Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

MEDLEMSBREV NR 9 - 2017


Energispardirektiv, Eco-design, MCP-direktiv mm - Vad gäller egentligen?

Det kommer hela tiden nya krav och regler som påverkar vår bransch. För många av oss är det svårt att hänga med i vad som gäller, och det är heller inte lätt att förstå "byråkratpråket" i föreskrifter och lagar. PelletsFörbundet har därför bett Lennart Gustavsson på RISE att reda ut begreppen. RISE har varit med på "hela resan" och är nog de i Sverige som kan vad det är som gäller allra bäst.

Lennart Gustavsson har lovat att i en serie av artiklar sammanfatta vad som gäller och peka på det viktigaste som vi i branschen måste känna till. Här presenterar Lennart den första artikeln som handlar om Energispardirektivet som gäller från den 1 jan 2018. Du hittar även hela artikeln på vår hemsida.

Energimärkning (och Ecodesign)

Energimärkningen känner vi igen från bl.a. vitvaror, som sedan länge måste vara försedda med en färgglad skylt där produktens energiklass anges. Fr.o.m. den 1/1 2018 gäller detta också för s.k. rumsvärmare, bl.a. pelletskaminer, så det är mycket hög tid att förbereda sig! Kravet kommer från en EU-föreskrift, och orsaken är givetvis att man vill hjälpa konsumenten att välja energieffektiva produkter. För pelletspannor och andra pannor för fasta bränslen gäller redan kravet sedan den 1/4 2017.

Leverantörens ansvar är att tillhandahålla märkning och dokumentation enligt föreskriftens krav. Det innebär för s.k. ”rumsvärmare”, bl.a. pelletskaminer, följande:

  • Produkten ska tillhandahållas med en tryckt etikett utformad enligt mall i föreskriften där energieffektivitetsklassen anges (se ex. i Figur 1)
  • Leverantören skall se till att återförsäljarna har tillgång till en elektronisk etikett med motsvarande innehåll
  • Leverantören skall tillhandahålla ett produktblad med vissa bestämda uppgifter enligt mall i föreskriften
  • Leverantören skall se till att återförsäljarna har tillgång till ett elektroniskt produktblad med motsvarande innehåll
  • En teknisk dokumentation enligt mall i föreskriften skall tillhandahållas på begäran från medlemsstaterna eller kommissionen
  • Alla annonser om en viss rumsvärmare som innehåller energirelaterad information eller prisinformation skall också innehålla en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass
  • Allt tekniskt reklammaterial om en viss rumsvärmare och som beskriver tekniska egenskaper skall också innehålla en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass.

Återförsäljarens ansvar är att:

  • Se till att se till att varje rumsvärmare på försäljningsstället är försedd med den tryckta etiketten, fäst på produktens framsida
  • Om rumsvärmaren saluförs på ett sätt så att slutkunden inte kan förväntas se produkten i utställt skick, så skall den saluföras tillsammans med leverantörens produktblad. För marknadsföring på Internet gäller särskilda krav.
  • Alla annonser och allt tekniskt reklammaterial skall innehålla en hänvisning till produktens energieffektivitetsklass

Effektivitetsklassen bestäms av vilket värde på energieffektivitetsindexet (EEI) produkten har. Detta beräknas enligt formeln:

η(s,on) är ”säsongsmedelverkningsgraden i aktivt läge”, vilket för biobränsleeldade produkter anses vara verkningsgraden vid nominell effekt η(th, nom). OBS att denna skall multipliceras med ”märkningsfaktorn för biomassa” BLF som har värdet 1,45! Det innebär att man på detta sätt belönar biobränsleeldade kaminer ganska ordentligt för att nettoutsläppen av växthusgaser är mycket låga. Korrektionsfaktorerna F(2) – F(5) beror på vilken reglerutrustning och vilken förbrukning av tillsatsel produkten har.

Vilken energiklass hamnar då en pelletskamin i? Eftersom bredden på de översta klasserna är ganska stor, och att BLF-faktorn spelar stor roll är det troligt att de flesta pelletskaminer landar i Klass A+, dvs den näst högsta klassen. Det innebär ju att energimärkningen inte får så stort utslag för konsumentens val mellan olika biobränsleeldade värmare. Däremot kommer ju ”alla” biobränsleeldade värmare ut bra jämfört med ev. fossileldade alternativ. Effekten blir ju inte stor i Sverige, men däremot förhoppningsvis i andra europeiska länder där koleldningen fortfarande är ett alternativ. För den svenska markandens del gäller det nog att produktbladet kommer att efterfrågas, eftersom det innehåller uppgifter om både EEI och verkningsgraden vid nominell effekt.

