Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

KA-information nr 4-2017

 

 • INFORMATION OM SBRs EXPERTGRUPP FÖR KONTROLLANSVARIGA enligt PBL
 • NYHETER
 • KA-RÅDET
 • RÄTTSFALL

Snart är det jul igen...

Så vi vill passa på att skicka med en julhälsning:
Från oss alla till er alla, en RIKTIGT god jul!


Information om SBRs Expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL

 

KA-gruppen är ett nätverk och kompetensforum för Kontrollansvariga enligt PBL, och som uppfyller SBRs särskilda krav.

Medlemskap ger tillgång till gruppens nätverk, rådgivning, marknadsföringsstöd och löpande information. 

Bli medlem i SBR 

Ansökan medlemskap i SBRs expertgrupp för kontrollansvariga enligt PBL

  

Vi arrangerar symposium som vänder sig till dig som är Kontrollansvarig enligt PBL. Under våren ligger de nedan datum. För mer information samt anmälan klicka på datumet. 

13-14 februari i Stockholm

11-12 april i Göteborg


Tips till redaktionen

Om ni som läsare av nyhetsbrevet ser information eller nyheter som kan vara av intresse för alla KA och SBR:s medlemmar är ni välkomna att skicka en blänkare till ingvar@sfuab.se 


Nyheter

Byggfrågor i fokus, Webseminarium från Boverket, kan ses i efterhand

Den 26 oktober kl. 14.00 bjöd Boverket in till ett webbseminarium på cirka 1 timme. Sändningen handlar om att förmedla en tydlig bild av aktuella frågeområden för byggnadsinspektörer och byggnadsnämnder.

Målgrupp är byggnadsinspektörer och byggnadsnämnden men även konsult och byggföretag kan ha intresse i frågorna.

Programpunkter:

 • Översyn av byggreglerna, Yvonne Svensson, rättschef, Boverket
 • Boverkets förslag om förenklad process för kontroll av serietillverkade hus, Jonas Fränne, civilingenjör, Boverket
 • Tillsyn av hissar i kommunen, Maria Thuresson, jurist, Boverket
 • Är ljus det nya bullret? Vilka regler gäller idag? Gunilla Fagerström, arkitekt, Boverket
 • Hur klara inomhusmiljön i bullerutsatta lägen? Kerstin Hannrup Broad, utredare, Boverket
 • Brandskydd vid ändring av fasad, brandingenjör Johan Lindbom, Boverket
 • Informationscentrum för hållbart byggande, filmintervju med vd Urban Månsson, Svensk byggtjänst berättar om arbetet med de olika samarbetsaktörerna
 • Nytt på PBL Kunskapsbanken och inom Boverkets PBL Kompetens, Kerstin Hannrup Broad och Emma Rosenblom, Boverket.

För att se sändningen klicka här


Annons:


Boverket föreslår en förenklad kontroll av serietillverkade hus

Boverket har haft i uppdrag från regeringen att lämna förslag om en förenklad process för kontroll av egenskaperna hos serietillverkade hus. Boverket har utrett frågan i nära samarbete med bransch och myndigheter. Den 29 september lämnades resultatet av uppdraget till regeringen genom rapporten "En mer förutsägbar process – förenklad kontroll av serietillverkade hus".

Bakgrunden till uppdraget är att kommunerna i Sverige tolkar byggreglerna på olika sätt. Serietillverkare och byggherrar menar att detta försvårar uppförandet av seriebyggda hus genom att samma byggnad kan bedömas olika i olika kommuner. Detta får både ekonomiska och tidsmässiga konsekvenser.

Boverkets svar på regeringsuppdraget är att föreslå två alternativa lösningar som kan genomföras var och en för sig eller tillsammans. Båda förslagen bygger på principen att bedömningar av de tekniska egenskapskraven inför startbesked inte längre görs av kommunerna.

De förslag som presenteras är:

 • certifierad sakkunnig
 • certifierat byggprojekteringsföretag

Båda alternativen är frivilliga och kompletterar dagens system.

Läs mer här


Genomföra upphandling för att upprätta och driva informationscentrum för hållbart byggande

Boverket har nu avslutat upphandlingen av ett informationscentrum för hållbart byggande.

Uppdraget har gått till Svensk Byggtjänst som kommer att driva detta tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Rise Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige, Nationellt renoveringscentrum vid Lunds Tekniska högskola (NRC) och Sustainable Innovation (SUST).

Informationscentrumet ska vara i drift den 1 januari 2018 och syftet är att främja energieffektiviserande renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Läs mer om kontaktpersonerna här


Införande av nära-nollenergiregler i svenska byggregler

Nära-nollenergiregler infördes i Boverkets byggregler den 1 juli 2017. Bakgrunden är att från och med 2021 ska alla nya färdigställda byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda. Syftet är att genom höga energikrav driva på takten i utvecklingen mot ett energieffektivt byggande i Europa.

