Nyhetsbrev från RCC Syd med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


RCC ska följa upp barncancervården

Liksom Barncancerfonden är Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) angelägen om att barncancervården ska fungera väl. Därför kommer RCC att följa upp den utredning om kompetensförsörjningen inom barncancervården, som färdigställdes vid årsskiftet 2016-2017.

Läs mer här

Nu får fler barncanceröverlevare möjlighet till uppföljning i vuxen ålder

Mer än dubbelt så många vuxna barncanceröverlevare som tidigare kommer att kunna följas upp vid Seneffektmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund från och med i höst. Detta tack vare utökade resurser till Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik samt Verksamhetsområde Barnmedicin.

Läs mer här


Processledare hyllad för sitt arbete med bröstcancersjuka

RCC Syds patientprocessledare för bröstcancer, Lena Myrskog, har fått Bröstcancerföreningarnas riksorganisations utmärkelse 2017 för ”sitt systematiska arbete med de bröstcancersjuka kvinnornas bästa för ögonen – och för att hon alltid finns tillgänglig för sina patienter”. I motiveringen betonas också hennes skicklighet som bröstkirurg.

Läs intervju med Lena här

Tjock- och ändtarmscancer: screening kan rädda 80 liv per år

Rapport från RCC Syd analyserar effekterna av och förutsättningarna för screening i södra sjukvårdsregionen. Genom att införa en screeningverksamhet för personer mellan 50 och 74 år beräknas 80 dödsfall årligen kunna undvikas samt minska kostnaderna för vården.

Läs mer här


Anhörig i cancervården – en tung projektledarroll

Anhöriga i cancervården tar i dag ett orimligt stort ansvar, skriver flera debattörer med anledning av Anhörigdagen, som uppmärksammades den 6 oktober. Anhöriga som ger omsorg upplever både fysiska och psykiska påfrestningar. Frånvaro från jobb eller studier är ofta nödvändigt och anhöriga beräknas ha 25 procent ökad risk att själva drabbas av sjukdom.

Läs hela artikeln

Cancerkompisar – en internetbaserad möjlighet till stöd för närstående i cancervården

Att vara närstående och/eller anhörig till en patient med cancer innebär för de flesta en stor påfrestning med såväl existentiella frågor som praktiska problem. Professor Mef Nilbert och RCC Syds verksamhetsutvecklare Magdalena Andersson redogör för bakgrunden till satsningen Cancerkompisar, och vad möjligheten att kunna dela erfarenheter med andra närstående kan innebära.

Läs hela artikeln här


Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland vinner jämställdhetspris

Priset inrättades i år för att uppmärksamma en verksamhet eller en eller flera medarbetare som gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård.

Läs mer här

God cancervård måste kunna erbjudas även i semestertider

Cancerpatienter som opereras under semesterperioder har sämre chans att överleva. Hur tryggar vi tillgång till kirurgisk kompetens och patientsäkerhet? frågar chefer för landets Regionala cancercentrum.

Läs artikeln här


Ny nationell kvalitetsrapport för peniscancer

Ny nationell kvalitetsrapport för peniscancer för 2017 finns nu publicerad på cancercentrum.se. Rapporten redovisar fortsatta avvikelser från rekommendationer i det nationella vårdprogrammet för peniscancer men också framgångsrikt förbättringsarbete på flera områden.

Läs mer och ta del av rapporten här

Reviderat vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer

Det nationella vårdprogrammet för matstrups- och magsäckscancer (esofagus-ventrikel) har genomgående reviderats och finns nu tillgängligt på cancercentrum.se. Det har även tillkommit helt nya kapitel om omvårdnad under utredning, behandling och rehabilitering. Den mest omfattande faktauppdateringen har gjorts av onkologidelen.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här


Ny årsrapport från nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

I år publiceras för första gången den nationella kvalitetsrapporten för bröstcancer som en interaktiv online rapport. Data presenteras på riksnivå, per region (Norra, Uppsala-Örebro, Stockholm-Gotland, Sydöstra, Södra och Västra), landsting och sjukhus.

Ta del av rapporten här


Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Vårdprogrammet för njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet 2013. Behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom har uppdaterats då ett flertal nya läkemedel har godkänts sedan 2013. Rekommendationer för kirurgisk behandling har också tydliggjorts.

Läs mer och ta del av vårdprogrammet här

Klicka för att se filmen

Ny nationell kvalitetsrapport för KML

Ny nationell kvalitetsrapport för KML (2016) är nu publicerad på cancercentrum.se.

Ta del av rapporten här


Nu söker vi ny verksamhetschef!

Är du en drivande och inspirerande ledare som strategiskt och operativt vill leda och utveckla cancervården i södra sjukvårdsregionen?

Läs mer och ansök här

På gång

Cancerdagen 2017 – Nödvändiga steg för framtidens cancervård

Dagens Medicin Agendas Cancerdag äger rum den 28 november på Lundqvist & Lindqvist, Sankta Clara. Sista anmälningsdag är 27 november 2017.

Läs mer och anmäl dig här

Temadag Cancerrehabilitering inom primärvården

Den 29/11 i Malmö. Dagen riktar sig till alla yrkesgrupper inom primärvården som möter patienter med cancerdiagnos eller patienter som tidigare genomgått cancerbehandling.

Läs mer och anmäl dig här

Dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention

Informations- och erfarenhetsutbyte för patientföreningar, patienter och närstående. Välkommen till ett dialogmöte med fokus på cancerrehabilitering och prevention. 30 november, Lund

Läs mer och anmäl dig här

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? 25-26 januari 2016, Malmö

Läs mer och anmäl dig här

www.cancercentrumsyd.se

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden
(SOU 2009:11). Ansvarig utgivare: Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Jenny Patera, jenny.patera@skane.se Kommunikationsstrateg, RCC Syd. Övriga bilder: Colorbox.

facebookyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.