För pannor för fasta bränslen, alltså bl.a. pelletspannor, gäller redan krav på energimärkning sedan den 1/4 i år. Principerna och kraven är väldigt lika de som redogjorts för ovan, men med vissa skillnader. Energieffektivitetsindex EEI beräknas som för rumsvärmare, men med något annorlunda korrektionsfaktorer. Däremot beräknas ”säsongsmedelverkningsgraden i aktivt läge” som ett viktat värde av verkningsgraden vid nominell effekt (viktningsfaktor 15 %) och d:o vid dellast (viktningsfaktor 85 %). Det innebär att effektiveteten vi dellast väger mycket tungt!

Energiklassernas gränser är också lite annorlunda än för rumsvärmare, se nedan.

För paket som innehåller både fastbränslepanna, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning gäller naturligt nog mera komplicerade märkningskrav som vi inte tar upp här.

Det finns många detaljer att få klart för sig vad gäller kraven för dina egna produkter. Vi rekommenderar starkt att ladda ner de relevanta dokumenten från nätet och LÄSA DEM NOGA! Sök på följande:

(EU)2015/1186                            (för rumsvärmare)
(EU) 2015/1187                           (för fastbränslepannor)

Det finns mycket information om Energimärkning och Ekodesign på Energimyndighetens hemsida (se https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/produkter-med-krav/ och underliggande sidor. Energimyndigheten svarar också gärna på frågor, e-post: ekodesign@energimyndigheten.se RISE Energi och Cirkulär ekonomi kan också hjälpa till: e-post: henrik.persson@ri.se

Ekodesignkrav är nästa steg i EU:s åtgärder för att minska miljöpåverkan från småskalig användning av fasta bränslen. De omfattar både energieffektivitet, utsläppsnivåer m.m. och kommer att träda i kraft den 1/1 2020 för pannor och den 1/1 2022 för rumsvärmare. Vi återkommer med information om detta i nästa artikel.

Lennart Gustavsson
RISE Energi och Cirkulär ekonomi


Det är stor skillnad på kW och kWh!

Det handlar om både om skillnaden mellan effekt (energi som används per tidsenhet) och energi (mängden använd energi) och om exergi (kan liknas med energikvalitet). I dag, när allt verkar ska lösas med elektrifiering, är det uppenbart att många inte riktigt förstår skillnaden. Vi reder ut skillnaden.

Den totala elanvändningen i Sverige år 2016 var 140 TWh. Industrisektorn stod för 36 procent av denna elanvändning, vilket motsvarar 50 TWh. Bostäder- och servicesektorn stod för 52 procent av elanvändningen, det motsvarar 72 TWh, varav eluppvärmningen står för drygt 30 TWh (drygt 21 procent). Transportsektorns elanvändning uppgick till 3 TWh år 2016. Detta motsvarar idag bara 2 procent av den totala elanvändningen. Fjärrvärme och raffinaderier samt distributionsförluster stod för resterande del av den totala elanvändningen. Detta räknat som energi.

Den relativt stora delen av direktverkande el som används till uppvärmning (30 TWh) skapar problem under vinterperioden. Under kalla dagar krävs en stor installerad effekt för att klara av att värma dessa hus. Ett riktigt kallt dygn kan mer än hälften av all tillgänglig elproduktion gå åt till att få 20 grader varmt. Detta med dagens elproduktion där kärnkraften fortfarande (2016) ger 61 TWh elenergi. Även om Vattenfall investerar 900 milj i Ringhals 3 och 4 för att dessa skall kunna vara i drift in i 2040-talet kommer flera reaktorer att stängas redan under de närmaste åren. Det är ingen tvekan om att effektproblemet kommer att öka i och med att kärnkraften avvecklas.

