Nyhetsbrev

NR 4-2017

Ett år av högtryck, eller snarare anstormning

Under slutet av 2017 har det kommit signaler om att trycket på bostadsmarknaden har minskat när det gäller prisutvecklingen, och kanske i första hand vissa storstadsregioner. Men på SwedSec har det, minst sagt, varit fortsatt högtryck, speciellt när det gäller licensieringstest för bolån.

Hittills i år har över 8 200 bolånetester genomförts. Därtill har totalt över 2 500 av de tre andra licensieringstesterna också genomförts under året. Alltså nästan totalt 11 000. Detta kan jämföras med drygt 3 500 tester som totalt genomfördes under hela 2016. Vi ser alltså ett rejält kunskapslyft i branschen i år, vilket är bra för självregleringen!

Denna anstormning har kunnat mötas genom att SwedSec mer än dubblat antalet testlokaler runt om i landet, från sex till 14.

SwedSec kommer att ha fortsatt bolånefokus i inledningen av nästa år, bl.a. genom att vi i början av februari anordnar ytterligare ett seminarium om just bolån. Anmälan kan ske via länken nedan.

När det gäller disciplinärenden så förväntar vi oss fler beslut 2017 än något tidigare år. Det beror på att antalet licenshavare har mer än fördubblats jämfört med för fyra år sedan men också på att anslutna företag tar regelefterlevnad på allt större allvar. Några av disciplinnämndens beslut hittar du längst ned i nyhetsbrevet. Jag blev nyligen intervjuad av SvD Näringsliv (Ekonomistudion) om detta ämne, du kan se inslaget här >>

Året närmar sig sitt slut, och jag vill passa på att tacka våra anslutna företag för den starka insats ni gör för licensieringen och därmed för förtroendet för finansmarknaden.

God Jul och Gott Nytt År!
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB


Viktiga datum för bolånelicensieringen

För anställda som arbetar med licenspliktig bolåneverksamhet gäller följande datum för när godkänt licensieringstest för bolån ska vara genomfört:

• Anställda med mindre än tre års relevant yrkeserfarenhet – senast den 1 januari 2018
• Anställda med minst tre års relevant yrkeserfarenhet – senast den 1 januari 2020

Läs mer om licensieringstest för bolån här >>


Seminarium: Bolån – rådgivning på en orolig marknad

SwedSec bjuder in till ett seminarium för att sätta fokus på bolånerådgivning, inklusive de marknadsförutsättningar och juridiska konsekvenser som en rådgivare bör ha kunskap om i sitt arbete. Seminariet riktar sig både till rådgivare och andra intresserade.

Bland andra föreläser Johan Hansing, chefsekonom, Svenska Bankföreningen, om de nya amorteringskraven och Claudia Wörmann, boendeekonom, SBAB Bank, om riskerna på bolånemarknaden.

Tid: Måndag den 5 februari 2018, kl. 13–16 (med paus för kaffe och kaka)
Plats: Markeliussalen, Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, 4tr., Stockholm
Pris: 625 kr (inkl. moms på 25%)

Anmäl dig via denna länk >>


SwedSecs regelverk 2018

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk. SwedSecs ändrade regelverk träder i kraft den 1 januari 2018.

Regelverket med kommentarer finns här >>

Ändringarna i regelverket (missiv i vilket redogörs för de huvudsakliga ändringarna och regelverket med ändringsmarkeringar) finns här >>


Vad är rätt kunskaper för anställda på finansmarknaden?

SwedSec har tagit fram sju nya kortfilmer som kan användas för att sprida information om hur man går till väga för att ta licensieringstestet, hur det disciplinära förfarandet fungerar m.m.

Länkar till SwedSecs filmer på Youtube:
Kanalen >>
Aktuell spellista >>


Anna Bergström – ny på SwedSec

Anna Bergström börjar hos SwedSec den 16 januari som senior compliance officer. Anna kommer företrädesvis att arbeta med disciplinärenden och ha kontakt med anslutna företag.

Anna Bergström kommer senast från Aktieinvest, där hon arbetade med compliance-frågor.


Nya företag välkomnas

Företag som anslutit sig till SwedSec under 2017:

• Auris Försäkring och Pension AB

• East Capital Asset Management S.A. - Sverige Filial

• Ecster AB

• FPJ Asset Management AB

• Larsson & Partners Asset Management AB

• Marginalen Bank Bankaktiebolag

• Optise AB

• Safe Return Asset Management Nordic AB

• Stabelo AB

• Stadshypotek AB

• Storebrand Asset Management AS Norge, filial Sverige​

• UBS Europe SE Sweden Bankfilial

• Waizer AB

• Wictor Family Office AB

Du kan se alla 185 anslutna företag här.


Nyfiken på vem som har licens?

Flera tusen sökningar görs varje år på SwedSecs webbplats på om en person har licens. Du kan söka efter aktiva licenshavare via swedsec.se/licenshavare.


Kunskapskrav

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare här.

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för specialister här.

Ladda ner kunskapskraven för licenseringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

Ladda ner kunskapskraven för licensieringstest för bolån här.

Ladda ner kunskapskraven för årlig kunskapsuppdatering här.


Uppdaterade kunskapskrav och fokusområden 2018

Inger Nordmark, affärsutvecklare på SwedSec, om arbetet med framtagandet av kunskapskraven.

Hur påverkade Mifid 2 uppdateringsarbetet med licensieringstesternas kunskapskrav?