Regeringen fattade beslut om ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som trädde i kraft den 1 april 2017. Från den 1 juli gäller ändringar i Boverkets byggregler, BBR. Ändringar görs även i föreskriften BEN, som innehåller regler för fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

Läs mer här


Lättare bygga bostäder i trafikintensiva lägen (tydligare förklaring sedan förra nyhetsbrevet)

Riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar vid bostadsbyggnader höjs. Ljudnivån vid en bostadsbyggnads fasad höjs från 55 dBA till 60 dBA och för en bostad om högst 35 kvadratmeter höjs den ekvivalenta ljudnivån vid bostadsbyggnadens fasad från 60 dBA till 65 dBA. De nya riktvärdena får tillämpas på planärenden som har påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015. Höjningen av riktvärdena ska underlätta för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen.
Förordning (2017:359) om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Konsekvenserna blir att byggherrarna måste förbättra ljudisoleringen (författarens anm.)


Annons:


Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Delredovisning av ”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)”

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att bland annat utreda förutsättningarna för ytterligare undantag från krav på bygglov för altaner, solcellspaneler och solfångare samt föreslå en definition av begreppet altan. I denna delrapport lämnar Boverket förslag på sådana undantag och på en definition.

Läs mer här


Sveriges Riksdags EU-information

8 saker du behöver veta om EU

Vad gör EU:s olika institutioner, hur kommer en EU-lag till och hur påverkas Sverige av medlemskapet i EU? På webbplatsen Sveriges riksdags EU-information får du en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.

Läs mer här


Buller och goda ljudmiljöer

Buller kan påverka människors hälsa och möjlighet till god livskvalitet. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. Akustisk design är ett sätt att modellera fram ett positivt ljudlandskap. Här kan du ta del av Boverkets vägledningar, utbildningar, webbseminarier och rapporter om buller.

Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Genom att planera och utforma bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen.

Buller berör många

Frågor och svar om buller

God ljudmiljö är en förutsättning för en hållbar stad. Akustisk design är ett hjälpmedel som innebär att begränsa oönskade ljud och förstärka positiva ljud, både i planeringsprocessen och vid förtätning av befintliga miljöer.

God ljudmiljö och akustisk design

Läs mer här


Annons:


Ändringar i PBL, PBF och BBR ikraftträdande 1 juli 2017

Den 1 juli 2017 trädde ändringar i plan- och bygglagen, PBL, plan och byggförordningen PBF, Boverkets byggregler, BBR i kraft. Den 1 juli publicerade även Boverket viss vägledning i PBL kunskapsbanken till de nya lagändringarna. Den 28 juni sände Boverket ett webbseminarium om regeländringarna tillsammans med ändringar som sker i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader samt ändringar i VÄS – Boverkets allmänna råd om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Du kan titta på webbseminariet i efterhand, länk till webbseminariet finns under rubriken "På Boverket" i "Relaterad information".

Läs mer här


KA-rådet

Vi har ställt en fråga om Plan- , lov- och byggprocessen till Boverket:
I PBL 10§11 p. 4 står att KA ska närvara vid besiktningar. Enligt vad jag hört gäller detta endast s.k. myndighetsbesiktningar. Stämmer det? Om det stämmer, varför anger då konsumenttjänstlagen att KA ska kallas till slutbesiktning?

Svaret

Hej Mats!

 Vi har tidigare svarat på likande fråga och då stämt av med våra sakkunniga byggprocessen i PBL.

De besiktningar som anges i 10 kap. 11 § 4 syftar på samhällskraven enligt bygglagstiftningen. Det är alltså KA:s skyldighet enligt PBL, PBF och BBR som avses i 10 kap. 11 § 4.

 Det finns inget hinder att KA och byggherren även avtalar om att denne ska medverka vid slutbesiktningar enligt entreprenadavtal. Då ska KA kontrollera kraven enligt entreprenadavtalet och inte utifrån att samhällets minimikrav är uppfyllda. Kraven enligt avtalen kan t.ex. vara högre än samhällskraven. (jfr Didón m.fl. kommentar till ÄPBL, sid. 9:33 ff, prop. 1993/94:178 sid. 82).

När det gäller konsumttjänstlagen har Boverket ingen möjlighet att ge någon vägledning då det inte ligger inom vårt arbetsområde. Lämpligen kontaktar du  konsumentvägledaren i kommunen.


Rättsfall

Bygglov för altan

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 364-17

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en altan i ett inte detaljplanelagt område inte utgör betydande olägenhet och att bygglov således ska beviljas. Domstolen har som skäl för domen anfört att området är tätbebyggt och att utformningen av fastigheten och höjdskillnaderna i området innebär att det får anses finnas ett berättigat intresse av att utnyttja sjöutsikten från altanen.

Läs mer här


Tillgänglighetskrav

Mål enligt Plan- och bygglagen: P 10972-16

Målet avser ansökan om bygglov för flerbostadshus. Frågan är vad Boverkets byggföreskrift, om att i byggnad med fler än tio plan ska finnas ytterligare en personhiss, innebär för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt. Mark- och miljödomstolen hade upphävt nämndens bygglovsbeslut med motiveringen att det förhållandet att personhissarna lokaliserats till två separata trapphus innebär att kravet i bestämmelsen inte är uppfyllt. Mark- och miljööverdomstolen fann att för att kravet på tillgänglighet ska vara uppfyllt krävs att alla bostadslägenheter i en byggnad med fler än tio plan också har tillgång till ytterligare en personhiss och instämde därför i mark- och miljödomstolens bedömning.

Läs mer här


SBR Byggingenjörerna AB, Gävlegatan 15, 113 30 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig för vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.