Effektproblemen ökar också när många ställer om värmeförsörjningen från exempelvis olje- eller vedpannor till värmepumpar. Alla värmepumpar använder el för att driften och många kompletteras också med en elpatron som går in då behovet av värme är stort. Samtidigt sker en även ökad efterfrågan på hushållens drift-el och även en övergång till elbilar och el för tunga transporter (bussar etc). T ex beräknas Teslas nya eldrivna lastbil kräva en "laddeffekt" på 1 600 kW -  vilket motsvarar effektbehovet av 3- 4 000 normala villor. Detta betyder att en ökad elanvändning kommer att öka energibehovet samtidigt som tillgången på effekt minskar. Mot denna bakgrund är det svårt att se hur vi över huvud taget skall kunna tillåta el för uppvärmning redan i en nära framtid.

Elström är förmodligen exergimässigt den mest värdefulla energibäraren vi har. Elström kan användas till mycket - driva maskiner, uträtta arbete, sprida ljus etc. Vi måste därför ifrågasätta om det är klokt att slösa bort högkvalitativ effekt för att få 20 grader varmt? Även om elvärmen ”bara” står för drygt 20 procent av elanvändningen så är tillgången begränsad då kylan sätter in och vi behöver värmen som bäst. När vi byter uppvärmning, investerar vi i ett värmesystem som skall vara i drift 25- 30 år in i framtiden då borde vi tänka mer på exergi och effekt än att bara tänka energi.

Vi kan gärna använda värmepumpar för uppvärmning vår och höst, men när effektbehovet ökar på vintern behöver vi pellets och bioenergi för att klara effektbehovet. Minskar vi elvärmen vintertid frigör vi dessutom fossilfri elproduktion som kan användas för industriproduktion och transporter utan att vi behöver bygga ut ny elproduktion.

Rickard Nordin (C) är inne på samma linje, när han efterlyser  mer ambitiösa mål i elcertifikatsystemet och mer statligt stöd till bioenergin för att klara framtidens behov av effekt. Se ett klipp på You Tube här.

Nu jobbar vi inom PelletsFörbundet också för ett Innovationskluster. När fler länder sätter pris på utsläppen skapar det en växande marknad för alla de företag som tillverkar energieffektiv och förnybar teknik och förnybara bränslen. Vår erfarenhet och vårt kunnande blir allt mer efterfrågat. I dag har 47 länder eller regioner satt pris på koldioxidutsläpp. Sverige har fortfarande världens högsta pris på koldioxidutsläpp – cirka 140 USD/ton CO2. Närmast efter oss kommer Schweiz och Liechtenstein på 87 USD/ton. Därefter de övriga Nordiska länderna och Frankrike. Utöver dessa har inga andra länder över 25 USD/ton.

Den 26 oktober beviljade beviljade Energimyndigheten RISE, Svebio, Skogforsk och PelletsFörbundet ett förstudieprojekt kring ett Innovationskluster med inriktning på exportSyftet med förstudien är att skapa en bild, identifiera det mest lovande insatserna (behovsanalys) och sondera den internationella marknaden för svenska bioenergiföretag samt ta fram ett planeringsunderlag för en kommande klusterbildning inom bioenergiområdet.

Nu är arbetet igång, och som medlem i PelletsFörbundet kommer du inom kort att få möjlighet att påverka arbetet via en enkät du kommer att få. Reservera gärna också den 13 februari 2018 för en Workshop då vi träffas runt detta tema.


Välkommen till ÖREBRO den 18 dec.

Under hösten har vi tillsammans med er sjösatt en serviceorganisation för pelletsvärme som vi hoppas skall leda till att våra kunder känner ett ökat förtroende för pelletsvärme. Men också att ni som jobbar nära kunden också får fördelar genom att ni exponeras som kunniga pelletsambassadörer.

Flera installatörer som finns med på vår hemsida har uttryckt önskemål om att det skulle vara intressant om vi som jobbar med service kunde träffas fysiskt under en dag för att dels lära känna varandra och dels samtala kring hur vi kan samarbeta när det gäller att hjälpa våra pelletskunder.

Vi träffas på Lunchgården, Skvadronvägen 11, 702 27 Örebro (se hemsidan) måndagen den 18 december (kl 10.00- 16.30). Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma, men vi behöver din anmälan via e-mail till kansliet@pelletsforbundet.se eller per telefon 0510- 282 30, gärna så tidigt som möjligt. Vi bjuder på lunch och fika – ni bjuder på er tid och resa 

En av våra hjärtefrågor är åter på tapeten. I tidningen VVS-Forum nr 11 2017 görs en större marknadsöversikt av vedeldning. Här beskrivs ingående de problem som gammal vedeldningsteknk orsakar när det gäller emissioner och förtida dödsfall. Men tidningen redovisar även vad man kan göra åt detta. Bl a intervjuas Calle Beckvid SBBA som pekar på nyttan av en skrotningspremie för gammal teknik. Peter Rohlin, Incert, berättar om Certifierad Installatör och här finns även ett repotage med en av våra medlemmar, Janne Berglund Batteri & Värmeteknik i Uppland, som installerat ett modernt ved/sol alternativ i en villa.