– Eftersom det inte finns någon övergångsregel för att uppfylla kunskapskraven för Mifid 2 kom det önskemål från SwedSecs anslutna företag att licensieringstesterna och kunskapskraven skulle uppdateras en tid innan Mifid 2 träder i kraft den 3 januari 2018. Detta för att testtagarna och de blivande licenshavarna ska lära sig de nya reglerna. De uppdaterade kunskapskraven för SwedSecs licensieringstest för rådgivare, specialister respektive ledning och kontrollfunktioner började därför gälla redan den 6 november 2017. Även diagnostesterna anpassades till Mifid 2 tidigare i höstas.

Hur tas kunskapskraven för årlig kundskapsuppdatering (ÅKU) fram?

– SwedSecs prövningsnämnd, som består av ämnesexperter från finansmarknaden, tar fram och beslutar om kunskapskraven, för såväl licensieringstesterna som ÅKU. Fokus för arbetet är att hitta en palett av ämnen som är aktuella och relevanta för de olika kategorierna av licenshavare. Eftersom rådgivare är den största målgruppen valde prövningsnämnden denna gång att ha en workshop med rådgivare från flera olika banker för att hitta ämnen som är relevanta och aktuella för bolåne- och investeringsrådgivning. Många av dessa ämnen ingår i kunskapskraven för ÅKU 2018.

Vilka förändringar ser du som kan påverka kunskapskraven för licensieringstesterna under 2018?

– Kunskapskraven är i allra högsta grad levande dokument, som SwedSecs prövningsnämnd gör större och mindre justeringar i vid behov. Ändringar, strykningar och kompletteringar är oftast föranledda av ny lagstiftning eller nya regler, men sker också vid t.ex. ändrade marknadsförutsättningar.

– Den största förändringen under 2018 kommer sannolikt att vara IDD, ny försäkringsdistributionslag. IDD kommer att påverka kunskapskraven och licensieringstesterna för framför allt rådgivare samt ledning och kontrollfunktioner. Det är dock oklart när förändringarna kommer och hur omfattande de blir, vilket bl.a. framkom på ett fullsatt forum för anslutna företag som SwedSec anordnade den 22 november, med gästföreläsare Carl Johan Rundquist, jur.kand./senior associate hos Advokatfirma Dahlgren & Partner.


Beslut av disciplinnämnden

Hittills i år har SwedSecs disciplinnämnd meddelat 37 beslut. Av dessa har 11 licenshavare fått sina licenser återkallade, 19 har fått en varning och 7 en erinran.

Du vet väl att du enkelt kan prenumerera på utskick av våra pressmeddelanden? Du anmäler dig via denna länk >>

Exempel på beslut från disciplinnämnden under 2017:

Rådgivare varnad för påbörjad fastighetsaffär med kund (17 oktober)

Rådgivaren har påbörjat ett privat köp av en fastighet, som ägs av en kund i företaget som han ansvarar för. Genom att muntligen komma överens om en köpeskilling och ansöka om en fastighetskredit för att kunna finansiera affären har rådgivaren brutit mot företagets etiska riktlinjer och uppföranderegler eftersom han haft ett personligt intresse i den påbörjade transaktionen. Disciplinnämnden konstaterade att rådgivaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att agerandet inneburit en uppenbar intressekonflikt. Allmänhetens förtroende för företaget och finansmarknaden skadas när anställda agerar på sätt som rådgivaren gjort. Påföljden kunde emellertid med hänsyn till vissa skäl, om än med tvekan, stanna vid en varning.

Rådgivare fick licens återkallad efter att ha tagit emot testamentsgåva från en kund (20 november)

Rådgivaren har tagit emot ett legat på 500 000 kr från en avliden kund som han tidigare haft kundansvar för. Han informerade inte sin chef och när händelsen uppdagades följde han inte företagets uppmaning om att återbetala pengarna. Disciplinnämnden bedömde att ett legat som en anställd tar emot ska jämställas med mottagande av pengar som gåva, vilket rådgivaren måste ha förstått. Att ta emot gåvor i form av kontanter från kunder är strängt förbjudet enligt företagets interna regler. Disciplinnämnden slog fast att agerandet var synnerligen olämpligt och kunde skada förtroendet för företaget och finansmarknaden. Eftersom rådgivaren så allvarligt brustit i sitt arbete återkallades licensen. Mot bakgrund av vissa omständigheter tidsbegränsades dock återkallelsen.

Investeringsrådgivare varnad för att inte ha anmält två bisysslor (28 november)

Rådgivaren har förmedlat kontakt mellan en kund i det företag där han var anställd och en firma som bedriver konstverksamhet. För förmedlingen har han fått en inte obetydlig provision. Rådgivaren har också haft ett uppdrag som ensam styrelseledamot i och företrädare för ett bolag. Ingen av bisysslorna har anmälts av rådgivaren till sin arbetsgivare. Disciplinnämnden konstaterade att det är viktigt att anställda fullgör sin anmälningsplikt till arbetsgivaren och inte ägnar sig åt sidoverksamhet eller antar privata uppdrag utan att detta först har godkänts av arbetsgivaren. Reglerna om bisysslor och annan sidoverksamhet har stor betydelse för allmänhetens förtroende för arbetsgivarens verksamhet. Rådgivarens överträdelser är principiellt allvarliga. Med hänsyn till att det, förutom styrelseuppdraget, endast hade varit fråga om en förmedlad konstaffär, ansåg disciplinnämnden att påföljden med viss tvekan kunde stanna vid en varning.

Läs mer om meddelade disciplinbeslut här >>


Följ SwedSec på sociala medier:

facebooktwitteryoutubelinkedin

© SwedSec 2017
Blasieholmsgatan 4 B, 111 48 Stockholm, www.swedsec.se

Klicka här om du vill avsluta din prenumeration.