolans övergripande arbete med att stärka elevernas valkompetens inför ett framtida studie- och yrkesliv. I lärarhandledningen läggs stor vikt på elevernas inflytande, vilja att påverka, delaktighet och reflektion i lärprocesserna kring såväl kompetens, yrkesroller, ekonomi och samhällsuppbyggnad som service, energi, integration och social hållbarhet samt hållbarhet och miljö.

  • Du kan ta del av lärarhandledningen här.
  • För att boka in ett besök med din klass, klicka här.

Kontakt: Emma Theiland Nilsson 


Att lära sig av varandra – konferens om rättvisa städer i Kenya

Mistra Urban Futures årliga konferens samlade i november över 100 deltagare från sex länder i Kisumu, Kenya.

Temat för årets konferens var att lära sig av varandra genom jämförelse, för att förverkliga rättvisa städer. Det snabbt ökande antalet människor som flyttar till städer över hela världen innebär en aldrig tidigare skådad utmaning. Det är väsentligt att urbaniseringen bidrar till ökat välstånd, välbefinnande och ökad hållbarhet, för alla invånare.

Läs mer här

Kontakt: Sara-Linnea Östervall


Välbesökt mässa visar på stort behov och intresse av välfärdsteknik i Göteborgsregionen

Premiären av GR-projektet AllAgeHubs mässa EXPO Välfärdsteknik var välbesökt och redan nu finns planer för en fortsättning 2018.

— Det är roligt att se att intresset för välfärdsteknik är så stort här i regionen, och vi kommer att göra en utvärdering av årets EXPO Välfärdsteknik för att ta reda på om inriktningen inför en eventuellt andra tillfälle nästa år, säger Ulrica Björner, koordinator för AllAgeHubs interaktiva miljö, en av initiativtagarna till mässan.

Läs mer

Kontakt: Ulrica Björner

Röster från besökare och utställare:
Klicka här nedan för att se filmen!


GR-personal mötte nyanlända i nytt språkvänsprojekt

En guidad visning på Universeum var en av de aktiviteter som språkvännerna gjorde tillsammans. Bild: Lukas Berggren

Under hösten har GR, som en av få arbetsgivare i Sverige, genomfört ett pilotprojekt där anställda träffar nyanlända.

Projektet har blivit mycket uppskattat av deltagarna, som tycker att de har fått nya perspektiv på sitt eget liv och även lärt känna sina arbetskamrater på ett annat sätt.

- Jag tycker att vi ska vara ett föredöme för våra medlemskommuner och hjälpa nyanlända att känna sig inkluderade i samhället. Genom att träffa människor från andra länder kan vi få en förståelse för olika sociala koder och bryta eventuella fördomar, säger Lukas Berggren på GR, initiativtagare till språkvänsträffarna.

Han fick inspiration till projektet efter att ha varit på en temadag om mångfald och hört ett annat företag berätta om en liknande satsning.

Läs mer här

Kontakt: Lukas Berggren