Är det något ni funderar över är ni alltid välkomna att kontakta oss på kansliet.

Bengt- Erik & Irene


Från Svebios blogg:
Rädda biogasen från attacker från Danmark och övriga EU!

Biogasfabriken i Jordberga i Skåne har slutat köpa in råvara från bönderna i trakten, och en nedläggning hotar. Andra biogasanläggningar runtom i Sverige har svårt att klara ekonomin, och de som funderar på att bygga nya anläggningar, och fått löften om pengar från Klimatklivet, tvekar om att satsa. Den svenska biogasen är i kris, och det beror på en politik som inte hänger ihop. Någon måste ta initiativ för att rädda den svenska biogasen, och det är bråttom. Läs hela blogginlägget här

 

Nu kan Europa helt försörjas med bioenergi!Bioenergi
21 november firar EU European Bioenergy Day. Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioenergi har nått en ”all-time high” i Europa. Vi publicerar information från Aebiom på engelska.

Uppsnappat på Bioenergikonferensen i Högbo bruk 
Det behövdes 170 kontakter för att förmå ett företag i Halland som tillverkar nyttiga havrefibrer att överge planerna på att fortsätta med fossilt bränsle och elda gasol som ersättning för olja, för att istället använda förnybar träpellets. På köpet fick de ett generöst bidrag från Naturvårdsverket.

Rapporten Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme
En intressant läsning om dagens teknikläge och om hur småskaliga biokraftanläggningar har fungerat i praktiken i Sverige. Vid första anblicken tänker man att småskalig kraftvärme kan inte vara lönsam, eftersom kostnaden för elproduktion går upp emot 1 kr/kWh att jämföra med el vid storskalig kraftvärmeproduktion i fjärrvärme som kan ligga vid 50 öre/kWh. Men småskalig kraftvärme har flera nyttor som borde utnyttjas.

Den enes bröd kraftvärmens död
Genomförandet av energiöverenskommelsen har påbörjats men efter över ett år av väntan lyser regeringens politik för kraftvärmen fortfarande med sin frånvaro. Effektskatten på kärnkraft avskaffas, fastighetsskatten för vattenkraft sänks och med rådande situation på elmarknaden är elcertifikatsystemet i princip ett riktat stöd till vindkraften. Solkraft gynnas med skattelättnader, investeringsstöd och byggregler. Så vad fick kraftvärmen? Jo, koldioxidskatt på fossila bränslen som eldas i kraftvärmeverk trots att dessa anläggningar omfattas av handeln med utsläppsrätter.

Böta Kvarn erbjuder Fjärrvärme till alla
Även till anläggningar som inte ligger inom de traditionella Fjärrvärmenäten. Se filmen från Böta Kvarns konvertering hos Tate & Lyle här

 

Grattis Härjeåns Kraft AB 100 år

Följ med på en tidsresa genom det gångna seklet i vårt nya bildspel. Vi startar 1917 i en tid då el fortfarande sågs som en lyxvara och tar oss fram till idag, då våra tjänster är en självklar del av vardagen och sättet vi kommunicerar på. Trevlig resa! 

 

NYHETER FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Pemco har tagit fram en ny sektion med referenser!
Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra energilösningar funkar i praktiken. Genomgående för dessa projekt är att de visar hur en lyckad energikonvertering både är förmånlig för miljön och dessutom är en lönsam investering.

Skanska fortsätter på den gröna vägen
PetroBio har fått förtroende för att konvertera Skanskas asfaltverk till förnybara bränslen. Tre nya anläggningar kommer att slutföras på hösten. Petro levererar och installerar nya flerbränslebrännare och komplett bränslehantering inklusive styrsystem. Se filmen här!

Vikentomater AB investerar i fastbränslepannor 
Vikentomater AB i nordvästra Skåne har valt att investera i fastbränslepannor, projekterade och dimensonerade av Vuab, för uppvärmning av sina växthus. En panncentral med 2 st pelletspannor om vardera 500 kW kommer att förse växthusen, som är fulla med olika tomatsorter, med jämn och stabil värme.

KABE köper ytterligare 3 bioenergi-anläggningar
KABE fortsätter att konvertera bort fossila bränslen och har skrivit avtal med Vuab gällande anläggningar i Tenhult, Kristinehamn samt Öggestorp. Med dessa 3 nya anläggningar har KABE nu totalt 5 bioenergianläggningar från Vuab. Samtliga 3 anläggningar kommer att levereras och installeras under oktober/november 2017.


Intressant för branschen  

Sammanfattning av klimatmötet i Bonn
De viktigaste överenskommelserna från klimatmötet i Bonn är bland annat att förståelsen för klimatambitionerna måste öka kraftfullt och snabbt om vi ska klara målen i Parisavtalet. Läs FORES slutrapport från klimatförhandlingarna i Bonn här  

Böta Kvarn, driven av entreprenören, som ökar farten i industrins energiomställning 
För tio år sedan byggde Niclas Jonsson en liten pelletsfabrik, mest som enhobby. I dag har verksamheten vuxit och breddats till en koncern med inriktning på energiomställning inom processindustri. Niclas Jonsson räknar med att tiodubbla omsättningen 2016 till 200–250 miljoner kronor jämförtmed för två år sedan.

Bioenergientreprenör utnämnd till östra Sveriges främsta entreprenör
Inför hundratals näringslivsprofiler fick Niclas Jonsson ta emot utmärkelsen som östra Sveriges främsta entreprenör då regionfinalen i EY Entrepreneur Of The Year ägde rum på Elite Stadshotellet i Växjö. Idén till företaget Böta Kvarn Bränslepellets AB föddes när stormen Gudrun dragit fram över södra Sverige. 

Norska oljefonden nobbar olja
Den norska statliga oljefonden, god för över 8 000 miljarder norska kronor, föreslår att man stoppar investeringarna i olja och gas. Om regeringen godkänner förslaget kommer fonden, vars hela existens bygger på oljeinkomster, att sälja sina investeringar i olje- och gassektorn, vilket motsvarar ungefär sex procent av innehavet eller runt 300 miljarder kronor.

Elda med ved i kamin, spis och ugn
Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Genom att elda på ett sätt som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska utsläppen med upp till 50 procent och bidra till att luften blir bättre där du bor.
Ny information från Naturvårdsverket här.

Dags att byta vedpanna
STORA UTSLÄPP MED DÅLIG UTRSUSTNING
Småskalig vedeldning är en viktig del i Sveriges energiförsörjning. Men gamla pannor och felaktig användning har också pekats ut som en stor föroreningskälla. Nu är det hög tid att byta ut gammal och föråldrad teknik.

Skogen viktig för fossilfritt Västra Götaland
Förnybar energi, som bioenergi, är nyckeln i klimatomställningen. Genom att använda restprodukter från skogen, i form av bränslen som flis och pellets, skapar vi en långsiktigt hållbar energilösning, inte bara för värmeverk, utan även för villaägare, större fastigheter och både stora och små industrier. Det är just detta Sveriges alla fjärrvärmenät gör. Under 2015 producerade näten i Västra Götalands län 5 877 gigawattimmar biovärme, motsvarande uppvärmningen av 367 000 normalvillor. 

Tio slutsatser från klimatforskningen som alla bör känna till 
Johan Rockström och hans kollegor i forsk­nings­nät­ver­ken Earth League och Future Earth har tagit fram en sam­man­ställ­ning av tio resultat från kli­mat­forsk­ning­en som de kallar ”must knows”.

Elpriset beräknas stiga med 35 procent på 12 år
Bixia publicerar i veckan sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att falla något under nästa år för att därfter stiga. År 2030 räknar Bixia med att prisnivån kommer att ligga på cirka 37 euro per MWh i snitt, jämfört med det nordiska elpriset 2016 där snittet låg på 27 euro per MWh.

Vattenfall investerar 900 miljoner i Ringhals
Vattenfall och Ringhals styrelse har beslutat att investera 900 miljoner kronor i kärnkraftverket, för att uppgradera reaktor tre och fyra med oberoende härdkylning. Det handlar om en nödvändig säkerhetsuppgradering för att driften ska få fortsätta efter 2020. Men det innebär samtidigt att Ringhals kommer att kunna leverera el in på 2040-talet, enligt ett pressmeddelande.

Pellets – panna eller kamin?
Villatidningen skriver om pelletsvärme. Vill du täcka hela husets behov av uppvärmning och varmvatten kan du elda med pellets i panna som är ansluten till husets vattenburna värmesystem. Många av de knappt 40 000 oljepannor som ännu används för uppvärmning av villor kan ofta enkelt konverteras till pelletsdrift genom att kompletteras med en pelletsbrännare. Det samma gäller vedpannor. Kolla med en fackman om din panna är lämplig innan du köper en brännare.

Braskaminer – gammalt inte alltid bäst
Mindre vedförbrukning, färre oförbrända kolväten, radikalt mindre stoft. Visst kan vissa saker ha varit bättre förr, men det gäller definitivt inte braskaminer.

Svensk tall skapar grön bensin
Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt.

"Skogsindustrin har aldrig varit viktigare för vår ekonomi än i dag"
Enligt talarna sysselsätter skogsnäringen i dag över 700 000 personer och är exportindustrin med störst exportnetto, och Mikael Damberg påpekar att skogen de facto är Sveriges gröna guld.

”Gigantiskt steg bakåt för mänskligheten”
En ny, tung rapport från Tyndallcentret för klimatforskning vid University of East Anglia – vilken presenteras i samband med klimatmötet i Bonn – visar att koldioxidutsläppen åter väntas öka efter att ha legat stilla sedan 2014.

Koldioxidutsläppen ökar igen: ”En snyting i magen”
De globala utsläppen av koldioxid ökar igen. Efter tre år då kurvan legat stabilt ser 2017 ut att sluta på plus 2 procent, visar preliminär statistik. – Det är en snyting i magen som inger mycket stark oro, säger miljöprofessor Johan Rockström.

Kents myrsteg tar SME-företagen långt
Kent Rundgren är Chalmers Industritekniks ”Innovation Manager SME” och jobbar med flera av våra små och medelstora företagskunder. Hans jobb består ofta av att sätta ihop ett "dream team" med rätt kompetenser från Chalmers Industriteknik, Chalmers, institut och näringsliv samt, i många fall, även att söka finansiering. Nyligen blev tre betydelsefulla ansökningar till Vinnova beviljade och de berörda företagen kan fortsätta att utveckla sina affärsidéer.

På fortsatt kurs mot fjärrenergi
Fjärrvärmen ska vara helt fossilfri om cirka 12 år och inom 15 år hoppas Göteborg energi även ha byggt ut fjärrkylanätet med hjälp av en investering på nästan en halv miljard. Men för att komma dit måste de övervinna en rad utmaningar, bland annat energilagring och politisk oenighet.

 


Besök vår hemsida:
  
Klicka Här

Se vår broschyr:
  Nya Broschyr Här 

Ladda ner som PDF:
  som .pdf här


Kalendarium

Pellets 2018
30- 31 jan 2018, Helsingborg 
Till hemsidan

Biomass Trade & Power
7- 8 feb, Copenhagen
Me
r info här

Framtidens Fjärrvärme
21- 22 febr. Stockholm
Läs mer här!

European Pellet Conference 2018
28 feb- 1 mrs 2018, Wels, Austria
Mer information här

Ecobuild
6- 8 mrs ExCel, London
Läs mer här

BoisEnergie 2018
15-18 Mrs Grenoble, France
[more info

World Bio-markets
20- 22 mrs, Amsterdam
Mer informatin här

Nordbygg
10-13 april 2018
Stockholm
Till hemsidan

Argus Biomass 2018
17-19 april, London
Till hemsidan

EUBCE 2018
14- 17 May, Copenhagen
Till hemsidan

Almedalsveckan 2018
1- 8 juli 2018
Visby
Till hemsidan


Myndigheter och Politik

Regeringen gör breda satsningar på energiområdet
Energifrågan är avgörande för att Sverige ska kunna nå sina energipolitiska mål. Regeringen satsar nu 850 miljoner kronor på mer förnybar energi, effektivare energianvändning och mer energi- och klimatrådgivning år 2018 och ytterligare medel under 2019-2020.

Nya Svanenkriterier för Fasta Bränslen
Svanens kriterier för Fasta bränslen och upptändningsprodukter har nyligen justerats. Den nya versionen 3.1 är giltig t.o.m 2022-03-31. 
Läs mer om den nya versionen på www.svanen.se.

Ny tjänst: Samordningsansvarig Klimatklivet Länsstyrelsen Västra Götaland
Enheten för Miljö- och klimatsamverkan arbetar bland annat med energi-och klimatfrågor samt miljökvalitetsmålen. Inom energiområdet ansvarar enheten frågor som rör samordning av länets energi- och klimatomställning och för handläggning, rådgivning och informationsinsatser inom Klimatklivet. Vi söker nu en handläggare med uppdrag att samordna klimatklivet och även medverka i projektet Incitament för energieffektivisering.

”Det är inte försent att rädda EU:s klimatpolitik”
DEBATT Förhandlingarna om EU:s system för handel med utsläppsrätter är i hamn. Överenskommelsen innehåller flera positiva framsteg men räcker inte hela vägen till att nå Parisavtalet, då det fortfarande kommer finnas för många utsläppsrätter i systemet. När EU som helhet inte levererar bör de länder som vill ta ansvar skruva upp tempot ytterligare genom att införa ett nationellt prisgolv för utsläppsrätter, skriver EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP)

Klimatförhandlingarna räddar… klimatförhandlingarna
När vi nu går in i slutspurten av klimatförhandlingarna, ser vi ett gemensamt drag från de många förhandlingsspåren: Drivna förhandlare kommer att lyckas hitta tillräckligt allmänna skrivningar för att kunna komma framåt - men inte tillräckligt konkreta beslut för att utsläppen ska börja vända neråt. Det skriver Mattias Goldmann, vd på Fores, i en kommentar.

EU:s utsläppshandelssystem
Efter nattmangling nådde EU-parlamentet och ministerrådet i veckan en överenskommelse om reglerna för EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS, för perioden 2021–2030. Hanna Stenegren förklarar här vad detta betyder


Internationella Nyheter

Eko Step Pellet öppnar ny fabrik för pelletsproduktion av bokråvara
Ny fabrik för bokpelletsproduktion. Serbisk pelletsproducent Eko Step Pellet har investerat 3 miljoner euro på en fabrik i Petrovac na Mlavi, enligt media rapporter. Fabriken har 32 anställda och öppnades officiellt den 4 november 2017, administrationen av Petrovac na Mlavi, i östra Serbien, enligt Balkan Green Energy News .... [Läs mer]

Bioenergy plays an increasing role for climate change mitigation
Bioenergy is a key reason why Sweden ranks highest of all countries in the Climate Change Performance Index, published by among others the Climate Action Network and researchers at the New Climate Institute. But the Swedish success story is threatened by proposals negotiated within the European Parliament.

Enviva avslöjar senaste spårningsdata för försörjningskedjan
Enviva har släppt sin senaste hållbarhetsrapport "Track & Trace" sourcing data. Enligt det amerikanska huvudkontoret visar utgivandet av dessa uppgifter bolagets fortsatta engagemang för en hållbar och transparent försörjningskedja. Enviva sa att dessa data är ett nyckelverktyg som används för att mäta, ... [Läs Mer]

Över 500 000 ton pellets producerad i USA i juli
576 521 ton ton pellets producerades i juli 2017 i USA enligt US Energy Information Administration (EIA). MKB har släppt den senaste upplagan av sin månatliga försvagade biomassa bränslerapport, som tittade på data som lämnades av 88 pelletsanläggningar i USA. ... [Läs Mer]

8,1 miljoner ton träpellets certifierade år 2016
European Pellet Council (EPC) har meddelat ett rekordår för sitt träpellets kvalitetssystem, med över 8,1 miljoner ton certifierat över hela världen 2016. Enligt ett uttalande förutser EPC att 9,2 miljoner ton träpellets kommer att certifieras vid slutet av 2017.... [Läs Mer]

Drax säljer brittiskbaserad träpelletsdistribution
Drax Power har gått med på att sälja sitt träpelletsdistributionsföretag, Billington Bioenergy (BBE), till Aggregated Micro Power Holdings, ett AIM-noterat energibolag som specialiserat sig på försäljning av träbränslen och utveckling av distribuerade energiförbrukningar. Drax sa att ersättningen för transaktionen som var på £ 2m ... [Läs Mer]

Bioenergi bland de mest kostnadseffektiva alternativen i Europas energikonvertering
Resultat från AEBIOM, den europeiska biomassorganisationen, bekräftar att bioenergi är ett av de mest effektiva alternativen för att uppnå Europas rena energiövergång. AEBIOM publicerade sin statistiska rapport från 2017 den 17 oktober, strax innan Europaparlamentets utskott ENVI kommer att rösta om hållbarhetskriterier för bioenergi .... [Läs mer]

Europe needs more renewable heating and cooling 
European renewable energy trade bodies have issued a joint call to urge the Council to support the Commission’s proposal to set a yearly indicative target for Member States to increase their share of renewable energy in heating and cooling, article 23 in the Renewable Energy Directive II proposal.

Technology Roadmap: Delivering Sustainable Bioenergy Bioenergy is the main source of renewable energy today. IEA modelling also indicates that modern bioenergy is an essential component of the future low carbon global energy system if global climate change commitments are to be met, playing a particularly important role in helping to decarbonise sectors such as aviation, shipping and long haul road transport.

LÄNKAR

Europa main website on renewable (EU)
http://europa.eu.int/comm/energy/res/index_en.htm
Ger information om EU: s publikationer och lagstiftning (länkar till alla huvuddokument i referenslistan) och länkar vidare till RES-sidor i sjätte ramprogrammet, partnerskap, Intelligent Energy Europe etc.

Nytt index mäter luftkvaliteten i europas städer
Vill du veta hur ren luften är där du bor? Nu lanserar Europeiska miljöbyrån ett index som bygger på 2 000 mätstationer runt om i Europa. – Luftutsläppen är en osynlig mördare, sade EU-kommissionär Karmenu Vella i samband med att indexet släpptes.

Agores (EU)

http://www.agores.org
GD Transport och energi: Informationscenter och kunskapsporten för förnybar energi. Källor som bidrar till att främja Europeiska unionens strategi att uppnå 12% av RES senast 2010.

ManagEnergy web site (EU)
http://www.managenergy.net

ManagEnergy är ett initiativ från DG Energi och Transport och främjar samarbete. Mellan lokala och regionala energispelare i Europa. Det ger också detaljer om 380. Internationella, nationella och lokala energibyråer samt 1800 relevanta organisationer.

 


Miljonsatsning på forskningsprogrammet ”Biomassa för energi och material”
Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram ”Biomassa för energi och material”. Programmet syftar till att utveckla produktionssystem i skog, åker och hav som ska tillfredsställa den biobaserade industrins efterfrågan på råvara.

TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem
Energimyndigheten utlyser omkring 60 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. I denna utlysning välkomnas projektförslag brett inom hela programmet. Projekt med kommersialiserings- och exportfrämjande inslag välkomnas särskilt.

Marknadsrapport om olja, naturgas, kol och utsläppsrätter v 47
De senaste två veckorna har oljepriserna bland annat påverkats av geopolitiska händelser i Mellanöstern, en ökad amerikansk skifferproduktion samt stigande amerikanska kommersiella lager.
Hela rapporten här!

En samlad bild över energiläget i Sverige
Nu har vi publicerat Energiläget 2017. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige. Ladda ned en pdf här

När det gäller Bioenergi har Energimyndigheten nu presenterat ett Prisblad över Trädbränsle och Torvpriser 2017 och redovisar även en excel-fil med Prisstatistik för en längre period  

Läget på elmarknaden vecka 47, 2017
Systempriset ökade under föregående vecka med 9 procent och landade på veckomedlet 33,5 EUR/MWh. De genomsnittliga spotpriserna i SE1-SE3 ökade med 13 procent medan det genomsnittliga spotpriset i SE4 ökade med 7 procent. Genomsnittspriserna i SE1-SE3 hamnade därmed på 34,1 EUR/MWh och i SE4 på 35,4 EUR/MWh. Hela rapporten hittar du här

"Har du som medlem något nytt eller spännande att berätta? Vill du dela med dig av detta kan du tipsa oss på kansliet. Vi sprider gärna budskapet vidare, och vi behöver naturligtvis din hjälp att kunna bevaka allt det som händer i branschen"

Pelletsförbundet  - Sockerbruksgatan 1 - 531 40  LIDKÖPING 
Telefon 0510 - 285 30 -  e-post kansliet@pelletsforbundet.se -  hemsida www.pelletsforbundet.se

Du får detta medlemsbrev eftersom du är medlem i PF eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.